Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
032
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost fyzické osoby o živnost koncesovanou
4 Základní informace k životní situaci
Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u kteréhokoli živnostenského úřadu na území ČR. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Point)
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o udělení koncese se podává v písemné formě.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Podáním žádosti je zahájeno řízení o udělení koncese.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, každý úřední den, na oddělení živností, IV. patro. Kontakt na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde
zde .
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Fyzická osoba připojí k žádosti, nestanoví-li zákon jinak:

1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

2. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde podnikatel umístil své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním).

3. doklad o zaplacení správního poplatku

4. doklady a údaje dle zvláštních právních předpisů, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, pokud je takové stanovisko k žádané koncesi potřebné.

5. doklady o bezúhonnosti:

U občanů ČR a osob s trvalým pobytem se doklady o bezúhonnosti nevyžadují.

a) Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

b) Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na území ČR trvalý pobyt, doloži výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

6. u zahraniční fyzické osoby doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (týká se zahraničních osob ze třetích zemí, kteří nejsou občané EU, EHS nebo Švýcarska).Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc doklady týkající se jeho osoby:1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě.

3. doklad o bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR se nevyžadují):

a) Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

b) Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na území ČR trvalý pobyt, doloži výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře "Jednotný registrační formulář - fyzická osoba" a jeho případně další přílohy jsou k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.K osobnímu jednání na Živnostenském úřadě není třeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek je splatný při podání žádosti o koncesi. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Brna, složenkou, či v bezhotovostně převodem na účet.

Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Má-li žádost o koncesi zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského restříku a podnikateli vydá výpis. Není-li splněna některá z podmínek provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne.

Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Odstraní-li žadatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady, řízení se zastaví.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že živnostenský úřad řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Brna (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

21 Nejčastější dotazy
Kde naleznu seznam koncesovaných živností?

Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona a tato příloha také ve sloupci 2 stanoví odbornou způsobilost pro tyto živnosti, a to buď přímo sama anebo odkazem na zvláštní právní předpisy.
22 Další informace
Další informace najdete zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzické osoby zde

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně zde

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku zde
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Balabánová Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
22. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design