Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
030
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ohlášení živnosti právnickou osobou
4 Základní informace k životní situaci
Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ohlášení živnosti se podává v písemné formě.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, pak každý úřední den na oddělení živností. Kontakty na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde .
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Právnická osoba připojí k ohlášení:

I. doklad (o založení nebo vzniku):

a) o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad

b) o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.II. doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasíIII. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):1. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě.

3. doklad o bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR se nevyžadují):

a) Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu EU, doloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, výše uvedené doklady mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

b) Je-li občanem jiného státu než ČR a EU a nemá-li na území ČR trvalý pobyt, doloži výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

IV. doklad o zaplacení správního poplatku.Právnická osoba se sídlem mimo území ČR (zřizující na území ČR organizační složku), připojí k ohlášení i další doklady stanovené v § 46 odst. 2 živnostenského zákona.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře "Jednotný registrační formulář – právnická osoba“ a případně jeho další přílohy jsou k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formulář vyplňovat, dochází k jeho elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek je splatný při podání. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Brna, složenkou, či bezhotovostně převodem na účet.

Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde .
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li ohlašovatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.

Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Brna (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

21 Nejčastější dotazy
Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon a u právnické osoby ji musí splňovat odpovědný zástupce.

Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v §§ 21 a 22 živnostenského zákona.

Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou.

K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou se prokazování odborné způsobilosti nevyžaduje a proto není povinností pro tuto živnosti odpovědného zástupce ustanovovat.Jakým dokladem máme prokázat vztah k sídlu?Jedná se zejména o nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
22 Další informace
Další informace najdete zde .
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi právnické osoby zde

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně zde

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku zde

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Cvrkalová Jana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
22. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design