Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou.
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan, který pobírá starobní důchod, nebo invalidní občan(jemuž zdravotní stav i věk umožňuje vést poměrně samostatný život), a to za podmínky, že žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci, pokud neprokáží, že je ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je pro něj vzhledem k věku a zdravotnímu stavu žadatele nevyhovující, nebo nabídne uvolnění stávajícího obecního bytu, řešení doporučí vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele sociální odbor. Žádá-li žadatel o bezbariérový byt, musí jeho zdravotní stav nebo nezletilého dítěte, které má v péči, vyžadovat dle vyjádření lékaře bydlení v bezbariérovém bytě, (má pohybové postižení vyžadující používání zdravotních pomůcek či zrakové postižení). Je-li žadatel jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou je podání žádosti oprávněnou osobou Bytovému odboru Magistrátu města Brna. Žadatel neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení, v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy, nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil a nemá vůči městu žádný dluh.
4. Výsledek úkonu
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří pobírají starobní důchod, a pro občany, kteří jsou invalidní, pobírající invalidní důchod a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o byty obecní, v domech zvláštního určení. Nájemcem bytu v domě zvláštního určení se může stát pouze žadatel, který byl zařazen do pořadníku žadatelů o byt v DPS. Nájemcem bezbariérového bytu se může stát pouze žadatel, který byl zařazen do pořadníku žadatelů o byt bezbariérový.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám.3, Bytový odbor, II. poschodí, dv.č.224, Pavel Sedlák, tel. 542 173 214, e-mail: sedlak.pavel@brno.cz Sociální odbory přislušných ÚMČ
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost včetně vyjádření lékaře a odboru sociální péče, potvrzení o výši důchodu, občanský průkaz, potrvrzení pronajímatele, že žadatel nedluží na nájmu.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost nelze vyřídit elektronickou službou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Jednotlivé úřady městských částí - sociální odbory.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3 a sociální odbory úřadů městských částí dle trvalého bydliště žadatele.
17. Oblast
Bydlení, Sociální oblast
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 04. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design