Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
027
3 Pojmenování (název) životní situace.
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou.
4 Základní informace k životní situaci
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, kteří pobírají starobní důchod, a pro občany, kteří jsou invalidní starší 60ti let, pobírající invalidní důchod a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se o byty obecní, v domech zvláštního určení. Nájemcem bytu v domě zvláštního určení se může stát pouze žadatel, který byl zařazen do pořadníku žadatelů o byt v DPS. Nájemcem bezbariérového bytu se může stát pouze žadatel, který byl zařazen do pořadníku žadatelů o byt bezbariérový.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, který pobírá starobní důchod, nebo invalidní občan(jemuž zdravotní stav i věk umožňuje vést poměrně samostatný život), a to za podmínky, že žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jejich prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci, pokud neprokáží, že je ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je pro něj vzhledem k věku a zdravotnímu stavu žadatele nevyhovující, nebo nabídne uvolnění stávajícího obecního bytu, řešení doporučí vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele sociální odbor.

Žádá-li žadatel o bezbariérový byt, musí jeho zdravotní stav nebo nezletilého dítěte, které má v péči, vyžadovat dle vyjádření lékaře bydlení v bezbariérovém bytě, (má pohybové postižení vyžadující používání zdravotních pomůcek či zrakové postižení).

Je-li žadatel jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti oprávněnou osobou Bytovému odboru Magistrátu města Brna.

Žadatel neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení, v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy, nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil a nemá vůči městu žádný dluh.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno vyzvednout na Bytovém odboru Magistrátu města Brna nebo úřadu městské části. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu odevzdá žadatel na úřad městské části, na úsek sociální péče, dle místa trvalého bydliště. Úřad městské části společně s vyjádřením postoupí žádost na Bytový odbor Magistrátu města Brna. Bytový odbor Magistrátu města Brna z nových žádostí sestaví čtvrtletní pořadník. Pořadník je následně předložen Komisi bydlení Rady města Brna.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3 a sociální odbory úřadů městských částí dle trvalého bydliště žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám.3, Bytový odbor, II. poschodí, dv.č.224, Pavel Sedlák, tel. 542 173 214, e-mail: sedlak.pavel@brno.cz
Sociální odbory přislušných ÚMČ
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost včetně vyjádření lékaře a odboru sociální péče, potvrzení o výši důchodu, občanský průkaz, potrvrzení pronajímatele, že žadatel nedluží na nájmu.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou

Žádost o byt zvláštního určení – bezbarierový
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost nelze vyřídit elektronickou službou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady.
22 Další informace
Na každý dům s pečovatelskou službou je sestavován Bytovým odborem samostatný pořadník.

Pořadník je sestavován podle následujících kritérií:

1. uvolnění bytu :

- v majetku statutárního města Brna 5 bodů

- ve sdíleném bydlení v majetku statutárního města Brna 3 body

- v majetku jiné právnické či fyzické osoby, či bydlení poskytované v rámci sociální služby chráněné bydlení apod. 1 bod2. délka doby podání žádosti o byt: 1 bod (za každý rok)

/max. 5 bodů/3. příjem pečovatelské služby či jiné formy asistence: 1- 10 bodů4. nemá v Brně rodinné příslušníky: 1 bod5. trvalé bydliště v Brně: 1 bod6. důvody zvláštního zřetele hodné:

a) nejisté bydlení (výzva k vyklizení bytu, výpověď) 3 body

b) nevyhovující bydlení (vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele, závady bytu- plíseň, vlhkost, havarijní stav, apod.) 3 body

c) vysoké náklady na bydlení (po odečtení nákladů na bydlení zůstává částka do výše 1,5 násobku životního minima) 1 bod

d) kombinované zdravotní vady 3 body

e) doporučení organizace sdružující zdravotně postižené občany (STP, Ligy vozíčkářů, Tyflocentra aj.) 1 bod

f) žadatel významně přispěl k rozvoji města či státu (držitel ceny Brna, válečný veterán, oceňovaný umělec, sportovec, pracovník aj.) 1 bod

g) věk (nad 80 let) 1 bod

h) prokazatelné domácí násilí, prokazatelné problematické soužití v domě

2 body

i) prodej nebo darování domu či bytu (méně než jeden rok před podáním žádosti o byt) minus 1 bod

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jednotlivé úřady městských částí - sociální odbory.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Sedlák Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24. 09. 2020
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 09. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design