Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
235
3 Pojmenování (název) životní situace.
Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb
4 Základní informace k životní situaci
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ustanovení § 8 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba - § 2, písm. c) zákona. Žadatel není povinen svoji žádost zdůvodňovat
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost nemá předepsanou formu a lze ji učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou (§ 3, odst. 1 zákona). V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy tuto žádost v požadovaném rozsahu upřesnit.

V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti orgánů města Brna a dotyčná informace není k dispozici a současně nemá povinný subjekt podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže poskytnout. (§ 4 zákona).

Pokud je povinnému subjektu známo, který útvar má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených v prvním odstavci tohoto bodu a uvědomí o tom žadatele.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na příslušném útvaru Magistrátu města Brna, tj. zejména Odbor životního prostředí, Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor územního a stavebního řízení, Odbor památkové péče a Kancelář projektu "Brno-Zdravé město".

2) Písemně - prostřednictvím centrální podatelny Magistrátu města Brna na

Malinovského nám. 3 nebo prostřednictvím centrálního faxu: 542 173 530.

3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny posta@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

Žadatel může v žádosti navrhnout formu a způsob, který má být použit při zpřístupnění informace, (§ 6, odst. 1 zákona). Jestliže žadatel neuvede formu a způsob zpřístupnění informace, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, povinný subjekt rozhodne o formě sám bez toho, aby zjišťoval, jaká forma vyhovuje žadateli nejvíce.

Má-li povinný subjekt informace pouze v písemné podobě, není jeho povinností převádět je do elektronické podoby. K zajištění poskytování informací na technických nosičích dat musí však mít k dispozici přiměřenou zásobu běžných technických nosičů.

Pořizování kopií je závislé na provozních možnostech povinného subjektu.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Úřady městských částí

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádosti o informace vyřizuje Magistrát města Brna - jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá.
Povinným subjektem jsou tedy jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna (dále jen MMB) zejména Odbor životního prostředí, Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor územního a stavebního řízení, Odbor památkové péče a Kancelář projektu "Brno-Zdravé město".
Jednotlivé úřady městských částí ve městě Brně jsou také povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně.

V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně, případně se provede její písemný záznam. Pak se jedná o písemnou žádost ve smyslu zákona.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Magistrát města Brna nemá formulář žádosti stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Magistrát města Brna je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli (§ 10, odst. 3 zákona). V případě, že je požadováno zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen žadatel uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat (§ 6, odst.1 zákona).

Pokud předpokládané náklady za poskytnutí informace jednomu žadateli nepřesáhnou částku 50,-Kč, informace budou poskytnuty zdarma.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Magistrátem města Brna vyčíslena.

V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.

Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby:

1) v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení – příjmový doklad), a to v budově Malinovského nám. č. 3 - na pokladně Magistrátu města Brna na Informačním středisku, přízemí budovy, dveře č. 019;

2) poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky);

3) bezhotovostním převodem na příjmový účet MMB prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);

4) složením hotovosti na příjmový účet Magistrátu města Brna u The Royal Bank of Scotland plc,organizační složka, č. ú.: 7510006631/5400 (nutné předložit pokladní doklad).

Magistrát města Brna ve veřejně přístupném sazebníku úhrad stanoví podmínky, za nichž se úhrady vybírají, popř.za nichž je možno od jejich vybírání upustit (§ 10, odst. 4 zákona)

Sazebník úhrad je na adrese

http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/zivotni-prostredi/?idzs=235&odbor=

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti (§ 7 zákona), výjimečně nejvýše do 60 dnů. O prodloužení lhůty je třeba žadatele před uplynutím 30 denní lhůty vyrozumět.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další odbory, útvary Magistrátu města Brna, které na vyřízení žádosti mohou participovat z hlediska své působnosti.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Ne.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně příslušného odboru (útvaru) magistrátu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení správní řád

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Není zákonem stanoveno.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
JUDr. Hana Mušková, tel.: 542 17 4555

Mgr. Jakub Sobocik, tel. 542 17 427926 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
10. 04. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 05. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design