Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb.

2. V jakém případě ve věci jednat

Žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba - § 2, písm. c) zákona. Žadatel není povinen svoji žádost zdůvodňovat.

Informacemi o životním prostředí se rozumí podle § 2 písm. a) z. č 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů informace v jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o

1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,

2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,

3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,

4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,

5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,

6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,

7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve věcech životního prostředí, pokud byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,

8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,".

11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,

12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

13. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů;

Žádosti o informace vyřizuje Magistrát města Brna - jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá. Povinným subjektem jsou tedy jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna (dále jen MMB) zejména Odbor životního prostředí, Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor územního a stavebního řízení, Odbor památkové péče a Kancelář projektu "Brno-Zdravé město". Jednotlivé úřady městských částí ve městě Brně jsou také povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Charakteristika úkonu

Žádost slouží k získání informací o životním prostředí vymezených zákonem (viz bod 17.). Jedná se o realizaci čl. 17 odst. 5 a zejm. čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usn. č. 2/1993 Sb.).

Žádost nemá předepsanou formu a lze ji učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou (§ 3 odst. 1 zákona).

V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy tuto žádost v požadovaném rozsahu upřesnit. V případě, že se žádost nevztahuje k působnosti orgánů města Brna a dotyčná informace není k dispozici a současně nemá povinný subjekt podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže poskytnout. (§ 4 zákona).

Pokud je povinnému subjektu známo, který útvar má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených v prvním odstavci tohoto bodu a uvědomí o tom žadatele.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

4. Výsledek úkonu

Žádost slouží k získání informací o životním prostředí vymezených zákonem (viz bod 17.). Jedná se o realizaci čl. 17 odst. 5 a zejm. čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usn. č. 2/1993 Sb.).

Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ustanovení § 8 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství).

5. Kdy věc řešit

Žádost je možné podat kdykoliv.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Věc lze vyřídit elektronicky, postačí email bez elektronického podpisu na elektronickou adresa podatelny MMB: posta@brno.cz

Magistrát města Brna nemá stanoven žádný konkrétní formulář žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Písemnou žádost lze doručit v listinné podobě korespondenčně dopisem. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně, případně se provede její písemný záznam. Pak se jedná o písemnou žádost ve smyslu zákona.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Postačí email bez elektronického podpisu na elektronickou adresa podatelny MMB: posta@brno.cz.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost nemá předepsanou formu a lze ji učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou (§ 3 odst. 1 zákona).

Seznam zaměstnanců úřadu včetně telefonu, faxu, emailu, adresy a čísla dveří je dostupný zde: https://www.brno.cz/kontakty/telefonni-a-emailovy-seznam-magistratu-mesta-brna/

Úřední hodiny úřadu jsou dostupné zde: https://www.brno.cz/kontakty/

Žádosti o informace vyřizuje Magistrát města Brna - jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá. Povinným subjektem jsou tedy jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna (dále jen MMB) zejména Odbor životního prostředí, Odbor vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor územního a stavebního řízení, Odbor památkové péče a Kancelář projektu "Brno-Zdravé město". Jednotlivé úřady městských částí ve městě Brně jsou také povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Sazebník úhrad se dostupný zde jako příloha č. 3 dokumentu:

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/10A_Smernice_2_2012._s_prilohami.pdf

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Sazebník úhrad se dostupný zde jako příloha č. 3 dokumentu:

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/10A_Smernice_2_2012._s_prilohami.pdf

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně příslušného odboru (útvaru) magistrátu, který rozhodnutí vydal.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení správní řád.

14. Časté dotazy
15. Sankce

Není zákonem stanoveno.

16. Působnost

Agenda je vykonávána v rámci samosprávy i státní správy vykonávané v přenesené působnosti případně vč. ostatní veřejná správa či působení, které není veřejnou správou.

17. Oblast
Životní prostředí, Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova

Právo na informace o životním prostředí.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
10. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design