Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
229
3 Pojmenování (název) životní situace.
Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona.
4 Základní informace k životní situaci
Podle ust. § 4 odst. (2) a (7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává MMB tzv. koordinovaná stanoviska, která shrnují a koordinují závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření Odboru dopravy (OD), Odboru památkové péče (OPP), Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR), Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) a Odboru životního prostředí (OŽP) obsahující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnická nebo fyzická osoba - budoucí žadatel o vydání příslušného rozhodnutí nebo úkonu stavebního úřadu, tj. investor nebo jím pověřená osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o koordinované stanovisko není formalizována žádným obecně závazným předpisem, doporučujeme však, aby z důvodu jednoznačnosti žádosti potřebné pro usnadnění (tj. i urychlení) jejího vyřizování byl použit formulář uvedený v příloze. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace předepsaná pro předmětný druh řízení (viz Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na OÚPR MMB, Referát koordinovaných stanovisek, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo dále viz bod 16.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB, Referátu koordinovaných stanovisek, který bude postupovat v součinnosti s OD, OPP, OÚPR, OVLHZ a OŽP MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádosti budou vyřizovat:

Ing. Markéta Lepltová – tel. 542 174 076, dveře č. 455
Ing.arch. Jana Medková – tel. 542 174 075, dveře č. 455
Ing. Jiří Novák – tel. 542 174 038, dveře č. 454
Ing.arch. Květoslava Nováková – tel. 542 174 103, dveře č. 436(453)
Bc. Lucie Žáková – tel. 542 174 074, dveře č. 455

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Doporučený formulář žádosti (viz bod 6) je možno stáhnout zde .
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené orgány, které jsou útvary Magistrátu města Brna, OD, OPP, OÚPR, OVLHZ a OŽP.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost při doplňování podkladů.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání musí být vždy podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a projektová dokumentace musí být opatřena podpisem a razítkem příslušné autorizované osoby.

oupr@brno.cz

Prostřednictvím datové schránky

datová schránka: a7kbrrn

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,v platném znění.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Přímo žádné (nejedná se o správní řízení), přezkoumat koordinované stanovisko (resp. dílčí závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jednotlivých odborů) nadřízeným orgánem je možné pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.

Nebo samostatně přezkumem stanoviska dotčeného orgánu jeho nadřízeným orgánem.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Musí být vydáváno koordinované závazné stanovisko, i když by žadatel preferoval vydání závazných stanovisek jednotlivých odborů samostatně?“

Nemusí.22 Další informace
Obraťte se na OÚPR MMB, Referát koordinovaných stanovisek, Kounicova 67, Brno; úřední hodiny Po + St 8.00 – 17.00 hod,spojení na jednotlivé pracovníky – viz bod 9.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na OD, OPP, OVLHZ a OŽP MMB.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Závazné stanovisko orgánu územního plánování (viz Životní situace č.170).
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje(OÚPR) , Ing. arch. Danuše Budíková, dveře č. 442, telefon 54217417, e-mail budikova.danuse@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Budíková Danuše,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
06. 06. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design