Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona.

2. V jakém případě ve věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba - budoucí žadatel o vydání příslušného rozhodnutí nebo úkonu stavebního úřadu, tj. investor nebo jím pověřená osoba. Podle ust. § 4 odst. (2) a (7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává MMB koordinovaná závazná stanoviska zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které uvedené dotčené orgány z hlediska své příslušnosti hájí. Jedná se tyto dotčené orgány : Odbor dopravy (OD), Odbor památkové péče (OPP), Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) a Odbor životního prostředí (OŽP) Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu!

3. Charakteristika úkonu

Žádost o koordinované závazné stanovisko není formalizována žádným obecně závazným předpisem, nemá zákonem předepsanou podobu. Doporučujeme však, aby z důvodu jednoznačnosti žádosti potřebné pro usnadnění (tj. i urychlení) jejího vyřizování byl použit doporučený FORMULÁŘ viz bod 6. Součástí žádosti musí být projektová dokumentace předepsaná pro předmětný druh řízení stavebního úřadu (viz Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel nemá povinnost žádat o koordinované závazné stanovisko MMB, má možnost si o závazné stanovisko, stanovisko nebo vyjádření příslušných dotčených orgánů v rámci MMB požádat i jednotlivě.

4. Výsledek úkonu

Vydané koordinované závazné stanovisko, je závazným podkladem pro výrokovou část rozhodnutí/souhlas příslušného stavebního úřadu. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu!

5. Kdy věc řešit

Viz bod 2. Dnem podání žádosti o koordinované závazné stanovisko se postupuje v souladu s ustanovením § 149 správního řádu. Ústní informace a konzultace poskytují pracovníci Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů (ÚPP), Referát koordinace stanovisek, OÚPR MMB, v budově Kounicova 67, Brno:

Kontakty

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře. Žádost musí splňovat náležitosti podání dle §37 správního řádu, v platném znění. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání: - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba: - jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání: - název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Součástí žádosti dále musí být: - dokumentace odpovídající příslušnému správnímu řízení či postupu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č.499/2006 Sb.) Současně upozorňujeme, že v předložené dokumentaci musí být dle vyhl. č. 499/2006 Sb. popis a obsahově vypovídající údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Doporučený formulář: zde .

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod 6.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost musí být vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz, od 01.07.2021 rovněž oupr@brno.cz Žádost je možné podat rovněž prostřednictvím datové schránky: datová schránka: a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je třeba doručit osobně na podatelnu nebo poštou na adresu OÚPR MMB: adresa: OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno Další z možností je osobně na podatelnu nebo poštou na adresu MMB: adresa: MMB, OÚPR, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Doporučujeme zvýraznit, že se jedná o žádost o KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO MMB.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není stanoveno.

13. Opravné prostředky

Přímo žádné - nejedná se o správní řízení, koordinované závazné stanovisko - resp. dílčí závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Nebo samostatně přezkumem stanoviska dotčeného orgánu jeho nadřízeným orgánem.

14. Časté dotazy

„Musí být vydáváno koordinované závazné stanovisko, i když by žadatel preferoval vydání závazných stanovisek jednotlivých odborů samostatně?“ Nemusí.

15. Sankce

Bez sankce - není stanovena.

16. Působnost

Na OÚPR MMB, Referátu koordinace stanovisek MMB, který bude postupovat v součinnosti s OD, OPP, OÚPR, OVLHZ a OŽP MMB. Kontakty viz bod 5.

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova

Koordinované závazné stanovisko, závazné stanovisko, územní plán, regulační plán, rozhodování v území

19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design