Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
182
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - tíživá nebo krizová situace v rodinném a výchovném prostředí.
4 Základní informace k životní situaci
Rámcové typy tíživé nebo krizové situace v rodinách s dětmi(v jakých základních situacích je poskytováno sociální poradenství:

1) reálný stav nebo ohrožení zdravého psychického a fyzického vývoje dětí a mladistvých v důsledku nevyhovujících a nefunkčních rodinných poměrů nebo dlouhodobého zanedbávání;

2) zprostředkování okamžité pomoci nezletilým dětem, které se ocitly bez přístřeší, v ohrožení života či ve vývoji a zdraví;

3) příznaky závislosti a závislost u dětí a mladistvých (např. zneužívání návykových látek);

4) týrání a zneužívání nezletilých dětí (např. fyzické týrání a zneužití, kruté a neadekvátní trestání, citové zanedbávání, psychické týrání, všeobecné zanedbávání, sexuální násilí a zneužití, šikanování, domácí násilí a další;

5) dlouhodobé, zanedbané a neřešené konflikty a krize rodiny s nezletilými dětmi a s vůlí členů rodiny tento stav překonat;

6) rychlé poskytnutí informací a základní odborné (sociálně - právního,psychologického a výchovného) pomoci pro rozhodování pracovníků orgánů sociálně – právní ochrany dětí úřadů městských částí statutárního města Brna.Komu je sociální poradenství určeno:

a) děti a mladiství ve věku do 18 let;

b) osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte;

c) pracovníci orgánů sociálně – právní ochrany dětí úřadů městských částí

statutárního města Brna.Rozsah a charakter:

1) neodkladná pomoc pro oběti traumatizujících událostí, závislosti, týrání a zneužívání, ve smyslu informování např. PČR, RZ a pod.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
a) děti, mladiství a občané s trvalým bydlištěm na území statutárního města Brna;

b) pracovníci orgánů sociálně - právní ochrany dětí úřadů městských částí;

c) pracovníci orgánů a organizací poskytujících sociální služby se sídlem na území statutárního města Brna.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
1) akutní krizová situace, která je z hlediska schopností a sil člověka nezvládnutelná v souvislosti s rodinnou situací;

2) dlouhodobý tíživý stav, který je z hlediska schopností a sil člověka jen obtížně zvládnutelná v souvislosti s rodinnou situací;

3) aktuální potřeba sociálních pracovníků úřadů městských částí statutárního města Brna rychle získat informace, odbornou a organizační pomoc při rozhodování v rámci řešeného sociálního případu.Postup při řešení obtížné životní situace - požádat o poskytnutí, zprostředkování či zajištění pomoci prostřednictvím:

1. telefonické linky

2. přímého telefonického kontaktu na odborné pracovníky potřebného oboru

3. elektronické pošty

4. osobního kontaktu

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
1. V případech naléhavé a neodkladné potřeby pomoci využít kontakt prostřednictvím telefonické linky;

2. v ostatních případech osobní schůzkou se sociálním pracovníkem po předchozí telefonické domluvě.

3. osobním kontaktem na úřadu městské částí Statutárního města Brna nebo na Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna.8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, případně na příslušném úřadu městské částí Statutárního města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Referát odborné pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
Mgr. Ivanka Pavlisová - sociální pracovník – kontrolor, dv. 118, tel. 542 173 713
Mgr. Zdeňka Štěpánková - sociální pracovník - kontrolor, dv. 112, tel. 542 173 783
Bc. Nikol Voralová, DiS. - sociální pracovník - kontrolor, dv. 111, tel. 542 173 749
Mgr. Lucie Darebníková - sociální pracovník - kontrolor , dv. 111, tel. 542 173 712
Bc. Nikola Marečková, DiS. - sociální pracovník - kontrolor, dv. 108, tel. 542 173 827
Bc. Nicol Hálová - sociální pracovník, dv. 112, tel. 542 173 761
Mgr. Pavla Formanková DiS.- sociální pracovník - kontrolor, dv. 111, tel. 542 173 826
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.

Přehled úřadů městských částí
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Služby jsou poskytovány bezplatně.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Každý případ krizové pomoci je řešen neodkladně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
1) sociální pracovníci Magistrátu a Úřadů městských částí Statutárního města Brna v každém jednotlivém případě;

2) Policie ČR nebo Městská policie u případů, které vyžadují součinnost s orgány činnými v trestním řízení;

3) Krizové centrum pro děti a dospívající, ul. Hapalova 4 v Brně nebo vybraný okruh nestátních subjektů sociální péče v případech, které vyžadují poskytnutí specifických služeb nebo dlouhodobou odbornou péči;

3) další státní, obecní a nestátní organizace a instituce participující na výchově a vzdělávání dětí a mládeže.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
1) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

2) zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění;

3) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
1) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;

2) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;

3) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

4) sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte;

5) zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že je občan nespokojen s postupem úředníka při jednání, je možno podat si stížnost, ve smyslu § 175 zák. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění.

Stížnost je možno podat písemnou formou nebo osobním podáním u Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, se sídlem na Kolišti 19, 601 67 Brno.
21 Nejčastější dotazy
Typické dotazy neexistují, každý dotaz je specifický.
22 Další informace
MPSV.CZ Sociálně-právní ochrana dětí

SPO-JMK - Sociálně-právní ochrana dětí Jihomoravského kraje

PSP – portál sociální péče ve městě Brně
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Socio-info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče MMB, Referát odborné pomoci a kontroly, vedoucí Mgr. Ivanka Pavlisová
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 05. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 07. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design