Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
182
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) - tíživá nebo krizová situace v rodinném a výchovném prostředí - !STRÁNKY V ÚPRAVĚ!
4 Základní informace k životní situaci
Základní (rámcové) typy tíživé nebo krizové situace (v jakých základních situacích jsou nabízené služby poskytovány):

1) reálný stav nebo ohrožení zdravého psychického a fyzického vývoje dětí a mládeže v důsledku nevyhovujících a nefunkčních rodinných poměrů nebo dlouhodobého zanedbávání;

2) zprostředkování okamžité pomoci nezletilým dětem, které se ocitly bez přístřeší, v ohrožení života či ve vývoji a zdraví;

3) příznaky závislosti a závislost u dětí a mládeže (např. zneužívání návykových látek nebo závislosti na jiných osobách);

4) týrání a zneužívání nezletilých dětí (např. fyzické týrání a zneužití, kruté a neadekvátní trestání, citové zanedbávání, psychické týrání, všeobecné zanedbávání, sexuální násilí a zneužití, šikanování, domácí násilí

aj.);

5) dlouhodobé, zanedbané a neřešené konflikty a krize rodiny s nezletilými dětmi a s vůlí členů rodiny tento stav překonat;

6) jednání pod silným psychickým nátlakem nebo s hrozbou použití fyzického násilí jehož účastníky jsou děti a mládež;

7) rychlé poskytnutí informací a základního odborného (sociálně - právního,psychologického a výchovného) stanoviska pro rozhodování pracovníků orgánů sociálně – právní ochrany dětí úřadů městských částí statutárního města Brna.Komu jsou nabízené služby určeny:

a) děti a mládež ve věku do 18 let;

b) osoby odpovědné za výchovu nezletilého dítěte;

c) pracovníci orgánů sociálně – právní ochrany dětí úřadů městských částí

statutárního města Brna.Rozsah a charakter služeb:

1) okamžitá koordinace činnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí a ostatních orgánů, institucí a organizací na území statutárního města Brna, které musí nebo mohou být nápomocny při řešení tíživé a krizové situace;

2) neodkladné krizové intervence ve prospěch obětí traumatizujících událostí,

závislosti, týrání a zneužívání;

3) jednorázové nebo krátkodobé poradenství (sociálně - právní, psychologické a výchovné) pro děti mládež a jejich rodiče;

4) mediace (procesní zprostředkování) při řešení konfliktů v rámci rodinného soužití a mezi jednotlivcem a společenskou institucí či organizací;

5) facilitace (procesní usnadnění) prostřednictvím moderace složitých jednání, jejichž předmětem jsou oprávněné zájmy a potřeby dětí a mládeže, příp. jejich rodin;

6) jednorázová pomoc ve formě sociálně-právního poradenství.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
a) děti, mládež a občané s trvalým bydlištěm na území statutárního města Brna;

b) pracovníci orgánů sociálně - právní ochrany dětí úřadů městských částí;

c) pracovníci orgánů a organizací poskytujících sociální služby se sídlem na území statutárního města Brna.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
1) akutní krizová situace, která je z hlediska schopností a sil člověka nezvládnutelná, v souvislosti s rodinnou situací;

2) dlouhodobá tíživá situace, která je z hlediska schopností a sil člověka jen obtížně zvládnutelná, v souvislosti s rodinnou situací;

3) aktuální potřeba sociálních pracovníků ÚMČ rychle získat informace, odbornou, metodickou a organizační pomoc při rozhodování a sanaci řešeného sociálního případu.Postup pro řešení obtížné životní situace - požádat o poskytnutí, zprostředkování či zajištění pomoci prostřednictvím:

1. telefonické linky

2. přímého telefonického kontaktu na odborné pracovníky

3. elektronické pošty

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
1. V případech naléhavé a neodkladné potřeby pomoci využít kontakt

prostřednictvím telefonické linky;

2. v ostatních případech osobní schůzkou s metodikem po předchozí telefonické domluvě.8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Referát odborné pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
Mgr. Ivanka Pavlisová - vedoucí Referátu odborné pomoci a kontroly, dv. 118, tel. 542 173 713
Mgr. Zdeňka Štěpánková - sociální pracovník - kontrolor, dv. 112, tel. 542 173 783
JUDr. Adam Vízdal - sociální pracovník - kontrolor, dv. 111, tel. 542 173 749
Mgr. Lucie Darebníková - sociální pracovník - kontrolor , dv. 111, tel. 542 173 712
Bc. Nikola Marečková, DiS. - sociální pracovník - kontrolor, dv. 108, tel. 542 173 827
Bc. Martina Hynštová - sociální pracovník, dv. 112, tel. 542 173 761
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.

Přehled úřadů městských částí
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Služby jsou poskytovány bezplatně.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Každý případ krizové pomoci je řešen neodkladně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
1) sociální pracovníci Magistrátu a Úřadů městských částí Statutárního města

Brna v každém jednotlivém případě;

2) Policie ČR nebo Městská policie u případů, které vyžadují součinnost s orgány

činnými v trestním řízení;

3) Středisko sociální pomoci dětem na ul. Hapalova 4 v Brně nebo vybraný okruh

nestátních subjektů sociální péče v případech, které vyžadují poskytnutí

specifických služeb nebo dlouhodobou odbornou péči;

3) další státní, obecní a nestátní organizace a instituce participující na

výchově a vzdělávání dětí a mládeže.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Souhlas klienta s užíváním osobních údajů
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
1) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

2) zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění;

3) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění;

4) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;

5) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění;

6) zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění.

18 Jaké jsou související předpisy
1) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;

2) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;

3) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky:

- stížnost na nesprávný postup odpovědných pracovníků

Způsob uplatnění opravných prostředků:

- písemnou formou nebo osobním podáním u Odboru sociální péče Magistrátu města

Brna se sídlem na Kolišti 19, 601 67 Brno.

21 Nejčastější dotazy
Typické dotazy neexistují, každý případ krizové intervence a pomoci je specifický a individuální.
22 Další informace
www.mpsv.cz

www.socialnipece.brno.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Socio-info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče MMB, Referát odborné pomoci a kontroly, vedoucí Mgr. Ivanka Pavlisová

26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 06. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
18. 09. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design