Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
179
3 Pojmenování (název) životní situace.
Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
4 Základní informace k životní situaci

Povinnosti jsou provozovatelům stanoveny zejména v § 17 a § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Plné znění zákona je k dispozici na stránkách MŽP ČR (zde)

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Informace pro provozovatele zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění podá Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Informace pro provozovatele zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění podá obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. na území statutárního města Brna Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Kontakty viz bod 9
8 Na které instituci životní situaci řešit
Zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. na území statutárního města Brna Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením provozu jsou Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny mu uložit provedení opatření ke zjednání nápravy (v přiměřené lhůtě). V případě neprovedení tohoto opatření jsou Česká inspekce životního prostředí nebo příslušná obec s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu zdroje.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel. 541 651 111
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel. 545 545 111
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, tel. 542 174 558, 542 174 572, 542 174 571
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 415/2012Sb.,o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Zákon.č. 500/2004 Sb., správní řád

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením provozu jsou Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny mu uložit provedení opatření ke zjednání nápravy (v přiměřené lhůtě). V případě neprovedení tohoto opatření jsou Česká inspekce životního prostředí nebo příslušná obec s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu zdroje.Zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského krajeZdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. na území statutárního města Brna Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

21 Nejčastější dotazy
1. Je třeba opatřit si povolení k vybudování či k provozu zdroje znečišťování ovzduší (např. plynové kotelny, lakovny, čerpací stanice pohonných hmot)?

Pokud se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (tj. např. plynová kotelna o tepelném příkonu 300 kW a více, lakovna se spotřebou VOC nad 0,6 t/rok, čerpací stanice benzínu atd.), je třeba požádat Krajský úřad o vydání závazného stanoviska k umístění tohoto zdroje a povolení provozu zdroje.Pokud se jedná o zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (tj. např. plynová kotelna o tepelném příkonu do 300 kW, lakovna se spotřebou VOC do 0,6 t/rok, čerpací stanice nafty atd.), je třeba požádat o závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.2. Je třeba povolení k instalaci plynového kotle do RD nebo bytu?Ano, jedná se o zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 zákona (předpokládá se příkon kotle do 300 kW), obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá k umístění, provedení a užívání stavby závazné stanovisko.3. 3. Je třeba provádět pravidelně v intervalu 1x za 2 roky měření účinnosti spalování a kontrolu spalinových cest u plynového kotle o výkonu cca 30 kW umístěného v provozovně?

Povinnost měření účinnosti spalování není v zákoně o ochraně ovzduší pro plynové spotřebiče stanovena. Povinnost provádět 1 x za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje mají pouze provozovatelé zdrojů spalující pevná paliva o příkonu 10-300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. (první kontrola nejpozději do 31. 12. 2016). Kontrola je prováděna prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem a bylo jí uděleno oprávnění k instalaci, údržbě a provozu. Doklad o kontrole je předkládán obecnímu úřadu na vyžádání.Kontroly spalinových cest se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro provádění kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Kontrolu spalinové cesty u plynového kotle o výkonu 30 kW je nutné provádět 1 x za rok.4. Co je to zdroj znečišťování ovzduší?Stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů.Mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení.5. Existuje za neplnění povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší postih od správních orgánů?Ano, v případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem (zejména § 17 a 11) nebo povolením provozu jsou Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit provedení opatření ke zjednání nápravy (v přiměřené lhůtě). V případě neprovedení tohoto opatření jsou Česká inspekce životního prostředí nebo příslušná obec s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu zdroje. Porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší je hodnoceno jako přestupek.6. Je třeba každoročně podávat poplatkové přiznání za zdroj znečišťování ovzduší, do kdy a komu?Ano, ale poplatníkem poplatku za znečišťování ovzduší je pouze provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Poplatkové přiznání není povinen poslat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5000,- Kč. Od poplatku se osvobozují znečišťující látky vypouštěné zdrojem/ji v provozovně, jejichž celková výše za poplatkové období činí méně než 50.000,- Kč nebo v případech uvedených v § 15 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, poplatník je povinen poplatek podat krajskému úřadu do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období. Výše poplatku je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

22 Další informace

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel. 541 651 111

Český hydrometeorologický ústav, tel. 244 032 400

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10, tel. 267 121 111

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel. 545 545 111

Integrovaný registr znečišťování, tel. 271 742 304

Česká informační agentura ŽP, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10, tel. 267 225 111

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, vedoucí referátu ochrany ovzduší Bc. Radek Kronovet
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 06. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
05. 06. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design