Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT

2. V jakém případě ve věci jednat

V případě, kdy fyzická nebo právnická osoba potřebuje získat výpis z informačních systémů veřejné správy nebo k zajištění jiné veřejné listiny poskytované kontaktním místem veřejné správy. Jedná se zejména o: výpisy z informačních systémů veřejné správy (výpis z Rejstříku trestů, výpis z Katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidiče), výpisy ze základních registrů (+ vícejazyčná listina – potvrzení o pobytu pro potřeby EU), konverze dokumentů na žádost, zřízení, zrušení nebo vydání přístupových údajů k datovým schránkám, zprostředkování identifikace. Při vydávání výpisu z neveřejných rejstříků je možné zastoupení jinou osobou na základě předložené úředně ověřené plné moci.

3. Charakteristika úkonu

Konkrétní účel úkonu závisí na typu žádosti, která je žadatelem podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jedná se např. o vystavení veřejné listiny, vydání výpisu k prokázání určité skutečnosti, zřízení, zrušení nebo zneplatnění určitých skutečností nebo přístupových údajů. Provedení úkonu se provádí na základě žádosti žadatele.

4. Výsledek úkonu

Veřejná listina. (výpis z informačního systémů veřejné správy, potvrzení o identifikaci osoby, konvertovaná listina, atd.)

5. Kdy věc řešit

Vznikne-li potřeba získání výpisu z informačních systémů veřejné správy, provedení konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby nebo opačně, řešení agendy datových schránek, zprostředkovaná identifikace klienta, atd. Žádost je zpracována bezodkladně. V případě některých případech může nastat situace, kdy žádost o některý druh výpisů nebo žádost o změnu nelze na kontaktním místem veřejné správy zpracovat bezodkladně. (Žádost je automaticky odeslána k manuálnímu zpracovaní na příslušné ministerstvo.) V takových případech je žádost zpracována v časovém rozmezí několika hodin až 30 dnů.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nelze vyřídit elektronicky.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Při osobní návštěvě kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT – předložit platný doklad totožnosti. V případě možnosti zastoupení žadatele, lze jednat na základě úředně ověřené plné moci. Vzor plné moci.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Nelze vyřídit elektronicky.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT Magistrát města Brna, Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Tel.: 542 173 590 e-mail: informace@brno.cz Úřední hodiny a další informace zde Přehled dalších KMVS zde

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nelze vyřídit elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše správního poplatku je stanovena podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Výše právního poplatku se odvíjí od druhu výpisu a jeho počtu stran, přičemž za 1 str. výpisu je účtován poplatek 100,- Kč a za každou další i započatou stranu se účtuje 50,- Kč (např. výpis z Katastru nemovitostí, Insolvenční rejstřík). Dále: Výpis z Rejstříků trestů – 100,- Kč (bez ohledu počtu stran). Zprostředkovaná identifikace – 200,- Kč. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (nebo opačně) – 30,- Kč za stránku. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu. Platba je realizována na příjmové pokladně MMB, Malinovského nám. 3, a to hotově nebo platební kartou.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

14. Časté dotazy
15. Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova

Kontaktní místo veřejné správy, Czech POINT, výpisy z informačních systémů veřejné správy, konverze dokumentů, datové schránky, základní registry, zprostředkovaná identifikace.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Při provádění některých úkonů je vstupováno do základních registrů - veden záznam.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design