Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
175
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - Czech POINT

Zprostředkovaná identifikace
4 Základní informace k životní situaci
Magistrát města Brna, kontaktní místo veřejné správy - Czech Point, vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen “ISVS”), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Magistrátem města Brna je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou Magistrátem města Brna, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.

Magistrát města Brna vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejných či neveřejných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

1) výpisy z Katastru nemovitostí

2) ověřený snímek katastrální mapy

3) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část)

4) výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík,

rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek,

obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností)

5) výpisy z Rejstříku trestů - Fyzická osoba (neveřejná evidence)

- Právnická osoba (veřejná evidence)

6) výpisy bodového hodnocení řidiče

7) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

8) výpisy z Insolvenčního rejstříkuOd 1. 7. 2009 jsou provozovány agendy informačního systému datových schránek (ISDS)9) zřízení datové schránky

10) vydání nových přístupových údajů

11) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

12) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentuKontaktní místo veřejné správy - Czech POINT poskytuje další služby v rámci agendy ISDS:

- přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

- zrušení přístupu pověřené osoby

- znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

- povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)

- zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)

- oznámení o změně statutárního orgánu

- vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránkyOd 1. 7. 2012 další úkony a ověřené výstupy z ISVS (agendy Základních registrů):13) výpis údajů z registru obyvatel - dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 16. 2. 2019 požádat k Výpisu údajů z registru obyvatel o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který stvrzuje skutečnost o místu pobytu.

14) veřejný výpis údajů z registru osob

15) neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob

16) výpis o využití údajů z registru obyvatel

17) záznam o využívání údajů z registru osob

18) žádost o změnů údajů v registru obyvatel

19) žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob

20) žádost o poskatnutí údajů třetí osoběPodací agendy:

21) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

22) Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či

právnickou osobu23) Zprostředkovaná identifikace
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřený výstup z ISVS.

Zprostředkovaná identifikace - identifikovaná fyzická osoba

- osoba jednající za právnickou osobu

- zmocněnec na základě plné moci

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) - např. se jedná o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku apod., nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů)- v současnosti se jedná o výpisy z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo žádostí a neveřejných výpisů ze základních registrů - je Magistrát města Brna povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

Zprostředkovaná identifikace - zákon stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

O vydání vícejazyčného standardního formuláře k Výpisu údajů z registru obyvatel může požádat osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů z registru obyvatel.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Výstupy z ISVS jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na kontaktním místě veřejné správy - Czech Point. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

Zprostředkovaná identifikace - osobní návštěva na úřadě, ústní či písemné podání. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas + potvrzení o trvalém bydlišti), příp. dalšího podpůrného dokladu (rodný list, řidičský průkaz apod.).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy - Czech POINT:

Magistrát města Brna;

Matriční úřady (ÚMČ Brno-Bystrc, Královo Pole, Líšeň, Řečkovice a Mokrá Hora, sever, střed, Tuřany, Žabovřesky a Židenice);

Další úřady městských částí, uvedené v seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, které vydávají ověřené výstupy z ISVS (vyhláška č. 364/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů);

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zprostředkovaná identifikace:

notáři a kontaktní místo veřejné správy

Vícejazyčný standardní formulář se vydává na požádání na kontaktních místech veřejné správy, a to jako součást formuláře Výpis údajů z registru obyvatel.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Oddělení-Informační středisko, dveře. č. 011, tel.: 542 173 180-182.
Ověřené výstupy z ISVS je možné vydat:
Po a Stř. 8.00 – 17.00 hod.
Út 7.30 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.
Čt 7.30 - 12.00 hod.; 12.30 – 15.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod.; 12.30 - 14.00 hod.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
- Katastr nemovitostí - nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví;

- snímek z katastrální mapy - nutné znát katastrální území a číslo parcely nebo budovy;

- Veřejné rejstříky - nutné znát identifikační číslo organizace;

- Rejstřík živnostenského podnikání- nutné znát identifikační číslo organizace;

- Rejstřík trestů - Fyzická osoba - předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;

- Právnická osoby - nutné znát identifikační číslo organizace;

- Bodové hodnocení řidiče - předložit platný doklad totožnosti; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění;

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů - nutné znát identifikační číslo organizace;

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH - předložit platný doklad totožnosti a identifikační číslo organizace; popř. plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.

- Insolvenční rejstřík - vzhledem k organizaci - nutné znát identifikační číslo organizace, vzhledem ke konktrétní osobě - nutné znát jméno a příjemení, popř. datum narození a rodné číslo.

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je Magistrát města Brna povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní doklad, občanský průkaz).Zprostředkovaná identifikace - platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas + potvrzení o trvalém bydlišti. Další podpůrný doklad (např. rodný list, řidičský průkaz).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, Veřejné rejstříky a Rejstřík živnostenského podnikání apod.) se formuláře se nepoužívají.Na pracoviští CZECH POINTu, je v případě potřeby elektronický formulář vyplněn úředníkem. Při žádosti o Rejstřík trestů a u agendy Datových schránek a Základních registrů je formulář po vyplnění úředníkem následně vytisknut a předložen žadateli k podpisu.

Některé evidence, rejstříky, umožňují vydání ověřeného výstupu na základě plné moci žadatele. Jedná se o:

- výpis z Rejstříku trestů - Fyzická osoba - ověřený výstup je možné vydat zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. Vzor plné moci je k dispozici zde

- výpis bodového hodnocení řidiče, který lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. Vzor plné moci je k dispozici zde

- výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Vzor plné moci je k dispozici zdeZprostředkovaná identifikace - závazný vzor písemné podoby žádosti o identifikaci není stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč ( část I položka 10 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).Poplatky se hradí na pokladně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno (zpoplatnění Výpisu údajů z registru obyvatel tímto není dotčeno).
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou zákonem stanoveny.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.

- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);

- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o silničním provozu);

- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky;

- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
22 Další informace
Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy - CZECH POINT
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Ambrožová Hana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
09. 04. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design