Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Legalizace a vidimace (ověřování dokumentů)
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě, kdy občan (organizace) potřebuje provést vidimaci listiny nebo legalizaci podpisu.
3. Charakteristika úkonu
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá Úkon se provádí na základě žádosti žadatele.
4. Výsledek úkonu
Vidimovaná listina, legalizovaný podpis.
5. Kdy věc řešit
V případě potřeby provedení ověření listiny nebo podpisu. Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana na základě ústní žádostí. Písemná forma žádosti není předepsaná.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti žadatele o legalizaci a listina, na které bude podpis ověřen. K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny. Další informace zde
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Úkon nelze iniciovat elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Oddělení-Informační středisko, Malinovského nám.3, 601 67 Brno, místnost č. 019, tel.: 542 173 590. Provozní doba - zde a dále: • Úřady městských částí ve městě Brně (mimo ÚMČ Brno-Jehnice) - přehled zde • krajské úřady, • obecní úřady obcí s rozšířenou působností, • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, • úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad"), • újezdní úřady, • držitel poštovní licence, • Hospodářská komora České republiky.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek ve výši 30,-Kč za každý podpis. Vidimace - za ověření listiny je vybírán správní poplatek ve výši 30,-Kč, a to za každou i započatou stranu listiny formátu A4. Stanovení správních poplatků je upraveno v zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3. Případné pořízení kopie hradí žadatel. Platba je možná pouze v hotovosti.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
14. Časté dotazy
Otázka: Je možné provést legalizaci občana, který není u legalizace přítomen a jehož doklad totožnosti předloží jiná osoba? Odpověď: Nelze, u legalizace musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován. Pouze předložení dokladu totožnosti není dostačující. Otázka: Lze ověřit podpis na cizojazyčné listině? Odpověď: Lze, pokud je současně předložen úředně ověřený překlad listiny do českého nebo slovenského jazyka. Otázka: Lze ověřit kopii diplomu s plastickým razítkem? Odpověď: Ano, kopie listiny opatřené plastickým textem nebo otiskem plastického razítka lze vidimovat, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele. Otázka: Lze ověřit kopii průkazu nebo geometrického plánu? Odpověď: Nelze, protože se jedná o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit.
15. Sankce
Sankce nejsou stanoveny.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova
Ověřování dokumentů, legalizace podpisu, vidimace listiny.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 11. 2019
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Při provádění legalizace podpisu je vstupováno do základních registrů - veden záznam.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design