Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
173
3 Pojmenování (název) životní situace.
Legalizace a vidimace
4 Základní informace k životní situaci
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan způsobilý k právním úkonům ve správním řízení.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.).

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí, písemná forma žádosti není nutná.

Ze závažných důvodů může příslušný úřad provést legalizaci, vidimaci mimo úřední místnost úřadu.Závažným důvodem je zejména zdravotní stav občana, který mu neumožňuje dostavit se osobně na příslušný úřad, nebo situace, kdy je občan umístěn ve zdravotnickém zařízení jako např. nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných apod. Jak v takovém případě postupovat?

1) Telefonicky se obrátit na příslušný úřad městské části ve městě Brně, na jehož území má občan bydliště nebo se nachází příslušné zdravotnické zařízení, ve kterém je krátkodobě nebo dlouhodobě umístěn.

2) V případě, že příslušná městská část není schopna zajistit ověření mimo svůj úřad, telefonicky kontaktovat Magistrát města Brna.

Úředník na základě telefonické žádosti posoudí, zda se opravdu jedná o závažné důvody a domluví se s občanem na termínu a času provedení úkonu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna;

Úřady městských částí (kromě ÚMČ Brno-Jehnice) - seznam ostatních naleznete zde
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Oddělení-Informační středisko, Malinovského nám.3, 601 67 Brno, dveře č. 019, tel.: 542 173 051, 542 173 585.
Službu vidimace a legalizace je možné využít:
Po a Stř. 8.00 – 17.00 hod.
Út 7.30 – 12.00 hod.; 12.30 – 15.30 hod.
Čt 7.30 - 12.00 hod.; 12.30 – 15.00 hod.
Pá 7.30 - 12.00 hod.; 12.30 - 14.00 hod.
Úřady městských částí (kromě ÚMČ Brno-Jehnice) - seznam ostatních naleznete zde
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti a listina, na které bude podpis ověřen.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina,dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k legalizaci a vidimaci se nepoužívají.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.

Vidimace - za každou i započatou stranu listiny formátu A4 je vybírán správní poplatek 30,-Kč v hotovosti.

Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Poplatky se hradí na pokladně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy
Otázka: Je možné provést legalizaci občana, který není u legalizace přítomen a jehož doklad totožnosti předloží jiná osoba?

Odpověď: Nelze, u legalizace musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován. Pouze předložení dokladu totožnosti není dostačující.Otázka: Lze ověřit podpis na cizojazyčné listině?

Odpověď: Lze, pokud je současně předložen úředně ověřený překlad listiny do českého nebo slovenského jazyka.Otázka: Lze ověřit kopii diplomu s plastickým razítkem?

Odpověď: Ano, kopie listiny opatřené plastickým textem nebo otiskem plastického razítka lze vidimovat, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele.Otázka: Lze ověřit kopii průkazu nebo geometrického plánu?

Odpověď: Nelze, protože se jedná o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit.
22 Další informace
ověřování dokumentů zde
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

26 Kontaktní osoba
Sýkorová Slavomíra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 11. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 11. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design