Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. V jakém případě ve věci jednat
Každá fyzická i právnická osoba je oprávněna požádat statutární město Brno a jeho orgány (dále též „povinný subjekt“) o poskytnutí informací, které se vztahují k jeho působnosti. Žadatel není povinen sdělovat důvody žádosti.
3. Charakteristika úkonu
Právo na informace je základním právem, které je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
4. Výsledek úkonu
Poskytnutí informace: jsou-li splněny všechny předpoklady, povinný subjekt žádosti vyhoví a informaci poskytne; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti: pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví nebo neupřesní-li žadatel nesrozumitelnou žádost do 30 dní ode dne doručení výzvy. Odložení žádosti: pokud se žádost nevztahuje k působnosti povinného subjektu nebo pokud brání nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti a žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy žádost nedoplní; dále se žádost odloží v případě, že žadatel do 60 dnů ode dne doručení oznámení nezaplatí požadovanou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informace.
5. Kdy věc řešit
Povinný subjekt informaci poskytne do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách; b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti; c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace. Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Náležitosti žádosti: Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště) Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla Žadatel dále uvede svou doručovací adresu, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo sídla (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa)
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Náležitosti písemné žádosti jsou uvedeny v bodu 6. Ústní žádosti vyřizuje povinný subjekt ústně. Jestliže žadatel není spokojen s odpovědí na ústně podanou žádost, podá si žádost písemně.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu – posta@brno.cz.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Písemnou žádost lze zaslat a případně podat osobně na adresu Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. ID datové schránky je a7kbrrn.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Magistrát města Brna je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Hrazení nákladů se řídí § 17 zákona. Sazebník úhrad je zde V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Magistrátem města Brna vyčíslena. V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů. Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby: 1) v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení – příjmový doklad), a to v budově Malinovského nám. č. 3 - na pokladně Magistrátu města Brna na Informačním středisku, přízemí budovy, dveře č. 019; 2) poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky); 3) bezhotovostním převodem na příjmový účet MMB prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou); 4) složením hotovosti na příjmový účet Magistrátu města Brna
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Viz bod 10
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
---------------
13. Opravné prostředky
1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona) Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně a funkčně příslušného odboru (útvaru) magistrátu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat písemně prostřednictvím centrální podatelny MMB na Malinovského náměstí 3, případně elektronicky prostřednictvím datové schránky MMB. Krajský úřad Jihomoravského kraje jako nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání Magistrátem města Brna. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. 2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Písemně lze stížnost podat prostřednictvím centrální podatelny MMB na Malinovského nám. 3, elektronicky prostřednictvím datové schránky MMB nebo elektronické adresy podatelny posta@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis). Stížnost se podává u Magistrátu města Brna, a to do 30 dnů ode dne a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona), b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona. Magistrát města Brna předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu - Krajskému úřadu Jihomoravského kraje do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví - poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 3) Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti (§ 16b zákona) Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Není zákonem stanoveno.
16. Působnost
Samostatná i přenesená působnost
17. Oblast
Další postupy k vyřízení, Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
Informace, žádost o informace, povinný subjekt
19. Počátek platnosti popisu úkonu
13. 03. 2006
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design