Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
172
3 Pojmenování (název) životní situace.
Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4 Základní informace k životní situaci
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Statutární město Brno poskytuje informace vztahující se k oblastem jeho působnosti.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která Magistrát města Brna žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona), a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;

c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;

b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (např. v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;

c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv útvaru Magistrátu města Brna.

2) Písemně - prostřednictvím centrální podatelny Magistrátu města Brna na

Malinovského nám. 3 nebo prostřednictvím centrálního faxu: 542 173 530.

3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny posta@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna; Kontakty

Úřady městských částí
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádosti o informace vyřizuje Magistrát města Brna - jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá.
V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Brna na R4/138. schůzi dne 16. 3. 2006 svěřila pravomoc k vyřizování všech žádostí o informace, týkajících se orgánů statutárního města Brna, s výjimkou Městské policie Brno, Magistrátu města Brna. Povinným subjektem jsou tedy jednotlivé odbory (útvary) Magistrátu města Brna (dále jen MMB), do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá. více zde

Jednotlivé úřady městských částí ve městě Brně, které jsou taktéž povinnými subjetky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré další informace o možnosti uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů na jednotlivých městských částech můžete získat na jejich webových stránkách - odkazy naleznete zde
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny v bodě 6.

V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Magistrát města Brna nemá formulář žádosti stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Magistrát města Brna je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Hrazení nákladů se řídí § 17 zákona.

Sazebník úhrad je zde

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Magistrátem města Brna vyčíslena.

V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.

Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby:

1) v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení – příjmový doklad), a to v budově Malinovského nám. č. 3 - na pokladně Magistrátu města Brna na Informačním středisku, přízemí budovy, dveře č. 019;

2) poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky);

3) bezhotovostním převodem na příjmový účet MMB prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);

4) složením hotovosti na příjmový účet Magistrátu města Brna, The Royal Bank of Scotland N.V., č. ú.: 7510006631/5400 (nutné předložit pokladní doklad).
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Datum podání žádosti je den doručení žádosti na Magistrát města Brna. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti na magistrát.

V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, musí magistrát do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, úřední deska magistrátu, publikace apod.).

Magistrát města Brna musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v § 14 odst. 5 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li magistrát od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (dle § 15 zákona).

Magistrát města Brna vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, magistrát žádost odloží.

Magistrát města Brna žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti /§ 4 odst. 5 písm. c) zákona/ a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Magistrát města Brna poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku /§ 14 odst. 5 písm. d) zákona/.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;

c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Magistrát města Brna musí včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů žadatele informovat o prodloužení lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly (§14 odst. 7 zákona).

Magistrát města Brna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě písemné žádosti o informaci do 15 dnů od poskytnutí informace, a to způsobem stanoveným v § 5 odst. 3 zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další odbory, útvary Magistrátu města Brna, které na vyřízení žádosti mohou participovat z hlediska své působnosti.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Taková služba neexistuje.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

- nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím;
18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona)

Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně a funkčně příslušného odboru (útvaru) magistrátu, který rozhodnutí vydal.

Odvolání lze podat písemně prostřednictvím centrální podatelny MMB na Malinovského náměstí 3, případně elektronicky prostřednictvím datové schránky MMB.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání Magistrátem města Brna. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení podle § 16 zákona správní řád.2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam. Písemně lze stížnost podat prostřednictvím centrální podatelny MMB na Malinovského nám. 3, elektronicky prostřednictvím datové schránky MMB nebo elektronické adresy podatelny posta@brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u Magistrátu města Brna, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona.

Magistrát města Brna předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu - Krajskému úřadu JmK do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví - poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Není zákonem stanoveno.
21 Nejčastější dotazy
Poskytnuté informace

22 Další informace
Povinně zveřejňované informace

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Žádosti o informace

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

Kontakty:

Mgr. Martin Kozel, tel.: 542 173 081
26 Kontaktní osoba
Kozel Martin,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. 03. 2006
28 Popis byl naposledy aktualizován
31. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design