Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
170
3 Pojmenování (název) životní situace.
Závazné stanovisko orgánu územního plánování.
4 Základní informace k životní situaci
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „SZ“), ve znění pozdějších předpisů: Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen „OÚPR“), jakožto dotčený orgán dle § 6 odst. 1 písm. e) SZ vydávává závazná stanoviska podle § 96b k jednotlivým řízením (viz § 96b odst. 1 a § 15 odst. 2 stavebního zákona), ve vztahu ke stavebním záměrům na území města Brna. Toto závazné stanovisko je zpravidla součástí koordinovaného stanoviska MMB, v němž jsou soustředěna a koordinována stanoviska a závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů v rámci MMB. Lze o něj požádat a může být vydáno i samostatně.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnická nebo fyzická osoba - žadatel („stavebník“) nebo jím pověřený zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o závazné stanovisko nemá zákonem předepsanou podobu.

Žádost má splňovat náležitosti podání dle § 37 správního řádu (z. č. 500/2004 Sb.):

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.Fyzická osoba uvede v podání:

- jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4.V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba:

- jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.Právnická osoba uvede v podání:

- název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.Součástí žádosti dále musí být:

-projektová dokumentace odpovídající příslušnému správnímu řízení či postupu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č.499/2006 Sb.)

Součástí projektové dokumentace musí být dle vyhl. č. 499/2006 Sb. popis a obsahově vypovídající údaje o souladu stavebního záměru s charakterem území, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB.

- V případě žádosti o koordinované závazné stanovisko pak tuto situaci řeší OÚPR MMB, Referát koordinovaných stanovisek, Kounicova 67, 601 67 Brno. Podrobněji popsáno zde: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/vystavba-rekonstrukce-uzemni-planovani/?idzs=2299 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67:

SEKTOR ČÍSLO

MĚSTSKÁ ČÁST

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

1

BRNO - STŘED
BRNO - KRÁLOVO POLE
BRNO - ŽABOVŘESKY

Ing.arch. Dana Zvolská
Ing.arch. Markéta Teplá

448

54217 4154
54217 4124

2

BRNO - BYSTRC
BRNO - JUNDROV
BRNO - MEDLÁNKY
BRNO - KNÍNIČKY
BRNO - KOHOUTOVICE
BRNO - KOMÍN
BRNO - ŽEBĚTÍN

Ing.arch. Danuše Budíková
Ing. Božena Kršková

449
450

54217 4417
54217 4121

3

BRNO - IVANOVICE
BRNO - JEHNICE
BRNO - LÍŠEŇ
BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY
BRNO - OŘEŠÍN
BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
BRNO - SEVER
BRNO - ÚTĚCHOV
BRNO - VINOHRADY
BRNO - ŽIDENICE

Ing. Petra Reichard
Ing. Zdenka Sigmundová

451

54217 4233
54217 4579

4

BRNO - BOHUNICE
BRNO - BOSONOHY
BRNO - ČERNOVICE
BRNO - CHRLICE
BRNO - JIH
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
BRNO - SLATINA
BRNO - TUŘANY
Ing. arch. Iva Syptáková
Ing. arch. Vladimír Dominik

452

54217 4128
54217 4105


 
 
 

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

Veškeré informace o výhledovém řešení dopravních staveb

Ing. Petr Matoušek

347

54217 4118

Ing. Ivana Hussainová

347

54217 4119

Ing. Jana Neuvaldová

347

54217 4101

Veškeré informace o výhledovém řešení inženýrských sítí

vodovody
kanalizace
vodní toky

Ing. Jitka Puttnerová

346

54217 4106

plynovody
parovody
horkovody

Ing. Šárka Bilíková

346

54217 4136

silnoproud
spoje

Ing. František Carda

346

54217 4107

Veškeré informace o územní koncepci všech složek životního prostředí

veřejná prostranství
městská zeleň
reklamy

Ing. Šárka Sedláková

447a

54217 4117

ochrana přírody a krajiny
ÚSES
ZPF, PUPFL
zahrádkářské lokality

Ing. Hana Kubíčková

447a

54217 4100

hluk, exhalace
geologie
odpady
EIA, SEA

Ing. Eliška Kepáková

447a

54217 4123

Veškeré informace o územní koncepci základních městských funkcí

bydlení
sociální péče

Ing. arch. Hana Humpolíková

447a

54217 4151

ÚAP školství (VŠ) - věda
výroba
skladování

Ing. arch. Marcela Drkošová

447

54217 4135

sport a rekreace veřejná vybavenost

 

Ing. Ivona Kuřátková

447

54217 4141

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Ing. arch. Monika Jašková

352

54217 4143

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části regulačních plánů (RP) a úpravách směrné části ÚPmB a RP

Ing. Zuzana Křenková

352

54217 4585

Podatelna OÚPR MMB

Petra Stinglová

338

54217 4444


Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Doporučený formulář

zde

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Při vydávání závazného stanoviska nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost při doplňování podkladů.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání musí být vždy podepsáno a projektová dokumentace musí být opatřena podpisem a razítkem příslušné autorizované osoby.

oupr@brno.cz

datová schránka: a7kbrrn

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004, o závazných částech územního plánu města Brna

- další územně plánovací dokumentace

- zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Dle § 4 odst. 9 stavebního zákona platí, že „nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Kdy je potřeba požádat o vydání závazného stanoviska? Až v rámci územního, společného či jiných řízení a postupů (blíže §96b odst. 1 SZ) nebo před nimi?“

Závazné stanovisko by mělo být doloženo před zahájením řízení nebo postupu, neboť dle právní úpravy jsou závazná stanoviska přílohou žádosti o zahájení správního řízení nebo postupu stavebního úřadu (např. žádosti o vydání územního rozhodnutí).

„Pro která řízení a postupy je třeba získat závazné stanovisko orgánu územního plánování?“

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno pro ta rozhodnutí a úkony podle stavebního zákona, jejichž vydání závisí na posouzení jimi vyvolané změny v území, a to pro:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (§ 79 stavebního zákona),

- územní rozhodnutí o změně využití území (§ 80 stavebního zákona),

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81 stavebního zákona),

- územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 stavebního zákona),

- územní rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona),

- veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby (§ 78a a § 79 stavebního zákona),

- veřejnoprávní smlouvu o změně využití území (§ 78a a § 80 stavebního zákona),

- veřejnoprávní smlouvu o změně vlivu užívání stavby na území (§ 78a a § 81 stavebního zákona),

- územní souhlas o umístění staveb a jejich změn (stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona), s výjimkou záměrů v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše uvedených v § 103 odst. 1 stavebního zákona, které posuzuje stavební úřad (§ 90 odst. 2 a § 96b odst. 1 stavebního zákona),

- územní souhlas o umístění ohlašovaných staveb a jejich změn (stavebních záměrů uvedených v § 104 stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona),

- územní souhlas o umístění stavby – změny všech staveb [§ 96 odst. 2 písm. c) stavebního zákona při splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona],

- územní souhlas o umístění stavby [všech staveb umisťovaných v ohraničených prostorech podle § 96 odst. 2 písm. e) stavebního zákona a za splnění podmínek podle § 96 odst. 1 stavebního zákona],

- územní souhlas o změně využití území [změna druhu pozemku podle § 96 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, terénní úpravy podle § 96 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a odstavné a další plochy podle § 96 odst. 2 písm. g) stavebního zákona],

- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona),

- územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení a scelování pozemků vydávaná ve zjednodušeném územním řízení (§ 95 stavebního zákona).

- společné povolení (§ 94j a násl. stavebního zákona a § 94q a násl. stavebního zákona),

- souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 2 stavebního zákona),

- povolení ke změně v užívání stavby (§ 127 odst. 4 stavebního zákona),

- dodatečné povolení stavby (§ 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, s výjimkou staveb podle § 103 odst. 1 v zastavěném území a v zastavitelné ploše),

- povolení stavby v opakovaném stavebním řízení (§ 129 odst. 5 stavebního zákona),

- povolení změny užívání dočasné stavby nebo změny na stavbu trvalou (§ 129 odst. 6 stavebního zákona),

- dodatečné povolení terénních úprav a zařízení (§ 129 odst. 7 stavebního zákona),

- povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas (§ 15 odst. 2 stavebního zákona).„Platnost závazného stanoviska je 2 roky. Odkdy tato lhůta běží?“

Ustanovení § 96b odst. 5 stavebního zákona uvádí, že: „Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vydání“; V případě, že je toto závazné stanovisko součástí koordinovaného stanoviska, tak tato lhůta začíná běžet ode dne vydání koordinovaného stanoviska.

22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00, 12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
U příslušného stavebního úřadu.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením podle stavebního zákona(viz Životní situace č. 229)

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Ing.arch. Vladimír Dominik, dveře č. 339, telefon 542 174 105, e-mail dominik.vladimir@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Dominik Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 03. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design