Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Závazné stanovisko orgánu územního plánování.

2. V jakém případě ve věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba - žadatel („stavebník“) nebo jím pověřený zástupce. O závazné stanovisko orgánu územního plánování, je nutné požádat v případě, jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu stavebního úřadu, podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona, závisí na posouzení jím vyvolané změny v území. Změnou v území se dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich změny. Jedná se např. o tyto záměry: změny využití území, změny stávajících staveb (přístavby, nástavby), umísťování nových staveb, dělení pozemků v zastavěném území obce, změny účelu užívání staveb nebo jejich částí, dodatečné povolování staveb a další...

3. Charakteristika úkonu

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „SZ“), v platném znění Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen „OÚPR MMB“), jakožto dotčený orgán dle § 6 odst. 1 písm. e) SZ vydávává závazná stanoviska podle § 96b (viz § 96b odst. 1 a § 15 odst. 2 stavebního zákona), k jednotlivým řízením stavebních úřadů na území města Brna. Toto závazné stanovisko může být i součástí koordinovaného závazného stanoviska MMB, v němž jsou soustředěna a koordinována stanoviska a závazná stanoviska a vyjádření ostatních dotčených orgánů v rámci MMB. Žádost o závazné stanovisko nemá zákonem předepsanou podobu, obsahové náležitosti viz bod 6. - doporučený FORMULÁŘ

4. Výsledek úkonu

Vydané závazné stanovisko, je závazným podkladem pro výrokovou část rozhodnutí/souhlasu příslušného stavebního úřadu a v souladu s ust. § 96b odst. 5. stavebního zákona má platnost 2 roky ode dne vydání. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit pokud se nezměnily podmínky v území. vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v území.

5. Kdy věc řešit

Viz bod 2. Dnem podání žádosti o vydání závazného stanoviska se postupuje v souladu s ust. § 96b stavebního zákona a § 149 správního řádu. Lhůta pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu je dle §149 správního řádu stanovena na 30 dnů od podání žádosti, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů (tzn- 30-60dnů). V případě neúplné žádosti je žadatel vyzván k odstranění vad žádosti- doplnění podkladů a lhůta neběží. Po odstranění vad - doplnění žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska (tzn. 30-60dnů). Současně platí dle § 4 odst. 9 stavebního zákona, že jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez připomínek. Ústní informace a konzultace poskytují pracovníci Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů (ÚPP), Referát sektorů, v případě záměrů dopravní a technické infrastruktury, pracovníci Oddělení územní a hospodářské koncepce Referátu územní koncepce dopravy a Referátu územní koncepce technické infrastruktury, OÚPR MMB, v budově Kounicova 67, Brno:

Kontakty

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře. Žádost musí splňovat náležitosti podání dle §37 správního řádu, v platném znění. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání: - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba: - jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání: - název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Součástí žádosti dále musí být: - dokumentace odpovídající příslušnému správnímu řízení či postupu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č.499/2006 Sb.) Součástí dokumentace musí být dle vyhl. č. 499/2006 Sb. popis a obsahově vypovídající údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Doporučený formulář: zde .

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod 6.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je třeba doručit osobně na podatelnu nebo poštou na adresu OÚPR MMB: adresa: OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno Další z možností je osobně na podatelnu nebo poštou na adresu MMB: adresa: MMB, OÚPR, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je třeba doručit osobně na podatelnu nebo poštou na adresu OÚPR MMB: adresa: OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno Další z možností je osobně na podatelnu nebo poštou na adresu MMB: adresa: MMB, OÚPR, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není stanoveno.

13. Opravné prostředky

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Rovněž lze požádat o změnu či zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán OÚPR MMB - tzn. KÚ JMK.

14. Časté dotazy

„Kdy je potřeba požádat o vydání závazného stanoviska? Až v rámci územního, společného či jiných řízení a postupů (blíže §96b odst. 1 SZ) nebo před nimi?“ Závazné stanovisko by mělo být doloženo před zahájením řízení nebo postupu stavebního úřadu, neboť dle právní úpravy jsou závazná stanoviska přílohou žádosti o zahájení správního řízení nebo postupu stavebního úřadu Jedná se např. o tyto záměry: změny využití území, změny stávajících staveb (přístavby, nástavby), umísťování nových staveb, dělení pozemků v zastavěném území obce, změny účelu užívání staveb nebo jejich částí, dodatečné povolování staveb a další... „Pro která řízení a postupy se dle stavebního zákona závazné stanovisko OÚPR MMB nevydává?“ a) záměry uvedené v § 79 odst. 2, b) záměry uvedené v § 80 odst. 3, c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území, d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy 33), e) studny individuálního zásobování vodou, f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich, g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů, h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich. „Platnost závazného stanoviska je 2 roky. Odkdy tato lhůta běží?“ Ustanovení § 96b odst. 5 stavebního zákona uvádí, že: „Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vydání“. V případě, že je toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska, tak tato lhůta začíná běžet ode dne vydání koordinovaného závazného stanoviska.

15. Sankce

Bez sankce - není stanovena.

16. Působnost

Na OÚPR MMB. Kontakty viz bod 5. V případě žádosti o koordinované závazné stanovisko pak tuto situaci řeší OÚPR MMB, Referát koordinace stanovisek MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. Podrobněji popsáno zde: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/vystavba-rekonstrukce-uzemni-planovani/?idzs=229

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova

Závazné stanovisko, územní plán, regulační plán, rozhodování v území

19. Počátek platnosti popisu úkonu
24. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Vydané závazné stanovisko není v žádném veřejném registru evidováno.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design