Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Náhradní rodinná péče: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče

2. V jakém případě ve věci jednat

V případě žádání o svěření dítěte do některé z forem náhradní rodinné péče. Žadatelem o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů. Poručníkem může soud jmenovat jen plně svéprávnou a trestně bezúhonnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat a její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Poručníkem dítěte může být osoba, kterou naznačili rodiče dětí, osoba příbuzná nebo blízká dítěti nebo jeho rodině, případně další vhodné osoby. Osoba navržená na výkon funkce poručníka musí se jmenováním souhlasit. Nepodaří-li se vhodnou osobu najít, jmenuje soud do funkce poručníka orgán sociálně-právní ochrany dětí.

3. Charakteristika úkonu

Zkompletování spisové dokumentace k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu.

4. Výsledek úkonu

Zkompletovaná kopie spisové dokumentace o žadateli a také kopie spisové dokumentace o dítěti se pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče neprodleně postupuje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

5. Kdy věc řešit

Kontaktem s pracovníkem referátu náhradní rodinné péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Brna, který zájemci poskytne základní informace a seznámí jej s postupy realizace náhradní rodinné péče. V případě osvojení a zprostředkované pěstounské péče žadatel uplatňuje žádost na předtištěném tiskopise. Ujala-li se nebo má v úmyslu převzít do osobní péče dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, pracovník referátu náhradní rodinné péče pomůže zájemci o pěstounskou péči sepsat návrh na pěstounskou péči k místně příslušnému soudu dítěte a poskytne zájemci i potřebné informace o průběhu řízení. https://www.mpsv.cz/web/cz/formy-nahradni-rodinne-pece

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické služby. K první konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz. Další doklady a potvrzení se předkládají na předepsaných formulářích, které žadatelé obdrží při první schůzce dle pokynů pracovníka referátu náhradní rodinné péče. Žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství
 • cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá úřad
 • cizinec – doklad obdobný opisu evidence Rejstříku trestů vydaný ve státě, ve kterém se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
 • zpráva o zdravotním stavu vystavena praktickým lékařem – předkládá žadatel na tiskopisu, který obdrží se žádostí
 • dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti – obdrží se žádostí
 • potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů nebo poslední daňové přiznání
 • fotografie žadatele - oddací list, popřípadě rozsudek o rozvodu žadatele - kopie-
 • doklad o bydlení https://www.mpsv.cz/web/cz/formy-nahradni-rodinne-pece
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství
 • cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá úřad
 • cizinec – doklad obdobný opisu evidence Rejstříku trestů vydaný ve státě, ve kterém se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
 • zpráva o zdravotním stavu vystavena praktickým lékařem – předkládá žadatel na tiskopisu, který obdrží se žádostí
 • dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti – obdrží se žádostí
 • potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů nebo poslední daňové přiznání
 • fotografie žadatele
 • oddací list, popřípadě rozsudek o rozvodu žadatele - kopie
 • doklad o bydlení web SPO-JMK.CZ http://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/zadost_zarazeni_210113.pdf/47728aef-b100-5640-a850-af01e70f7a5e
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Úkon nelze řešit prostřednictvím elektronické služby, vhodné je domluvit si s příslušným pracovníkem osobní schůzku, viz bod 9 nebo osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, referát náhradní rodinné péče pro občany s trvalým bydlištěm v městě Brně.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8-17 hodin., v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoba: Vedoucí referátu náhradní rodinné péče - Mgr. Filipová Martina, DiS., tel.: 542 173 731, e-mail: filipova.martina@brno.cz https://www.brno.cz/kontakty/

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Poskytováno bezplatně.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poskytováno bezplatně.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Referát NRP neposkytuje dávky.

13. Opravné prostředky

Zkompletovaná kopie spisové dokumentace o žadateli a také kopie spisové dokumentace o dítěti se pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče neprodleně postupuje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Krajský úřad provede odborné posouzení žadatelů a ukončí správní řízení vydáním rozhodnutí. O odvolání rozhoduje MPSV. Opravný prostředek - odvolání se uplatňuje pouze proti správnímu rozhodnutí. V případě nespokojenosti s jednáním úředníka referátu náhradní rodinné péče MMB lze podat ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, stížnost na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu odpovědných pracovníků, a to písemnou formou nebo osobním podáním u Odboru sociální péče Magistrátu města Brna se sídlem na Kolišti 19, 601 67 Brno.

14. Časté dotazy

V problematice náhradní rodinné péče se jedná o individuální a specifické otázky. Často řešenými tématy jsou např. lhůty v řízení o osvojení nebo pěstounskou péči. Další informace o problematice náhradní rodinné péče najdete na: www.mpsv.cz www.spo-jmk.cz/nahradni-rodinna-pece www.umpod.cz www.triada-centrum.cz www.pestouni.cz www.trialog-brno.cz www.manzelskaporadna-brno.cz www.dobrarodina.cz www.iqrs.cz www.drom.cz www.crsp.cz www.sos-vesnicky.cz

15. Sankce

Možnost vyřazení z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova

Osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče

19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

V rámci žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče nejsou výsledky úkonů vedeny v registrech nebo informačních systémech.


Zpět na přehled Životních situací


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
 • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design