Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
017
3 Pojmenování (název) životní situace.
Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče)
4 Základní informace k životní situaci
Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, jejichž rodiče zemřeli nebo se z nejrůznějších důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí o svoje děti postarat. Výchovu dětí je v takových případech třeba zajistit v rodině náhradní, nejčastěji cestou osvojení nebo svěření do pěstounské péče.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá

- ve vyhledávání dětí,kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péče

- ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, tedy osob, které jsou ochotny zajistit péči a výchovu nevlastního dítěte a zároveň skýtají záruku řádné péče o svěřené dítě.

Další forma náhradní rodinné péče je poručnická péče. Soud jmenuje dítěti poručníka v případě, není-li zde žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Rodičovskou odpovědností se rozumí souhrn práv a povinností rodičů zahrnující zejména péči o zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Jedná se zejména o situace, kdy rodiče dítěte zemřeli, nejsou známí, jsou nezletilí, jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům, výkon rodičovské odpovědnosti jim byl pozastaven, omezen nebo byli výkonu rodičovské odpovědnosti zbaveni.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem o svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče může být fyzická osoba starší 18 let,která je občanem České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.

Poručníkem může soud jmenovat jen plně svéprávnou a trestně bezúhonnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat a její jmenování není v rozporu se zájmem dítěte. Poručníkem dítěte může být osoba, kterou naznačili rodiče dětí, osoba příbuzná nebo blízká dítěti nebo jeho rodině, případně další vhodné osoby. Osoba navržená na výkon funkce poručníka musí se jmenováním souhlasit. Nepodaří-li se vhodnou osobu najít, jmenuje soud do funkce poručníka orgán sociálně-právní ochrany dětí.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občanská a trestní bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav, dobré sociálně-ekonomické podmínky a předpoklad zvládnout výchovu přijatého dítěte.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Kontaktem s pracovníkem referátu náhradní rodinné péče, oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Brna, který zájemci poskytne základní informace a seznámí jej s postupy realizace náhradní rodinné péče. V případě osvojení a zprostředkované pěstounské péče žadatel uplatňuje žádost na předtištěném tiskopise. Ujala-li se nebo má v úmyslu převzít do osobní péče dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, pracovník referátu náhradní rodinné péče pomůže zájemci o pěstounskou péči sepsat žádost o pěstounskou péči k Městskému soudu v Brně a poskytne zájemci i potřebné informace o průběhu řízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, oddělení sociálně právní ochrany dětí, referát náhradní rodinné péče pro občany s trvalým bydlištěm v městě Brně
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče MMB, oddělení sociálně právní ochrany dětí, referát náhradní rodinné péče, Koliště 19, III. patro.
Úřední dny: pondělí a středa 8.00 - 17.00
pátek 8.00 - 12.00
Mgr., DiS., Filipová Martina, vedoucí referátu, tel: 542 173 731, e-mail: filipova.martina@brno.cz
Mgr. Švarná Magdalena, sociální pracovnice, tel: 542 173 763, e-mail: svarna.magdalena@brno.cz
Mgr. Hégrová Petra, sociální pracovnice, tel: 542 173 766, e-mail: hegrova.petra@brno.cz
Bc. Sobotková Lenka, sociální pracovnice, tel: 542 173 775, e-mail: sobotkova.lenka@brno.cz
Bc. Tatíčková Šárka, sociální pracovnice, tel: 542 173 717, e-mail: tatíčkova.sarka@brno.cz
DiS., Vacová Lucie, sociální pracovnice, tel: 542 173 765, e-mail: vacova.lucie@brno.cz
Mgr. Koláčková Veronika, sociální pracovnice, tel: 542 173 769, e-mail: kolackova.veronika@brno.cz
Mgr. Hauk Jan, sociální pracovník, tel: 542 173 824, e-mail: hauk.jan@brno.cz
Bc. Křenková Veronika, sociální pracovnice, tel: 542 173 743, e-mail: krenkova.veronika@brno.cz
Bc., DiS., Gilarová Bronislava, sociální pracovnice, tel: 542 173 764, e-mail: gilarova.bronislava@brno.cz Bc., DiS., Richterová Vendula, sociální pracovnice, tel: 542 173 831, e-mail: richterova.vendula@brno.cz Bc. Vojtková Libuše, sociální pracovnice, tel: 542 173 8 40, e-mail: vojtkova.libuse@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
K první konzultaci a získání informací o náhradní rodinné péči nejsou doklady zapotřebí. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz. Další doklady a potvrzení se předkládají na předepsaných formulářích v průběhu řízení dle pokynů pracovníka referátu náhradní rodinné péče.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu obsahuje:

- občan ČR – doklad o státním občanství

- cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR

- občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá úřad

- cizinec – doklad obdobný opisu evidence Rejstříku trestů vydaný ve státě, ve kterém se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel

- zpráva o zdravotním stavu vystavena praktickým lékařem – předkládá žadatel na tiskopisu, který obdrží se žádostí

- dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti – obdrží se žádostí

- potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů nebo poslední daňové přiznání

- fotografie žadatele

- oddací list, popřípadě rozsudek o rozvodu žadatele - kopie-
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře obdržíte na referátu náhradní rodinné péče, oddělení sociálně právní ochrany dětí, OSP MMB, Koliště 19, Brno

Formuláře:

-Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli

-Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny

-Žádost o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu

-Žádost zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli dětí z ciziny

-Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče

-Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu jsou k dispozici také na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poskytováno bezplatně
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Kopii spisové dokumentace o dítěti a spisové dokumentace o žadateli se postupuje krajskému úřadu Jihomoravského kraje neprodleně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníky řízení jsou osoby, které podaly jednu z výše uvedených žádostí, popř. rodiče či opatrovník dítěte, pokud to zákon vyžaduje.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatelé vyjadřují svůj písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, která je zajišťována Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Žadatelé jsou rovněž vyzváni k udělení písemného souhlasu s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci.

16 Elektronická služba, kterou lze využít
Viz bod 9
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zák. č 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu a evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

18 Jaké jsou související předpisy
Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Sdělení č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte

Sdělení č. 43/2000 Sb., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek - odvolání se uplatňuje pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání vyřizuje nadřízený orgán - Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím Magistrátu města Brna.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Možnost vyřazení z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.
21 Nejčastější dotazy
Lhůty v řízení o adopci

Svěření dětí do tzv. příbuzenské pěstounské péče (předpoklady, délka trvání řízení).

Pěstounská péče na přechodnou dobu (podmínky, průběh řízení, délka trvání řízení).

22 Další informace
Další informace o problematice náhradní rodinné péče najdete na:

www.mpsv.cz

www.spo-jmk.cz/nahradni-rodinna-pece

www.umpod.cz

www.triada-centrum.cz

www.pestouni.cz

www.trialog-brno.cz

www.manzelskaporadna-brno.cz

www.dobrarodina.cz

www.iqrs.cz

www.drom.cz

www.crsp.cz

www.sos-vesnicky.cz25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, vedoucí oddělení Mgr. Bušinová Pavlína
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2013
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 10. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design