Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

2. V jakém případě ve věci jednat

V případě potřeby žadatele získat informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití dle schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Požádat může kdokoli.

3. Charakteristika úkonu

Dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má právo kdokoli. požádat úřad územního plánování (Odbor územního plánování a rozvoje MMB – dále jen OÚPR MMB) o vydání územně plánovací informace (dále jen ÚPI), která je předběžnou informací (ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) o podmínkách využívání území a změn jeho využití dle schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

4. Výsledek úkonu

ÚPI je předběžnou informací (ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) o podmínkách využívání území a změn jeho využití. OÚPR MMB se při vydávání ÚPI zabývá pouze problematikou, ke které je příslušný. V ÚPI jsou uvedeny regulativy platných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, týkající se daného pozemku, popis zákonných limitů ovlivňujících využití pozemků a případně upozornění na zvláštní podmínky využití území a ve veřejném zájmu. V rámci ÚPI se neposuzuje případně předložený investorský záměr z hlediska souladu se zmíněnými regulativy a podmínkami. K posouzení konkrétního záměru je OÚPR MMB příslušný až při vydávání závazného stanoviska dle §96b, stavebního zákona, a to na základě předložené žádosti o vydání závazného stanoviska a dokumentace pro příslušné řízení na stavebním úřadě, viz životní situace č. 170. Poskytnutá ÚPI platí 1 rok ode dne vydání, pokud OÚPR MMB v této lhůtě žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána. Pro úplnost uvádíme, že dle stavebního zákona mohou být vydávány i další druhy ÚPI: - o podmínkách vydání regulačního plánu (§ 21 odst. 1 první část ust. písm. b) - OÚPR MMB, možnost pořízení regulačního plánu na žádost však není v závazné části ÚPmB stanovena, a proto OÚPR tuto ÚPI nevydává - o podmínkách vydání územního rozhodnutí (§ 21 odst. 1 druhá část ust. písm. b) a o podmínkách vydání územního souhlasu (§ 21 odst. 1 písm. c) - tyto druhy ÚPI vydává místně příslušný stavební úřad.

5. Kdy věc řešit

5. Kdy věc řešit: V případě potřeby žadatele získat informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití dle schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Právo požádat o ÚPI má kdokoli. Dnem podání žádosti o vydání ÚPI se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů (nejedná se o správní řízení). Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání. Ústní informace poskytují pracovníci Oddělení aplikace územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů (ÚPP), Referát sektorů, OÚPR MMB v budově Kounicova 67:

Kontakty

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře. Žádost musí obsahovat (viz odst. 1§ 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (tj. zejména jméno, příjmení a adresu pro doručování) b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat c) požadovaný druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona)

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod 6.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost musí být vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz (od 01.07.2021 rovněž oupr@brno.cz) Žádost je možné podat rovněž prostřednictvím datové schránky datová schránka: a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je třeba doručit osobně na podatelnu nebo poštou na adresu OÚPR MMB: adresa: OÚPR MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno Další z možností je osobně na podatelnu nebo poštou na adresu MMB: adresa: MMB, OÚPR, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Současně upozorňujeme, že žádosti týkající se vydání ÚPI o podmínkách vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu je pak nutno podat na stavebních úřadech příslušných městských částí.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není stanoveno.

13. Opravné prostředky

Žádné (nejedná se o správní řízení).

14. Časté dotazy

„Proč nemohu využít svůj pozemek podle své momentální představy?“ ÚPmB i RP jsou dle §43 odst. (5) a § 61 odst. (2) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. závazné pro veškeré rozhodování v území s tím, že vlastníci mohli své požadavky a náměty uplatnit v průběhu pořizování těchto územně plánovacích dokumentací. Schválenou územně plánovací dokumentaci je možno měnit pouze zákonem předepsaným způsobem.

15. Sankce

Bez sankce – není stanovena.

16. Působnost

Na OÚPR MMB státní správa vykonávaná v přenesené působnosti. Kontakty viz bod 5.

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova

Územně plánovací informace, územní plán, regulační plán, rozhodování v území.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
18. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Vydaná územně plánovací informace není v žádném veřejném registru evidována.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design