Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
2. V jakém případě ve věci jednat
Oprávněn jednat je osobně lékař provozující zdravotnické zařízení, nebo zaměstnanec zdrav. zařízení, který však vykonává návštěvní službu. O vydání označení č. O5 rozhoduje na základě žádosti obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.
3. Charakteristika úkonu
Pro získání označení O5 je nutno žadatelem doložit: 1. žadatel, který je lékařem provozujícím zdrav. zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, kopii rozhodnutí o registraci zdrav. zařízení (kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdrav. služeb) a originál čestného prohlášení žadatele, že vykonává návštěvní službu. 2. žadatel, který vykonává činnost lékaře jako zaměstnanec zdrav. zařízení, musí k žádosti o vydání označení vozidla přiložit - průkaz totožnosti, kopii rozhodnutí o registraci zdrav. zařízení jehož je zaměstnancem (kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdrav. služeb), originál potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je jeho zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu.
4. Výsledek úkonu
Na základě novely zákona č. 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékaři konající návštěvní službu oprávněni používat zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu O5, na podkladě kterého nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně nutnou, dodržovat zákaz stání a dále se na tato vozidla vztahuje platnost vyjímky plynoucí z přílohy č. 13.
5. Kdy věc řešit
Odbor zdraví MMB, Dominikánské nám. 3, Brno, 2. patro; pracovníci - Bc. Eva Krejčová, číslo kanceláře 214a, tel. 542172445, Helena Šujanská, číslo kanceláře 213, tel. 542172446.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost je možno nalézt na internetu na stránkách http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/úsek 1. náměstka primátorky/odbor-zdravi/, pod informací formulář s názvem "Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O5", nebo vyplnit přímo na místě.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost a dále: viz bod 6.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Nutno vyřídit osobně, dotazy je možné psát na: krejcova.eva@brno.cz sujanska.helena@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou stanoveny, bezodkladně, příp. co nejkratší.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádné.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Žádné.
14. Časté dotazy
15. Sankce
V případě zjištění, že držitel označení č. O5 přestal splňovat podmínky pro vydání označení O5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.
16. Působnost
Pro žadatele - lékaře s trvalým pobytem na území města Brna - vydává Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, Brno.
17. Oblast
Stížnosti a petice, Zdraví
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2013
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design