Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem)
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn viz zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech § 3 odst. 2
3. Charakteristika úkonu
-žadatel si opatří příslušný formulář žádosti -opatří si příslušné přílohy, např.: výpis z katastru nemovitostí, ověření a pod. -vypíše žádost a tuto společně s přílohami doručí na Magistrát města Brna, Odbor obrany, Husova 5 -Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnická práva žadatele a žádost zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče – evidence válečných hrobů -takto potvrzená žádost je Krajským úřadem JMK zaslána Odboru pro válečné veterány MO ČR
4. Výsledek úkonu
Originální vyhotovení žádosti vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem. Stejným způsobem vypisovat přílohy.
5. Kdy věc řešit
-Odbor obrany MMB, Husova 5, 3. patro -vedoucí Odboru obrany Ing. Bronislav Špaček, tel.: 542 175 210, dv. č. 411 -evidence válečných hrobů, Ing. Vladimír Černý, tel.: 542 175 196, dv. č. 416 -pracovní doba Po a St 8.00- 17.00, Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.00
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
-vzory jsou na internetových stránkách Odboru obrany MMB -vzory jsou také na internetových stránkách Ministerstva obrany České republiky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
-platný občanský průkaz, nebo pas -doklad o právním vztahu k válečnému hrobu - vlastnictví hrobu, nebo nemovitosti -doklad o tom, že válečný hrob je kulturní památkou (kontakt: Odbor kultury MMB)
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
-Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Praha
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
-jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
-poplatek za případné ověření písemnosti, výše poplatku činí 30,-Kč/stránka -ostatní správní činnosti jsou bezplatné
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
-podání R O Z K L A D U proti vydanému rozhodnutí kompetentním orgánem t.j. Odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Praha. -podává se přímo orgánu, který vydal rozhodnutí
14. Časté dotazy
15. Sankce
-základní právní podklad je zákon č. 122/2004 Sb. -projednávání přestupku - viz zákon č. 200/1990 Sb. - viz zákon č. 500/2004 Sb.
16. Působnost
-Odbor obrany Magistrátu města Brna, Husova 5( ve fázi podání) -Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha(ve fázi podání rozkladu - odvolání proti vydanému rozhodnutí)
17. Oblast
Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
22. 10. 2007
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design