Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
153
3 Pojmenování (název) životní situace.
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce odpadů v souhrnném množství do 100 t/rok včetně s místem nakládání na území statutárního města Brna (dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
4 Základní informace k životní situaci
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kterým při jejich podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, a které současně sami vlastní nebezpečné odpady nějakým způsobem upravují, využívají, odstraňují, nebo skladují.Shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.Při způsobu nakládání s nebezpečnými odpady skladováním je třeba zpracovat provozní řád skladu odpadů dle přílohy č. 1 odstavec 5. (skupina A) vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a předložit jej společně se žádostí.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, které byla udělena plná moc pro zastupování v této věci (plnou moc je třeba předložit).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Vzniká-li více než 100 t odpadů za rok, pak žádost vyřizuje místně příslušný krajský úřad.

Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel má podle § 15 výše citovaného zákona povinnost určit odpadového hospodáře (v opačném případě doporučujeme předložit prohlášení statutárního zástupce, že nemá povinnost určit odpadového hospodáře),f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (tj. vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů), se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.Při způsobu nakládání s nebezpečnými odpady skladováním je třeba předložit provozní řád skladu odpadů vypracovaný dle přílohy č. 1 odstavec 5. (skupina A) vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.Žádost je třeba potvrdit a podepsat statutárním zástupcem. V případě zastupování zmocněncem je nutné předložit plnou moc.7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na Magistrát města Brna, nejlépe adresovaného na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno., 5. podlaží, referentky oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie:
Blanka Dítětová (dveře č. 511), tel.: 542 174 583, e-mail: ditetova.blanka@brno.cz
RNDr. Helena Řezníčková (dveře č. 524), tel.: 542 174 534, e-mail: reznickova.helena@brno.cz

v úředních hodinách Magistrátu města Brna:
Po, St 8.00 – 17.00 hod
Pá 8.00 – 12.00 hod
v neúředních dnech pouze po telefonické dohodě
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
- kopii podnikatelského oprávnění žadatele,- žádost se všemi náležitostmi uvedenými v § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,- při způsobu nakládání s nebezpečnými odpady skladováním provozní řád skladu odpadů zpracovaný dle přílohy č. 1 odstavec 5. (skupina A) vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,- v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci, je třeba předložit i platnou plnou moc.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je možné osobně vyzvednout na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, 5. podlaží, dveře č. 511, 524, nebo žádost je možno vypracovat (vytisknout) v přiloženém souboru:ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY do 100 t/rok

Nezávazný formulář.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady nevybírá správní orgán žádné poplatky.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vydá správní orgán rozhodnutí do 30-ti dnů popřípadě do 60-ti dnů ode dne podání (doručení) žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
žádní
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Datová schránka: a7kbrrn
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů;

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravným prostředkem je odvolání. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli, a to k Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Může být uložena pokuta až do výše 50 mil. Kč //§ 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů//.
21 Nejčastější dotazy
Jaké náležitosti musí mít žádost?

Viz bod 6.
22 Další informace
Zavolejte:

Blanka Dítětová, tel.: 542 174 583

RNDr. Helena Řezníčková, tel.: 542 174 534

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nelze získat.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
07. 04. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design