Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
149
3 Pojmenování (název) životní situace.
Registr silničních vozidel (RSV)
4 Základní informace k životní situaci
V Registu silničních vozidel se vyřizují tyto úkony:

a)Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel

(Přihlášení nového nebo dovezeného vozidla – první registrace v ČR)

b) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru

silničních vozidel(Převod ojetého, již registrovaného vozidla)

c) změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy - stěhování v

rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa,

již registrovaného vozidla

d) změna příjmení, názvu firmy

e) výdej tabulek s registrační značkou na vývoz (export) vozidla z ČR do

ciziny

f) změna barvy

g) zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení

h) zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola a pod.

i) výměna karoserie,

j) výměna motoru - protokol o technické prohlídce provedené po výměně této

podstatné části a doklad o nabytí motoru

k) výmaz čísla motoru – nutno doložit evidenční kontrolu s aktuálním číslem

motoru ve vozidle

l) obnova VIN náhradní technologií – koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po

výměně karoserie + doklad o nabytí karoserie, po zásahu do VIN - při

vrácení odcizeného vozidla

m) přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu

n) vystavení duplikátů osvědčení o registraci vozidla část II.(Technický

průkaz) a osvědčení o registraci vozidlačást I. (osvědčení o registraci

vozidla - malý technický průkaz)za popsaný, poškozený zničený, ztracený

+ oznámení o ztrátě nebo odcizení + protokol Policie ČR o odcizení

o) vydání nových tabulek RZ (SPZ) za poškozené, ztracené + oznámení o ztrátě

nebo odcizení + protokol o odcizení od Policie ČR

p) přestavba vozidla

r) zápis ADR

s) ukončení vyřazení vozidla

t) oznámení místa a účelu využití vozidla vyřazeného déle než 12 měsíců

u) úřední oprava nesprávně zapsaných technických údajů v dokladech vozidla

v) prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle povoleného pobytu v ČR

w) ostatní - další změny, pro které není stanoven jiný tiskopis

x) vyřazení vozidla z registru silničních vozidel(Dočasné vyřazení – DEPOZIT)

y) zánik vozidla v registru silničních vozidel(Trvalé vyřazení vozidla)

z) schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla

ž) schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla z

ciziny a vystavení osvědčení o registraci vozidla část II.(Technický

průkaz)nového vozidla,dle COC listu, dovezeného ze země ES

q) registrace historických a sportovních vozidel

Základní informace pro vlastníky a provozovatele silničních vozidel najdete na internetových stránkách Odboru dopravněsprávních činností MMB

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Tuto problematiku řeší zákon č.56/2001 Sb. a základní informace jsou zvěřejněny i na stránkách Odboru dopravněsprávních činností MMB.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Tato problematika je uvedena:

- zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

v platném znění

- prováděcí vyhláška MDS č.343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Na Odboru dopravněsprávních činností MMB, Kounicova 67, Registr silničních vozidel - podáním žádosti na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na informacích registru nebo na stránkách Odboru dopravněsprávních činností MMB:

Základní informace o postupech a formulářích naleznete zde
8 Na které instituci životní situaci řešit
ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MMB - RSV, ul. Kounicova 67,(vstup na terase od Zemské knihovny)
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MMB - RSV, ul. Kounicova 67 - vedle Zemské knihovny, 1patro
Přepážková hala I - vlevo, přepážky č.20,21,22 a 23 - zápis dovezených vozidel z ciziny do registru silničních vozidel
Přepážková hala II - vpravo, přepážky:
- registrace vozidel přepážky č.1-13,16,
- vyřazení a zánik vozidel přepážka č.14 a 15
Místnost č. 240 - registrace vozidel přepážka č.40-43
Místnost č. 218 - technické změny přepážka č.17 a 18
Místnost č. 216 a 217 - registrace vozidel - hromadné podání - zpracování ve
lhůtě 3 - 5 dnů
Místnost č. 220 - Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
(Výdej dat (opis nebo výpis) zapsaných údajů k vozidlu)


Podávání informací a tiskopisy ve vestibulu mezi přepážkovými halami I a II
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 17,00 hod.,
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 12.00 hod.,
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro složitost problematiky dokladů kterou řeší výše uvedené zákony, je popsán možný postup na stránkách ODSČ MMB, na informačních tabulích uvnitř hal, nebo před vstupem do budovy registru silničních vozidel.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Jedná se o možnou variantu vzorového vyplnění tiskopisů dodávané MD ČR dle vyhlášky MDS č.343/2014 Sb., o registraci vozidla, nebo ke stažení ve formátu RTF

Základní informace o potupech a formulářích naleznete zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění na pokladnách Odboru dopravněsprávních činností MMB, ve vestibulu mezi halami č.I a II, v hotovosti nebo kreditní kartou.

Výše správních poplatků jsou stručně uvedeny na stránkách ODSČ MMB:

Přehled správních poplatků naleznete zdePoplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pouze v případě, že je vybírán. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je vozidlo v České republice již registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Řeší zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

§8 - žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.§11 - o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala změna vlastník silničního vozidla, jedná-li se ozměnu údaje uvedeného v §4 odst. 4 písm. a nebo provozovatel silničního vozidla.§ 12 - trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.§13 - vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k předání provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných části, bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo bylo zničeno.Záležitosti řešené ve správním řízení se řeší v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Doložení dokladů dle pokynů na uvedených na stránkách ODSČ MMB a na informačních tabulích v souladu s citovanými zákony.

Vyzvednutí pořadového lístku zajišťuje získání pořadí a odbavení v daný úřední den, kdy bude žádost vyřízena.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Možnost elektronického objednání k úkonům v registru vozidel na adrese: Registr silničních vozidel-elektronické objednávánínebo přímo na této adrese.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích, v platném znění

- Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
- Vyhláška MDS č. 302/2001., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,

v platném znění

- Vyhláška MDS ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném

znění

- Vyhláška MD ČR č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace,

provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, v

platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění na základě žádosti
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Řeší § 83 a §83 a) zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění21 Nejčastější dotazy
Co je evidenční kontrola?

Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla se vystavuje se na jméno nového provozovatele, pokud není současně vlastníkem vozidla, nesmí být starší 14 dní.

Je požadována evidenční kontrola při zápisu vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel?

Ano, je požadována při při zápisu vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel, mimo vozidlo nové a při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel a při technických změnách (stavba,přestavba a pod.).Kdo je příslušný pro registraci vozidla?

Příslušným pro registraci vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.Co je registrační značka?

Státní poznávací značka (SPZ)Co je osvědčení o registraci vozidla?

Osvědčení o registraci vozidla část. I (malý techničák) a Osvědčení o registraci vozidla část. II. /Technický průkaz/ (velký techničák).Co je identifikační číslo vozidla?

- VIN, výrobní číslo, číslo podvozku, karoserie, rámu...Ostatní problematika na kterou jsou nejčastější dotazy veřejnosti řeší zákon č.56/2001 Sb, a vyhláška č. 343/2014 Sb., v platném znění
22 Další informace
Základní informace o postupech a formulářích naleznete zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Odbor dopravněsprávních činností MMB, Kounicova 67,

- Oddělení správních činností MV - registr silničních vozidel (vedoucí - II.

podlaží, místnost č.215)

- Oddělení evidence motorových vozidel - registr silničních vozidel (vedoucí -

II. podlaží, místnost č.213)
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna

Ing. Petr Konopka
26 Kontaktní osoba
Konopka Petr,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 09. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 04. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design