Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Registr silničních vozidel (RSV)
2. V jakém případě ve věci jednat
Tuto problematiku řeší zákon č.56/2001 Sb. a základní informace jsou zveřejněny i na stránkách Odboru dopravněsprávních činností MMB.
3. Charakteristika úkonu
Tato problematika je uvedena: - zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění - prováděcí vyhláška MDS č.343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
4. Výsledek úkonu
V Registru silničních vozidel se vyřizují tyto úkony: a)Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel (Přihlášení nového nebo dovezeného vozidla – první registrace v ČR) b) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel(Převod ojetého, již registrovaného vozidla) c) změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy - stěhování v rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa, již registrovaného vozidla d) změna příjmení, názvu firmy e) výdej tabulek s registrační značkou na vývoz (export) vozidla z ČR do ciziny f) změna barvy g) zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení h) zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola a pod. i) výměna karoserie, j) výměna motoru - protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a doklad o nabytí motoru k) výmaz čísla motoru – nutno doložit evidenční kontrolu s aktuálním číslem motoru ve vozidle l) obnova VIN náhradní technologií – koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po výměně karoserie + doklad o nabytí karoserie, po zásahu do VIN - při vrácení odcizeného vozidla m) přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu n) vystavení duplikátů osvědčení o registraci vozidla část II.(Technický průkaz) a osvědčení o registraci vozidla část I. (osvědčení o registraci vozidla - malý technický průkaz)za popsaný, poškozený zničený, ztracený + protokol Policie ČR o odcizení o) vydání nových tabulek RZ (SPZ) za poškozené, ztracené + protokol o odcizení od Policie ČR p) přestavba vozidla r) zápis ADR s) ukončení vyřazení vozidla t) oznámení místa a účelu využití vozidla vyřazeného déle než 12 měsíců u) úřední oprava nesprávně zapsaných technických údajů v dokladech vozidla v) prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle povoleného pobytu v ČR w) ostatní - další změny, pro které není stanoven jiný tiskopis x) vyřazení vozidla z registru silničních vozidel(Dočasné vyřazení – DEPOZIT) y) zánik vozidla v registru silničních vozidel(Trvalé vyřazení vozidla) z) schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla ž) schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla z ciziny a vystavení osvědčení o registraci vozidla část II.(Technický průkaz) nového vozidla, dle COC listu, dovezeného ze země ES q) registrace historických a sportovních vozidel Základní informace pro vlastníky a provozovatele silničních vozidel najdete na internetových stránkách Odboru dopravněsprávních činností MMB
5. Kdy věc řešit
ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MMB - RSV, ul. Kounicova 67 - vedle Zemské knihovny, 1patro Přepážková hala I - vlevo, přepážky č.20,21,22 a 23 - zápis dovezených vozidel z ciziny do registru silničních vozidel Přepážková hala II - vpravo, přepážky: - registrace vozidel přepážky č.1-13,16, - vyřazení a zánik vozidel přepážka č.14 a 15 Místnost č. 240 - registrace vozidel přepážka č.40-43 Místnost č. 218 - technické změny přepážka č.17 a 18 Místnost č. 216 a 217 - registrace vozidel - hromadné podání - zpracování ve lhůtě 3 - 5 dnů Místnost č. 220 - Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (Výdej dat /opis nebo výpis/ zapsaných údajů k vozidlu, řeší problematiku registračních značek na přání, 3 RZ na nosné zařízení a RZ elektrického vozidla) Podávání informací a tiskopisy ve vestibulu mezi přepážkovými halami I a II
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Jedná se o možnou variantu vzorového vyplnění tiskopisů dodávané MD ČR dle vyhlášky MDS č.343/2014 Sb., o registraci vozidla, nebo ke stažení ve formátu RTF Základní informace o potupech a formulářích naleznete zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Pro složitost problematiky dokladů, kterou řeší výše uvedené zákony, je popsán možný postup na stránkách ODSČ MMB a na informačních tabulích uvnitř hal.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Možnost elektronického objednání k úkonům v registru vozidel na adrese.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor dopravněsprávních činností MMB, Kounicova 67, - Oddělení správních činností MV - registr silničních vozidel (vedoucí - II. podlaží, místnost č.215) - Oddělení evidence motorových vozidel - registr silničních vozidel (vedoucí - II. podlaží, místnost č.213)
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Řeší zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: §8 - žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení. §11 - o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala změna vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a nebo provozovatel silničního vozidla. § 12 - trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. §13 - vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k předání provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných části, bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě, bylo zničeno, nebo zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku, podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení. Záležitosti řešené ve správním řízení se řeší v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění na pokladnách Odboru dopravněsprávních činností MMB, ve vestibulu mezi halami č.I a II, v hotovosti nebo kreditní kartou. Výše správních poplatků jsou stručně uvedeny na stránkách ODSČ MMB Emisní poplatek dle § 113 - § 120, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění, pouze v případě, že je vybírán. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je vozidlo v České republice již registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění na základě žádosti
14. Časté dotazy
Co je evidenční kontrola? Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla nesmí být starší než 30 dní. Je požadována evidenční kontrola při zápisu vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel? Ano, je požadována při zápisu vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel, mimo vozidlo nové a při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel a při technických změnách (stavba, přestavba a pod.). Kdo je příslušný pro registraci vozidla? Příslušným pro registraci vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích, musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Co je registrační značka? Státní poznávací značka (SPZ) Co je osvědčení o registraci vozidla? Osvědčení o registraci vozidla část. I (malý techničák) a Osvědčení o registraci vozidla část. II. /Technický průkaz/ (velký techničák). Co je identifikační číslo vozidla? - VIN, výrobní číslo, číslo podvozku, karoserie, rámu... (zpravidla má 17 znaků) Ostatní problematika, na kterou jsou nejčastější dotazy veřejnosti řeší zákon č.56/2001 Sb., a vyhláška č. 343/2014 Sb., v platném znění
15. Sankce
Řeší § 83 zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
16. Působnost
ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MMB - RSV, ul. Kounicova 67,(vstup na terase od Zemské knihovny)
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 10. 2018
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design