Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
143
3 Pojmenování (název) životní situace.
Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 zákona č. 254/2001Sb., o vodách)
4 Základní informace k životní situaci
Vodoprávní úřad vydává stavební povolení k vodním dílům dle paragrafu 15 zákona 254/2001 Sb. dle paragrafu 55 vodního zákona jsou vodními díly stavby ,které slouží ke vzdouvání vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod , k nakládání s vodami, ochraně , před škodlivými účinky vod ,úpravě vodních poměrů,nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména:

a) přehrady ,hráze,vodní nádrže,jezy a zdrže

b)stavby,jimiž se upravují ,mění nebo zřizují koryta vodních toků

c)stavby,vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,kanalizačních stok , kanalizačních objektů ,čistíren odpadních vod,jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

d)stavby na ochranu před povodněmi,

e)stavby k vodohospodářským melioracím,zavlažování a odvodňování pozemků

f)stavby,které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

g)stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,.

h)stavby odkališť,

i)stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,

j)studny,

k)stavby k hrazení bystřin a strží,pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

l)jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 zák.č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod,vodohospodářské úpravy,bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody , další zařízení vybudovaná v rámci geologických prácí a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod.

V pochybnostech o tom ,zda jde o vodní dílo,rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí o povolení vodního díla.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
8 Na které instituci životní situaci řešit
a) na vodoprávních úřadech Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace), které povolují vodní díla - studny pro odběry povrchových a podzemních vod pro potřeby občanů (domácností)

b) na vodoprávním úřadu odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno v ostatních případech povolení vodních děl

c)na vodoprávním úřadu Jihomoravského kraje u staveb, které rozhodujícím zpúsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad
adresa úřadu: Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4.poschodí ,dveře č.405,406,407,420,421.422,(podatelna odboru VLHZ dveře č.417), tel.č. 542174024 nebo (klapky 4021, 4025, 4021, 4022. 4027, 4199).

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení dle zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 432/2001Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, zejména:

a) projektovou dokumentaci,

b) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení,

c)stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací,

d) stanovisko správce drobního vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,

e) vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Příloha k vyhlášce č.432/2001Sb. Na vodoprávním úřadě místně příslušném pro povolení vodního díla.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky ve vodoprávním řízení upravuje zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle zákona č. 254/2001 ust. § 115 bezodkladně, do 60-ti dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle povahy žádosti - dotčené orgány státní správy, správci inženýrských sítí, majitelé pozemků dotčených výstavbou, majitele sousedních pozemků, příslušná Městská část, (město Brno), Povodí Moravy s.p., správce drobných toků, Moravský rybářský svaz (u staveb, které souvisí s vodním tokem) a další. Bližší informace ke konkrétním stavbám poskytnou pracovníci Odboru VLHZ.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů dle Vyhlášky č. 432/2001 Sb.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 274/20017 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č.500/2004Sb., o správním řádu
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám 3/5 ,602 00 Brno, prostřednictvím Odboru VLHZ MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle vodního zákona č. 254/2001Sb.

Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl se pokuty ukládají podle stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Když stavím vodovodní řad nebo kanalizační stoku na pozemku jehož nejsem vlastníkem?

Odpověď:

Ke stavebnímu řízení doloží stavebník smlouvu o právu provést stavbu na pozemku, který je dotčený výstavbou.

22 Další informace
V úředních dnech MMB pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, a v pátek od 8.00 do 12.00 hod telefony:

542174021

542174022

542174024

542174025

542174027

542174199

542174290
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Nováková Taťana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. 02. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design