Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o finanční dotaci a peněžní prostředky z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky
2. V jakém případě ve věci jednat
Statutární město Brno poskytuje dotace a peněžní prostředky (pro příspěvkové organizace a městské části) na obnovu kulturních památek.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou je podání písemné žádosti spolu se stanovenými náležitostmi a doklady dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy a dle vždy aktuálního Programu (Podmínek) pro poskytování dotací. Podání žádosti je právem žadatele.
4. Výsledek úkonu
Po projednání v orgánech města, v případě schválení dotace, je se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.
5. Kdy věc řešit
Žádosti lze podat zpravidla od poloviny září do konce října kalendářního roku, který předchází roku, v němž má být obnova kulturní památky realizována. Orgány Statutárního města Brna žádost projednají do dubna následujícího roku.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost nelze podat elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Písemná žádost na formuláři, který je součástí vyhlášeného programu pro daný rok, se všemi vyjmenovanými přílohami.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Nelze.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost lze podat osobně na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (MMB), na podatelnách MMB nebo poštou. Doporučuje se žádost projednat osobně.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Poplatek není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Poplatek není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
O výši dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.
13. Opravné prostředky
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
14. Časté dotazy
Kdo může podat žádost? Vlastník, případně všichni spoluvlastníci kulturní památky. V případě bytových domů může podat žádost přímo SVJ.
15. Sankce
V případě porušení rozpočtové kázně žadatelem lze uplatnit sankce dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení smlouvy se uplatní smluvní sankce.
16. Působnost
Magistrát města Brna Odbor památkové péče Malinovského nám. 3 601 67 Brno
17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Smlouva o poskytnutí dotace je zveřejněna v Registru smluv nebo vyvěšena na ústřední desku Magistrátu města Brna.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design