Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
139
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o finanční dotaci na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném znění, v souladu se Statutem města Brna ze dne ve znění pozdějších dodatků, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí podporuje programy protidrogové politiky na místní úrovni.

O dotace lze žádat ve stanovených termínech každoročně. Na dotaci není právní nárok. Žádost o dotaci musí splňovat věcná, odborná, technická kritéria.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Programovou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města Brna lze použít na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb pro obyvatele města Brna v oblasti sekundární prevence, terciární prevence a následné péče, které nejsou vůbec nebo v dostatečné míře zajišťovány zdravotnickými a sociálními zařízeními ve zřizovatelské funkci města Brna, MZ ČR, MPSV ČR nebo JMK.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o dotaci ze schváleného rozpočtu města Brna - Programová účelová neinvestiční dotace v souladu s cíli a opatřeními Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021Termín pro podání žádostí: do 31. 10. každého kalendářního roku na rok následující

Nezbytné náležitosti žádosti: předepsaný formulář

dále viz "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna" a viz "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna"

Místo pro podání žádosti:

Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, Koliště 19, 601 67 Brno
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o dotaci je nutno poslat poštou nebo donést na níže uvedenou adresu: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, Koliště 19, 601 67 Brno

Podrobně viz "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna" a "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna"
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, Koliště 19, Brno, protidrogová koordinátorka MMB, kancelář č. 222
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, Koliště 19, 601 67 Brno
protidrogová koordinátorka MMB, kancelář č. 222
T: +420 542 173 811
E: fiedlerova.veronika@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
K zaevidování žádosti o dotaci je třeba:

- věcně a srozumitelně formulovaný popis projektu s jasně určeným cílem,

- finanční rozvahu projektu včetně plánovaných celkových výdajů a příjmů,

- prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu,

- čestné prohlášení (podrobně viz www.brno.cz),

- občanské sdružení - kopii platných stanov,

- církevní a náboženské společnosti - kopii zřizovací listiny a základního dokumentu.

Uvedené přílohy dokládá žadatel v ověřené kopii. V případě, že tyto dokumenty jsou již uloženy na OSP a nedošlo k jejich změně, dokládá žadatel pouze prosté kopie.

Podrobně viz "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna" a "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna"
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Standardizovaný formulář a informace získá žadatel na níže uvedené adrese:

Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence - protidrogová koordinátorka MMB

Koliště 19, 601 67 Brno, kancelář č. 222
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez správních a jiných poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost o programovou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna:

Termín: do 30. 10. každého kalendářního roku na rok následující

Náležitosti: předepsaný formulář, čestné prohlášení a ostatní podrobně viz "Pravidla" a "Zásady"
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Žádost o dotaci je evidována pod pořadovým číslem, vyhodnocena a dále předložena k posouzení Komisi sociální a zdravotní a prorodinné politiky RMB. Dále je materiál předložen Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna.

Pokud bylo žádosti o dotaci vyhověno, je s příjemcem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.

OSP zveřejní přehled schválených dotací na internetových stránkách města.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace do 15.1. následujícího roku v souladu s uzavřenou smlouvou.

Příjemce dotace je povinen vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně a vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytování dotací na politiku města Brna v oblasti drog a závislostí se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále "zákon o finanční kontrole"), v platném znění,

zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění,

předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise ES č. 1998/2006.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č.250/2000 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR,v platném znění,

Statut města Brna ve znění pozdějších dodatků souvisejících obecně závazných vyhlášek Statutárního města Brna,

Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna, nebo, v případech stanovených zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Rada města Brna.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů dle §22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou dále stanoveny smlouvou o poskytnutí dotace, podepsanou poskytovatelem a příjemcem dotace.
21 Nejčastější dotazy
Poskytuje statutární město Brno poskytuje finanční dotace na projekty řešící problematiku drog a závislostí?

... Ano, postup a podmínky vysvětlí při osobní schůzce protidrogová koordinátorka.

Související materiály jsou rovněž zveřejněny na www.brno.cz

Jaký formulář je nutno vyplnit?

... Standardizovaný, poskytne protidrogová koordinátorka nebo v elektronické podobě na www.brno.cz

V jakém časovém horizontu je dotace poskytnuta?

... Odbor sociální péče MMB zajistí projednání žádostí o dotace zpravidla tak, aby o nich Zastupitelstvo města Brna rozhodlo v I. čtvrtletí příslušného roku.

Jaký je termín pro věcné a finanční vyhodnocení projektu?

... Věcné vyhodnocení - závěrečná zpráva do 15. 1. následujícího roku, průběžná zpráva do 30. 6. roku, pro který byla dotace poskytnuta.

... Finanční vyhodnocení - vyúčtování - 15. 1. následujícího roku.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, protidrogová koordinátorka MMB
26 Kontaktní osoba
Fiedlerová Veronika,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
12. 03. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 05. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design