Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v programech pro oblast zdraví (Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna; Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů; Dotace na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí).

2. V jakém případě ve věci jednat

O dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok v termínu stanoveném výzvou, obvykle příjem žádostí probíhá v termínu od 1.10. do 31.10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je vyhlášen program. O dotaci mohou požádat právnické i fyzické osoby.

3. Charakteristika úkonu

O dotaci mohou žádat oprávněné osoby, které splňují podmínky vyhlášeného programu pro oblast zdraví. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

4. Výsledek úkonu

Poskytnutá dotace z rozpočtu města Brna ve výši, kterou schválí orgány města, nebo rozhodnutí o nepřidělení dotace z rozpočtu města Brna.

5. Kdy věc řešit

Příjem žádostí se odvíjí od vyhlášení výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro daný rok v programech pro oblast zdraví a jejím zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města Brna - www.brno.cz

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

LZE vyřídit elektronicky. Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna je nutné podat na doporučeném vzoru formuláře žádosti o dotaci. Vyplněný formulář včetně všech požadovaných příloh je nutné elektronicky podepsat a odeslat datovou schránkou (ID datové schránky: a7kbrrn). Formulář žádosti je dostupný na https://www.brno.cz/sprava-města/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zdravi/.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna je nutné podat na doporučeném vzoru formuláře žádosti o dotaci. Vyplněný formulář (písemná žádost) včetně všech požadovaných příloh je nutné doručit osobně nebo poštou na Odbor zdraví MMB nebo centrální podatelnu MMB v jednom originálním vyhotovení. Formulář žádosti je dostupný na https://www.brno.cz/sprava-města/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zdravi/ nebo je k dispozici v tištěné podobě na Magistrátu města Brna, Odbor zdraví, Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 202.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

LZE vyřídit elektronicky. V případě elektronické formy podání žádosti je nutné použít doporučený formulář žádosti o dotaci a vyplněný odeslat datovou schránkou (ID datové schránky: a7kbrrn). Formulář žádosti je dostupný na https://www.brno.cz/sprava-města/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zdravi/.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 202, Bc. Eva Zavadilíková, telefon 542 172 442, e-mail adresa: zavadilikova.eva@brno.cz a Prosková Julie, telefon 542 172 440, e-mail adresa: proskova.julie@brno.cz. Centrální podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna lze doručit osobně nebo písemně.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Správní a jiné poplatky se nehradí.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní a jiné poplatky se nehradí.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Čerpání dotace je možné pouze v období stanoveném smlouvou o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje ZMB.

13. Opravné prostředky

Nejsou. Na dotaci není právní nárok.

14. Časté dotazy

Nejsou zaznamenány.

15. Sankce

Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

16. Působnost

Samospráva.

17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Zdraví
18. Klíčová slova

dotace, zdraví, program oblast zdraví

19. Počátek platnosti popisu úkonu
03. 01. 2022
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Smlouva o poskytnutí dotace je zveřejněna v registru smluv. Žádost o dotaci včetně příloh a související korespondence je evidována v AIS MMB.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design