Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
136
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo rozložení její úhrady na splátky u pokut uložených odbory MMB a orgány Městské policie
4 Základní informace k životní situaci
Odbor rozpočtu a financování MMB vymáhá pokuty uložené jednotlivými odbory magistrátu města Brna a dopravní a pořádkové pokuty uložené orgány Městské policie Brno. Na základě žádosti dlužníka může ORF MMB povolit posečkání pokuty nebo zaplacení pokuty ve splátkách.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Daňový subjekt, tj. fyzická nebo právnická osoba, které byla pokuta uložena, zákonný zástupce, zmocněnec nebo prokurista.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Posečkání nebo splátky lze povolit při splnění podmínek stanovených v § 156 odst. 1 Daňového řádu. Povolení může být správcem daně vázáno i na další podmínky.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dlužník podá žádost, ve které uvede důvod, pro který posečkání pokuty nebo povolení splátek žádá, a navrhne dobu posečkání nebo výši splátek a dobu jejich splatnosti. Žádost lze podat písemně nebo ústně do protokolu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování, Oddělení exekucí.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobně na ORF MMB, Oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, III. poschodí, dveře č. 307, 324, 305, 304, 303 v úředních hodinách MMB, telefonicky na tel. č. 542173050, 542173042,542173005, 542173044, 542173185 a 542173054.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, zástupce plnou moc, rozhodnutí o uložení pokuty.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání žádosti o posečkání pokuty nebo povolení splátek je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč, který je možno uhradit v hotovosti na pokladně MMB, případně poštovní poukázkou na příslušný účet a variabilní symbol, který určí Oddělení exekucí MMB. Rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek bude vydáno po předložení dokladu o zaplacení správního poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů ode dne podání žádosti
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád v platném znění

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek lze podat odvolání do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce se neuplatňují. Nebude-li zaplacen správní poplatek ve výši 400 Kč ve stanovené lhůtě, řízení se zastaví.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor rozpočtu a financování MMB, vedoucí Oddělení exekucí.
26 Kontaktní osoba
Höhnlová Veleslava,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 03. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 03. 2014
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design