Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo rozložení její úhrady na splátky u pokut uložených odbory MMB a orgány Městské policie
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud daňový subjekt, tj. fyzická nebo právnická osoba, které byla pokuta uložena, požaduje posečkání úhrady nebo rozložení úhrady do splátek. Ve věci lze jednat osobně nebo prostřednictví zástupce na základě plné moci, pověřeného zaměstnance na základě pověření nebo prokuristou na základě udělené prokury.
3. Charakteristika úkonu
Posečkání nebo splátky lze povolit při splnění podmínek stanovených v § 156 odst. 1 Daňového řádu. Povolení může být správcem daně vázáno i na další podmínky.
4. Výsledek úkonu
Odbor rozpočtu a financování MMB vymáhá pokuty uložené jednotlivými odbory magistrátu města Brna a dopravní a pořádkové pokuty uložené orgány Městské policie Brno. Na základě žádosti dlužníka může ORF MMB v odůvodněných případech povolit posečkání pokuty nebo zaplacení pokuty ve splátkách.
5. Kdy věc řešit
Bezodkladně po uložení pokuty, nejlépe ještě před uplynutím doby její splatnosti.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost lze podat elektronicky do datové schránky statutárního města Brna a7kbrnn nebo na elektronické podatelně Magistrátu města Brna posta@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem. V případě zastoupení na základě plné moci musí být plná moc doložena v originále nebo ověřené kopii, ostatní dokumenty, dokládající tvrzení obsažená v žádosti mohou být v prosté kopii.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Osobně nebo písemně lze žádost řešit na Odboru rozpočtu a financování MMB, Oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, III. poschodí, dveře č. 307, 324, 305, 304, 303 v úředních hodinách MMB, telefonicky na tel. č. 542173050, 542173042,542173005, 542173044, 542173185 a 542173054. Při osobním jednání je nutno předložit průkaz totožnosti, zástupce originál nebo ověřenou kopii plné moci, kopii rozhodnutí o uložení pokuty, kopie dokladů, prokazujících tvrzení uvedená v žádosti. Podání učiněné v listinné podobě nebo do protokolu musí být podepsáno osobou, která podání činí.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost lze podat elektronicky do datové schránky statutárního města Brna a7kbrnn nebo na elektronické podatelně Magistrátu města Brna posta@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
na Odboru rozpočtu a financování MMB, Oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, III. poschodí, dveře č. 307, 324, 305, 304, 303 v úředních hodinách MMB, nejlépe po telefonické domluvě na tel. č. 542173050, 542173042,542173005, 542173044, 542173185 a 542173054.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání žádosti o posečkání pokuty nebo povolení splátek je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč, který je možno uhradit v hotovosti na pokladně MMB, případně poštovní poukázkou na příslušný účet a variabilní symbol, který určí Oddělení exekucí MMB. Rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek bude vydáno po předložení dokladu o zaplacení správního poplatku. Na základě rozhodnutí ministryně financí je poplatek pro období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 prominut všem poplatníkům.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podání žádosti o posečkání pokuty nebo povolení splátek je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč, který je možno uhradit v hotovosti na pokladně MMB, případně poštovní poukázkou na příslušný účet a variabilní symbol, který určí Oddělení exekucí MMB. Rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek bude vydáno po předložení dokladu o zaplacení správního poplatku. Na základě rozhodnutí ministryně financí je poplatek pro období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 prominut všem poplatníkům.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek lze podat odvolání do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce se neuplatňují. Nebude-li zaplacen správní poplatek ve výši 400 Kč ve stanovené lhůtě, řízení se zastaví.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Poplatky, finance, pokuty, Poplatky, finance, pokuty
18. Klíčová slova
pokuta, posečkání pokuty, povolení splátek
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
ne

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design