Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí úřadů městských částí ve věci místních poplatků
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě nesouhlasu poplatníka nebo plátce místního poplatku s vyměřením místního poplatku příslušným úřadem městské části statutárního města Brna, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje nebo se účastník řízení svého práva na odvolání vzdal. Poplatník nebo plátce poplatku může ve věci jednat osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci
3. Charakteristika úkonu
Odvolání se podává ústně nebo písemně do protokolu u správce místního poplatku jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podání odvolání je právem poplatníka (plátce) poplatku
4. Výsledek úkonu
Rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání proti rozhodnutí příslušného úřadu městské části. Rozhodnutím odvolacího orgánu řízení pravomocně končí.
5. Kdy věc řešit
Ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí (s výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje nebo se účastník řízení svého práva na odvolání vzdal), proti kterému poplatník (plátce) poplatku zamýšlí podat odvolání.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Odvolání lze podat elektronicky do datové schránky úřadu městské části, která napadené rozhodnutí vydala. V případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Ostatní doklady, prokazující tvrzení uvedená v odvolání, stačí doložit v prosté kopii.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Při podání odvolání jinak než elektronicky je, v případě zastoupení na základě plné moci, nutno doložit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Ostatní doklady, prokazující tvrzení uvedená v odvolání, stačí doložit v prosté kopii.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronicky lze podat odvolání do datové schránky příslušného úřadu městské části nebo na adresu elektronické podatelny příslušného úřadu městské části datovou zprávou - podepsanou způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, - s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, - s využitím přístupu se zaručenou identitou Podání učiněná elektronicky jiným způsobem musí být do 5 dnů potvrzena výše uvedeným způsobem
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Jinak než elektronicky lze podat odvolání na adrese příslušného úřadu městské části a to buď písemně nebo ústně do protokolu. Podání musí být vlastnoručně podepsáno odvolatelem nebo jeho zástupcem na základě plné moci.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání odvolání není zpoplatněno
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podání odvolání není zpoplatněno
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Lze je napadnout mimořádnými opravnými prostředky, popř. žalobou u správního soudu.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Není stanovena
16. Působnost
U správce místního poplatku (příslušného ÚMČ).
17. Oblast
Poplatky, finance, pokuty, Poplatky, finance, pokuty
18. Klíčová slova
Odvolání, místní poplatky
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
ne

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design