Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
013
3 Pojmenování (název) životní situace.
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna - program I
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno poskytuje finanční dotace ze svého rozpočtu organizacím a fyzickým osobám poskytujícím občanům města Brna sociální služby, registrované u KÚ JmK dle zákona č.108/2006 Sb. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok. Na tuto dotaci není právní nárok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické i fyzické osoby, které poskytují občanům města Brna sociální služby, registrované dle zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným a založeným statutárním městem Brnem, nebo jeho městskými částmi a organizacím zřízeným Jihomoravským krajem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v termínu stanoveném na příslušný rok, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Pro podání žádosti o finanční dotaci je třeba vyplnit formuláře „Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna na příslušný rok“.

Tento formulář je k dispozici na pracovišti Odboru sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Brno, Koliště 19, 2. patro, dveře č. 216 nebo 217

V elektronické podobě lze formuláře nalézt na stránkách Odboru sociální péče MMB zde nebo na portále sociální péče Brno zde

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Referát komunitního plánování sociálních služeb9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19, 601 67 Brno, Mgr. Radim Janík, 2. patro, dveře č. 216,telefon 542 173 771; Mgr.Ing Petra Přibylová, 2. patro, dveře č. 215, telefon 542 173 778 v úředních hodinách MMB
e-mail: janik.radim@brno.cz, pribylova.petra@brno.cz
Úřední hodiny MMB:
pondělí-středa 8:00 - 17:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost s popisem projektu na typizovaných formulářích je třeba předložit v jedné listinné verzi (originál) a a elektronicky prostřednictvím webového portálu zde (případně na CD) pro každou registrovanou sociální službu samostatně.

Žádosti je možné podat:

– poštou (rozhoduje datum podání na poště),

– prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna,

– osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB.

Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna.Předložená žádost musí obsahovat tyto povinné přílohy (v jednom vyhotovení):

– rozhodnutí o registraci poskytované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,

– dokument potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací Ministerstva vnitra ČR; evidované právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu),

– doklad o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), pokud není totožné s bodem 2,

– smlouvu o zřízení běžného účtu předkládajícího subjektu,

– doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (např. jmenovací listina nebo zápis z ustavující schůze o jeho zvolení apod.),

– ověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 zákona č. 359/1999 Sb. u projektů zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí (zejména dětská krizová centra, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež...),

1. Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoli změny je třeba přílohy ověřit!

2. Organizace, které žádají OSP MMB o dotací z rozpočtu města poprvé nebo jejich předchozí žáídosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy 1x v ověřených kopiích!

Nedodrží-li žadatel některou z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost Odborem sociální péče MMB z dalšího posuzování vyřazena.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání žádosti o finanční dotaci je třeba vyplnit formuláře Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna na příslušný rok.

Formulář žádosti o dotaci je k dispozici na pracovišti Odboru sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Brno, Koliště 19, 2. patro, dv. č. 216, 217 nebo na webových stránkách Odboru sociální péče MMB

zde a na portálu sociální péče Brno zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Souvisí se schválením rozpočtu na příslušný kalendářní rok a s programem jednání samosprávných orgánů.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady ZMB pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna, Pravidla pro poskytování dotací schválená RMB.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace samosprávnými orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je rozhodnutím kolektivního orgánu.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v

„ Zásadách Zastupitelstva města Brna pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“ a vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna“.

21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: výše dotace vychází ze schválené Základní sítě sociálních služeb pro daný rok a z Pravidel pro poskytování dotací na sociální služby JMK na příslušný rok. Finálně pak o přidělení dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

22 Další informace
Další informace najdete v „Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna NNO na sociální služby".

Informace o dotacích schválených orgány města lze nalézt na webových stránkách města : www.brno.cz/potrebuji si vyridit/dotace z rozpoctu mesta

nebo www.socialnipece.brno.cz23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz

www.socialnipece.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb JUDr. Jitka Tesařová26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 05. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
30. 11. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design