Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dotační podpora v sociální oblasti
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě žádosti o finanční dotace z rozpočtu města Brna na projekty v sociální oblasti: – sociálních služeb občanům města Brna – program I. – doplňující projekty v sociální oblasti – program II. – drog a závislostí – prevence kriminality – národnostních menšin a etnik. Dotace poskytnutá z rozpočtu města Brna podle „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ (dále jen „Pravidla“) je vždy účelová, přičemž účel poskytnutí dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen. Okruh žadatelů je upřesněn v části B Pravidel.
3. Charakteristika úkonu
Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: – zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, – zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, – zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění, – zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, – předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie, – nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Poskytování dotací vychází ze „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“ pro vyhlášené programy schválených Zastupitelstvem města Brna. Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti.
4. Výsledek úkonu
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
5. Kdy věc řešit
Formuláře jednotlivých žádostí jsou k dispozici v el. podobě na webových stránkách OSP MMB zde nebo na portále sociální péče Brno zde. Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – program I. – Žadatel v předem stanoveném termínu předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci. Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – program II. – Žadatel v termínu od 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci. Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí – Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci. Dotace na Městský program prevence kriminality – Žadatel v termínu 15. září do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci Dotaci na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik – Žadatel v termínu 1. října do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci. Individuální dotace – Žadatel odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci kdykoliv v průběhu roku.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách: www.brno.cz Vyplněné žádosti se podávají formou jednoho listinného vyhotovení (originál žádosti) a rovněž elektronicky prostřednictvím emailu spolu s povinnými přílohami. Žádosti je možné podat: – elektronicky – poštou (rozhoduje datum podání na poště), – prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna, – osobně v úředních hodinách na pracovišti OSP MMB. Součástí formuláře žádosti je předepsaný seznam povinných příloh. Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoliv změny je třeba přílohy ověřit. Organizace, které žádají o dotaci z rozpočtu města Brna poprvé, nebo jejich předchozí žádosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy v ověřených kopiích. Nedodrží-li žadatel některou z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost Odborem sociální péče MMB z dalšího posuzování vyřazena. Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna. Podrobně viz "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna" a "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna".
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
viz výše
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronicky lze žádosti podat prostřednictvím emailových adres OSP MMB: Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna – program I. Kontakt: dotace.kpss@brno.cz Dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na soc. služby pro občany města Brna – program II. Kontakt: dotace.kpss@brno.cz Dotace na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí Kontakt: pribylova.petra@brno.cz Dotace na Městský program prevence kriminality Kontakt: zborilova.sylvie@brno.cz Dotace na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik Kontakt: dolezalova.lucie@brno.cz Individuální dotace Kontakt: dotace.kpss@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Formuláře žádostí jsou k dispozici na příslušných odděleních OSP MMB.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
O dotaci a její výši rozhodují samosprávné orgány města.
13. Opravné prostředky
Na poskytnutí dotace není právní nárok ani opravný prostředek.
14. Časté dotazy
V jakém časovém horizontu je dotace poskytnuta? ... Odbor sociální péče MMB zajistí projednání žádostí o dotace zpravidla tak, aby o nich Zastupitelstvo města Brna rozhodlo v I. čtvrtletí příslušného roku. Jaký je termín pro věcné a finanční vyhodnocení projektu? ... Závěrečná zpráva vč. finančního vyúčtování do 31. 1. následujícího roku, průběžná zpráva do 30. 6. roku, pro který byla dotace poskytnuta. Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací? …výše dotace vychází z možností rozpočtu města na daný rok, tj. alokované částky pro daný dotační program. V případě sociálních služeb – ze schválené Základní sítě sociálních služeb pro daný rok a z Pravidel pro poskytování dotací na sociální služby JMK na příslušný rok. Finálně pak o přidělení dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v „Zásadách Zastupitelstva města Brna pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna“ a vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna“.
16. Působnost
Dotační podpora v sociální oblasti je výkonem samosprávy.
17. Oblast
Sociální oblast, Dotace z rozpočtu města
18. Klíčová slova
dotace sociální služby projekty v sociální oblasti prevence v oblasti drog a závislostí prevence kriminality národnostní menšiny a etnika
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Smlouva o poskytnutí dotace je zveřejněna v registru smluv.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design