Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
129
3 Pojmenování (název) životní situace.
Změna místa trvalého pobytu
4 Základní informace k životní situaci
http://portal.gov.cz

www.brno.cz - Odbor správních činností - Trvalý pobyt
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit:- občan České republiky starší 15 let- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem- občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.- předložit platný občanský průkaz nebo nemá – li platný občanský průkaz jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopiiV případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je oprávněna byt nebo dům užívat.- zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (v podmínkách Statutárního města Brna je ohlašovna trvalého pobytu na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5). Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

Husova 5

601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor správních činnností, oddělení evidence obyvatel, Husova 5, Brno, 1. poschodí, přepážky ohlašovny trvalého pobytu č. 11-15.
Úřední hodiny: Přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.
Pondělí 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek 8.00 - 12.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální

tiskopis)Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.- předložit platný občanský průkaz nebo nemá – li platný občanský průkaz jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopiiV případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je oprávněna byt nebo dům užívat.- zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je k dispozici na MMB, Odboru správních činností, Husova 5, Brno. Je možné vyplnit pouze originální tiskopis.

Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek 50 Kč, který se hradí na pokladně v hotovosti nebo platební kartou. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li doklady předložené žadatelem v pořádku, je adresa nového trvalého pobytu zaevidována na počkání.V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazech, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.Se změnou místa trvalého pobytu souvisí povinnost podat žádost o vydání nového občanského průkazu, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů od zaevidování změny místa trvalého pobytu.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
22 Další informace
http://portal.gov.cz

www.brno.cz - Odbor správních činností - Trvalý pobyt
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, Brno, tel. 542 173 585.

MMB, Odbor správních činností, Husova 5, Brno.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB, Odbor správních činností
26 Kontaktní osoba
Francová Lenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design