Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Změna místa trvalého pobytu

2. V jakém případě ve věci jednat

Občan České republiky starší 15 let, který se rozhodl změnit místo trvalého pobytu, ohlásí tuto skutečnost ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

Změnu místa trvalého pobytu může dále ohlásit:

 

- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče

- za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho opatrovník

- za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

3. Charakteristika úkonu

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

4. Výsledek úkonu

Zaevidování změny místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

5. Kdy věc řešit

Pokud se občan České republiky starší 15 let rozhodne změnit místo trvalého pobytu, ohlásí tuto skutečnost ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Změnu místa trvalého pobytu nelze ohlásit elektronicky.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obdrží na ohlašovně trvalého pobytu

- předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný OP jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. cestovní doklad, řidičský průkaz)

- doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), a to v originále nebo ověřené kopii. V případě, že občan doklad nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je oprávněna byt nebo dům užívat.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

- zaplatit správní poplatek 50 Kč

 

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let, předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.

Opatrovník, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží svůj občanský průkaz, rozhodnutí soudu, své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu byl vydán), nemá-li občanský průkaz, předloží rodný list občana.

 

Jsou -li doklady předložené občanem v pořádku, je adresa nového trvalého pobytu zaevidována na počkání.

 

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo agendovém informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Úkon nelze iniciovat elektronicky.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Občan se dostaví na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu.

 

V rámci statutárního města Brna: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno

Úřední hodiny: https://www.brno.cz

Kontakty: tel.: 542 175 193, 542 175 054, e-mail: lacinova.ivana@brno.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Úkon nelze provést elektronicky.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek 50 Kč, uhradit lze na pokladně odboru v hotovosti nebo platební kartou. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova

Trvalý pobyt, změna trvalého pobytu, změna pobytu, změna adresy

19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Nová adresa trvalého pobytu je vedena v agendovém informačním systému evidence obyvatel i v základním registru obyvatel.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design