Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
128
3 Pojmenování (název) životní situace.
Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel
4 Základní informace k životní situaci
Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna podle místa trvalého obyvatele (v podmínkách Statutárního města Brna Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5) poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě nebo k osobě blízké.Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

- státní občan České republiky

- osoba, která pozbyla státní občanství České republiky

- cizinec, který je matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky

(k cizincům se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození, místo, případně stát narození, státní občanství, rodinný stav, datum úmrtí).Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.

Osobou blízkou se podle zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.Další informace najdete na:

http://portal.gov.cz

www.brno.cz - Odbor správních činností - Trvalý pobyt
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- obyvatel starší 15 let

- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocniteleZákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů) a své oprávnění k zastupování obyvatele.Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

Husova 5

601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor správních činnností, oddělení evidence obyvatel, Husova 5, Brno, 1. poschodí, přepážky ohlašovny trvalého pobytu č. 11-15.
Úřední hodiny: Přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.
Pondělí 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek 8.00 - 12.00
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu nebo na webových stránkách www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit.V žádosti obyvatel uvede:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

- rodné číslo, není - li přiděleno tak datum narození

- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

- adresu místa trvalého pobytuŽádost je možné podat:

- elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

- osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

- v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
22 Další informace
http://portal.gov.cz

www.brno.cz - Odbor správních činností - Trvalý pobyt
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační středisko MMB, Malinovského nám. 3, Brno, tel. 542 173 585.

MMB, Odbor správních činností, Husova 5, Brno.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB Odbor správních činností
26 Kontaktní osoba
Francová Lenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design