Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

2. V jakém případě ve věci jednat

Obyvatel starší 15 let může požádat o poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel ke své osobě (např. trvalý pobyt nebo rodinný stav) nebo k osobě blízké. Osobou blízkou se podle zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner a je k ní poskytován pouze údaj o datu a místu úmrtí.

 

O poskytnutí údajů může dále požádat:

- za obyvatele mladšího 15 let jeho zákonný zástupce

- za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý požádat o poskytnutí údajů, jeho opatrovník

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

- občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

 

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů)

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

3. Charakteristika úkonu

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

4. Výsledek úkonu

Vydání výpisu z agendového informačního systému evidence obyvatel

5. Kdy věc řešit

Pokud obyvatel starší 15 let potřebuje poskytnout údaje vedené v agendovém informačním systému evidence obyvatel ke své osobě (např. trvalý pobyt, rodinný stav) nebo k osobě blízké.

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je možné elektronicky. Žádost je možné podat:

- elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem – https://www.mvcr.cz-formular

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby

 

V žádosti obyvatel uvede:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

- rodné číslo, není - li přiděleno tak datum narození

- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

- adresu místa trvalého pobytu

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost je možné také podat:

- osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

Při osobním podání žadatel prokáže svou totožnost. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let předloží rodný list dítěte. Opatrovník, který žádá za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý požádat o poskytnutí údajů, předloží rozhodnutí soudu a své oprávnění k zastupování občana.

 

- v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

 

V žádosti obyvatel uvede:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

- rodné číslo, není - li přiděleno tak datum narození

- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

- adresu místa trvalého pobytu

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem – https://www.mvcr.cz-formular

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby do datové schránky Statutárního města Brna: a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Žádost je možné podat na Ministerstvu vnitra ČR, krajském úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo ohlašovně.

V podmínkách Statutárního města Brna: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno Úřední hodiny: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit

Kontakty: tel.: 542 175 193, 542 175 053, 542 175 054, e-mail: lacinova.ivana@brno.cz.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stranu. Poplatek je třeba uhradit před vydáním výpisu, uhradit ho lze v hotovosti nebo platební kartou na pokladně odboru nebo převodem z účtu.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova

Výpis z evidence obyvatel, potvrzení z informačního systému, potvrzení z evidence obyvatel, potvrzení o pobytu, potvrzení o rodinném stavu

19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

ne


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design