Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro objekty v památkové ochraně
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost o závazné stanovisko OPP MMB může podat právnická nebo fyzická osoba.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti spolu s požadovanými doklady.
4. Výsledek úkonu
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) vydává závazná stanoviska (ZS) k záměrům i úkonům, které se týkají objektů v památkové ochraně nebo akcí, jež probíhají na území s památkovou ochranou. Platnost ZS není časově omezena v případě, že nedošlo ke změně podkladů.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Podatelna:
dv. č. 128, tel. 542 17 32 01

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00

Konzultace s jednotlivými pracovníky odboru památkové péče MMB je možná v době vymezené úředními hodinami.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře pro žádost o závazné stanovisko OPP MMB nejsou předepsány, žádost je třeba formulovat dle popisu v bodě č. 10. Vzor je k dispozici na sekretariátu odboru památkové péče MmB a internetové prezentaci.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Náležitosti potřebné k zahájení správního řízení o vydání závazného stanoviska OPP MMB:Písemná žádost:

- popis akce

- identifikační údaje objektu (úplná adresa, parcelní čísla, katastrální území)

- identifikační údaje žadatele (jméno + datum narození, název firmy + IČ, adresa, telefon, podpis, razítko)

- datum

- seznam příloh

Plná moc žadateli od všech spoluvlastníků dotčených nemovitostí a jejich souhlas s prováděním akce v rozsahu dané projektové dokumentace.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního rejstříku

2 x projektová dokumentace, studie, výtvarný návrh, atd.:

- situace v katastrální mapě

- půdorysy a řezy (stávající stav + bourací práce, nový stav)

- ortogonální pohledy s barevným řešením, legendou materiálů a návazností na případné sousední objekty (stávající stav nebo fotografie, nový stav + zákres do fotokopie, axonometrie, perspektiva, atd.)

- technická zpráva se zaměřením na materiálové a barevné řešení
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o závazné stanovisko nelze podat elektronickou formou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
OPP MMB je povinen vydat rozhodnutí do 30, v komplikovaných případech do 60 dnů od zahájení správního řízení. Tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit odvolací orgán. Datum zahájení řízení je dáno podacím razítkem podatelny Magistrátu města Brna nebo podatelny OPP MMB.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Možnosti opravných prostředků se odvíjí od typu řízení na stavebním úřadě a poučení o nich je součástí závazného stanoviska.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce se ukládají v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
16. Působnost
Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
17. Oblast
Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 02. 2010
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design