Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro stavební záměry na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a ochranných pásmech
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost o závazné stanovisko OPP MMB může podat vlastník (u kulturní památky) nebo správce či uživatel nemovitosti.
3. Charakteristika úkonu
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti spolu s požadovanými doklady.
4. Výsledek úkonu
Závazné stanovisko nebo rozhodnutí o závazném stanovisku. Jejich platnost není časově omezena v případě, že nedošlo ke změně podkladů.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna Odbor památkové péče Malinovského nám. 3 601 67 Brno
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formulář pro žádost o závazné stanovisko OPP MMB není zákonem předepsán. Vzor žádosti s nezbytnými náležitostmi byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce OPP MMB, v analogové podobě je k dispozici na sekretariátu OPP MMB.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Náležitosti potřebné k zahájení správního řízení o vydání závazného stanoviska OPP MMB: Písemná žádost: - popis akce - identifikační údaje objektu (úplná adresa, parcelní čísla, katastrální území) - identifikační údaje žadatele (jméno + datum narození, název firmy + IČ, adresa, telefon, podpis, razítko) - datum - seznam příloh Plná moc žadateli od všech spoluvlastníků dotčených nemovitostí a jejich souhlas s prováděním akce v rozsahu dané projektové dokumentace. Výpis z katastru nemovitostí Výpis z obchodního rejstříku 2 x projektová dokumentace, studie, výtvarný návrh, atd.: - situace v katastrální mapě - půdorysy a řezy (stávající stav + bourací práce, nový stav) - ortogonální pohledy s barevným řešením, legendou materiálů a návazností na případné sousední objekty (stávající stav nebo fotografie, nový stav + zákres do fotokopie, axonometrie, perspektiva, atd.) - technická zpráva se zaměřením na materiálové a barevné řešení
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost lze podat osobně na podatelnách Magistrátu města Brna nebo poštou.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není stanovena.
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky dle správního řádu.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Za porušení povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, lze uložit v přestupkovém řízení pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
16. Působnost
Magistrát města Brna Dominikánské nám. 1 601 67 Brno
17. Oblast
Památky a památková péče
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design