Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
127
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro objekty v památkové ochraně
4 Základní informace k životní situaci
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) vydává závazná stanoviska (ZS) k záměrům i úkonům, které se týkají objektů v památkové ochraně nebo akcí, jež probíhají na území s památkovou ochranou. Platnost ZS není časově omezena v případě, že nedošlo ke změně podkladů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o závazné stanovisko OPP MMB může podat právnická nebo fyzická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou pro zahájení řízení ve věci je podání písemné žádosti spolu s požadovanými doklady.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o závazné stanovisko OPP MMB musí být podána písemnou formou prostřednictvím České pošty nebo osobním doručením na podatelnu odboru památkové péče Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3, dv. č. 128), případně na podatelnu Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3, přízemí).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Podatelna:
dv. č. 128, tel. 542 17 32 01

Úřední hodiny:
Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00

Konzultace s jednotlivými pracovníky odboru památkové péče MMB je možná v době vymezené úředními hodinami.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Náležitosti potřebné k zahájení správního řízení o vydání závazného stanoviska OPP MMB:Písemná žádost:

- popis akce

- identifikační údaje objektu (úplná adresa, parcelní čísla, katastrální území)

- identifikační údaje žadatele (jméno + datum narození, název firmy + IČ, adresa, telefon, podpis, razítko)

- datum

- seznam příloh

Plná moc žadateli od všech spoluvlastníků dotčených nemovitostí a jejich souhlas s prováděním akce v rozsahu dané projektové dokumentace.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního rejstříku

2 x projektová dokumentace, studie, výtvarný návrh, atd.:

- situace v katastrální mapě

- půdorysy a řezy (stávající stav + bourací práce, nový stav)

- ortogonální pohledy s barevným řešením, legendou materiálů a návazností na případné sousední objekty (stávající stav nebo fotografie, nový stav + zákres do fotokopie, axonometrie, perspektiva, atd.)

- technická zpráva se zaměřením na materiálové a barevné řešení
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře pro žádost o závazné stanovisko OPP MMB nejsou předepsány, žádost je třeba formulovat dle popisu v bodě č. 10. Vzor je k dispozici na sekretariátu odboru památkové péče MmB a internetové prezentaci.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
OPP MMB je povinen vydat rozhodnutí do 30, v komplikovaných případech do 60 dnů od zahájení správního řízení. Tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit odvolací orgán. Datum zahájení řízení je dáno podacím razítkem podatelny Magistrátu města Brna nebo podatelny OPP MMB.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Zákonným podkladem je odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně a v odůvodněných případech je podkladem i stanovisko OÚPR Magistrátu města Brna.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost při doplňování podkladů řízení.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o závazné stanovisko nelze podat elektronickou formou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 186/2006 Sb. části první

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

- Územní plán města Brna

- Regulační plán Městské památkové rezervace Brno

- Nařízení vlády č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst za památkové rezervace

- Rozhodnutí OK NvmB č.j. KULT/402/90/Sev. o vyhlášení ochranného pásma MPR Brno

- Rozhodnutí OPP MMB č.j. OPP/625/96 o vyhlášení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek v Brně - Líšni

- Vyhláška Ministerstva kultury č. 249/95 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny
18 Jaké jsou související předpisy
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Možnosti opravných prostředků se odvíjí od typu řízení na stavebním úřadě a poučení o nich je součástí závazného stanoviska.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce se ukládají v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
22 Další informace
ZDE
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Šupa Daniel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 02. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 09. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design