Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání cestovního dokladu
2. V jakém případě ve věci jednat
Cestovat do zahraničí (mino EU) lze pouze s platným cestovním dokladem. V takovém případě občan (nebo jiná ze zákona oprávněná osoba) požádá o vydání cestovního dokladu. Osoby oprávněné k podání žádosti se nemohou dát zastupovat na základě plné moci.
3. Charakteristika úkonu
Žádost o vydání cestovního dokladu (pasu). Držení cestovního dokladu není povinnost, ale zákonné právo občana ČR (zákon 329/1999 Sb. o cestovních dokladech)
4. Výsledek úkonu
Vydání cestovního dokladu.
5. Kdy věc řešit
Před cestou do zahraničí (mimo EU) v případě, kdy občan ČR není držitelem platného cestovního dokladu. Lhůty pro vydání cestovního dokladu: • do 30 dnů • do 5 pracovních dnů • do 24 hod. pracovního dne Podrobnější informace na: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Úkon lze iniciovat pouze osobně. V Brně na Magistrátu města Brna, Odbor správních činností, oddělení cestovních dokladů, Husova 3 a 5. Husova 5 (přízemí – přepážková hala): - příjem žádostí o vydání cestovního pasu pro občany objednané přes internet (přepážky 1 a 6) - příjem neplatných cestovních dokladů (přepážky 1 až 6) - poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů (přepážka 1 až 6) - výdej cestovních pasů (přepážka 2,3,4 a 5) Husova 3 (přízemí – přepážková hala): - příjem žádostí o vydání cestovního pasu (přepážky 1 až 5) - příjem oznámení o ztrátě, odcizení cestovního dokladu, přestupkové řízení (přepážka č. 10) Kontaktní osoba: Bc. Adriano Mandilas, tel. 542175100 e-mail: mandilas.adriano@brno.cz Úřední hodiny: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit Upozornění: Cestovní doklad v rámci ČR vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Cestovní doklady ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra ČR. V zahraničí lze žádost podat na zastupitelských úřadech ČR.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky: - vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hod. pracovního dne: pro občany do 15 let Kč 2 000,- pro občany starší 15 let Kč 6 000,- - vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů: pro občany do 15 let Kč 1 000,- pro občany starší 15 let Kč 3 000,- - vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů: pro občany do 15 let Kč 100,- pro občany starší 15 let Kč 600,- - převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100,- - poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů Kč 50,- Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladnách MMB, Husova 3 nebo 5 v hotovosti nebo platební kartou.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
----
13. Opravné prostředky
Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. V tomto případě tedy k Odboru správních činností Magistrátu města Brna. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Reklamaci cestovního pasu v případě nefunkčnosti elektronického čipu nebo v případě uvedení nesprávného údaje lze uplatnit pouze po dobu platnosti pasu. Reklamaci provede příslušný úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR.
14. Časté dotazy
Lze zapisovat děti do cestovních pasů rodičů? Ne. Děti musí mít při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad (pas nebo při cestě v rámci EU – občanský průkaz). Kde si mohu ověřit, že platnost mého cestovního dokladu je dostačující pro návštěvu konkrétní země? Doporučujeme, aby si občané v dostatečném předstihu před cestou do zahraničí zjistili, že platnost jejich stávajícího cestovního pasu je dostatečná s ohledem na požadavek cílové země. Závazné podmínky vstupu do jednotlivých zemí lze ověřit na zastupitelských úřadech těchto zemí. Kontakty a základní informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
15. Sankce
Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Povinnosti občanů a přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v §32 a § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, neodevzdání neplatného cestovního dokladu. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, což je horní hranice sazby, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova
Cestovní doklad, osobní doklad, pas, cestování
19. Počátek platnosti popisu úkonu
20. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o cestovních dokladech jsou vedeny v Agendovém informačním systému evidence cestovních dokladů (AISECD) a Registru obyvatel (ROB).

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design