Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Ochrana přírody a krajiny

2. V jakém případě ve věci jednat

V případě dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody). Právnické i fyzické osoby (možné zastoupení na základě plné moci).

3. Charakteristika úkonu

a) ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody, jsou významné krajinné prvky (VKP) ze zákona a registrované VKP chráněny před poškozováním a ničením. Před zamýšleným zásahem do VKP, který by mohl vést k poškození či ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

b) ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, – ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města Brna místně přísl. úřad městské části.

c) ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody – k umísťování a povolování staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

d) k činnosti v maloplošných zvláště chráněných územích – u přírodní rezervace, přírodní památky, evropsky významných území zařazených do NATURY 2000, je nutné vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí OŽP (KÚ JMK, OŽP) a u maloplošných zvláště chráněných území v kategorii „národní“ je nezbytný souhlas AOPK ČR, RP Jižní Morava (Správa CHKO Moravský kras, popř. pracoviště Kotlářská 2.

e) ve smyslu § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody – ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu přírodní památky a přírodní rezervace je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, na území města Brna KÚ JMK, OŽP a v ochranném pásmu národní přírodní památky a národní rezervace je nezbytný souhlas AOPK ČR, RP Jižní Morava.

f) ve smyslu § 56 odst. 1 – uděluje výjimku ze zákazů u památných stromů – příslušný orgán ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

g) ve smyslu § 56 odst. 1 a § 49, § 50 zákona o ochraně přírody – uděluje výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené), věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody - KÚ JMK, OŽP.

h) v souvislosti s legislativou EU byla do naší legislativy začleněna ochrana druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (§ 5a a § 5b zákona o ochraně přírody). Ve smyslu § 5a zákona o ochraně přírody je zakázáno úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících druhů ptáků, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd (obsazených), sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení (i prázdných), úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je zakázán prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje, nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. „Výjimky“ z těchto zákazů definuje § 5a zákona o ochraně přírody (např. lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a zákonem o ochraně přírody, chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit, případy naléhavé potřeby v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti apod.).

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MMB) může ve smyslu § 5b zákona o ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit odchylný postup od zákonné ochrany ptáků, a to pouze z určitých důvodů a za určitých podmínek daných zákonem o ochraně přírody

ch) – ve smyslu § 54 odst. 4 až 11 zákona o ochraně přírody orgán ochrany přírody vydává osvědčení o vzetí do evidence jedince odchovaného v přímé péči člověka, OŽP MMB týkající se jedinců v obecné ochraně a KÚ JMK, OŽP týkající se zvláště chráněných jedinců.

i) - registraci ohrožených druhů živočichů a další povinnosti dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o obchodování s ohroženými druhy - CITES) provádí KÚ JMK, OŽP

4. Výsledek úkonu

Účelem zákona o ochraně přírody je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.

Výsledek – závazné stanovisko, rozhodnutí, udělení výjimky, souhlasu, popř. nesouhlasu dle zákona o ochraně přírody.

5. Kdy věc řešit

Vždy, kdy dojde, nebo by mohlo dojít, k dotčení zájmů ochrany přírody. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi řízení. V jednoduchých případech rozhodne orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů (§ 83 zákona o ochraně přírody).

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podání lze učinit elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Doklady:

a) žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě doložení provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení) dle § 67 zákona, zpracovaného dle ustanovení § 7 prováděcí vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech posouzení vlivu záměru závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

b) žádost - náležitosti stanoví § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění – ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města Brna místně přísl. úřad městské části.

c) žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě krajinářské posouzení vlivu záměru na dotčenou krajinu

d) žádost na AOPK ČR, RP Jižní Morava ve znění zákona o ochraně přírody

e) žádost na AOPK ČR, RP Jižní Morava ve znění zákona o ochraně přírody

f) žádost na OŽP MMB ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě zpracované odborné posouzení vlivu stavby na památný strom

g) ad d), e), f), h) – žádost na KÚ JMK, OŽP ve znění příslušného zákona

h) žádost na OŽP MMB o stanovení odchylného postupu – specifikace žádosti (pro jakou činnost a v jakém místě vyžadován odchylný postup), důvod pro udělení odchylného postupu, uvedení druhu a počtu jedinců, na které se má odchylný postup vztahovat (popř. označení těchto jedinců), v případě držení ptáků uvést způsob získání a doložit doklad o původu ptáků (např. kupní smlouva, darovací listina apod.) a odchylný postup udělený původnímu chovateli.

Žádosti musí obsahovat náležitosti dle správního řádu: jméno a příjmení žadatele, datum narození u fyzických osob (u právnických osob, popř. podnikajících fyzických osob uvést IČO), adresa trvalého pobytu či sídla žadatele nebo jiná adresa pro doručování, podpis žadatele, doporučujeme uvést také telefonický kontakt, popř. e-mail.

i) žádost na OŽP MMB o vzetí do evidence u jedinců týkající se obecné ochrany, kteří byli odchováni žadatelem. Údaje potřebné pro vzetí odchovaných jedinců do evidence – identifikace rodičovských párů a prokázání jejich původu ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody, uvedení počtu odchovaných jedinců od jednotlivých rodičovských párů a identifikace odchovaných mláďat.

Žádost na KÚ JMK, OŽP o vzetí do evidence u zvláště chráněných druhů jedinců.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podání je možné také učinit písemně nebo ústně do protokolu. Doklady: dtto bod 6

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

U příslušných orgánů ochrany přírody dle věcné a místní specifikace – viz bod 3 a 6, dle výše uvedených postupů.

Žádosti na OŽP MMB: 

  • DS: a7kbrrn
  • E-mail: ozp@brno.cz

Příslušný úřad městské části na území města Brna - Přehled úřadů městských částí - https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – https://www.jmk.cz/folder/314

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno –  https://jiznimorava.ochranaprirody.cz/

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko - https://jiznimorava.ochranaprirody.cz/

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - https://www.cizp.cz/OI-Brno

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Zasláním žádosti a podkladů na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

nebo

osobním doručením na Podatelnu MMB Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 – 17:00
  • Úterý: 7:30 – 15:30
  • Středa: 8:00 – 17:00
  • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
  • Pátek: 7:30 – 14:00

nebo

osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

  • Pondělí: 8:00 – 17:00
  • Středa: 8:00 – 17:00

Kontakty na referenty ochrany přírody a krajiny OŽP MMB:

542 174 553, 542 174 554, 542 174 556

 

Ostatní žádosti:

Příslušný úřad městské části na území města Brna

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3 , 601 82 Brno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí OŽP MMB. Uplatňuje se prostřednictvím OŽP MMB na KÚ JMK

14. Časté dotazy

Komu doručit žádost a jaké doklady k žádosti přiložit – viz bod 6. tohoto návodu.

15. Sankce

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce dle § 87 a 88 zákona o ochraně přírody.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Životní prostředí
18. Klíčová slova

Významný krajinný prvek, krajinný ráz, památné stromy, odchylný postup při ochraně ptáků.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

A963 Ochrana přírody a krajiny


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design