Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
124
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ochrana přírody a krajiny4 Základní informace k životní situaci
Účelem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické i fyzické osoby
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
a)– ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody, jsou významné krajinné prvky (VKP)ze zákona a registrované VKP chráněny před poškozováním a ničením. Před zamýšleným zásahem do VKP, který by mohl vést k poškození či ohrožení jeho ekologicko - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

b) – ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. – ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města Brna místně přísl. úřad městské části.

c) – ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody – k umísťování a povolování staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, tj. OŽP MMB.

d) –k činnosti v maloplošných zvláště chráněných územích – u přírodní rezervace, přírodní památky,evropsky významných území zařazených do NATURY 2000, je nutné vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí OŽP (KÚ JMK, OŽP) a u národní přírodní památky a národní přírodní rezervace je nutné vyjádření AOPK ČR, RP Jižní Morava.

e) – ve smyslu § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody – ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu přírodní památky a přírodní rezervace je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, na území města Brna KÚ JMK, OŽP a v ochranném pásmu národní přírodní památky a národní rezervace je nezbytný souhlas AOPK ČR, RP Jižní Morava.

f) – ve smyslu § 56 odst. 1 a § 49, § 50 zákona o ochraně přírody – uděluje výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené), věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody- KÚ JMK, OŽP.

g) – V souvislosti s legislativou EU byla do naší legislativy začleněna ochrana druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (§ 5a a § 5b zákona o ochraně přírody ). Ve smyslu § 5a zákona o ochraně přírody je zakázáno úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících druhů ptáků, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd (obsazených), sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení (i prázdných), úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je zakázán prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje, nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. „Výjimky“ z těchto zákazů definuje § 5a zákona o ochraně přírody (např. lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a zákonem o ochraně přírody , chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit, případy naléhavé potřeby v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti apod.).

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MMB) může ve smyslu § 5b zákona o ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit odchylný postup od zákonné ochrany ptáků, a to pouze z určitých důvodů a za určitých podmínek daných zákonem o ochraně přírody h) – ve smyslu § 54 odst. 4 až 11 zákona o ochraně přírody orgán ochrany přírody vydává osvědčení o vzetí do evidence jedince odchovaného v přímé péči člověka, OŽP MMB týkající se jedinců v obecné ochraně a KÚ JMK, OŽP týkající se zvláště chráněných jedinců. ch)- registraci ohrožených druhů živočichů a další povinnosti dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o obchodování s ohroženými druhy - CITES) provádí KÚ JMK, OŽP
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Na základě písemně podané žádosti.
8 Na které instituci životní situaci řešit
viz bod 6, písm. b) – na příslušném úřadu MČ na území města Brna

viz bod 6, písm. a), c), g), h) – na OŽP MMB, Kounicova 67, Brno, 5. podlaží:

Úřední hodiny:

Po a St – 8.00 – 17.00 hod

Pá - 8.00 – 12.00 hod.

viz bod 6,písm. d), e) - . AOPK ČR, RP Jižní Morava

viz bod 6, písm. d), e), f), h), ch) - Krajský úřad JMK, OŽP

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
postup dle bodu 6 tohoto návodu:

ad a) – žádost ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotč.pozemku, popřípadě doložení provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení) dle § 67 zákona, zpracovaného dle ustanovení §18 prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

ad b) – žádost - náležitosti stanoví § 4 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. – ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti dle Statutu města

ad c) – žádost ve znění přísl. ustanovení zákona, včetně zamýšleného záměru (projektu) a parcelního čísla dotčeného pozemku, popřípadě krajinářské posouzení vlivu záměru na dotč. krajinu,

ad d), e) - žádost na AOPK ČR, RP Jižní Morava ve znění zákona o ochraně přírodyad d),e), f), h) – žádost na KÚ JMK, OŽP ve znění příslušného zákonaad g) žádost na OŽP MMB o stanovení odchylného postupu – specifikace žádosti (pro jakou činnost a v jakém místě vyžadován odchylný postup), důvod pro udělení odchylného postupu, uvedení druhu a počtu jedinců, na které se má odchylný postup vztahovat (popř. označení těchto jedinců), v případě držení ptáků uvést způsob získání a doložit doklad o původu ptáků (např. kupní smlouva, darovací listina apod.) a odchylný postup udělený původnímu chovateli.

Žádosti musí obsahovat náležitosti dle správního řádu: jméno a příjmení žadatele, datum narození u fyzických osob (u právnických osob, popř. podnikajících fyzických osob uvést IČO), adresa trvalého pobytu či sídla žadatele nebo jiná adresa pro doručování, podpis žadatele, doporučujeme uvést také telefonický kontakt, popř. e-mail.

ad h) - žádost na OŽP MMB o vzetí do evidence u jedinců týkající se obecné ochrany, kteří byli odchováni žadatelem. Údaje potřebné pro vzetí odchovaných jedinců do evidence – identifikace rodičovských párů a prokázání jejich původu ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody, uvedení počtu odchovaných jedinců od jednotlivých rodičovských párů a identifikace odchovaných mláďat.

- žádost na KÚ JMK, OŽP o vzetí do evidence u zvláště chráněných druhů jedinců.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou žádné.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, až do 90-ti dnů od podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí OŽP MMB. Uplatňuje se prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100 000,-Kč.

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše

1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.)

21 Nejčastější dotazy
Uložením pokuty fyzické či právnické osobě ve smyslu zákona o ochraně přírody
22 Další informace
www.brno.cz

nebo zavolejte na naše tel. čísla542 174 556

542 174 553

542 174 554

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
příslušný úřad městské části na území města Brna - Přehled úřadů městských částí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3 , 601 82 Brno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko

Česká inspekce životního prostředí, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, ved. ref. ochrany přírody a krajiny Ing. Monika Navrátilová (542 17 4553)
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
09. 01. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
04. 10. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Platí do změny platnosti zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design