Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona

2. V jakém případě ve věci jednat

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) je stavebním úřadem vyžadováno jako podklad pro řízení a postupy dle stavebního zákona.

3. Charakteristika úkonu

Souhrnné stanovisko případně závazné stanovisko bude vydáno na základě žádosti.

4. Výsledek úkonu

Souhrnné stanovisko OŽP MMB případě závazné stanovisko v rozsahu kompetencí zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

5. Kdy věc řešit
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost a příslušnou dokumentaci odpovídající prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů nebo č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpis.

K žádosti o vyjádření k odstranění stavby (demolice) přiložit dokumentaci bouracích prací zpracovanou dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zastupování stavebníka (investora) přiložit kopii plné moci.

Formulář žádosti ke stažení a vyplnění: Žádost o souhrnné stanovisko OŽP MMB

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

viz bod 6.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

datová schránka: a7kbrrn

ozp@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Zasláním žádosti a podkladů na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

nebo

osobním doručením na Podatelnu MMB Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Úterý: 7:30 – 15:30
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 14:00

nebo

osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

telefonní kontaktna vyřizující referenty: 542 174 557, 542 174 464, 542 174 569

odstranění stavby (demolice): 542 174 583

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení, proto ho lze přezkoumat nadřízeným orgánem pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.

14. Časté dotazy

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Platí lhůty dle správního řádu v jednodušších případech do 30 dnů od podání žádosti, t.j. od data podatelny OŽP MMB, popř. do 60 dnů je-li nutné místní šetření, vyžádání posudku nebo se jedná o složitý případ.

 

Je možné zaslat projekt pouze elektronicky?

Ano. Nejlépe přílohy v .PDF. U výkresů formátu větším, než A2 uvítáme doložení tištěné verze.

Které části dokumentace pro stavební povolení OŽP MMB předložit?

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu:

 • průvodní zpráva
 • souhrnná technická zpráva
 • situace širších vztahů, koordinační situace stavby
 • projekt vytápění
 • v případě výrobních objektů
 • popisy výrobních programů a technologií 
 • inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum
 • sadové úpravy stavby
 • řešení odpadového hospodářství včetně umístění sběrných nádob

 

Jaké podklady předložit pro vyjádření k demolici?

Dokumentace bouracích prací v rozsahu: průvodní zpráva – souhrnná technická zpráva – situační výkresy – dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.

15. Sankce

Nejsou stanoveny.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

17. Oblast
Životní prostředí, Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova

Životní prostředí, stavba, stanovisko OŽP, umístění stavby, stavební povolení

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
 • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design