Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, v platném znění.

2. V jakém případě ve věci jednat

V případě nezbytnosti kácení dřevin, rostoucích mimo les. Žádost o povolení kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel (souhlas vlastníka pozemku s kácením není třeba u záměrů, pro které je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění).

3. Charakteristika úkonu

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na příslušný ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. V případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, náhradní výsadbou nebo stromořadím a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m2, pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému ÚMČ a musí být doloženy skutečnosti nasvědčující k tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

4. Výsledek úkonu

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Výsledek – rozhodnutí, popř. závazné stanovisko.

5. Kdy věc řešit

Vždy, kdy je dle zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, v platném znění, potřeba povolení ke kácení. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. V jednoduchých případech rozhodne orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů (§ 83 zákona o ochraně přírody). V případě vydání závazného stanoviska je lhůta 30 dnů.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podání lze učinit elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Některé městské části mají vyhotoveny formuláře - https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

Doklady:

Žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, podaná na příslušný ÚMČ, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin, podaná na příslušný ÚMČ, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu u dřevin, je-li jejich stavem ohrožen bezprostředně život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, a k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděné při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení,

e) v případě kácení dřevin, jejichž staven je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Oznámení o kácení těchto dřevin složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, musí obsahovat označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podání je možné také učinit písemně nebo ústně do protokolu. Doklady: dtto bod 6

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

U příslušných orgánů ochrany přírody - příslušný úřad městské části na území města Brna - Přehled úřadů městských částí - https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

U příslušných orgánů ochrany přírody dle místní specifikace – viz bod 3 a 7, dle výše uvedených postupů.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 správního řádu.

14. Časté dotazy

Komu doručit žádost a jaké doklady k žádosti přiložit – viz bod 6. tohoto návodu.

15. Sankce

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000 Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100 000 Kč.

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 Kč (dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.)

16. Působnost

Žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin vyřizuje na území statutárního města Brna příslušný ÚMČ.

17. Oblast
Životní prostředí
18. Klíčová slova

Kácení dřevin, dřeviny rostoucí mimo les, povolení ke kácení.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
16. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

A963 Ochrana přírody a krajiny


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design