Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
122
3 Pojmenování (název) životní situace.
Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb.
4 Základní informace k životní situaci
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel (souhlas vlastníka pozemku s kácením není třeba u záměrů, pro které je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na příslušný ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. V případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, náhradní výsadbou nebo stromořadím a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m2, pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému ÚMČ a musí být doloženy skutečnosti nasvědčující k tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin se podává na příslušný ÚMČ.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin vyřizuje na území statutárního města Brna příslušný ÚMČ.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Věcně a místně příslušný Úřad městské části na území Města Brna

Přehled úřadů městských částí


Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, podaná na příslušný ÚMČ, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:a)označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,d) zdůvodnění žádosti.Oznámení o kácení dřevin, podaná na příslušný ÚMČ, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu u dřevin, je-li jejich stavem ohrožen bezprostředně život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, a k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděné při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,d) zdůvodnění oznámení,e) v případě kácení dřevin, jejichž staven je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Oznámení o kácení těchto dřevin složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, musí obsahovat označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Některé městské části mají vyhotoveny formuláře
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Všechny úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90-ti dnů. V případě vydání závazného stanoviska je lhůta 30 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád)

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP Magistrátu města Brna, Kounicova 67, a to podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100 000,-Kč.

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše

1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.)

22 Další informace
Další podrobné informace poskytnou příslušné ÚMČ a OŽP MMB.25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OŽP MMB

Ing. Monika Navrátilová26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 07. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design