Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Přijímání žáků na střední školy
2. V jakém případě ve věci jednat
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče, občan způsobilý k právním úkonům a způsobilý učinit adekvátní úkon Ředitel příslušné střední školy Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
3. Charakteristika úkonu
Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem a orgány samosprávy se předkládají přihlášky na předepsaných tiskopisech (SEVT 49149200) Ředitel školy stanoví jednotná kriteria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce října pro obory s talentovou zkouškou a do 31. ledna pro ostatní obory..
4. Výsledek úkonu
Ke vzdělávání na středních školách jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
5. Kdy věc řešit
ZŠ, SŠ Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno PhDr. Irena Čechová, tel. 542 172 463, 1. poschodí, dveře č. 107 Mgr. Irena Hudcová, tel. 542 172 181, 1. poschodí, dveře č. 104 odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno,
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole (vzor 49149200) a zápisový lístek. Přihlášku lze získat v ZŠ nebo koupit v prodejně SEVT, Česká 14, Brno. Zápisový lístek lze získat v ZŠ nebo na OŠ KÚ JMK
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Informace o přijímacím řízení viz internetové stránky příslušné školy (www.jmskoly.cz). cechova.irena@brno.cz hudcova.irena.osmt@brno.cz slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz http://www.jmskoly.cz/rodic/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/ prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce Brno – město, tel. č. 541242020, internet: http://portal.mpsv.cz, e-mail: brnomesto.upvbm.mpsv.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů, termín pro vydání rozhodnutí není stanoven. MŠMT vykládá předmětné ustanovení tím způsobem, že ředitel školy musí ve výše uvedeném termínu rozhodnutí i vydat.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
bez poplatku
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád..
14. Časté dotazy
Kdy probíhá přijímací řízení? Termín přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem. Jak podat odvolání? Odvolací řízení proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé a církevní školy).
15. Sankce
16. Působnost
Výchovný poradce příslušné ZŠ Magistrát města Brna, odbor školství a mládeže Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design