Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
116
3 Pojmenování (název) životní situace.
Přijímání žáků na střední školy
4 Základní informace k životní situaci
Ke vzdělávání na středních školách jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče, občan způsobilý k právním úkonům a způsobilý učinit adekvátní úkon

Ředitel příslušné střední školy

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro přijímání přihlášek ke studiu ve středních školách zřizovaných státem a orgány samosprávy se předkládají přihlášky na předepsaných tiskopisech (SEVT 49149200)

Ředitel školy stanoví jednotná kriteria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce října pro obory s talentovou zkouškou a do 31. ledna pro ostatní obory..
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Vyplněné přihlášky (pro 1. kolo přijímacího řízení mohou být nejvýše dvě) podává uchazeč SŠ, do kterých se hlásí, do 1. března.

Přihlášky pro obory s talentovou zkouškou, včetně konzervatoře, do 30. listopadu.

Ředitel ZŠ vydává zápisové lístky žákům školy hlásícím se na obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu a na ostatní obory do 15. března.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Výchovný poradce příslušné ZŠ

Magistrát města Brna, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
ZŠ, SŠ
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
PhDr. Marie Klusoňová, tel. 542172183, 1. poschodí, dveře č. 107
Mgr. Irena Hudcová, tel. 542172181, 1. poschodí, dveře č. 104
OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, RNDr. Hana Slobodníková, vedoucí oddělení vzdělávání, tel.: 541 653 524
Přehled úřadů městských částí
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole (vzor 49149200) a zápisový lístek.

Přihlášku lze získat v ZŠ nebo koupit v prodejně SEVT, Česká 14, Brno.

Zápisový lístek lze získat v ZŠ nebo na OŠ KÚ JMK
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů, termín pro vydání rozhodnutí není stanoven.

MŠMT vykládá předmětné ustanovení tím způsobem, že ředitel školy musí ve výše uvedeném termínu rozhodnutí i vydat.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast uchazeče v přijímacím řízení.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Informace o přijímacím řízení viz internetové stránky příslušné školy (www.jmskoly.cz).

klusonova.marie@brno.cz

hudcova.irena.osmt@brno.cz

slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz

http://www.jmskoly.cz/rodic/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/

prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhl. 394/2008Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád..
21 Nejčastější dotazy
Kdy probíhá přijímací řízení?

Termín přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem.

Jak podat odvolání?

Odvolací řízení proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé a církevní školy).
22 Další informace
Ředitel příslušné střední školy

OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno

- klusonova.marie@brno.cz, PhDr. Marie Klusoňová, tel.č. 542172183

- hudcova.irena.osmt@brno.cz, Mgr. Irena Hudcová, tel. č. 542172181

OŠ KÚJmK, Cejl 73, Brno

- slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz, RNDr. Hana Slobodníková, tel.č. 541653524

internetové stránky příslušné školy (www.jmskoly.cz)
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce Brno – město, tel. č. 541242020, internet: http://portal.mpsv.cz, e-mail: brnomesto.upvbm.mpsv.cz
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
16. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design