Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.
2. V jakém případě ve věci jednat
Zákonný zástupce dítěte nebo žáka, ředitel příslušné školy, Speciálně pedagogické centrum, případně Pedagogicko psychologická poradna + příslušný odbor školství
3. Charakteristika úkonu
Vychází z předpokladu, že děti a žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do MŠ a ZŠ jedině tehdy, mají-li zajištěnou odbornou speciálně pedagogickou péči, zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 Sb. v platném znění
4. Výsledek úkonu
K základním trendům našeho školství patří v současné době integrované (inkluzivní)vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžaduje odpovídající a vstřícný postoj ředitelů i pedagogických pracovníků všech typů škol. Speciální školy slouží žákům s hlubokým mentálním postižením, pro které integrovaná forma vzdělání není vhodná.
5. Kdy věc řešit
S ředitelem příslušného typu školy, o kterou má žadatel zájem.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Přihláška dítěte do MŠ je k dispozici u ředitele/ky příslušné MŠ, www.brno.cz Přihláška žáka do ZŠ je k dispozici u ředitele/ky příslušné ZŠ
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Rodný list dítěte, odborné vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti zařadit dítě do běžné MŠ nebo ZŠ.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
cechova.irena@brno.cz, http://zapisdoms.brno.cz/ http://zapisdozs.brno.cz/
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
internetové stránky škol
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
do 30 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
bez poplatku
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
14. Časté dotazy
Které školy jsou vhodné pro uskutečnění integrace? Školy s menším počtem žáků ve třídách. Jaká je profilace jednotlivých mateřských a základních škol? Odkaz na www.brno.cz/katalog škol
15. Sankce
Povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce a povinnému předškolnímu vzdělávání má zákonný zástupce v souladu s § 182 a zák. č. 561/2004Sb. (Školský zákon).
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3 - běžné základní a mateřské školy Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Brno, Cejl 73
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design