Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dítě v mateřské škole
2. V jakém případě ve věci jednat
Rodiče dítěte a ředitelka MŠ, případně ředitel ZŠ
3. Charakteristika úkonu
Ředitel MŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k počátku školního roku. Zápis do MŠ probíhá v období od 2. května do 16. května.
4. Výsledek úkonu
Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 1.poschodí, dveře č. 104, Mgr. Dagmara Hanáková, tel. 542 172 179, e-mail: hanakova.dagmara@brno.cz Úřední hodiny: Po + St - 8.00 - 17.00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Přihláška pro vstup do MŠ je k dispozici na web. adrese: zapisdoms.brno.cz nebo v MŠ, případně na OŠML MMB.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Rodný list dítěte, Občanský průkaz zákon. zástupce, kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny (dítěte)
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
hanakova.dagmara@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
do 30 dní
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
14. Časté dotazy
Jaká je profilace jednotlivých mateřských škol? Informace na stránkách www.brno.cz/katalogskol, osobně nebo telefonicky na OŠML MMB. Jaká je délka provozu MŠ? - polodenní - celodenní 6.30 – 16.30 - s prodlouženým provozem 6.30 – 18.00
15. Sankce
Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ déle než dva týdny b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná c) ukončení doručí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za šk. stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5.000,- Kč.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže - pracoviště Dominikánské nám. 3, Úřad městské části města Brna, mateřská škola
17. Oblast
Školství
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design