Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
106
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže
4 Základní informace k životní situaci
Od roku 1992 poskytuje statutární město Brno finanční dotace na neziskové projekty v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna (na jednorázové a krátkodobé akce, na pobytové akce, na celoroční činnost, na doplnění materiálu a vybavení apod.) lze žádat každý rok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické i fyzické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna - spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zapsané ústavy, církevní společnosti, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby, podnikatelské subjekty a přispěvkové organizace, které nejsou zřizovány statutárním městem Brnem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání řádně vyplněné žádosti.

Žádosti se podávají na základě vyhlášeného programu zveřejněného na úřední desce, zpravidla v říjnu příslušného kalendářního roku na aktivity plánované v následujícím kalendářním roce.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Vyplnit příslušný formulář žádosti:

a) Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - právnická osoba

b) Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - fyzická osoba

Žadatel o dotaci na celoroční provoz může žádat o dotaci pouze na jeden další projekt. Žadatel o dotaci na jednorázový projekt může žádat v jednom kalendářním roce maximálně o dotace na 3 projekty.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 1. poschodí, dveře č. 109, Ing. Marek Polák, tel. 542172107.
Po + St - 8.00 - 17.00 hod., Pá - 8.00 - 12.00 hod., případně dle domluvy
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Řádně vyplněnou žádost na typizovaném formuláři v 1 vyhotovení včetně předepsaných příloh dle charakteru žadatele.

Součástí žádosti musí být:

Podrobný popis činnosti žadatele, popis projektu a finanční rozvaha projektu.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - právnická osoba

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže- fyzická osoba

Formuláře jsou k dispozici na pracovišti OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, Brno.

V elektronické podobě lze formulář nalézt na adrese: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

Vyplněné formuláře nelze předkládat v elektronické podobě.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti o dotace je třeba podat dle vyhlášeného programu zveřejněného na úřední desce, zpravidla v říjnu příslušného roku na rok následující. Po projednání žádosti v samosprávných orgánech města Brna (Komise RMB pro výchovu a vzdělávání, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie, nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízením Komise (EU) č. 651/2014.

18 Jaké jsou související předpisy
"Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy" v platném znění a "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy" schválená Radou města Brna dne 30. 6. 2015 lze nalézt na adrese: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace není právní nárok.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění "Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna". Při jejich porušení je požadováno vrácení dotace nebo její části.
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17. 09. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
10. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design