Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
105
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit
4 Základní informace k životní situaci
Město Brno každoročně poskytuje dotace na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, které se řídí "Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy" v platném znění a "Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit" v platném znění. Dotace se poskytují například na zabezpečení celoroční činnosti, provozní náklady nebo tělovýchovné a sportovní aktivity.

Na základě "Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" v platném znění se poskytují z rozpočtu města Brna neinvestiční dotace na podporu vrcholového sportu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, které působí v oblasti tělovýchovy a sportu. V oblasti vrcholového sportu mohou o dotace žádat právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, které splní podmínky uvedené ve schválené "Metodice....". Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo městskými částmi.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání řádně vyplněné žádosti se zpracovanými projekty a požadovanými přílohami na základě veřejné výzvy pro vyhlášené programy.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB, doplněném o příslušné přílohy.V elektronické podobě lze formulář nalézt na adrese: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/skolstvi-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.

Formuláře jsou také k dispozici na pracovišti OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 1. poschodí, dveře č. 109a: Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, dveře č. 102: Dana Gállová, tel. 542 172 113 nebo Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, dveře č. 105: Mgr. Eva Hráčková, tel. 542 172 103.
Po + St 8.00 - 17.00 hod.
Pá 8.00 - 12.00 hod. případně dle domluvy
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Řádně vyplněnou žádost v 1 vyhotovení.

Součástí žádosti musí být přílohy uvedené ve schválených "Pravidlech...", ve schválené "Metodice...." a v žádosti o dotaci.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB, doplněném o příslušné přílohy. V elektronické podobě lze formulář nalézt na adrese:http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/skolstvi-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.

Formuláře jsou také k dispozici na pracovišti OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, Brno.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti o dotaci se podávají na základě veřejné výzvy pro vyhlášené programy.

Po projednání žádostí v samosprávných orgánech města Brna (Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace zveřejněním přehledu poskytnutých dotací na internetových stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/skolstvi-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná dotace musí být vždy řádně finančně vypořádána dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy, jedná se zejména o zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole, v platném znění, vyhlášku Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a Statut města Brna. Dále je třeba respektovat především předpisy EU související s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl.107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
"Programové prohlášení Rady města Brna", "Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu", "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy", "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit", "Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně". Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/skolstvi-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou uvedeny ve "Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna".
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.
22 Další informace
Další informace najdete v "Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy", "Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit" a v "Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně".

Informace o dotacích schválených Zastupitelstvem města Brna lze nalézt na webových stránkách města: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/skolstvi-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Došková Jindřiška,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17. 09. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
10. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design