Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

2. V jakém případě ve věci jednat

O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, které působí v oblasti tělovýchovy a sportu. V oblasti vrcholového sportu mohou o dotace žádat právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, které splní podmínky uvedené ve schválené "Metodice....". Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo městskými částmi.

3. Charakteristika úkonu

Podání řádně vyplněné žádosti se zpracovanými projekty a požadovanými přílohami na základě veřejné výzvy pro vyhlášené programy.

4. Výsledek úkonu

Město Brno každoročně poskytuje dotace na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, které se řídí "Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy" v platném znění a "Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit" v platném znění. Dotace se poskytují například na zabezpečení celoroční činnosti, provozní náklady nebo tělovýchovné a sportovní aktivity. Na základě "Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" v platném znění se poskytují z rozpočtu města Brna neinvestiční dotace na podporu vrcholového sportu.

5. Kdy věc řešit

Magistrát města Brna, Odbor sportu, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, mezipatro, dveře č. 007: Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, dveře č. 006: Dana Gállová, tel 542 172 113  nebo Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, dveře č. 004: Mgr. Eva Hráčková, tel. 542 172 103. Po + St 8.00 - 17.00 hod. Pá 8.00 - 12.00 hod. případně dle domluvy

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OS MMB, doplněném o příslušné přílohy. V elektronické podobě lze formulář nalézt na adrese:https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-sportu/. Formuláře jsou také k dispozici na pracovišti OS MMB, Dominikánské nám. 3, Brno.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Řádně vyplněnou žádost v 1 vyhotovení. Součástí žádosti musí být přílohy uvedené ve schválených "Pravidlech...", ve schválené "Metodice...." a v žádosti o dotaci.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

www.brno.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádosti o dotaci se podávají na základě veřejné výzvy pro vyhlášené programy. Po projednání žádostí v samosprávných orgánech města Brna (Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace zveřejněním přehledu poskytnutých dotací na internetových stránkách: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-sportu/. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní a jiné poplatky se nehradí.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.

14. Časté dotazy

Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací. Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

15. Sankce

Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou uvedeny ve "Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna".

16. Působnost

Magistrát města Brna, Odbor sportu, Dominikánské nám. 3, Brno

17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Kultura a sport
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
29. 11. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design