Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
010
3 Pojmenování (název) životní situace.
Cena města Brna (postup předkládání a projednání návrhů)
4 Základní informace k životní situaci
Zastupitelstvo města Brna (ZMB) může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB v následujících oblastech stanovených Pravidly pro udělení Ceny města Brna:- technické vědy

- přírodní vědy

- lékařské vědy a farmacie

- společenské vědy

- architektura a urbanismus

- výtvarné umění a design

- hudba

- literární činnost

- žurnalistika a publicistika

- dramatické umění

- sport

- mezinárodní spolupráce města Brna

- zásluhy o svobodu a demokracii

- mimořádný přínos městu Brnu

- in memoriamCenu města Brna může Zastupitelstvo města Brna udělit každý rok; v každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Základní podmínkou pro další jednání je podání písemného návrhu na udělení Ceny města Brna, a to konkrétnímu kandidátovi a v konkrétní oblasti.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou.Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Magistrátu města Brna, případně zaslat poštou na adresu Magistrát města Brna, Kancelář primátorky, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu cenymestabrna@brno.cz, kp@brno.cz.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, příslušnou oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele.Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem.Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají pro každý kalendářní rok samostatně.Formální úprava návrhu není předepsána.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Brno - Magistrát města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Administrativu spojenou s podáváním a projednáním návrhů na udělení Ceny města Brna zajišťuje tajemník Komise pro udělení Ceny města Brna, kterým je vedoucí Kanceláře primátorky (nepodílí se na posuzování podaných návrhů).

Kontaktní adresa:

Mgr. Alice Zafirelisová
vedoucí odboru
Kancelář primátorky města Brna
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Telefonické konzultace kdykoliv v pracovní době Magistrátu města Brna, osobní konzultace po předchozí telefonické dohodě.
Tel.: 542 172 091 (přímý).
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Podmínkou projednání návrhu na udělení Ceny města Brna v orgánech města je jeho písemné podání. Další podklady a doklady nejsou vyžadovány. Návrh je však možné v příloze doplnit dalšími podklady, které mohou doplňovat odůvodnění návrhu. Podané návrhy včetně případných příloh jsou archivovány u tajemníka Komise pro udělení Ceny města Brna. Přílohy návrhů se vrací navrhovatelům pouze na vyžádání.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře pro podání návrhu na udělení Ceny města Brna nejsou předepsány.

Písemnou úpravu návrhu zvolí navrhovatel dle vlastní úvahy.

Návrhy by však měly být zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají v době od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku.Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány!Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) datum odeslání elektronické pošty.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Orgány města Brna, které projednávají podané návrhy:Komise pro udělení Ceny města Brna

Je poradním orgánem Rady města Brna. Při svém jednání se řídí Pravidly pro udělení Ceny města Brna. Posuzuje podané návrhy na udělení Ceny města Brna a předkládá Radě města Brna svá doporučení na udělení Ceny města Brna kandidátům v jednotlivých oblastech.Rada města Brna

Posuzuje všechny podané návrhy na udělení Ceny města Brna s přihlédnutím k doporučení komise a předkládá své doporučení na udělení Ceny města Brna v jednotlivých oblastech Zastupitelstvu města Brna.Zastupitelstvo města Brna

Projednává návrhy na udělení Ceny města Brna a uděluje Ceny města Brna v jednotlivých oblastech.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost při zjišťování doplňujících údajů o navrženém kandidátovi.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
cenymestabrna@brno.cz, kp@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Pravidla pro udělení Ceny města Brna
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy
Otázka: do jakého termínu mám podat návrh na udělení Ceny města Brna pro příslušný kalendářní rok?

Odpověď: Do 31. srpna každého kalendářního roku.Otázka: Jakou formou mám návrh podat?

Odpověď: Písemně. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Je vhodné písemný návrh nadepsat "Návrh na udělení Ceny města Brna".Otázka: Lze jedním návrhem návrhnout na udělení Ceny města Brna více kandidátů?

Odpověď: Ne. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem.Otázka: Převádí se podané návrhy na udělení Ceny města Brna, jimž nebylo v daném kalendářním roce vyhověno, do dalšího kalendářního roku?

Odpověď: Ne. Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají pro každý kalendářní rok samostatně.Otázka: Na jakou adresu mám návrh podat?

Odpověď: Magistrát města Brna, Kancelář primátorky, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno. Adresa pro podání návrhu elektronickou poštou: cenymestabrna@brno.cz, kp@brno.cz

Otázka: Do kterého termínu bude o udělení Ceny města Brna rozhodnuto?

Odpověď: Zastupitelstvo města Brna uděluje Cenu města Brna pro příslušný kalendářní rok zpravidla na svém prosincovém zasedání.Otázka: Kdy jsou předávány Ceny města Brna laureátům?

Odpověď: Slavnostní akt předání Cen města Brna se uskutečňuje zpravidla v lednu či únoru následujícího kalendářního roku, v termínu zasedání Zastupitelstva města Brna (ve večerních hodinách).
22 Další informace
Oficiální internetové stránky statutárního města Brna:

www.brno.cz

Pravidla pro udělení Ceny města Brna

Přehled podaných návrhů pro příslušný kalendářní rok a údaje o laureátech Ceny města Brna
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Kancelář primátorky města Brna
26 Kontaktní osoba
Zafirelisová Alice,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 03. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
05. 10. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Doručeným návrhům na udělení Ceny města Brna je přiděleno pořadové číslo podle data doručení. Návrhy jsou archivovány u vedoucí Sekretariátu primátorky. Předkladatel návrhu si může telefonicky ověřit, zda byl jeho návrh doručen a jaké pořadové číslo mu bylo přiděleno. Přehled podaných návrhů pro příslušný kalendářní rok bez uvedení jména předkladatele (ochrana soukromí předkladatele) je zveřejněn na adrese Prehled_podanych_navrhu

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design