Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Cena města Brna (postup předkládání a projednání návrhů)
2. V jakém případě ve věci jednat
Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.
3. Charakteristika úkonu
Základní podmínkou pro další jednání je podání písemného návrhu na udělení Ceny města Brna, a to konkrétnímu kandidátovi a v konkrétní oblasti.
4. Výsledek úkonu
Zastupitelstvo města Brna (ZMB) může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB v následujících oblastech stanovených Pravidly pro udělení Ceny města Brna: - technické vědy - přírodní vědy - lékařské vědy a farmacie - společenské vědy - architektura a urbanismus - výtvarné umění a design - hudba - literární činnost - žurnalistika a publicistika - dramatické umění - sport - mezinárodní spolupráce města Brna - zásluhy o svobodu a demokracii - mimořádný přínos městu Brnu - in memoriam Cenu města Brna může Zastupitelstvo města Brna udělit každý rok; v každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.
5. Kdy věc řešit
Administrativu spojenou s podáváním a projednáním návrhů na udělení Ceny města Brna zajišťuje tajemník Komise pro udělení Ceny města Brna, kterým je vedoucí Kanceláře primátorky (nepodílí se na posuzování podaných návrhů). Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají v době od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Návrhy doručené po stanoveném termínu nejsou posuzovány! Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) datum odeslání elektronické pošty.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře pro podání návrhu na udělení Ceny města Brna nejsou předepsány. Písemnou úpravu návrhu zvolí navrhovatel dle vlastní úvahy. Návrhy by však měly být zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podmínkou projednání návrhu na udělení Ceny města Brna v orgánech města je jeho písemné podání. Další podklady a doklady nejsou vyžadovány. Návrh je však možné v příloze doplnit dalšími podklady, které mohou doplňovat odůvodnění návrhu. Podané návrhy včetně případných příloh jsou archivovány u tajemníka Komise pro udělení Ceny města Brna. Přílohy návrhů se vrací navrhovatelům pouze na vyžádání.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
cenymestabrna@brno.cz, kp@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Kontaktní adresa: Mgr. Alice Zafirelisová vedoucí odboru Kancelář primátorky města Brna Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno Telefonické konzultace kdykoliv v pracovní době Magistrátu města Brna, osobní konzultace po předchozí telefonické dohodě. Tel.: 542 172 091 (přímý).
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky nejsou předepsány.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
14. Časté dotazy
Otázka: do jakého termínu mám podat návrh na udělení Ceny města Brna pro příslušný kalendářní rok? Odpověď: Do 31. srpna každého kalendářního roku. Otázka: Jakou formou mám návrh podat? Odpověď: Písemně. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Brna, oblast, v níž je udělení Ceny města Brna kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Je vhodné písemný návrh nadepsat "Návrh na udělení Ceny města Brna". Otázka: Lze jedním návrhem návrhnout na udělení Ceny města Brna více kandidátů? Odpověď: Ne. Každý kandidát na udělení Ceny města Brna musí být navržen samostatným návrhem. Otázka: Převádí se podané návrhy na udělení Ceny města Brna, jimž nebylo v daném kalendářním roce vyhověno, do dalšího kalendářního roku? Odpověď: Ne. Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají pro každý kalendářní rok samostatně. Otázka: Na jakou adresu mám návrh podat? Odpověď: Magistrát města Brna, Kancelář primátorky, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno. Adresa pro podání návrhu elektronickou poštou: cenymestabrna@brno.cz, kp@brno.cz Otázka: Do kterého termínu bude o udělení Ceny města Brna rozhodnuto? Odpověď: Zastupitelstvo města Brna uděluje Cenu města Brna pro příslušný kalendářní rok zpravidla na svém prosincovém zasedání. Otázka: Kdy jsou předávány Ceny města Brna laureátům? Odpověď: Slavnostní akt předání Cen města Brna se uskutečňuje zpravidla v lednu či únoru následujícího kalendářního roku, v termínu zasedání Zastupitelstva města Brna (ve večerních hodinách).
15. Sankce
Sankce nejsou stanoveny.
16. Působnost
samostatná
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
Ceny města Brna
19. Počátek platnosti popisu úkonu
20. 03. 2018
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design