Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
001
3 Pojmenování (název) životní situace.
Stížnost.
4 Základní informace k životní situaci
Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení osobou, která podání učinila. Za stížnost se nepovažují zejména návrhy na zahájení řízení, řádné či mimořádné opravné prostředky, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů, podněty v rámci ochrany před nečinností, podněty k provedení dozoru nebo kontroly. Stížnost podaná ve prospěch (či neprospěch) jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský zájem je podnětem.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec úřadu sepíše záznam na stanovený tiskopis), ústně do záznamu, je možné je zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem - telefon, fax, email.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, úřady městských částí statutárního města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Všechny útvary Magistrátu města Brna dle věcné příslušnosti, obecně Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 4. patro, dveře č. 413 (podávání stížností), telefonní kontakty 542 172 012, 542 172 020, 542 172 191, 542 172 084, 542 172 196. Úřady městských částí statutárního města Brna.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář ani forma stížnosti není stanovena. Na stížnosti sepisované přímo na Magistrátu města Brna se použijí formuláře č. 1 a č. 2 dle "Pravidel pro přijímání, evidování a vyřizování stížností". Formuláře č. 1 a 2 jsou k dispozici na každém útvaru Magistrátu města Brna a také viz www.brno.cz.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny Magistrátu města Brna; jde-li o působnost Zastupitelstva města Brna, nejpozději do 90 dnů.

Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně informován o způsobu vyřízení stížnosti.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené útvary Magistrátu města Brna, městské části města Brna, případně další subjekty veřejné správy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít email: konecna.marketa@brno.cz17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ust. § 16 odst. 2 písm. f) a g), odst. 3, ust. § 17. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 175. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ust. § 16a. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ust. § 261.
18 Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna; Organizační řád Magistrátu města Brna; Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit, lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 správního řádu a dle § 261 daňového řádu lze požádat nadřízený správní orgán resp. nadřízeného správce daně o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
Internet – portál veřejné správy.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Petice - upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Podání adresovaná radě nebo zastupitelstvu obce - upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, vedoucí oddělení stížností.
26 Kontaktní osoba
Konečná Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
07. 03. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 10. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Jednotný postup pro přijímání, evidování a vyřizování stížností je upraven pro útvary Magistrátu města Brna "Pravidly pro přijímání, evidování a vyřizování stížností" schválenými Radou města Brna. Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna metodicky řídí městské části statutárního města Brna v oblasti vyřizování stížností.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design