Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Stížnost

2. V jakém případě ve věci jednat

Stížnost je oprávněna podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

3. Charakteristika úkonu

Stížnost je podání, jež vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů osoby, která je učinila. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení osobou, která podání učinila. Za stížnost se nepovažují zejména návrhy na zahájení řízení, řádné či mimořádné opravné prostředky, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů, podněty v rámci ochrany před nečinností, podněty k provedení dozoru nebo kontroly. Stížnost podaná ve prospěch (či neprospěch) jiného je oznámením, stížnost sledující širší společenský zájem je podnětem.

4. Výsledek úkonu

Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny Magistrátu města Brna; jde-li o působnost Zastupitelstva města Brna, nejpozději do 90 dnů. Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně informován o způsobu vyřízení stížnosti.

5. Kdy věc řešit

Stížnosti se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec úřadu sepíše záznam na stanovený tiskopis), ústně do záznamu, je možné je zaslat poštou, doručit osobně, a dále i jiným způsobem – telefon, email, datová schránka.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Stížnost je možné podat elektronicky. Formulář ani forma stížnosti není pro elektronické podání stanovena. Ze stížnosti však musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje. Na webu města https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/odbor-interniho-auditu-a-kontroly/ je k dispozici formulář "Stížnost podaná osobně stěžovatelem." Konkrétní doklady nejsou vyžadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Formulář ani forma stížnosti není stanovena. Ze stížnosti však musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje. Na stížnosti sepisované přímo na Magistrátu města Brna se použijí formuláře č. 1 a č. 2 dle "Pravidel pro přijímání, evidování a vyřizování stížností." Formuláře č. 1 a č. 2 jsou k dispozici na každém útvaru Magistrátu města Brna. Na webu města https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/odbor-interniho-auditu-a-kontroly/ je k dispozici formulář "Stížnost podaná osobně stěžovatelem." Konkrétní doklady nejsou vyžadovány, dle vlastního uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Stížnost lze podat elektronicky zasláním: do datové schránky statutárního města Brna (ID datové schránky: a7kbrrn), na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Brna: posta@brno.cz, na e-mail vedoucí oddělení stížností Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna: konecna.marketa@brno.cz, na e-mail podatelny příslušného útvaru Magistrátu města Brna nebo příslušného úřadu městské části statutárního města Brna.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Stížnost lze podat na všech útvarech Magistrátu města Brna dle věcné příslušnosti, obecně tento úkon zajišťuje Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 4. patro, dveře č. 413 (podávání stížností), telefonické kontakty 542 172 012, 542 172 020, 542 172 191, 542 172 084, 542 172 196. Dále je možné stížnost podat na příslušném úřadu městské části statutárního města Brna.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Poskytnutí dávky není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Opravné prostředky nelze uplatnit, lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti. U stížností dle § 175 správního řádu a dle § 261 daňového řádu lze požádat nadřízený správní orgán resp. nadřízeného správce daně o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

14. Časté dotazy

Nelze zobecnit.

15. Sankce

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo přestupek není tímto dotčena.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti. Samospráva.

17. Oblast
Stížnosti a petice, Stížnosti a petice
18. Klíčová slova

Stížnost. Oznámení. Podnět. Připomínka. Petice.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 03. 2022
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Centrální evidence stížností a petic (CESAP).


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design