Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Hledání v životních situacíchVyhledávání
Číslo
Název životní situace
Odbor
043
Nájem obecních bytů BO
094
Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směna bytu/,přechod nájmu bytu BO
027
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou. BO
418
Předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění BO
042
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna. BO
010
Cena města Brna (postup předkládání a projednání návrhů) KPMB
053
Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - např. prodej, pronájem, směna, nabytí nemovitého majetku od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví města. MO
388
Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona. MO
037
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob - viz postup dle čl. 53. MO
456

Parkovací oprávnění pro abonenty

OD
079

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany.

OD
078

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

OD
457
Parkovací oprávnění pro rezidenty OD
084
Povolení k vjezdu do centrální oblasti města Brna pro rezidenty OD
455
Povolení k vjezdu do vnitrobloku OD
085
Povolení vjezdu do centrální oblasti města pro abonenty (firmy) OD
080
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci. OD
083
Společné povolení pro komunikační stavby. OD
445
Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby OD
081
Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná. OD
446
Výjimky z místní úpravy provozu mimo centrum města Brna OD
082
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod. OD
459
Registrace nového vozidla ODSČ
461
Vyřazení vozidla (dříve depozit) ODSČ
462
Zánik vozidla (dříve Trvalé vyřazení) ODSČ
460
Zápis změny vlastníka (provozovatele) (A - převod, B - přechod) ODSČ
458
Podání žádosti o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění. ODSČ
149
Registr silničních vozidel (RSV) ODSČ
086
Vydání řidičského průkazu – končící platnost ODSČ
454
Vydání řidičského průkazu – odcizení, ztráta, poškození, zničení ODSČ
391
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu OI
052
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období. OI
150
Přihlášení do veřejné soutěže OI
400
Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné technické infrastruktury (dále jen Smlouva) OI
390
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce OI
048
Veřejné a slavnostní osvětlení města Brna OI
044
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby OI
393
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním kolaudačního souhlasu OI
394
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní/darovací o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – po vydání kolaudačního souhlasu OI
051
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě OI
088
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury. OK
004

Petice

OKO
001

Stížnost

OKO
047

Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

OMI
162
Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn OOBR
163
Žádost o odkoupení nemovitosti (části nemovitosti), na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn OOBR
164
Žádost o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem) OOBR
160
Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa) OOBR
159
Žádost o souhlas s přemístěním - zrušením válečného hrobu (pietního místa) OOBR
161
Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa) OOBR
142
Žádost o finanční dotaci a peněžní prostředky z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky OPP
127
Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro stavební záměry na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a ochranných pásmech OPP
168
Místní poplatky spravované úřady městských částí statutárního města Brna - poplatek ze psů - poplatek z pobytu - poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného ORF
132
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí ÚMČ ve věci zákona č. 186/2019 Sb., o hazardních hrách. ORF
131
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí úřadů městských částí ve věci místních poplatků ORF
136
Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo rozložení její úhrady na splátky u pokut uložených odbory MMB a orgány Městské policie ORF
009
Podání, adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ORGO
105

Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

OS
108

Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití občanského průkazu.

OSČ
107

Podání žádosti o vydání občanského průkazu, převzetí vyhotoveného občanského průkazu

OSČ
128

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

OSČ
409

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

OSČ
129

Změna místa trvalého pobytu

OSČ
125
Vydání cestovního dokladu OSČ
408
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu OSČ
046
Pronájem nebytových prostor OSM
041
Upozornění (svědectví) OSM
017

Náhradní rodinná péče: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče

OSP
013
Dotační podpora v sociální oblasti OSP
430
Krizové ubytování OSP
014
Neschopnost řešit obtížné životní situace OSP
140
Oblast návykových látek – přestupkové řízení OSP
405
Obtížná životní situace, kterou není klient schopen řešit vlastními silami. Ohrožení osob a rodin s nezaopatřenými dětmi chudobou, sociálním vyloučením. OSP
036
Pomoc se sociálními a výchovnými problémy mladistvých (15-18 let) a mladých dospělých (18-26 let) spojených se ztrátou bydlení OSP
403
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení obtížné či nepříznivé životní situace. OSP
011
Problémy s bydlením OSP
404
Sociální byty OSP
016
Ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt, Koniklecová 5. OSP
426
Vydání Euroklíče OSP
402
Vydání parkovacího průkazu OSP
268
Zřízení tísňového volání – SOS tlačítka OSP
155
Alternativní vzdělávací programy OŠML
119
Dietní stravování ve školách a školských zařízeních OŠML
113
Dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních. OŠML
112
Dítě v mateřské škole OŠML
111
Dítě v základní škole OŠML
106
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže OŠML
109
Kurzy pro získání základního vzdělání OŠML
110
Organizace školního roku OŠML
156
Plnění povinné školní docházky v zahraničí OŠML
115
Pracovní příležitost na školách a školských zařízeních. OŠML
116
Přijímání žáků na střední školy OŠML
154
Zápis do 1. ročníku základních škol OŠML
114
Získání kvalifikace pro práci ve školách a školských zařízeních OŠML
229

Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona.

OÚPR
169

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

OÚPR
170

Závazné stanovisko orgánu územního plánování.

OÚPR
089

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře.

OÚPR
091
Změna schválené územně plánovací dokumentace. OÚPR
066

Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa

OVLHZ
413
Použití sedimentů na zemědělské půdě. OVLHZ
070
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
074
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
067
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem - § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
056
Stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
143
Stavební povolení k vodním dílům podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
410
Vydání loveckého lístku OVLHZ
068
Vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). OVLHZ
063
Závazné stanovisko pro územní, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. OVLHZ
444
Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 3a zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
069
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
414
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. OVLHZ
175

Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT

OVV
419

Nahlédnutí do sbírky listin a vydání potvrzení ze sbírky listin, popř. druhopisů matričních knih, vedených do 31.12.1957, např. hodina narození, váha a míra dítěte

OVV
420

Vyšší (mezistupňové) ověření rodných, oddacích a úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, mají-li být použity v cizině

OVV
173
Legalizace a vidimace (ověřování dokumentů) OVV
008
Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně. OVV
386
Oznámení o konání shromáždění OVV
005
Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí. OVV
172
Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. OVV
007
Udělení čestného občanství města Brna. OVV
138

Výdej tiskopisů na omamné látky

OZ
165

Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5a

OZ
463

Zvláštní označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

OZ
387

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodinné politiky.

OZ
137

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna v programech pro oblast zdraví (Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna; Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů; Dotace na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí).

OZ
130
Legalizace a vidimace OZ
124

Ochrana přírody a krajiny

OŽP
122

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, v platném znění.

OŽP
235

Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb.

OŽP
157

Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob.

OŽP
123

Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona

OŽP
429

Závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

OŽP
432
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD OŽP
435
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení nábřeží brněnských řek OŽP
151
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně OŽP
434
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu vytváření zelených střech OŽP
433
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu využití srážkové vody OŽP
145
Podání přihlášky do výběrového řízení na pracovní místo na MMB na pozici úředníka/úřednice PO
045
Potvrzení o době zaměstnání ze zrušené organizace PO
146
Potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky. PO
449

Pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech

ŽÚ
450

Poskytování výstupů z živnostenského rejstříku

ŽÚ
448

Vznik živnostenského oprávnění

ŽÚ
447

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

ŽÚ
451

Zrušení živnostenského oprávnění z podnětu podnikatele

ŽÚ
452
Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy ŽÚ
453
Vyřízení podání podnikajících osob ŽÚ
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design