Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zobrazeny jsou životní situace řešené MMB a ÚMČ
Zobrazit životní situace řešené jen na ÚMČ
Hledání v životních situacíchVyhledávání
Název životní situace
Číslo
Odpovědná osoba
Odbor
423
Kozel Martin OVV
Alternativní vzdělávací programy 155
Hofbruckerová Marcela OŠML
Alternativní vzdělávací programy 312
ÚMČ ÚMČ
Byt - půdní vestavba - změna termínu v nájemní smlouvě 336
ÚMČ ÚMČ
Cena města Brna (postup předkládání a projednání návrhů) 010
Zafirelisová Alice KPMB
Církevní sňatek 313
ÚMČ ÚMČ
Dietní a alternativní stravování ve školách a školských zařízeních 119
Hofbruckerová Marcela OŠML
dietní a alternativní stravování ve školách a školských zařízeních 264
ÚMČ ÚMČ
Dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních. 113
Hofbruckerová Marcela OŠML
dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních 265
ÚMČ ÚMČ
Dítě v mateřské škole 112
Hofbruckerová Marcela OŠML
Dítě v základní škole 111
Hofbruckerová Marcela OŠML
Dohoda o zvláštním užívání veřejné zeleně 281
ÚMČ ÚMČ
Dokončení základního vzdělání 346
ÚMČ ÚMČ
Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 025
Kalinová Martina OSP
Doplatek na bydlení 293
ÚMČ ÚMČ
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně 151
Šplíchal Karel OŽP
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit 105
Došková Jindřiška OS
Dotace z rozpočtu města Brna v oblasti volnočasových a mezinárodních aktivit dětí a mládeže 106
Hofbruckerová Marcela OŠML
Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury 180
Malečková Hana OK
Euroklíč 426
Kalinová Martina OSP
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby občanům města Brna - program I 013
Kalinová Martina OSP
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na sociální služby pro občany města Brna - program II 401
Kalinová Martina OSP
Inzerce v periodiku městské části 331
ÚMČ ÚMČ
Kam s odpadem? 185
Šplíchal Karel OŽP
Kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT 175
Jašková Lenka OVV
Koordinované stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona. 229
Budíková Danuše OÚPR
Krizové situace dětí a mládeže řešené kurátorem pro mládež 250
ÚMČ ÚMČ
Krizové situace v rodinách s dětmi. 317
ÚMČ ÚMČ
Krizové ubytování 430
Kalinová Martina OSP
Kurzy pro získání základního vzdělání 109
Hofbruckerová Marcela OŠML
Legalizace a vidimace 130
Šujanská Helena OZ
Legalizace a vidimace 173
Sýkorová Slavomíra OVV
Manželství - uzavření manželství 351
ÚMČ ÚMČ
Místní poplatky spravované úřady městských částí 168
Höhnlová Veleslava ORF
Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče) 017
Kalinová Martina OSP
Nájem obecních bytů 043
Bartošová Eva BO
Navrácení dřívějšího příjmení po rozvodu 288
ÚMČ ÚMČ
Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna 053
Mottlová Blanka MO
Návrh na prohlášení (zrušení) věci za kulturní památku. 141
Šupa Daniel OPP
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury. 088
Majíčková Veronika OK
Neinvestiční příspěvky z rozpočtu MČ 278
ÚMČ ÚMČ
Neschopnost řešit obtížné sociální situace svými silami či pomocí okruhu blízkých osob společensky přijatelným způsobem, zabránění sociálnímu vyloučení. 014
Kalinová Martina OSP
Objednávka zhotovení tabulky s domovními čísly 318
ÚMČ ÚMČ
Obtížná životní situace, kterou klient není schopen vlastními silami řešit. Ohrožení osob a rodin s nezaopatřenými dětmi chudobou, sociálním vyloučením. 405
Kalinová Martina OSP
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí ÚMČ ve věci zákona č. 186/2019 Sb., o hazardních hrách. 132
Höhnlová Veleslava ORF
Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí úřadů městských částí ve věci místních poplatků 131
Höhnlová Veleslava ORF
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení 216
ÚMČ ÚMČ
Ohlášení stavby 208
ÚMČ ÚMČ
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu 391
Kolomazník Radomír OI
Ohlášení živnosti fyzickou osobou 029
Balabánová Markéta ŽÚ
Ohlášení živnosti právnickou osobou 030
Cvrkalová Jana ŽÚ
Ochrana proti zřejmému zásahu do pokojného stavu 361
ÚMČ ÚMČ
Ochrana přírody a krajiny 124
Šplíchal Karel OŽP
Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků 178
Šplíchal Karel OŽP
Organizace školního roku 110
Hofbruckerová Marcela OŠML
Organizace školního roku 347
ÚMČ ÚMČ
Osoby se zdravotním postižením - pomoc při řešení obtížné životní situace 404
Kalinová Martina OSP
Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně. 008
Oškrdalová Milena OVV
Oznámení o konání shromáždění 386
Plachá Ivana OVV
Oznámení o užívání stavby 211
ÚMČ ÚMČ
Oznámení shromáždění občanů 298
ÚMČ ÚMČ
Oznámení spáchání přestupku 343
ÚMČ ÚMČ
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem 210
ÚMČ ÚMČ
Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 034
Cvrkalová Jana ŽÚ
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzické osoby 059
Balabánová Markéta ŽÚ
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi právnické osoby 062
Cvrkalová Jana ŽÚ
Oznámení změny v užívání stavby 215
ÚMČ ÚMČ
Parkovací průkazy 402
Kalinová Martina OSP
Petice. 004
Konečná Markéta OKO
Plnění povinné školní docházky v zahraničí 156
Hofbruckerová Marcela OŠML
Podání žádosti o občanský průkaz, převzetí vyhotoveného občanského průkazu 107
Dvořáková Božena OSC
Podání žádosti o vydání cestovního dokladu, převzetí vyhotoveného cestovního dokladu, oznámení ztráty, odcizení cestovního dokladu, poskytnutí údajů z evidence cestovích dokladů. 125
Mandilas Adriano OSC
Podání, adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 009
Poláčková Iva ORGO
Poplatek z ubytovací kapacity 222
ÚMČ ÚMČ
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 219
ÚMČ ÚMČ
Poplatek za užívání veřejného prostranství 220
ÚMČ ÚMČ
Poplatek ze psů 218
ÚMČ ÚMČ
Poplatek ze vstupného 221
ÚMČ ÚMČ
Pořádání kulturních akcí na území jednotlivých městských částí města Brna 181
Malečková Hana OK
Pořádání veřejného vystoupení zvířat (za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat) 177
Šplíchal Karel OŽP
Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel 128
Lacinová Ivana OSC
Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy /směna bytu/,přechod nájmu bytu 094
Bartošová Eva BO
Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou. 027
Sedlák Pavel BO
Potřeba nového bytu formou půdní vestavby 335
ÚMČ ÚMČ
Potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky. 146
Zatloukal Vladimír PO
Použití sedimentů na zemědělské půdě. 413
Matějík Tomáš OVLHZ
Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí. 005
Plachá Ivana OVV
Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší 179
Šplíchal Karel OŽP
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 367
ÚMČ ÚMČ
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a),b),d) a f) vodního zákona) 070
Nováková Taťana OVLHZ
Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 189
ÚMČ ÚMČ
Povolení k vjezdu do centrální oblasti města Brna pro rezidenty 084
Sedlák Martin OD
Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 86/2019 Sb. 122
Šplíchal Karel OŽP
Povolení provozování výherního hracího přístroje 321
ÚMČ ÚMČ
Povolení tombol a loterií 322
ÚMČ ÚMČ
Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna - firmy 200
ÚMČ ÚMČ
Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro bydlící 201
ÚMČ ÚMČ
Povolení vjezdu do centrální oblasti města pro abonenty (firmy) 085
Sedlák Martin OD
Povolení změny nebo odstranění vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí 191
ÚMČ ÚMČ
Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 190
ÚMČ ÚMČ
Pracovní příležitost na školách a školských zařízeních. 115
Hofbruckerová Marcela OŠML
Právo na informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb 235
Šplíchal Karel OŽP
Problematika v oblasti drog a závislostí 140
Kalinová Martina OSP
Pronájem nebytových prostor 046
Škarvadová Dana OSM
Pronájem nebytových prostor 363
ÚMČ ÚMČ
Pronájem obecních pozemků 364
ÚMČ ÚMČ
Pronájem zastavěných a nezastavěných pozemků 273
ÚMČ ÚMČ
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období. 052
Kolomazník Radomír OI
Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS) 047
Levý Jiří OMI
Předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 418
Ráčková Irena MO
Přechod nájmu 299
ÚMČ ÚMČ
Přerušení provozování živnosti 058
Balabánová Markéta ŽÚ
Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob. 157
Šplíchal Karel OŽP
Přihlášení do veřejné soutěže 150
Rybář Jakub OI
Přihláška do výběrového řízení na pracovní místo na MMB na pozici úředníka/úřednice 145
Zatloukal Vladimír PO
Příjem elektronicky doručených podání 334
ÚMČ ÚMČ
Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev 194
ÚMČ ÚMČ
Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů 195
ÚMČ ÚMČ
Přijímání žáků na střední školy 116
Hofbruckerová Marcela OŠML
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci. 080
Pospíšek Pavel OD
Registr silničních vozidel (RSV) 149
Konopka Petr ODSC
Registrované partnerství - uzavření partnerství 344
ÚMČ ÚMČ
Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa 066
Votava Vladimír OVLHZ
Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy 056
Matějík Tomáš OVLHZ
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu. 074
Matějík Tomáš OVLHZ
Řízení o návrhu určení otcovství 251
ÚMČ ÚMČ
Řízení o popření otcovství 252
ÚMČ ÚMČ
Sdílené bydlení pro seniory 425
Kalinová Martina OSP
Senioři - pomoc při řešení obtížné situace 403
Kalinová Martina OSP
Schválení místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů, a místa, na nichž lze konat svody zvířat a povolení těchto trhů a svodů 193
ÚMČ ÚMČ
Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné technické infrastruktury (dále jen Smlouva) 400
Chudáčková Radomí­ra OI
Sociálně právní ochrana dětí 305
ÚMČ ÚMČ
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situace, zejména tehdy, když jsou nepříznivou sociální situací ohroženy nezletilé děti. 183
Kalinová Martina OSP
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - tíživá nebo krizová situace v rodinném a výchovném prostředí. 182
Kalinová Martina OSP
Sociální a výchovné a problémy mladistvých (15-18 let) a mladých dospělých (18-26 let). 036
Kalinová Martina OSP
Sociální a výchovné problémy nezletilých ( do 15 let) a mladistvých ( do 18 let) 304
ÚMČ ÚMČ
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 390
Chudáčková Radomí­ra OI
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem 366
ÚMČ ÚMČ
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách) 067
Nováková Taťana OVLHZ
Stanovisko MČ k prodeji majetku z úrovně MMB 271
ÚMČ ÚMČ
Stanovisko MČ ke stavebnímu řízení u svěřených nemovitostí 272
ÚMČ ÚMČ
Stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčeného orgánu pro řízení a postupy dle stavebního zákona 123
Šplíchal Karel OŽP
Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 zákona č. 254/2001Sb., o vodách) 143
Nováková Taťana OVLHZ
Stavební povolení pro komunikační stavby. 083
Pospíšek Pavel OD
Stížnost. 001
Konečná Markéta OKO
Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 172
Kozel Martin OVV
Tísňové volání 268
Kalinová Martina OSP
Ubytování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt 016
Kalinová Martina OSP
Udělení čestného občanství města Brna. 007
Plachá Ivana OVV
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 409
Lacinová Ivana OSC
umístění dítěte od ústavu sociální péče pro děti a mládež s mentálním postižením 260
ÚMČ ÚMČ
Umístění dívek v "Domě na půli cesty" (DPC) 245
ÚMČ ÚMČ
Umístění do domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních a denních stacionářů 026
Kalinová Martina OSP
Umístění reklamy na objektech 275
ÚMČ ÚMČ
Úmrtí a zajištění pohřbu 072
Šplíchal Karel OŽP
Upozornění (svědectví) 041
Schmidt Roman OSM
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu do rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů 254
ÚMČ ÚMČ
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu 244
ÚMČ ÚMČ
Určení otcovství 247
ÚMČ ÚMČ
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 341
ÚMČ ÚMČ
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu 360
ÚMČ ÚMČ
Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná. 081
Pospíšek Pavel OD
Uzavření manželství 324
ÚMČ ÚMČ
Uzavření manželství s cizincem 286
ÚMČ ÚMČ
Územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu 415
Křenková Zuzana OÚPR
Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití 169
Budíková Danuše OÚPR
Užívání veřejného prostranství 300
ÚMČ ÚMČ
Veřejné a slavnostní osvětlení města Brna 048
Horáček Antonín OTS
Volby 279
ÚMČ ÚMČ
Vydání loveckého lístku 410
Votava Vladimír OVLHZ
Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele 197
ÚMČ ÚMČ
Vydání rybářského lístku 199
ÚMČ ÚMČ
Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry 192
ÚMČ ÚMČ
Výdej tiskopisů na omamné látky 138
Šujanská Helena OZ
Vyhledání dokumentace o době zaměstnání ve zrušených organizacích, jejichž doklady byly předány k archivaci Archivu města Brna 045
Zatloukal Vladimír PO
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany. 079
Pospíšek Pavel OD
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany 078
Pospíšek Pavel OD
Výchova a péče o nezletilé děti. 333
ÚMČ ÚMČ
Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona. 388
Maliňáková Marie MO
Vyjádření MČ k dispozici s majetkem statutárního města Brna 383
ÚMČ ÚMČ
Vyjádření MČ ke zřízení věcného břemene k pozemků statut. Města Brna 384
ÚMČ ÚMČ
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby 044
Chudáčková Radomí­ra OI
Vyjádření vodoprávního úřadu k územnímu řízení (§ 18 vodního zákona) 068
Nováková Taťana OVLHZ
Výměna bytu 301
ÚMČ ÚMČ
Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele 198
ÚMČ ÚMČ
Zaevidování zemědělského podnikatele 196
ÚMČ ÚMČ
Zápis do 1. ročníku základních škol 154
Hofbruckerová Marcela OŠML
Zápis do 1. ročníku základních škol 348
ÚMČ ÚMČ
Zápis do dodatku seznamu voličů 354
ÚMČ ÚMČ
Zápis ženského příjmení v mužském tvaru 327
ÚMČ ÚMČ
Závazné stanovisko orgánu územního plánování. 170
Budíková Danuše OÚPR
Závazné stanovisko pro územní řízení, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa. 063
Votava Vladimír OVLHZ
Získání kvalifikace pro práci ve školách a školských zařízeních 114
Hofbruckerová Marcela OŠML
Získání řidičského průkazu České republiky, vystavení mezinárodního řidičského průkazu, vystavení výpisu z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení řidiče. 086
Dundálková Jitka ODSC
Změna jména a příjmení 328
ÚMČ ÚMČ
Změna místa trvalého pobytu 129
Lacinová Ivana OSC
Změna schválené územně plánovací dokumentace. 091
Jašková Monika OÚPR
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 408
Čehovská Iveta OSC
Ztracená psí známka 307
ÚMČ ÚMČ
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 108
Matušková Ema OSC
Zvláštní matrika - zápis matriční události 359
ÚMČ ÚMČ
Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 165
Šujanská Helena OZ
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod. 082
Pospíšek Pavel OD
zvláštní způsob plnění školní docházky 262
ÚMČ ÚMČ
Žádost fyzické osoby o živnost koncesovanou 032
Balabánová Markéta ŽÚ
Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodinné politiky. 387
Voralová Nikol OZ
Žádost o finanční dotaci a příspěvek z rozpočtu města Brna na obnovu kulturní památky 142
Šupa Daniel OPP
Žádost o finanční dotaci na Městský program prevence kriminality (dále jen MPPK) 011
Kalinová Martina OSP
Žádost o finanční dotaci na projekty politiky města Brna v oblasti drog a závislostí 139
Kalinová Martina OSP
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob. 037
Mottlová Blanka MO
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna. 042
Mazalová Lenka BO
Žádost o náhradu za omezení užívání nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn 162
Černý Vladimír OOBR
Žádost o neinvestiční dotace(dále jen dotace) z rozpočtu města Brna na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik (pro příslušný kalendářní rok) 012
Kalinová Martina OSP
Žádost o odkoupení nemovitosti (části nemovitosti), na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn 163
Černý Vladimír OOBR
Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo rozložení její úhrady na splátky u pokut uložených odbory MMB a orgány Městské policie 136
Höhnlová Veleslava ORF
Žádost o poskytnutí stavebního příspěvku 217
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby 213
ÚMČ ÚMČ
žádost o povolení k užívání veřejné zeleně 276
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 329
ÚMČ ÚMČ
Žádost o povolení zkušebního provozu 214
ÚMČ ÚMČ
Žádost o prominutí poplatků z prodlení vzniklých z neuhrazeného nájmu za užívání bytu 270
ÚMČ ÚMČ
Žádost o pronájem pozemku pod nemovitostí ve vlastnictví žadatele 342
ÚMČ ÚMČ
Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení 204
ÚMČ ÚMČ
Žádost o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem) 164
Černý Vladimír OOBR
Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 069
Matějík Tomáš OVLHZ
Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa) 160
Černý Vladimír OOBR
Žádost o souhlas s přemístěním - zrušením válečného hrobu (pietního místa) 159
Černý Vladimír OOBR
Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa) 161
Černý Vladimír OOBR
Žádost o spojení územního a stavebního řízení 207
ÚMČ ÚMČ
Žádost o stanovisko MČ k navržené dispozici s nemovitým majetkem města Brna 337
ÚMČ ÚMČ
Žádost o stavební povolení 209
ÚMČ ÚMČ
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní/darovací smlouvě o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním kolaudačního souhlasu 393
Hálková Jitka OI
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní/darovací o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – po vydání kolaudačního souhlasu 394
Hálková Jitka OI
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy 206
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 212
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin, např. hodina narození, váha a délka dítěte, diagnóza úmrtí 419
Wilhelmová Karin OVV
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře. 089
Jakoubek Jiří OÚPR
Žádost o vydání územně plánovací informace 202
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání územního rozhodnutí 203
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání územního souhlasu 205
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro objekty v památkové ochraně 127
Šupa Daniel OPP
Žádost o vyhrazené parkoviště pro invalidní osobu 309
ÚMČ ÚMČ
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany ZPF. 414
Matějík Tomáš OVLHZ
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 028
Cvrkalová Jana ŽÚ
žádost o vyšší ověření matričních dokladů, např. rodný list, oddací list 420
Wilhelmová Karin OVV
Žádost o zaměstnání 267
ÚMČ ÚMČ
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 330
ÚMČ ÚMČ
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 031
Balabánová Markéta ŽÚ
žádost o zřízení parkovacího stání pro fyz. osobu/organizaci 311
ÚMČ ÚMČ
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě 051
Keprt Josef OI
Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pod stříškou - určitá lokalita 308
ÚMČ ÚMČ
Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou 033
Cvrkalová Jana ŽÚ
Žádosti o dotace z rozpočtu města Brna (v Programu pro oblast zdraví - na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna, na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů, na podporu prevence násilí v rodině - problematika domácího násilí) 137
Koudelková Iva OZ
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design