Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit – Majetek města

    


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
400
3 Pojmenování (název) životní situace.
Plánovací smlouva se statutárním městem Brnem
4 Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ustanovení § 88 „Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy, pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce".Plánovací smlouva se uzavírá mezi žadatelem o územní rozhodnutí a obcí. Jejím hlavním účelem je zajistit vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v odpovídajícím a z pohledu obce potřebném rozsahu a standardu.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel o územní rozhodnutí pro stavbu, se kterou je spojena výstavba nové,

resp. úprava stávající veřejné technické a dopravní infrastruktury.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel podá na Odbor investiční MMB žádost o uzavření plánovací smlouvy na vyplněném formuláři, včetně příloh. Formulář „ŽÁDOST O UZAVŘENÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVY“ je k dispozici na Odboru investičním MMB – Oddělení plánování staveb, dveře č. 320 a 321.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o uzavření plánovací smlouvy.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor investiční Magistrátu města Brna, Oddělení plánování staveb, dveře č. 320 a 321, Kounicova 67, 601 67 Brno, tel. č. 542174506, Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., pátek 8.00 – 12.00 hod.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „ŽÁDOST O UZAVŘENÍ PLÁNOVACÍ SMLOUVY“, který je k dispozici na Odboru investičním MMB, Oddělení plánování staveb, dveře č. 320 a 321.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Uzavírání plánovací smlouvy je projednáváno v rámci samostatné působnosti města, termíny nejsou dány zákonem, návrh plánovací smlouvy je předkládán příslušným orgánům obce k projednání až po ukončení kompletace podkladů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

-Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy
-Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

-Vyhláška č. 499/2006, Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

-Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

-Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb.

-Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejde o správní řízení, nejsou opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty.
22 Další informace
Plánovací smlouva nemá charakter smlouvy veřejnoprávní podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a uzavírá se v režimu soukromého práva. Město a investor mají v tomto směru rovnoprávné postavení. K uzavření plánovací smlouvy je třeba vzájemná dohoda obou stran ohledně jejího obsahu.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Dokument „Metodické doporučení MMR ČR“ ke stažení zde.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Chudáčková Radomí­ra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 12. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 02. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Kontaktní osoby: Mgr. Radomíra Chudáčková, Mgr. Jan Haničinec, tel. 542174506

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.05.2012 09:08
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design