Česky CZEnglish EN

Bezpečnost 

V průběhu života můžeme být svědky událostí, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sněhové kalamity atd.), havárie velkého rozsahu způsobené nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (havárie v chemických provozech a skladech) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a způsobit velké materiální škody.

Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát.

Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. K tomu mohou napomáhat i informace na portálu krizového řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje KRIZPORT nebo portálu projektu Záchranný kruh.

KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK                      

Pro občany

Důležité sdělení

Na základě ustanovení § 11  Vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva probíhá v městě Brně vždy první středu v měsíci ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování  a vyrozumění. Akustická zkouška se koná ve 12.00 h zkušebním nepřerušovaným tónem trvajícím 140 s. U elektronických sirén je doplněna hlasovou informací.

Varovné signály Civilní ochrany

(Informaci zpracoval Odbor obrany MMB dne 12. 11. 2001)

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, písm. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. Jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu jsou pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné. Proto od 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Současně  tímto dnem se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha", bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Dnem 1. listopadu 2001 se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů:

Dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.
 

Krizové stavy

Název

Zákon - norma

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., § 3 (o krizovém řízení)

Hejtman JmK

Jsou-li v případě živelní pohromy, ekolog. nebo prům. havárie nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, živ. prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a IZS.

*celý kraj

*část území  kraje

nejvýše 30 dnů (prodloužení-  souhlas vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5-6 (o bezpečnosti ČR)

Vláda ČR

(na návrh předsedy vlády)

V případě živelních pohrom, ekolog. nebo prům. havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

*celý stát

*omezené území státu

nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 (o bezpečnosti ČR)

Parlament ČR

(na návrh vlády)

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

*celý stát

*omezené území státu

není omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., čl. 43 (Ústava České republiky)

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 (o bezpečnosti ČR)

Parlament ČR

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

celý stát

není omezeno

Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu se zveřejní na úřední desce MMB, úředních deskách úřadů městských částí a vyhlášením veřejnými sdělovacími prostředky. Primátor města Brna pro řešení krizových situací zřizuje a řídí jako svůj poradní orgán Bezpečnostní radu města Brna a jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací Krizový štáb města Brna.

Důležité dokumenty

Užitečné odkazy

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.05.2022 08:08
  • Datum poslední aktualizace: 20.10.2021 17:04
  • Odpovědný útvar: Odbor obrany Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design