Česky CZEnglish EN

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.brno.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.brno.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodu uvedeného níže.

Nepřístupný obsah

Internetová stránka nesplňuje následující požadavky:

 • mobilní verze obsahuje pouze některé vybrané stránky, pro úplný přístup je nutné použít neresponzivní desktopovou verzi;
 • chybí hlavní oblast pro definování hlavního obsahu stránky a také oblast navigace;
 • některé tabulky neobsahují údaj hlavičky th;
 • odkazy na soubory ke stažení nezahrnují typ souboru a jeho velikost;
 • odkazy na čísla stránek nemají rozšiřující atribut aria-label;
 • u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy;
 • drobečková navigace není umístěna v oblasti navigace;
 • chybí WAI-ARIA atributy pro ohlašování nově objevených částí formuláře;
 • některé tabulky obsahují prázdný sloupec jako grafický prvek, to může být pro uživatele asistivních technologií matoucí;
 • některé formulářové prvky nemají svůj popis svázaný s tagem label;
 • u aplikací třetích stran jako je objednávkový systém a úřední deska.

Výše uvedené požadavky nejsou splněny z následujícího důvodu:

Vzhledem k tomu, že statutární město Brno je veřejným zadavatelem, musí být služby spočívající ve vytvoření internetových stránek pořizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla statutárním městem Brnem vypsána veřejná zakázka na tvorbu a provoz webové platformy města Brna, ev. č. Z2018-017833, s lhůtou pro podání nabídek do 30. 08. 2018 a se záměrem možnosti využití webové platformy též jednotlivými městskými částmi. Otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť v zadávacím řízení zůstal pouze jediný účastník, načež byla vypsána nová veřejná zakázka, jež k datu zpracování tohoto prohlášení nebyla ukončena.

S ohledem na povahu statutárního města Brna jako veřejného zadavatele, odhadované náklady na úpravu stávající podoby internetových stránek a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek tak výše uvedené požadavky nelze splnit, aniž by to statutárnímu městu Brnu způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o přístupnosti, a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech:

 • doc
 • docx
 • xls
 • xlsx
 • rtf
 • odt

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 09. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu na základě závěrečné zprávy z testování přístupnosti provedeného v červenci a srpnu 2020 společností Master Internet, s.r.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

 • Ing. Bc. Jaroslav Mikuš
 • telefon: +420 542 175 203
 • e-mail: mikus.jaroslav@brno.cz

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být z výše uvedeného důvodu poskytnuty.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

 • adresa: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 • e-mail: pristupnost@mvcr.cz
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 23.09.2020 08:14
 • Datum poslední aktualizace: 23.09.2020 08:14
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design