Česky CZEnglish EN

Maps

Maps

      

Mapa města Brna, která mimo zobrazení správního členění umožňuje např. vyhledávání adres, měření vzdáleností na mapě či určování souřadnic polohy.
Aplikace umožňuje prohlížení aktuálně platné Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 účinné od 1. ledna 2014. Taktéž je možné nahlédnout do starších cenových map č. 9, 8, 7 a 6.
Aktuální podoba platného Územního plánu města Brna obsahující všechny dosud  pořízené změny a úpravy s  možností zobrazení regulativů k funkčním plochám.
Přehled platných územně plánovacích dokumentací zpodrobňujících Územní plán města Brna.
Aplikace poskytuje ke každému adresnímu bodu (definovanému ulicí a číslem orientačním) informaci o spádové základní škole (pro nástup do prvního ročníku). Spádovost byla určena na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2015. Veškerá data v aplikaci mají pouze informativní charakter.
Aplikace zobrazuje uzavírky komunikací povolené Odborem dopravy MMB nebo příslušným úřadem městské části.
V aplikaci lze vyhledávat stavby, obsažené v koordinačním harmonogramu výkopových prací, na základě Obecně závazné vyhlášky č.8/2009, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014.
Mimo lokalizaci maloplošných zvláště chráněných území. přírodních parků a významných krajinných prvků lze v  mapě nalézt i evropsky významné lokality, chráněné krajinné oblasti či památné stromy, včetně bližších informací.
Informace o uličním stromořadí a plochy nejvýznamnější zeleně v městě Brně  uvedené v příloze vyhlášky č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně  doplněné o podrobnější popisné údaje.
Zahrnuje orientační údaje o stavu podzemních vod, sanačních pracích, ložiskových územích a základových podmínkách na území Brna.
V  mapě lze vyhledat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a místa sběrných středisek odpadů, včetně provozní doby a další užitečné informace.
Vymezení a evidence lokalit brownfields na správním území města Brna v  hranicích zastavěného území města.
Informační energetický servis Magistrátu města Brna na základě spolupráce s firmou Teplárny Brno a.s. zveřejňuje orientační mapu soustavy centrálního zásobování objektů teplem. Mapa obsahuje nepřesné zákresy a není jí možné jí použít pro projektování či jinou inženýrsko-technickou činnost.
Aplikace zobrazuje místa zasažená leteckými útoky na Brno v letech 1944 – 1945. U míst, kde je dostupná obrazová dokumentace z období po náletu, jsou k jednotlivým záznamům připojeny dobové fotografie.
Aplikace umožňuje na základě zadání adresy zjistit příslušnou volební místnost. Seznam volebních místností byl zpracován na základě podkladů získaných od obecních a městských úřadů.
Cyklistické stezky v Brně a okolí včetně popisu plánovaých tras v budoucnu.
Bližší informace o ulicích ve městě Brně
 
  • ©  the City of Brno
  • All rights reserved. Content or any part thereof may be used only with the approval of the City of Brno.
  • Last update: 15.05.2020 13:14
  • Last update: 15.05.2020 13:14
  • Responsible Unit: Odbor městské informatiky Send email to
© webdesign Omega Design