Česky CZEnglish EN
"

Řešené území
Řešené území


Přestavba ŽUB, včetně výstavby nového osobního nádraží, vedle autobusového nádraží Zvonařka s přestavbou rozsáhlého území mezi historickým jádrem města a centrem Komárova, nabízí městu šanci vytvořit zcela novou městskou čtvrť, zcela novou urbanistickou strukturu. Ta by měla navázat jak na historické jádro, včetně dokončení myšlenky brněnské okružní třídy, tak na historicky prověřené cenné prvky urbanistické struktury jižně od centra města.
ŽUB vznikal postupně po dobu více jak 100 let, avšak chaoticky dle dobových představ a možností. Důsledky tohoto vzniku jsou dosud nevyřešeny a železniční zařízení se postupně stala trvalou bariérou rozvoje města. Odstranění bariéry je podmíněno přestavbou ŽUB, se kterou město Brno vážně počítá již od 30. let minulého století.
Od doby zpracování a schválení Územního plánu města Brna v roce 1994 se změnily vnější podmínky, došlo k upřesnění požadavků na přestavbu ŽUB a rovněž se mění názory na využití uvolňovaných pozemků od zařízení dráhy. Přetrvává poptávka po zajímavých pozemcích v centru. Tyto hlavní důvody vedly k úpravě kolejiště nádraží a odstavných kolejí v Horních Heršpicích. Nyní je potřeba aktualizovat řešení vazeb železnice na město a korigovat funkční využití území dotčeného přestavbou ŽUB.
Proto MMB zastoupený Útvarem hlavního architekta objednal u pěti různých projektantských kolektivů urbanistickou studii na řešení tohoto území. Autorské kolektivy prezentují různé náměty na začlenění nového železničního nádraží do organizmu města s návazností na historické jádro i jádro městské části Komárov, řešení městské hromadné dopravy, pěších i cyklistických cest. Návrhy se zabývají i řešením ploch okolo řeky Svratky, umístěním nového městského parku a pod. Všechny práce řeší možnosti využití plochy pod kolejištěm nádraží, plochy, která spojí prostor severního a jižního přednádraží. Cílem návrhu nebylo nabídnout co nejvíce stavebních ploch, ale vytvořit městské prostředí, které bude v každé ucelené etapě kvalitně plnit společenské požadavky a zároveň bude uspokojovat poptávku investorů a bude umožňovat realizaci městských staveb.

Řešené území je situováno na území Městské části Brno-střed a Městské části Brno-jih. Severní hranice je vymezena ulicemi Nové sady, Nádražní. Východní hranice ulicí Dornych a ul. Svatopetrskou, jižní hranice Komárovským nábřežím a plánovanou trasou VMO a západní hranici tvoří řeka Svratka a ulice Pražákovy. Území rozděluje řeka Svratka a stávající kolejiště železnice na 3 jasně definované sektory. Z hlediska širších dopravních vazeb přestavba ŽUB zasahuje do Židenic, Černovic, Horních Heršpic, Komárova, k dálnici D1 a významně se dotýká i Městské památkové rezervace. Rozsah řešení širších vztahů byl dán potřebou prezentovat souvislosti návrhu v řešeném území.

3 městské sektory
3 městské sektory

Seznam autorských kolektivů a vůdčí myšlenky jejich řešení:

 • AEMILASTUDIO S.r.l., zastoupené Arch. Fulvio Scapellati

Návrh klade důraz na drobné řešení zástavby, systém náměstí, kolonád a stromořadí funkčním využitím ploch tak, aby nevznikaly monofunkční celky s omezenou dobou využívání. Navrhuje systém retenčních nádrží podél řeky s protipovodňovou funkcí a způsob zástavby pro zachování podmínek vsakování dešťové vody. Max. výška projektovaných budov je šest podlaží, výjimkou jsou výrazné výškové objekty na obou stranách řeky u navrhovaného mostu.
Dopravní systém v území rozvíjí především návrhem několika nových tramvajových tras :
Hybešova – Úzká – Dornych, Křídlovická – nové nádraží – Zvonařka, nové nádraží – navrhovaný sportovní areál Pražákova, tramvaj Dornych odklání podél jižního přednádraží – novou ul. Vodařskou na jih – směr Heršpice, Přízřenice.
Funkci ulice Opuštěné a ul. Zvonařky v zásadě ponechává a doplňuje ji navrženým propojením před novým nádražím do prodlouženého Poříčí. Prodloužené Poříčí prochází na jihu pod nádražím do Komárova. Stávající autobusové nádraží zachovává.
Zajímavostí návrhu jsou "letní a zimní procházka", nové pěší trasy mezi historickým jádrem a nádražím.

Funkční prvky území
Funkční prvky území
Hlavní urbanistický výkres
Hlavní urbanistický výkres
Model - vizualizace
Model - vizualizace
Okolí hlavního nádraží
Okolí hlavního nádraží
Parkoviště
Parkoviště
Protipovodňová ochrana - retenční nádrže
Protipovodňová ochrana - retenční nádrže
Výškové bubovy na trase HN - Pražákova
Výškové bubovy na trase HN - Pražákova
Zeleň
Zeleň
Vzorový profil vozovky
Vzorový profil vozovky
 • ATELIÉR DoS, Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s., (nyní Arch.Design Ateliér DoS s.r.o.)

Novým prvkem v řešení je navrhovaný bulvár spojující prostor "náměstí pod Petrovem" s novým nádražím a s ul. Heršpickou u M-Paláce (Hornbach). Kompozici staví na třech vyšších objektech – Chrámu Svatého Petra a Pavla, M-Paláci na ul. Heršpické a nové výškové nádražní budově. Navrhuje na místě dnešního autobusového nádraží (ÚAN) výstavbu městského domu a vlastní autobusové nádraží umísťuje pod kolejiště dráhy se společnou odbavovací halou pro železniční a autobusovou dopravu, spojující severní i jižní stranu prostoru u nádraží.
Dopravní systém rozvíjí bez potřeby radikálních zásahů do stávajících tras. Ul. Opuštěnou ponechává v trase ústící do ul. Poříčí. Dnešní ul. Uhelnou prodlužuje a obrací podél řeky pod novým nádražím do Komárova. Stávající siť tramvají doplňuje o trasu Husova – severojižní bulvár – nádraží, s pokračováním podél nádraží na západ přes řeku na ul. Vodařskou a na východ, do ulice Plotní.

Arch vize hlavního nádraží
Arch vize hlavního nádraží
Architektonická vize
Architektonická vize
Nádražní třída
Nádražní třída
Řez nádražím
Řez nádražím

 • Aleš Burian, Architektonická kancelář Burian – Křivinka, zastoupená Ing. arch. Burianem

Návrh je založen na pravidelné struktuře blokové zástavby, umožňující postupnou přestavbu území. Mezi řeku a přednádražní prostor nového náměstí umísťuje kongresové centrum do parkové zeleně. Dále uvádí zajímavé náměty na umístění muzea moderního umění v prostoru Nových sadů pod Petrovem a využití starého nádraží pro muzeum kolejové dopravy (železnice a tramvaje) se začleněním starého viaduktu pro rekreační trasy tramvaje do prostoru navrhovaného sportovního areálu mezi řekou a prodloužením ul. Pražákovy.
Dopravní řešení je postaveno na částečném zklidnění území, které umožňuje převedení lokální tranzitní dopravy do tunelu.
Ul. Opuštěnou návrh ponechává v dnešní trase zaústěné do ul. Poříčí v podobě zeleného bulváru. Stávající autobusové nádraží ponechává na původním místě, ale celé ho navrhuje přestavět. Zmenšuje počet odbavovacích stání a parkování autobusů přesouvá pod kolejiště železnice. Po obvodu plochy dnešního autobusového nádraží navrhuje postavit budovy komerčního charakteru, např. administrativní budovy.
Trasy tramvaje doplňuje o směr z ul. Hybešovy a Nádražní nově navrhovaným bulvárem do přednádraží. Východo-západní směr řeší nová trasa v Poříčí a dále před nádražím do ul. Plotní a Zvonařky a k řece Svitavě.

Vizualizace 1
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 2
Vizualizace 3
Vizualizace 3
Vizualizace 4
Vizualizace 4
Bydlení
Bydlení
Parky
Parky

 • Ing. arch. Ivan Wahla, Atelier RAW, zastoupený ing. arch. Wahlou

Návrh je založen na blokovém systému s výrazným parkovým pásem mezi starým a novým nádražím a jeho pokračováním po jižní straně nového nádraží až k řece Svratce. Nové nádraží ze severní i jižní strany obestavuje 4 - 5. podlažními víceúčelovými budovami, navíc proti parkovému pásu zvyšuje tuto zástavbu dominantou vyšší o dalších 22 pater ("Mrakodrap"). Pod kolejištěm železnice umísťuje mimo parkoviště aut a autobusů hypermarket a multikino.
Dopravní řešení je postaveno na úplném popření dopravní funkce ul. Opuštěné. Funkci dnešní ulice Opuštěné, která je ukončena v navrhovaném rastru ulic, přejímá prodloužená ulice Košťálova, která pokračuje zaústěním do ulice Poříčí.
Stávající autobusové nádraží – ÚAN navrhuje ke zrušení a přesouvá ho k severnímu nástupu do železničního nádraží. Uvažuje společnou odbavovací halu pro obě nádraží. Prostor dnešního autobusového nádraží jako cennou plochu navrhuje k nové zástavbě. Trasy tramvají doplňuje o trasu z Husovy ul. navrhovaným severojižním bulvárem do předprostoru nového nádraží, kde ji ul. Košťálovou odklání na východ i západ. Na západ do prostoru navrhovaných sportovišť (prodloužená ul. Pražákova) a ul. Vodařskou dále na jih do Heršpic a Přízřenic. Na východě od upravené Plotní a Zvonařky.

Přednádražní prostor
Přednádražní prostor
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce
Řez nádražím
Řez nádražím
Vizualizace
Vizualizace

 • Atelier ERA, zastoupený Ing. arch. Jiřím Fixelem

Hlavním rysem návrhu je chránit prostředí před nadbytečnou dopravou se zajištěním kvalitního životního prostředí. Prostor před nádražím, dnešní ul. Opuštěná, je uvažována jen pro pěší a hromadnou dopravu, příjezdy k nádraží končí parkovišti.
Hlavní dopravní trasy oproti jiným návrhům, překládá na jih od nového nádraží jako "střední městský okruh" a směřuje je na křižovatku s navrhovaným velkým městským okruhem.
Trasu tramvaje vede z Nových sadů (Husova ul.) navrhovaným severojižním bulvárem do prostoru před nádraží do ul. Zvonařky, kde ji podél autobusového nádraží směřuje na východ. Ostatní trasy tramvaje ponechává.
Mezi ul. Opuštěnou a vlastní kolejiště železnice vkládá pás atraktivních objektů (městská dvorana, městská kongresová hala, odbavovací budovy, komerční provozy a pod.) Sem začleňuje i stávající autobusové nádraží, které ponechává. Pouze přemísťuje odbavovací budovu na jeho západní stranu.
Navrhuje městský park propojit na obě strany řeky a na jeho okraj, jako součást bulváru od nádraží k Novým sadům navrhuje rezervní stavební plochy pro významné městské objekty.


Přednádražní prostor
Přednádražní prostor
Bulvár - pohled ze severu
Bulvár - pohled ze severu
Bulvár - pohled ze SZ
Bulvár - pohled ze SZ
Prostorové uspořádání - schéma
Prostorové uspořádání - schéma
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce

Práce byly odevzdány 15.12.2002. Momentálně probíhá vyhodnocení urbanistického řešení za pomoci vypracovaného modelu intenzit dopravy pro jednotlivé návrhy. Po vyhodnocení těchto prací budou podstatné závěry pro funkční i provozní využití řešeného území předloženy Zastupitelstvu města Brna ke schválení jako změny Územního plánu města Brna (předpokládaný termín dle harmonogramu – říjen 2003) a budou sloužit jako jeden z podkladů pro další přípravu celého projektu přestavby ŽUB.

 

 

ANKETA

Pracovní výstava
Urbanistické řešení projektu přestavby ŽUB

 

Zpracoval:
referát společenských východisek ÚHA: PhDr. Radoslava Cicvárková
23. dubna 2003

Výstava představila veřejnosti návrhy pěti kolektivů, které měly stejné zadání. Konala se ve dnech 12. 2. - 31. 3. 2003 a při této příležitosti měli návštěvníci možnost formou ankety vyjádřit se k předloženým řešením.
Celkem bylo získáno 51 anketních lístků.
Zpráva je doplněna i připomínkami z návštěvní knihy, popřípadě i dopisy, které ÚHA MMB obdržel v době konání výstavy k danému tématu.


VÝSLEDKY

Jako nejlepší řešení označilo 17 respondentů (každý třetí) projekt architektonické kanceláře Burian- Křivinka.
Jako druhé nejlepší řešení pak 14 respondentů označilo projekt Ateliéru DoS (Dokoupil a společník).

Ateliér DoS však získal nejvyšší počet umístění na 1. nebo 2. místě (celkově 26, tedy každý druhý respondent).

Tabulka č. 1: Umístění na 1. a 2. místě

Firma

Počet umístění

Počet umístění na 1. nebo 2. místě

na 1. místě

na 2. místě

DoS

12

14

26

Burian, Křivinka

17

3

20

RAW

7

10

17

ERA

4

7

11

Aemiliastudio

5

2

7

nikdo

6-

15

21

 
Z tabulky č. 2 je zřejmé, jaké kombinace voleb účastníci ankety používali. Např. ti, kteří uvedli jako nejlepší návrh řešení ateliéru Burian,Křivinka, na druhém místě preferovali v šesti případech DoS, ve čtyřech RAW, v jednom Aemiliastudio, ve třech případech ERA a ve stejném počtu žádný návrh.
Tab. č. 2: Porovnání voleb

Firmy na 1. místě:

Firmy na 2. místě

Nejlepší návrh

DoS

Burian, Křivinka

RAW

Aemiliastudio

ERA

nikdo

DoS

-

1

5

-

3

3

12

Burian, Křivinka

6

-

4

1

3

3

17

RAW

3

2

-

1

1

-

7

Aemiliastudio

4

-

-

-

-

1

5

ERA

-

-

1

-

-

3

4

Nikdo

1

-

-

-

-

5

6

Druhý nejlepší návrh

14

3

10

2

7

15

51

 
 
 
Důvody pro volbu, ať již na prvním nebo druhém místě:

 
ATELIÉR DoS (Dokoupil a společník)

Nejvíce oceňovaným prvkem bylo spojení autobusového a vlakového nádraží v jeden celek, dopravní problematika, řešení zeleně a celkové řešení včetně etapizace (po 8 hlasech). Čtyři respondenti dále oceňovali i řešení bulvárů.

 

Spojení ÚAN a vlakového nádraží

Výhodné řešení spojením autobusového a vlakového nádraží v jeden celek

8

Doprava

Dopravní řešení

1

Pokus o vyřešení neřešitelného připojení nového nádraží k MHD

1

Tramvajové trasy co nejblíže nádraží

1

Nejpropracovanější kolejiště a silniční komunikace s návaznosti na okolí

1

Řešení tras MHD a dopravy

1

Kolejový železniční diametr a jeho začlenění

1

Propojení trati ČD – JD – integrace dopravy

1

vytváření centrálního dopravního uzlu (autobusové nádraží, vlakové nádraží, zastávky MHD) v jednom bodě

1

Zeleň

Myšlenka městského parku

1

Zeleň v centru

1

Propojení ploch zeleně

1

Rozsah zelených ploch

2

Souvislý zelený pás kolem hradebního okruhu

1

Využití vodních ploch při nových městských parcích

1

Park v centru

1

Celkové řešení

Celkové řešení

1

Vyřešení spojení vlakového nádraží s ul. Masarykovou

1

bulvár na ose Petrov-nádraží, s výhledy na Petrov a střed města a opačně přes rovinnou část města na dominantu celé jižní části – mrakodrap (ing. Wahla)

1

Propracovanost přestavby železničního uzlu

1

Vyřešení plochy nového nádraží

1

Vypadá docela reálně (nestaví všude sportoviště, kdo chce sportovat nemusí přece do průmyslové a obchodní zóny)

1

Srozumitelný koncept etapizace

2

Bulvár

bulvár

2

Bulvár směrem na Petrov

1

Prodloužení jednotlivých bulvárů

1

Lidské měřítko

Tvoření městského prostoru lidským měřítkem

1

Komunikace

Řešení silničních komunikaci (2x pod nádražím)

1

Barevné zpracování

Barevné zpracování

Řešené území
Řešené území


Přestavba ŽUB, včetně výstavby nového osobního nádraží, vedle autobusového nádraží Zvonařka s přestavbou rozsáhlého území mezi historickým jádrem města a centrem Komárova, nabízí městu šanci vytvořit zcela novou městskou čtvrť, zcela novou urbanistickou strukturu. Ta by měla navázat jak na historické jádro, včetně dokončení myšlenky brněnské okružní třídy, tak na historicky prověřené cenné prvky urbanistické struktury jižně od centra města.
ŽUB vznikal postupně po dobu více jak 100 let, avšak chaoticky dle dobových představ a možností. Důsledky tohoto vzniku jsou dosud nevyřešeny a železniční zařízení se postupně stala trvalou bariérou rozvoje města. Odstranění bariéry je podmíněno přestavbou ŽUB, se kterou město Brno vážně počítá již od 30. let minulého století.
Od doby zpracování a schválení Územního plánu města Brna v roce 1994 se změnily vnější podmínky, došlo k upřesnění požadavků na přestavbu ŽUB a rovněž se mění názory na využití uvolňovaných pozemků od zařízení dráhy. Přetrvává poptávka po zajímavých pozemcích v centru. Tyto hlavní důvody vedly k úpravě kolejiště nádraží a odstavných kolejí v Horních Heršpicích. Nyní je potřeba aktualizovat řešení vazeb železnice na město a korigovat funkční využití území dotčeného přestavbou ŽUB.
Proto MMB zastoupený Útvarem hlavního architekta objednal u pěti různých projektantských kolektivů urbanistickou studii na řešení tohoto území. Autorské kolektivy prezentují různé náměty na začlenění nového železničního nádraží do organizmu města s návazností na historické jádro i jádro městské části Komárov, řešení městské hromadné dopravy, pěších i cyklistických cest. Návrhy se zabývají i řešením ploch okolo řeky Svratky, umístěním nového městského parku a pod. Všechny práce řeší možnosti využití plochy pod kolejištěm nádraží, plochy, která spojí prostor severního a jižního přednádraží. Cílem návrhu nebylo nabídnout co nejvíce stavebních ploch, ale vytvořit městské prostředí, které bude v každé ucelené etapě kvalitně plnit společenské požadavky a zároveň bude uspokojovat poptávku investorů a bude umožňovat realizaci městských staveb.

Řešené území je situováno na území Městské části Brno-střed a Městské části Brno-jih. Severní hranice je vymezena ulicemi Nové sady, Nádražní. Východní hranice ulicí Dornych a ul. Svatopetrskou, jižní hranice Komárovským nábřežím a plánovanou trasou VMO a západní hranici tvoří řeka Svratka a ulice Pražákovy. Území rozděluje řeka Svratka a stávající kolejiště železnice na 3 jasně definované sektory. Z hlediska širších dopravních vazeb přestavba ŽUB zasahuje do Židenic, Černovic, Horních Heršpic, Komárova, k dálnici D1 a významně se dotýká i Městské památkové rezervace. Rozsah řešení širších vztahů byl dán potřebou prezentovat souvislosti návrhu v řešeném území.

3 městské sektory
3 městské sektory

Seznam autorských kolektivů a vůdčí myšlenky jejich řešení:

 • AEMILASTUDIO S.r.l., zastoupené Arch. Fulvio Scapellati

Návrh klade důraz na drobné řešení zástavby, systém náměstí, kolonád a stromořadí funkčním využitím ploch tak, aby nevznikaly monofunkční celky s omezenou dobou využívání. Navrhuje systém retenčních nádrží podél řeky s protipovodňovou funkcí a způsob zástavby pro zachování podmínek vsakování dešťové vody. Max. výška projektovaných budov je šest podlaží, výjimkou jsou výrazné výškové objekty na obou stranách řeky u navrhovaného mostu.
Dopravní systém v území rozvíjí především návrhem několika nových tramvajových tras :
Hybešova – Úzká – Dornych, Křídlovická – nové nádraží – Zvonařka, nové nádraží – navrhovaný sportovní areál Pražákova, tramvaj Dornych odklání podél jižního přednádraží – novou ul. Vodařskou na jih – směr Heršpice, Přízřenice.
Funkci ulice Opuštěné a ul. Zvonařky v zásadě ponechává a doplňuje ji navrženým propojením před novým nádražím do prodlouženého Poříčí. Prodloužené Poříčí prochází na jihu pod nádražím do Komárova. Stávající autobusové nádraží zachovává.
Zajímavostí návrhu jsou "letní a zimní procházka", nové pěší trasy mezi historickým jádrem a nádražím.

Funkční prvky území
Funkční prvky území
Hlavní urbanistický výkres
Hlavní urbanistický výkres
Model - vizualizace
Model - vizualizace
Okolí hlavního nádraží
Okolí hlavního nádraží
Parkoviště
Parkoviště
Protipovodňová ochrana - retenční nádrže
Protipovodňová ochrana - retenční nádrže
Výškové bubovy na trase HN - Pražákova
Výškové bubovy na trase HN - Pražákova
Zeleň
Zeleň
Vzorový profil vozovky
Vzorový profil vozovky
 • ATELIÉR DoS, Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s., (nyní Arch.Design Ateliér DoS s.r.o.)

Novým prvkem v řešení je navrhovaný bulvár spojující prostor "náměstí pod Petrovem" s novým nádražím a s ul. Heršpickou u M-Paláce (Hornbach). Kompozici staví na třech vyšších objektech – Chrámu Svatého Petra a Pavla, M-Paláci na ul. Heršpické a nové výškové nádražní budově. Navrhuje na místě dnešního autobusového nádraží (ÚAN) výstavbu městského domu a vlastní autobusové nádraží umísťuje pod kolejiště dráhy se společnou odbavovací halou pro železniční a autobusovou dopravu, spojující severní i jižní stranu prostoru u nádraží.
Dopravní systém rozvíjí bez potřeby radikálních zásahů do stávajících tras. Ul. Opuštěnou ponechává v trase ústící do ul. Poříčí. Dnešní ul. Uhelnou prodlužuje a obrací podél řeky pod novým nádražím do Komárova. Stávající siť tramvají doplňuje o trasu Husova – severojižní bulvár – nádraží, s pokračováním podél nádraží na západ přes řeku na ul. Vodařskou a na východ, do ulice Plotní.

Arch vize hlavního nádraží
Arch vize hlavního nádraží
Architektonická vize
Architektonická vize
Nádražní třída
Nádražní třída
Řez nádražím
Řez nádražím

 • Aleš Burian, Architektonická kancelář Burian – Křivinka, zastoupená Ing. arch. Burianem

Návrh je založen na pravidelné struktuře blokové zástavby, umožňující postupnou přestavbu území. Mezi řeku a přednádražní prostor nového náměstí umísťuje kongresové centrum do parkové zeleně. Dále uvádí zajímavé náměty na umístění muzea moderního umění v prostoru Nových sadů pod Petrovem a využití starého nádraží pro muzeum kolejové dopravy (železnice a tramvaje) se začleněním starého viaduktu pro rekreační trasy tramvaje do prostoru navrhovaného sportovního areálu mezi řekou a prodloužením ul. Pražákovy.
Dopravní řešení je postaveno na částečném zklidnění území, které umožňuje převedení lokální tranzitní dopravy do tunelu.
Ul. Opuštěnou návrh ponechává v dnešní trase zaústěné do ul. Poříčí v podobě zeleného bulváru. Stávající autobusové nádraží ponechává na původním místě, ale celé ho navrhuje přestavět. Zmenšuje počet odbavovacích stání a parkování autobusů přesouvá pod kolejiště železnice. Po obvodu plochy dnešního autobusového nádraží navrhuje postavit budovy komerčního charakteru, např. administrativní budovy.
Trasy tramvaje doplňuje o směr z ul. Hybešovy a Nádražní nově navrhovaným bulvárem do přednádraží. Východo-západní směr řeší nová trasa v Poříčí a dále před nádražím do ul. Plotní a Zvonařky a k řece Svitavě.

Vizualizace 1
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 2
Vizualizace 3
Vizualizace 3
Vizualizace 4
Vizualizace 4
Bydlení
Bydlení
Parky
Parky

 • Ing. arch. Ivan Wahla, Atelier RAW, zastoupený ing. arch. Wahlou

Návrh je založen na blokovém systému s výrazným parkovým pásem mezi starým a novým nádražím a jeho pokračováním po jižní straně nového nádraží až k řece Svratce. Nové nádraží ze severní i jižní strany obestavuje 4 - 5. podlažními víceúčelovými budovami, navíc proti parkovému pásu zvyšuje tuto zástavbu dominantou vyšší o dalších 22 pater ("Mrakodrap"). Pod kolejištěm železnice umísťuje mimo parkoviště aut a autobusů hypermarket a multikino.
Dopravní řešení je postaveno na úplném popření dopravní funkce ul. Opuštěné. Funkci dnešní ulice Opuštěné, která je ukončena v navrhovaném rastru ulic, přejímá prodloužená ulice Košťálova, která pokračuje zaústěním do ulice Poříčí.
Stávající autobusové nádraží – ÚAN navrhuje ke zrušení a přesouvá ho k severnímu nástupu do železničního nádraží. Uvažuje společnou odbavovací halu pro obě nádraží. Prostor dnešního autobusového nádraží jako cennou plochu navrhuje k nové zástavbě. Trasy tramvají doplňuje o trasu z Husovy ul. navrhovaným severojižním bulvárem do předprostoru nového nádraží, kde ji ul. Košťálovou odklání na východ i západ. Na západ do prostoru navrhovaných sportovišť (prodloužená ul. Pražákova) a ul. Vodařskou dále na jih do Heršpic a Přízřenic. Na východě od upravené Plotní a Zvonařky.

Přednádražní prostor
Přednádražní prostor
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce
Řez nádražím
Řez nádražím
Vizualizace
Vizualizace

 • Atelier ERA, zastoupený Ing. arch. Jiřím Fixelem

Hlavním rysem návrhu je chránit prostředí před nadbytečnou dopravou se zajištěním kvalitního životního prostředí. Prostor před nádražím, dnešní ul. Opuštěná, je uvažována jen pro pěší a hromadnou dopravu, příjezdy k nádraží končí parkovišti.
Hlavní dopravní trasy oproti jiným návrhům, překládá na jih od nového nádraží jako "střední městský okruh" a směřuje je na křižovatku s navrhovaným velkým městským okruhem.
Trasu tramvaje vede z Nových sadů (Husova ul.) navrhovaným severojižním bulvárem do prostoru před nádraží do ul. Zvonařky, kde ji podél autobusového nádraží směřuje na východ. Ostatní trasy tramvaje ponechává.
Mezi ul. Opuštěnou a vlastní kolejiště železnice vkládá pás atraktivních objektů (městská dvorana, městská kongresová hala, odbavovací budovy, komerční provozy a pod.) Sem začleňuje i stávající autobusové nádraží, které ponechává. Pouze přemísťuje odbavovací budovu na jeho západní stranu.
Navrhuje městský park propojit na obě strany řeky a na jeho okraj, jako součást bulváru od nádraží k Novým sadům navrhuje rezervní stavební plochy pro významné městské objekty.


Přednádražní prostor
Přednádražní prostor
Bulvár - pohled ze severu
Bulvár - pohled ze severu
Bulvár - pohled ze SZ
Bulvár - pohled ze SZ
Prostorové uspořádání - schéma
Prostorové uspořádání - schéma
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce

Práce byly odevzdány 15.12.2002. Momentálně probíhá vyhodnocení urbanistického řešení za pomoci vypracovaného modelu intenzit dopravy pro jednotlivé návrhy. Po vyhodnocení těchto prací budou podstatné závěry pro funkční i provozní využití řešeného území předloženy Zastupitelstvu města Brna ke schválení jako změny Územního plánu města Brna (předpokládaný termín dle harmonogramu – říjen 2003) a budou sloužit jako jeden z podkladů pro další přípravu celého projektu přestavby ŽUB.

 

 

ANKETA

Pracovní výstava
Urbanistické řešení projektu přestavby ŽUB

 

Zpracoval:
referát společenských východisek ÚHA: PhDr. Radoslava Cicvárková
23. dubna 2003

Výstava představila veřejnosti návrhy pěti kolektivů, které měly stejné zadání. Konala se ve dnech 12. 2. - 31. 3. 2003 a při této příležitosti měli návštěvníci možnost formou ankety vyjádřit se k předloženým řešením.
Celkem bylo získáno 51 anketních lístků.
Zpráva je doplněna i připomínkami z návštěvní knihy, popřípadě i dopisy, které ÚHA MMB obdržel v době konání výstavy k danému tématu.


VÝSLEDKY

Jako nejlepší řešení označilo 17 respondentů (každý třetí) projekt architektonické kanceláře Burian- Křivinka.
Jako druhé nejlepší řešení pak 14 respondentů označilo projekt Ateliéru DoS (Dokoupil a společník).

Ateliér DoS však získal nejvyšší počet umístění na 1. nebo 2. místě (celkově 26, tedy každý druhý respondent).

Tabulka č. 1: Umístění na 1. a 2. místě

Firma

Počet umístění

Počet umístění na 1. nebo 2. místě

na 1. místě

na 2. místě

DoS

12

14

26

Burian, Křivinka

17

3

20

RAW

7

10

17

ERA

4

7

11

Aemiliastudio

5

2

7

nikdo

6-

15

21

 
Z tabulky č. 2 je zřejmé, jaké kombinace voleb účastníci ankety používali. Např. ti, kteří uvedli jako nejlepší návrh řešení ateliéru Burian,Křivinka, na druhém místě preferovali v šesti případech DoS, ve čtyřech RAW, v jednom Aemiliastudio, ve třech případech ERA a ve stejném počtu žádný návrh.
Tab. č. 2: Porovnání voleb

Firmy na 1. místě:

Firmy na 2. místě

Nejlepší návrh

DoS

Burian, Křivinka

RAW

Aemiliastudio

ERA

nikdo

DoS

-

1

5

-

3

3

12

Burian, Křivinka

6

-

4

1

3

3

17

RAW

3

2

-

1

1

-

7

Aemiliastudio

4

-

-

-

-

1

5

ERA

-

-

1

-

-

3

4

Nikdo

1

-

-

-

-

5

6

Druhý nejlepší návrh

14

3

10

2

7

15

51

 
 
 
Důvody pro volbu, ať již na prvním nebo druhém místě:

 
ATELIÉR DoS (Dokoupil a společník)

Nejvíce oceňovaným prvkem bylo spojení autobusového a vlakového nádraží v jeden celek, dopravní problematika, řešení zeleně a celkové řešení včetně etapizace (po 8 hlasech). Čtyři respondenti dále oceňovali i řešení bulvárů.

 

Spojení ÚAN a vlakového nádraží

Výhodné řešení spojením autobusového a vlakového nádraží v jeden celek

8

Doprava

Dopravní řešení

1

Pokus o vyřešení neřešitelného připojení nového nádraží k MHD

1

Tramvajové trasy co nejblíže nádraží

1

Nejpropracovanější kolejiště a silniční komunikace s návaznosti na okolí

1

Řešení tras MHD a dopravy

1

Kolejový železniční diametr a jeho začlenění

1

Propojení trati ČD – JD – integrace dopravy

1

vytváření centrálního dopravního uzlu (autobusové nádraží, vlakové nádraží, zastávky MHD) v jednom bodě

1

Zeleň

Myšlenka městského parku

1

Zeleň v centru

1

Propojení ploch zeleně

1

Rozsah zelených ploch

2

Souvislý zelený pás kolem hradebního okruhu

1

Využití vodních ploch při nových městských parcích

1

Park v centru

1

Celkové řešení

Celkové řešení

1

Vyřešení spojení vlakového nádraží s ul. Masarykovou

1

bulvár na ose Petrov-nádraží, s výhledy na Petrov a střed města a opačně přes rovinnou část města na dominantu celé jižní části – mrakodrap (ing. Wahla)

1

Propracovanost přestavby železničního uzlu

1

Vyřešení plochy nového nádraží

1

Vypadá docela reálně (nestaví všude sportoviště, kdo chce sportovat nemusí přece do průmyslové a obchodní zóny)

1

Srozumitelný koncept etapizace

2

Bulvár

bulvár

2

Bulvár směrem na Petrov

1

Prodloužení jednotlivých bulvárů

1

Lidské měřítko

Tvoření městského prostoru lidským měřítkem

1

Komunikace

Řešení silničních komunikaci (2x pod nádražím)

1

Barevné zpracování

Barevné zpracování

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
 • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design