Česky CZEnglish EN
"RMB R1/051 12.3.1992

RMB vzala na vědomí:

informaci o zpracování variant přestavby železničního uzlu Brno a polohy osobního nádraží.

RMB souhlasila:

 • s předloženým harmonogramem postupu projednávání přestavby železničního uzlu Brno
 • po doplnění dle připomínek RMB se složením expertní komise pro posouzení variant železničního uzlu Brno.
 • s předložením materiálu pro informaci XVII. zasedání ZMB 24. - 26. 3. 1992.

RMB uložila:

 • postupovat dle schváleného harmonogramu při projednávání přestavby železničního uzlu Brno
 • vyzvat členy expertní komise k práci na vyhodnocení přestavby železničního uzlu Brno.


...

ZMB Z1/019 16-18.6.1992

ZMB vzalo na vědomí zprávu o dosavadním řešení problematiky železničního uzlu Brno.
ZMB doporučilo ke tvorbě další územně plánovací dokumentace města Brna a jeho centra variantu C polohy osobního nádraží.
ZMB uložilo Radě města Brna připravit dopravně urbanistickou soutěž vycházející z této vybrané varianty. Jako jeden z bodů doporučení této soutěže požaduje ZMB sledování myšlenky využití stávající budovy nádraží a stopy současného železničního tělesa pro regionální a příměstskou dopravu v ose sever – jih.


...

ZMB Z1/043 3.11.1994

ZMB schválilo:

 • Územní plán města Brna (podle § 36, odst. 1, písm. n, zák.č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění změn a doplňků, podle § 26, odst. 2, zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění změn a doplňků), dle textu část B) kap. 2 odd. I. odst. 5 a 6, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • závaznou část ÚPmB v rozsahu textu v části B) kap.2, odd.II, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • veřejně prospěšné stavby dle seznamu v části B) kap.3, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • návrh na zpracování následné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v rozsahu textu části B) kap.4, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • výsledky projednání ÚPmB v rozsahu textu části A) kap.4, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • plán využití území (v měř. 1:5000) jako územně plánovací podklad pro tvorbu podrobnější územně plánovací dokumentace ploch rozvojových i stabilizovaných
 • územní potenciál rozvoje města v sektorech přednostní urbanizace a v území proporcionálního rozvoje městských částí – jako územně plánovací podklad určující možnosti následného využití ploch při etapovém postupu zástavby území ve smyslu navržené koncepce, vyjádřený ve výkrese Urbánní a krajinná osnova.

ZMB zrušilo:

 • Územní plán sídelního útvaru města Brna z roku1982
 • územně plánovací dokumentaci zón dle seznamu uvedeného v části A) kap. 5, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení.


ZMB uložilo RMB

 • vydat obecně závaznou vyhlášku města Brna, kterou se vyhlásí závazná část Územního plánu města Brna – 1994.
 • zajistit publicitu "Územního plánu města Brna – 1994".
 • opatřit dokumentaci ÚPmB schvalovací doložkou a předat ji orgánům města a městských částí.
 • uložit pořizovateli ÚPmB zajištění úprav textové, tabulkové a grafické části ÚPmB dle usnesení ZMB a provést závěrečnou redakci, která nebude měnit smysl přijatého usnesení ZMB.

(RMB projednala na R1/140 dne 10.11.1994)

...

RMB R3/155 16.4.2002

RMB odsouhlasila text Návrhu usnesení Vlády ČR k přestavbě železničního uzlu Brno a výstavbou nového osobního nádraží jižně od ulice Opuštěné v Brně pro projednání na zasedání vlády dne 6. 5. 2002.
RMB schválila znění předkládací zprávy včetně příloh, která je součástí Návrhu na přestavbu železničního uzlu Brno a výstavbu nového osobního nádraží jižně od ulice Opuštěné v Brně.

RMB R3/163 13.6.2002

RMB schválila návrh smlouvy o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno podle jednotlivých etap.

RMB R3/166 4.7.2002

RMB schválila smlouvu o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno podle jednotlivých etap uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Jihomoravským krajem a Českými drahami, státní organizací.

RMB R3/170 29.8.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB dle §49b zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • a smlouvy o dílo na zpracování urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB mezi statutárním městem Brnem a pěti autory:
 1. AEMILIASTUDIO S.r.l., Via Umberto Biancamano 31, 00185 Roma, ITALIE, zastoupené Arch. Fulvio Scapellati,
 2. Atelier DOS, Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s. Ing. arch. Dokoupil, Bayerova 18, 602 00 Brno,
 3. Aleš Burian – architekt, Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim
 4. Ing. arch. Ivan Wahla, Atelier RAW, Pellicova 113/3c, 602 00 Brno,
 5. Ing. arch. Jiří Fixel, Atelier ERA, Jírovcova 4, 623 00 Brno

RMB R3/174 3.10.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování Koordinační studie řešení přestavby ŽUB a železničního osobního nádraží včetně průzkumů firmě SUDOP Brno spol. s r.o.
 • smlouvu o dílo na zpracování Koordinační studie řešení přestavby ŽUB a železničního osobního nádraží včetně průzkumů mezi statutárním městem Brnem a SUDOP Brno spol. s r.o.


RMB R4/006 19.12.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování Ekonomického vyhodnocení 5 variant urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB dle §49b zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • smlouvu o dílo na zpracování Ekonomického vyhodnocení 5 variant urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB mezi statutárním městem Brnem a Drees & Sommer

RMB R4/009 23.1.2003

RMB vyhlásila obchodní veřejnou soutěž podle § 4 a násl. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na dodávku služeb – Koordinátor projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu,
a schválila zadávací podmínky soutěže.

RMB R4/012 20.2.2003

RMB jmenovala Komisi pro otevírání obálek a ustanovila Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro hodnocení nabídek na Koordinátora projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu v rámci vyhlášené veřejné obchodní soutěže.

RMB R4/013 27.2.2003

RMB vzala na vědomí předkládané Informace o stavu přípravy přestavby ŽUB a výstavby nového osobního nádražní z ulice Opuštěné.

ZMB Z4/004 11.3.2003

ZMB byla předložena informativní zprávu "Informace o stavu přípravy přestavby Železničního uzlu Brno a výstavby nového osobního nádraží v ulici Opuštěné".

ZMB Z4/006 8.4.2003

ZMB schválilo záměr pořízení změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB R4/018 17.4.2003

RMB byla předložena Informace o činnosti grémia pro přestavbu ŽUB a jeho výsledcích.

RMB 4/024 5.6.2003

RMB schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53029072 na zpracování Koordinační studie řešení přestavby železničního uzlu Brno a železničního osobního nádraží mezi statutárním městem Brnem a společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno.

ZMB Z4/007 27.5.2003

ZMB byla předložena Informativní zpráva o činnosti grémia pro přestavbu Železničního uzlu (ŽUB).

RMB R4/031 14.8.2003

RMB vybrala v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek na Koordinátora projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu jako nejvhodnější: nabídku Drees & Sommer AG, Obere Waldplätze 13, D-705 69 Stuttgart.

RMB R4/033 11.9.2003

RMB schválila Smlouvu mezi Statutárním městem Brnem a společností Drees & Sommer AG o koordinaci přípravné fáze projektu přestavby železničního uzlu Brno.

ZMB Z4/011 14.11.2003

ZMB byla předložena Informace o stavu přípravy přestavby ŽUB včetně informace o projednávání přestavby ŽUB v samosprávných orgánech statutárního města Brna

RMB R4/044 27.11.2003

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na Předběžný geologický průzkum území dotčeného přestavbou Železničního uzlu Brno firmě AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno,


RMB R4/049 22.1.2004

RMB doporučila Zastupitelstvu města Bran schválit

 • Zprávu o projednání zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB
 • Zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB schválila zadání veřejné zakázky na Změnu Územního plánu města Brna (ÚPmB) vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB) formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

ZMB Z4/013 27.1.2004

ZMB schválilo:

 • Zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB
 • Zprávu o projednání zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB R4/052 12.2.2004

RMB byla předložena Informativní zpráva ke schválenému zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

 

RMB R4/058 15.4.2004

RMB schválila tyto body vztahující se k přestavbě ŽUB:

 • RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a GB – geodézie, spol. s r. o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, na zhotovení díla "Technická mapa pro území dotčené přestavbou železničního uzlu Brno (ŽUB)" a uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB jmenovala Implementační jednotku města (PIU)
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – archeologický průzkum, a současně schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, Královopolská 147, 612 64 Brno na provedení archeologického průzkumu pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – geologicko-průzkumné práce a současně schválila přímé zadání veřejné zakázky na provedení geologicko-průzkumných prací pro investiční akci Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno..
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – stavebně-technický průzkum a současně RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Arch. Design – Atelier DoS, s. r. o., Stránského 39, 616 00 Brno, na provedení stavebně-technického průzkumu pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – hluková a rozptylová studie a současně RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na zpracování hlukové a rozptylové studie pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" Ing. Ireně Bártové, Družstevní 1, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. Irenou Bártovou, Družstevní 1, 621 00 Brno.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – průzkumné práce v oblasti přírodních věd a současně RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na provedení průzkumných prací v oblasti přírodních věd pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – oznámení záměru EIA. RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na zpracování oznámení záměru EIA pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – geodetické podklady. RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na vypracování geodetických podkladů pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" Ing. Jiřímu Slámovi, Potácelova 8, 636 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. Jiřím Slámou, Potácelova 8, 636 00 Brno.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – protikorozní průzkum a průzkum účinků bludných proudů. RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 na provedení protikorozního průzkumu a průzkumu účinků bludných proudů pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila zadání veřejné zakázky na Posouzení vlivů změny Územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí - strategická EIA formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).
  RMB ustavila komisi společnou pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.
  Dále RMB uložila vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB odeslat výzvu výše uvedeným zájemcům a předložit Radě města Brna návrh na výběr nejvhodnější nabídky dle hodnocení komise, zveřejnit text výzvy na centrální adrese v souladu s § 49a odst. 4 zákona.RMB R1/051 12.3.1992

RMB vzala na vědomí:

informaci o zpracování variant přestavby železničního uzlu Brno a polohy osobního nádraží.

RMB souhlasila:

 • s předloženým harmonogramem postupu projednávání přestavby železničního uzlu Brno
 • po doplnění dle připomínek RMB se složením expertní komise pro posouzení variant železničního uzlu Brno.
 • s předložením materiálu pro informaci XVII. zasedání ZMB 24. - 26. 3. 1992.

RMB uložila:

 • postupovat dle schváleného harmonogramu při projednávání přestavby železničního uzlu Brno
 • vyzvat členy expertní komise k práci na vyhodnocení přestavby železničního uzlu Brno.


...

ZMB Z1/019 16-18.6.1992

ZMB vzalo na vědomí zprávu o dosavadním řešení problematiky železničního uzlu Brno.
ZMB doporučilo ke tvorbě další územně plánovací dokumentace města Brna a jeho centra variantu C polohy osobního nádraží.
ZMB uložilo Radě města Brna připravit dopravně urbanistickou soutěž vycházející z této vybrané varianty. Jako jeden z bodů doporučení této soutěže požaduje ZMB sledování myšlenky využití stávající budovy nádraží a stopy současného železničního tělesa pro regionální a příměstskou dopravu v ose sever – jih.


...

ZMB Z1/043 3.11.1994

ZMB schválilo:

 • Územní plán města Brna (podle § 36, odst. 1, písm. n, zák.č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění změn a doplňků, podle § 26, odst. 2, zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění změn a doplňků), dle textu část B) kap. 2 odd. I. odst. 5 a 6, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • závaznou část ÚPmB v rozsahu textu v části B) kap.2, odd.II, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • veřejně prospěšné stavby dle seznamu v části B) kap.3, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • návrh na zpracování následné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v rozsahu textu části B) kap.4, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • výsledky projednání ÚPmB v rozsahu textu části A) kap.4, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení
 • plán využití území (v měř. 1:5000) jako územně plánovací podklad pro tvorbu podrobnější územně plánovací dokumentace ploch rozvojových i stabilizovaných
 • územní potenciál rozvoje města v sektorech přednostní urbanizace a v území proporcionálního rozvoje městských částí – jako územně plánovací podklad určující možnosti následného využití ploch při etapovém postupu zástavby území ve smyslu navržené koncepce, vyjádřený ve výkrese Urbánní a krajinná osnova.

ZMB zrušilo:

 • Územní plán sídelního útvaru města Brna z roku1982
 • územně plánovací dokumentaci zón dle seznamu uvedeného v části A) kap. 5, který je součástí přílohy č. 16 těchto usnesení.


ZMB uložilo RMB

 • vydat obecně závaznou vyhlášku města Brna, kterou se vyhlásí závazná část Územního plánu města Brna – 1994.
 • zajistit publicitu "Územního plánu města Brna – 1994".
 • opatřit dokumentaci ÚPmB schvalovací doložkou a předat ji orgánům města a městských částí.
 • uložit pořizovateli ÚPmB zajištění úprav textové, tabulkové a grafické části ÚPmB dle usnesení ZMB a provést závěrečnou redakci, která nebude měnit smysl přijatého usnesení ZMB.

(RMB projednala na R1/140 dne 10.11.1994)

...

RMB R3/155 16.4.2002

RMB odsouhlasila text Návrhu usnesení Vlády ČR k přestavbě železničního uzlu Brno a výstavbou nového osobního nádraží jižně od ulice Opuštěné v Brně pro projednání na zasedání vlády dne 6. 5. 2002.
RMB schválila znění předkládací zprávy včetně příloh, která je součástí Návrhu na přestavbu železničního uzlu Brno a výstavbu nového osobního nádraží jižně od ulice Opuštěné v Brně.

RMB R3/163 13.6.2002

RMB schválila návrh smlouvy o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno podle jednotlivých etap.

RMB R3/166 4.7.2002

RMB schválila smlouvu o spolupráci a zajištění zdrojů financování na přestavbu železničního uzlu Brno podle jednotlivých etap uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Jihomoravským krajem a Českými drahami, státní organizací.

RMB R3/170 29.8.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB dle §49b zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • a smlouvy o dílo na zpracování urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB mezi statutárním městem Brnem a pěti autory:
 1. AEMILIASTUDIO S.r.l., Via Umberto Biancamano 31, 00185 Roma, ITALIE, zastoupené Arch. Fulvio Scapellati,
 2. Atelier DOS, Dokoupil a společník, architektonická projekční kancelář, v.o.s. Ing. arch. Dokoupil, Bayerova 18, 602 00 Brno,
 3. Aleš Burian – architekt, Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Pod Vinohrady 703, 664 34 Kuřim
 4. Ing. arch. Ivan Wahla, Atelier RAW, Pellicova 113/3c, 602 00 Brno,
 5. Ing. arch. Jiří Fixel, Atelier ERA, Jírovcova 4, 623 00 Brno

RMB R3/174 3.10.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování Koordinační studie řešení přestavby ŽUB a železničního osobního nádraží včetně průzkumů firmě SUDOP Brno spol. s r.o.
 • smlouvu o dílo na zpracování Koordinační studie řešení přestavby ŽUB a železničního osobního nádraží včetně průzkumů mezi statutárním městem Brnem a SUDOP Brno spol. s r.o.


RMB R4/006 19.12.2002

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na zpracování Ekonomického vyhodnocení 5 variant urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB dle §49b zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • smlouvu o dílo na zpracování Ekonomického vyhodnocení 5 variant urbanistického řešení projektu přestavby ŽUB mezi statutárním městem Brnem a Drees & Sommer

RMB R4/009 23.1.2003

RMB vyhlásila obchodní veřejnou soutěž podle § 4 a násl. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na dodávku služeb – Koordinátor projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu,
a schválila zadávací podmínky soutěže.

RMB R4/012 20.2.2003

RMB jmenovala Komisi pro otevírání obálek a ustanovila Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro hodnocení nabídek na Koordinátora projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu v rámci vyhlášené veřejné obchodní soutěže.

RMB R4/013 27.2.2003

RMB vzala na vědomí předkládané Informace o stavu přípravy přestavby ŽUB a výstavby nového osobního nádražní z ulice Opuštěné.

ZMB Z4/004 11.3.2003

ZMB byla předložena informativní zprávu "Informace o stavu přípravy přestavby Železničního uzlu Brno a výstavby nového osobního nádraží v ulici Opuštěné".

ZMB Z4/006 8.4.2003

ZMB schválilo záměr pořízení změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB R4/018 17.4.2003

RMB byla předložena Informace o činnosti grémia pro přestavbu ŽUB a jeho výsledcích.

RMB 4/024 5.6.2003

RMB schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 53029072 na zpracování Koordinační studie řešení přestavby železničního uzlu Brno a železničního osobního nádraží mezi statutárním městem Brnem a společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno.

ZMB Z4/007 27.5.2003

ZMB byla předložena Informativní zpráva o činnosti grémia pro přestavbu Železničního uzlu (ŽUB).

RMB R4/031 14.8.2003

RMB vybrala v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek na Koordinátora projektu přestavby ŽUB pro přípravnou fázi projektu jako nejvhodnější: nabídku Drees & Sommer AG, Obere Waldplätze 13, D-705 69 Stuttgart.

RMB R4/033 11.9.2003

RMB schválila Smlouvu mezi Statutárním městem Brnem a společností Drees & Sommer AG o koordinaci přípravné fáze projektu přestavby železničního uzlu Brno.

ZMB Z4/011 14.11.2003

ZMB byla předložena Informace o stavu přípravy přestavby ŽUB včetně informace o projednávání přestavby ŽUB v samosprávných orgánech statutárního města Brna

RMB R4/044 27.11.2003

RMB schválila

 • přímé zadání veřejné zakázky na Předběžný geologický průzkum území dotčeného přestavbou Železničního uzlu Brno firmě AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno,


RMB R4/049 22.1.2004

RMB doporučila Zastupitelstvu města Bran schválit

 • Zprávu o projednání zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB
 • Zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB schválila zadání veřejné zakázky na Změnu Územního plánu města Brna (ÚPmB) vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB) formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

ZMB Z4/013 27.1.2004

ZMB schválilo:

 • Zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB
 • Zprávu o projednání zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

RMB R4/052 12.2.2004

RMB byla předložena Informativní zpráva ke schválenému zadání změny ÚPmB vyplývající z přestavby ŽUB

 

RMB R4/058 15.4.2004

RMB schválila tyto body vztahující se k přestavbě ŽUB:

 • RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a GB – geodézie, spol. s r. o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, na zhotovení díla "Technická mapa pro území dotčené přestavbou železničního uzlu Brno (ŽUB)" a uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB jmenovala Implementační jednotku města (PIU)
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – archeologický průzkum, a současně schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, Královopolská 147, 612 64 Brno na provedení archeologického průzkumu pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – geologicko-průzkumné práce a současně schválila přímé zadání veřejné zakázky na provedení geologicko-průzkumných prací pro investiční akci Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AQUA ENVIRO, s. r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno..
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – stavebně-technický průzkum a současně RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Arch. Design – Atelier DoS, s. r. o., Stránského 39, 616 00 Brno, na provedení stavebně-technického průzkumu pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – hluková a rozptylová studie a současně RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na zpracování hlukové a rozptylové studie pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" Ing. Ireně Bártové, Družstevní 1, 621 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. Irenou Bártovou, Družstevní 1, 621 00 Brno.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – průzkumné práce v oblasti přírodních věd a současně RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na provedení průzkumných prací v oblasti přírodních věd pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – oznámení záměru EIA. RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na zpracování oznámení záměru EIA pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" společnosti Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ecological Consulting, spol. s r. o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – geodetické podklady. RMB schválila přímé zadání veřejné zakázky na vypracování geodetických podkladů pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" Ing. Jiřímu Slámovi, Potácelova 8, 636 00 Brno podle § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. Jiřím Slámou, Potácelova 8, 636 00 Brno.
 • RMB schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek na investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb" – protikorozní průzkum a průzkum účinků bludných proudů. RMB schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 na provedení protikorozního průzkumu a průzkumu účinků bludných proudů pro investiční akci "Přestavba ŽUB – Studie souboru staveb". Dále RMB uložila vedoucímu Odboru investičního MMB učinit zbývající kroky v souladu se zákonem.
 • RMB schválila zadání veřejné zakázky na Posouzení vlivů změny Územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno na životní prostředí - strategická EIA formou zjednodušeného zadání podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).
  RMB ustavila komisi společnou pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek.
  Dále RMB uložila vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB odeslat výzvu výše uvedeným zájemcům a předložit Radě města Brna návrh na výběr nejvhodnější nabídky dle hodnocení komise, zveřejnit text výzvy na centrální adrese v souladu s § 49a odst. 4 zákona.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
 • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design