Česky CZEnglish EN

Ke dni 30.6.2003 byla odevzdána zpracovaná Koordinační studie řešení přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB) a železničního osobního nádraží včetně průzkumů. Předmětem studie bylo vypracování výsledného návrhu technického řešení v souladu s vládním usnesením z května 2002. Z rozpracované studie vyplývají pracovní doporučení, týkající se etapizace přestavby, vazby na okolí a upřesnění odhadu investičních nákladů. Projektant doporučuje rozdělit přestavbu železničního uzlu Brno do čtyř staveb a v první stavbě sledovat realizaci dvou etap.

Etapizace přestavby železničního uzlu Brno je navržena tak, aby první 4 stavby (tj. 5 etap) plně nahradily dnešní osobní nádraží s podstatně větší kvalitou pro provoz a cestující a byla zaručena čistota a údržba osobních vlaků. Dále zahrnují tyto etapy úpravu trasy nákladního průtahu v prostoru nového osobního nádraží.

Jako šestá je navržena výhledová etapa a jsou do ní zařazeny ty stavby, které by se měly budovat v pozdějších letech a měly by znamenat dobudování na cílový stav, ale nejsou nezbytně nutné v prvních pěti etapách a nebo nebudou hrazeny z prostředků určených na přestavbu.

Realizace prvních čtyř staveb v pěti etapách zahrnuje tyto zásahy do železničního uzlu Brno:

1. stavba

1.etapa

výstavba první části odstavného nádraží

2.etapa

výstavba první části osobního nádraží

2. stavba

3.etapa

úprava trasy nákladního průtahu

3. stavba

4.etapa

druhá část odstavného nádraží

4. stavba

5.etapa

druhá část osobního nádraží

 

Popis náplně a funkce staveb v etapách :

1.etapa - 1.stavba

Tato etapa předpokládá výstavbu první části odstavného nádraží – zárodku pracoviště pro opravu, údržbu a čištění souprav osobních vlaků, zvýšení kultury cestování. Tato část odstavného nádraží s uvedenými pracovišti je cílově orientováno na osobní nádraží. V první etapě je možné jeho napojení na stávající žst. Brno hl. n. Rovněž tak bude možný vjezd do nově vznikajícího areálu z jižního zhlaví žst. Brno – Horní Heršpice.

V této první etapě se nejdříve realizuje část přeložky nákladového průtahu a střelické nákladní koleje v oblasti odstavného nádraží. Nákladní průtah provizorně vyklesá pod most přerovské a vlárské trati, kde se propojí do stávající trasy nákladového průtahu, jež dále pokračuje do žst. Brno – dolní nádraží. Tím se uvolní staveniště pro budování zařízení odstavného nádraží.

2.etapa - 1.stavba

Obsahem této druhé etapy je vybudování první části nového osobního nádraží tak, aby stávající trasa nákladového průtahu, zejména v prostoru žst. Brno dolní, nebyla narušena výstavbou a aby nákladový průtah byl neustále v provozu.

V této etapě se vybuduje 1. část osobního nádraží s 10 dopravními kolejemi a čtyřmi nástupišti, bude se provádět výstavba provozní budovy osobního nádraží, nové napojení tratě směr Přerov a tratě směr Vlárský průsmyk do osobního nádraží, provizorní napojení nákladního průtahu do černovického trianglu, nové napojení kolejiště bývalé odbočky Brno Židenice, zrušení stanice Brno Horní Heršpice a její přestavba na zastávku.

Vybudují se čtyři ostrovní nástupiště se sedmi průběžnými hranami o délkách 6 x 400m a 1 x 350m. Současně s mostní konstrukcí kolejiště a nástupišť se vybudují prostory výpravní budovy, přístupy pro cestující, provozní část budovy ČD a napojení na dopravní infrastrukturu MHD, individuální automobilové dopravy včetně napojení na stanici severojižního tramvajového diametru, bude-li již vybudován v době stavby nádraží, případně se toto napojení připraví. Důvodem je skutečnost, že v závěru etapy dojde ke zrušení osobní dopravy na stávající žst. Brno hl. n. a všechna osobní doprava se přenese na nově vybudovanou část osobního nádraží.

Součástí této etapy je rovněž realizace tří nových souběžných traťových kolejí do "černovického" trianglu a z toho dvou dále do žst. Brno Židenice.
V rámci této etapy bude také přepojení přerovské trati v prostoru Komárova po tělese "komárovské spojky". Zapojení vlárské trati do železničního uzlu Brno bude provedeno do severního zhlaví nového osobního nádraží od černovického trianglu. V krátkém časovém období převedení dopravy z žst. Brno hl. n. na nové osobní nádraží, kdy bude železniční doprava přerušena, se provede propojení budovaných kolejí od Horních Heršpic k novému osobnímu nádraží v prostoru v té době již bývalého tělesa "přerovky".

Provoz dolního nádraží, žst. Brno Horní Heršpice, žst. Brno hl.n. a nákladového průtahu nebude narušen.

Vybudovaná první část odstavného nádraží z 1. etapy zůstane v provozu napojená na nové osobní nádraží.

Náplní etapy bude rovněž budování traťových kolejí v prostoru mezi žst. Brno Horní Heršpice a novým kolejištěm osobního nádraží, včetně vybudování ostrovních nástupišť nové zastávky Brno-Horní Heršpice.

3. etapa – 2.stavba

Třetí etapa výstavby železničního uzlu Brno představuje realizaci přesměrování vedení zbývající části nákladového průtahu tak, aby uvolnil staveniště pro dobudování osobního nádraží v prostoru žst. Brno dolní nádraží. Rekonstrukce nákladového průtahu bude provedena až do žst. Brno Židenice a tím bude úsek trati osobní nádraží – Židenice dobudován.

4. etapa – 3.stavba

Čtvrtá etapa přestavby železničního uzlu Brno je koncipována tak, aby po jejím dokončení bylo dobudováno odstavné nádraží. Bude dobudováno vjezdové a odjezdové kolejiště odstavného nádraží a vybudovány zbývající svazky odstavných stání. Rovněž tak se dobudují veškerá zařízení pro provozní ošetření lokomotiv a myčka lokomotiv.

5. etapa - 4.stavba

V páté etapě výstavby železničního uzlu Brno dojde k dokončení celého nového osobního nádraží. Bude tak doplněna mostní konstrukce mezi rozestavěnou první částí osobního nádraží a novým tělesem nákladového průtahu. Budou realizována ostrovní nástupiště V (400m ) a VI ( 375m ).

Doplní se návazná zařízení a propojení s MHD a dálkovou autobusovou dopravou, rozšířena bude odbavovací hala pod mostní konstrukcí kolejiště osobního nádraží i parkovací plochy pod ní. Tímto skončí stavební ruch v jižním centru v souvislosti s přestavbou železničního uzlu.

Po dokončení této etapy získá železniční uzel Brno dlouhodobě provozuschopný celek.

Výsledný stav po dokončení čtyř staveb:

Na okraji městské památkové rezervace zmizí železniční doprava historické trasy a provoz bude soustředěn do jedné trasy, založené v roce 1970 vybudováním průtahu pro nákladní vlaky. Nové osobní nádraží, vybudované cca 700 m jižněji od centra města bude mít dostatek kolejí a nástupišť pro odbavování pravidelné příměstské železniční dopravy, rychlíků ze všech směrů a expresních vlaků prvního železničního koridoru. Dále bude vytvořen prostor pro odbavování vlaků budoucích vysokorychlostních tratí.

Výškové řešení osobního nádraží a odstavných nádraží je dáno potřebou vyrovnat "propad" nivelety dnešního kolejiště nákladního průtahu. V prostoru mimoúrovňového křížení ulice Dornych a Plotní je niveleta kolejí na výšce cca 206,00 m n.m. (BPV) a pak prudce klesá na dolní nádraží na výšku 199,00 m n.m. Na této výšce překračují dnešní koleje nákladního průtahu řeku Svratku a dále se terén zvedá tak, že v Horních Heršpicích v místě úrovňového křížení ulice Sokolovy je opět výška nivelety 206,00 m n.m. Proto je navrženo výškové řešení kolejiště nového osobního nádraží a odstavného nádraží včetně spojovacích kolejí s niveletou stejnou na výšce 206,000 m n.m. Tím se nové osobní nádraží "dostane" o úroveň výše než je dnešní terén a bude z větší části na mostních konstrukcích. Do osobního nádraží zůstane zapojeno 7 železničních tratí a to 4 od severu (z Tišnova, České Třebové, Veselí nad Moravou a Přerova) a 3 od jihu (z Břeclavi, Znojma a Jihlavy). Novým zapojením železničních tratí od Veselí nad Moravou a Přerova se dosáhne uvolnění části dnešní trasy za řekou Svratkou a tím možnosti pro využití získaných ploch. Před novým osobním nádražím bude dostatečný prostor pro výstavbu doplňujících zařízení a zastávek městské hromadné dopravy. Docílí se návaznosti na centrální autobusové nádraží, které bylo v tomto prostoru vybudováno již dříve.


6.etapa
- výhled

Závěrečná šestá etapa je souhrnem dnes výhledových provozů dráhy, či zařízení s ČD souvisejícími. Je to zejména lichá skupina kolejí odstavného nádraží včetně liché skupiny pro odstavování vlakových lokomotiv a propojení této skupiny do stávajících provozů vozového hospodářství v žst. Brno Horní Heršpice. Toto kolejiště se bude budovat až za předpokladu provozní nutnosti, případně v omezeném rozsahu pro potřeby manipulace s poštovními vozy. Dalším provozem je areál spěšnin, jehož realizace je závislá na koncepci ČD v přepravě spěšninového zboží. Vybuduje se autocouchet pro nakládání osobních vozů na železniční vagony.
 
V dnešní době patří všechna zařízení v železničním uzlu Brno státu. V lednu 2003 došlo k transformaci státní organizace České dráhy (podle zákona číslo 77/2002 Sb.) na dva právnické subjekty: České dráhy a.s. se stoprocentní účastí státu a Správu železniční dopravní cesty s.o. Finálním majitelem železničních zařízení po dokončení přestavby ŽUB by měl být stát, za tohoto předpokladu bude správou a právem hospodaření pověřena Správa železniční dopravní cesty s.o.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2009 10:54
  • Datum poslední aktualizace: 31.12.2009 10:54
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design