Statutární město Brno

 Rada města Brna

ZÁPIS

schůze Rady města Brna č. R8/067

konané dne 4. 3. 2020

Jednání RMB zahájila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Ing. Oliveru Pospíšilovi – schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Róbert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

-pro

Hlasování o stažení bodů č. 8 a 9, o navrženém programu (body č.1a-70) a dále o zařazení bodů s názvem:

1e. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátorky města Brna MMB  

1f. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace  

71. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - Záměr nákupu akcií společnosti ENERGZET SERVIS a. s.

72. Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně

73. Opatření v městských zdravotnických zařízeních v souvislosti s šířením infekce koronavirem SARS-CoV-2

74. Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a organizacemi TIC BRNO, příspěvková organizace, a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, k Anketě o novém názvu lodi na přehradě

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

8. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro vydání územních rozhodnutí o umístění staveb nazvaných „Parkovací domy Královo Pole SO101 Parkovací dům Královo Pole nádraží, SO102 Parkovací dům Purkyňova, SO103 Parkovací dům Sportovní"

9. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Rezidence Svratka“

Schválený program jednání:

 

1a. Souhlas s účastí předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna na schůzích Rady města Brna

1b. Podání adresovaná Radě města Brna

1c. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Úseku 4. náměstka primátorky MMB  

1d. Jmenování členů konkurzní komise a stanovení požadavků veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

1e. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátorky města Brna MMB  

1f. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace  

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 5349/6 v k. ú. Žabovřesky

3. Žádost městské části Brno-Slatina o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020 na projekt "Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní"

4. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s., – Plán investic pro rok 2020

5. Zvýšení celkových nákladů investiční akce "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření

6. Přesun prostředků na dotace se záštitou; rozpočtové opatření

7. Poskytování individuálních dotací se záštitou do 50 tisíc Kč – změna přílohy usnesení

10. Zapojení statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2020

11. Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví Magistrátu města Brna na rok 2020

12. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky „Rezidenční místa 2020“ – souhlas zřizovatele příspěvkové organizace

13. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

14. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

15. Veřejná zakázka malého rozsahu „E-spis – konfigurace a testování integrací dle NS API“ – výběr dodavatele; smlouva 

16. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova maintenance na CLOVER – renewal CloverCARE“ – výběr dodavatele; smlouva  

17. Veřejná zakázka malého rozsahu „Servis a rozvoj EPM“ – výběr dodavatele; smlouva  

18. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření telefonních služeb o instalaci pobočkové ústředny“ - výběr dodavatele; smlouva

19. Minitendr na nákup produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – prováděcí smlouva k rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft mezi statutárním městem Brnem a společností AUTOCONT a. s.  

20. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci

21. Změna neinvestičního příspěvku Národního divadla Brna, příspěvkové organizace, v roce 2020 - návrh rozpočtového opatření

22. Dohoda o mlčenlivosti v rámci spolupráce při realizaci projektu Brno New Town Square  

23. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

24. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

25. Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/41, bod č. 215 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 257/1 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  

26. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 81 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  

27. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 77 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  

28. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 79 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  

29. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 85 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna na základě smluv s omezujícími podmínkami  

30. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 80 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  

31. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 86 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

32. Pronájem pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava

33. Nájem části pozemku p. č. 537/ k. ú. Černá Pole    

34. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - Neutralizační a deemulgační stanice společnosti SUEZ CZ a. s. na čistírně odpadních vod Brno-Modřice    

35. Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Orlí 7, k. ú. Město Brno  

36. Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně – xxxxxxx xxxxxxx  

37. Výpůjčka Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně – Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s.  

38. Poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxxxxxx v celoměstském zájmu.   

39. Schválení pronájmu bytu č. 13 v domě Vaculíkova 11, Brno, v celoměstském zájmu. 

40. Prodloužení doby nájmu bytu č. 21 v domě Orlí 7, Brno.  

41. Návrh na neprodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 16 v domě Koliště 29 bez komplexní sociální podpory

42. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 38, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá    

43. „Bytový dům pro seniory Cejl – DPS“– změna závazku, zvýšení celkových nákladů  

44. Bytové domy Vojtova – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

45. Komplexní rekonstrukce domova pro seniory Nopova – zahájení zadávacího řízení

46. Veřejná zakázka „Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030" realizovaná v rámci projektu "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" CZ.03.474/0.0/0.0/17_080/0010105 – výběr dodavatele a smlouva

47. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" – souhlas s podáním žádosti o dotaci

48. Projekt „Revitalizace parku Dvorského“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

49. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti placeného stání, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 12/2019; rozšiřování oblastí placeného stání – fáze 1/2020

50. Deklarace o spolupráci a aktivní účasti na společných i mezinárodních projektech mezi statutárním městem Brnem a společností ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o  

51. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: "Výstavba kamerových bodů v MČ Brno střed – připojení k Městskému kamerovému dohledovému systému (MKDS)"

52. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Pod Sídlištěm – Podstránská“  

53. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Olomoucká – Nezamyslova“  

54. Dohoda o narovnání vztahu – stavba na pozemku p. č. 1045/12 v k. ú. Štýřice  

55. Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy pro stavbu „Oprava mostu ev. č. BM – 569 Bernáčkova přes Svratku“

56. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovišť

57. Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/1 a 1526/257 v k. ú. Komín

58. "Brno, Lazaretní – rekonstrukce vodovodu“ – splnění kvalifikace; výzva k podání nabídky

59. Veřejná zakázka malého rozsahu "Brno, Rooseveltova 13 - kanalizační přípojka" - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (PS) - výběr dodavatele a smlouva

60. "Brno, Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností Skanska a. s.  

61. "Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí" – změna závazku

62. "Brno, Chodská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu" – smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví České republiky – Ministerstva obrany  

63. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00007 pro stavbu "Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická – dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace"

64. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00024 pro stavbu "Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická – dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace"  

65. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemcích p. č. 29/8 a p. č. 3863/38 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovací domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“  

66. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovací domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“  

67. Návrh nabytí budovy bez čp/če – garáže, situované na pozemku p. č. 29/6 v k. ú. Královo Pole pro účely stavby parkovací domu „SO 101 – Parkovací dům Královo Pole nádraží“  

68. Návrh nabytí pozemku p. č. 551/2 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa – nová stavba“  

69. Nájem části pozemku p. č. 424/2 v k. ú. Trnitá pro stavbu „Cyklistická stezka Hladíkova, úsek 12“  

70. Výpověď Nájemní smlouvy č. 2637932819 o nájmu pozemku p. č. 768/27a části pozemku p. č. 768/28 v k. ú. Trnitá pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“  

71. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a.s. - Záměr nákupu akcií společnosti ENERGZET SERVIS a.s.

72. Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně

73. Opatření v městských zdravotnických zařízeních v souvislosti s šířením infekce koronavirem SARS-CoV-2

74. Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a organizacemi TIC BRNO, příspěvková organizace, a Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, k Anketě o novém názvu lodi na přehradě

Přítomni:

JUDr. Markéta Vaňková, Mgr. Petr Hladík, JUDr. Robert Kerndl, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Oliver Pospíšil, Róbert Čuma, Ing. Marek Fišer, Ing. David Grund, RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., Ing. Petr Kratochvíl, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Andrea Pazderová, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Bc. Filip Poňuchálek, Mgr. Roman Burian

 

1a. Souhlas s účastí předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna na schůzích Rady města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

účast Ing. Andrey Pazderové, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna, jako přizvané osoby na schůzích Rady města Brna ve volebním období 2018-2022 s účinností od 4. března 2020.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

1b. Podání adresovaná Radě města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

bere na vědomí

-  podání adresovaná Radě města Brna

-  způsob a stav jejich řešení

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

1c. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Úseku 4. náměstka primátorky MMB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. JUDr. Robert Kerdl, náměstek primátorky, vznesl požadavek na doplnění výběrové komise na obsazení funkce vedoucí/ho Úseku 4. náměstka primátorky o Ing. Petra Kratochvíla, člena Rady města Brna.

  

 

Rada města Brna

bere na vědomí

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Úseku 4. náměstka primátorky MMB v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

1d. Jmenování členů konkurzní komise a stanovení požadavků veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.

Rada města Brna

 

jmenuje

v souladu s § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů:

 • předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého, člena Rady města Brna, zástupce města
 • dalšího člena konkurzní komise RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D., člena Zastupitelstva města Brna, zástupce zřizovatele
 • konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu;

stanoví

požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace, které tvoří přílohu č.1b tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

 

1e. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kancelář primátorky města Brna MMB  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru Kanceláře primátorky města Brna MMB v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

 

1f. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.

 

Rada města Brna

 

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace, za podmínek uvedených v textu inzerátu;

 

schvaluje

text inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu;
 

jmenuje

výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:
Mgr. Petr Hladík – 1. náměstek primátorky města Brna

členové výběrové komise:

Bc. Tomáš Koláčný – náměstek primátorky
JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystrc
Ing. Aleš Doležel – vedoucí Úseku 1. náměstka primátorky MMB,
JUDr. Eva Rabušicová – vedoucí Odboru zdraví MMB,
Ing. Zdeněk Jurečka – vedoucí Personálního oddělení MMB,
MUDr. Roman Kraus, MBA
PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová –  psycholog, hlas poradní 

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 5349/6 v k. ú. Žabovřesky

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B návrhu usnesení. Na dotazy odpověděly Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB, a Mgr. Lucie Pokorná, starostka MČ Brno-Žabovřesky.

Rada města Brna

 

bere na vědomí žádost paní xxxx xxxxx xxxxxxxx o prodej pozemku p.č. 5349/6 v k.ú. Žabovřesky za účelem jeho využití jako okrasná zahrada u rodinného domu xxxxxxxxx xx,

 

nesouhlasí

se záměrem prodeje pozemku p. č. 5349/6 ostatní plocha neplodná půda o výměře 249 m2 v k. ú. Žabovřesky.

 

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

3. Žádost městské části Brno-Slatina o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020 na projekt "Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

,že na základě usnesení č. bodu 16 zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/11 konaného dne 5.11.2019 byl MČ Brno-Slatina poskytnut účelový transfer v celkové výši 5 900 000 Kč na "Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní";

 

souhlasí


s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020 z dotačního programu "Individuální dotace" městskou částí Brno-Slatina na projekt "Víceúčelové hřiště na ul. Černozemní" v celkové výši 1 000 000 Kč bez dalších nároků na finanční prostředky z rozpočtu města;
 

pověřuje

starostu městské části Brno-Slatina podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory a všech souvisejících dokumentů, a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

4. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s. Plán investic pro rok 2020

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Na dotazy odpověděli Ing. Vít Beran, místopředseda představenstva společnosti Lesy města Brna, a. s., a Ing. Jiří Neshyba, ředitel společnosti Lesy města Brna, a. s.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Brna, a. s., informace související s návrhem plánu investic společnosti Lesy města Brna, a. s., pro rok 2020;

schvaluje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Brna, a. s., plán investic společnosti Lesy města Brna, a. s., pro rok 2020, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

pověřuje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Brna, a. s., primátorku města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

5. Zvýšení celkových nákladů investiční akce "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení bodu. Na dotazy odpověděl Mgr. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

6. Přesun prostředků na dotace se záštitou; rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, z důvodu zajištění prostředků pro dotace vysokým školám.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

7. Poskytování individuálních dotací se záštitou do 50 tisíc Kč změna přílohy usnesení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

změnu přílohy č. 41 zápisu schůze Rady města Brna č. R8/055, konané dne 11. 12. 2019, bod č. 66, podle nového znění Zásad poskytování individuálních dotací se záštitou, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

10. Zapojení statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2020

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se zapojením statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2020;

bere na vědomí

uživatelskou příručku Křesadlo –  cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji;

schvaluje

Memorandum o spolupráci při oceňování dobrovolníků "Křesadlo 2020" mezi statutárním městem Brnem, Maltézskou pomocí, o.p.s., IČO: 26708451, se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 Praha a Jihomoravským krajem, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu;

pověřuje

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka podpisem tohoto memoranda.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

11. Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví Magistrátu města Brna na rok 2020

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví Magistrátu města Brna na rok 2020:

 • Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
 • Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
 • Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
 • Úrazová nemocnice v Brně

které tvoří přílohu č 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

12. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky „Rezidenční místa 2020“ souhlas zřizovatele příspěvkové organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky „Rezidenční místa 2020“, příspěvkovou organizací města Brna – Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace


Žádost nepředpokládá finanční spoluúčast města.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

13. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit:

- poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 1.144.000,- Kč, dle přehledu navržených dotací v tabulce "Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020",


- vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020,


- uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

14. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit:

- poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 121.000 Kč, dle přehledu navržených dotací v tabulce "Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora využití srážkové vody v roce 2020",


- vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v rámci dotačního programu Podpora využití srážkové vody,


 - uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v rámci dotačního programu Podpora využití srážkové vody.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

15. Veřejná zakázka malého rozsahu „E-spis – konfigurace a testování integrací dle NS API“ – výběr dodavatele; smlouva 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „E-spis – konfigurace a testování integrací dle NS API“ nabídku společnosti ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4,

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit uveřejnění
uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č. [R8/067/15]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

16. Veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova maintenance na CLOVER – renewal CloverCARE“ – výběr dodavatele; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Obnova maintenance na CLOVER renewal CloverCARE“ nabídku společnosti CloverDX a. s., IČO 28213874, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha 1,

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností CloverDX a. s., IČO 28213874, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha 1, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 

pověřuje

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB, podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění
uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č. [R8/067/16]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

17. Veřejná zakázka malého rozsahu „Servis a rozvoj EPM“ – výběr dodavatele; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Servis a rozvoj EPM“ nabídku společnosti inzagi s. r. o., IČO 03623947, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno,

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností inzagi s. r. o., IČO 03623947, se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB, podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění
- uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č. [R8/067/17]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]


 Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

18. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření telefonních služeb o instalaci pobočkové ústředny“ – výběr dodavatele; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Rozšíření telefonních služeb o instalaci pobočkové ústředny“ nabídku společnosti Alcaserv Czech, a. s., IČO 04125622, se sídlem Valentinská 20/10, Josefov, 110 00 Praha 1,

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Alcaserv Czech, a. s., IČO 04125622, se sídlem Valentinská 20/10, Josefov, 110 00 Praha 1, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna zajistit uveřejnění
- uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č. [R8/067/18]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

nepř.

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

19. Minitendr na nákup produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – návrh prováděcí smlouvy k rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft mezi statutárním městem Brnem a společností AUTOCONT a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

 

schvaluje

prováděcí smlouvu k rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft mezi statutárním městem Brnem a společností AUTOCONT a. s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

 
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem této smlouvy.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění
uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č. [R8/067/19/01]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č. [R8/067/19/02]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu

T: bezodkladně

***

úkol č. [R8/067/19/03]

zodpovídá: OMI               [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

20. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Na dotazy odpověděli Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB, MgA. Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, a Ing. Lenka Gregrová, vedoucí Oddělení veřejnosprávní kontroly Odboru kultury MMB.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci, IČO 00094820, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, v roce 2019 včetně opatření ředitele přijatých k odstranění nedostatků.

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB prověřit realizaci opatření k odstranění nedostatků přijatých ředitelem Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.

Termín: dle plánu finančních kontrol OK MMB na rok 2020

***

úkol č. [R8/067/20]

zodpovídá: OK               [12]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

21. Změna neinvestičního příspěvku Národního divadla Brna, příspěvkové organizace, v roce 2020 – návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení bodu. Na dotazy odpověděli Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního MMB, Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB, MgA. Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, a Ing. Lenka Gregrová, vedoucí Oddělení veřejnosprávní kontroly Odboru kultury MMB.

 

Schváleno 8 členy, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

zdr.

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

zdr.

nepř.

 

22. Dohoda o mlčenlivosti v rámci spolupráce při realizaci projektu Brno New Town Square

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

že

 • statutární město Brno (SMB) a společnost Brno New Town Square, s. r. o. (Town Square) uzavřely dne 9.1.2020 dohodu o budoucí spolupráci při realizaci projektu Brno New Town Square (dohoda a projekt),  spočívajícího ve vytvoření multifunkčního komplexu sestávajícího ze šesti nadzemních objektů vystavených na společném podnoži, jenž bude klást důraz na veřejné prostranství vytvořené mezi jednotlivými budovami a urbanisticky propojí jižní a severní části SMB v současnosti oddělené stávajícím vlakovým nádražím Brno a OD Tesco;  
 • do 2 měsíců po podepsání dohody má SMB poskytnout Town Square na základě dohody o mlčenlivosti dokumenty za účelem provedení právní a technické prověrky nezbytné k přípravě dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na Projekt a uzavření smluv předvídaných dohodou;

schvaluje

 • Dohodu o mlčenlivosti (dohoda) mezi statutárním městem Brnem a společností Brno New Town Square, s. r. o., IČO: 054 43 571, se sídlem Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha, jež tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem této dohody.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

O bodech č. 23 až 31 bylo hlasováno společně.

 

23. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

1. skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,‑ Kč za porušení uvedeného závazku,

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň,

 
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
bezúplatné nabytí

pozemků

 • p. č. 3161/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 573 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/5 ostatní plocha, zeleň, o výměře 104 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/6 ostatní plocha, zeleň, o výměře 9 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/7 ostatní plocha, zeleň, o výměře 241 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/9 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1303 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/18 ostatní plocha, zeleň, o výměře 664 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/20 ostatní plocha, zeleň, o výměře 292 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/27 ostatní plocha, zeleň, o výměře 512 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3167/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3167/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m2, v k. ú. Řečkovice
 • p. č. 3161/24 ostatní plocha, zeleň, o výměře 9 m2, v k. ú. Řečkovice

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,

za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

24. Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

1. skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,‑ Kč za porušení uvedeného závazku,

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň,

 
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit
bezúplatné nabytí

spoluvlastnických podílů

 • id. 1/4 pozemku p. č. 3161/15 ostatní plocha, zeleň, o výměře 934 m2, v k. ú. Řečkovice
 • id. 1/4 pozemku p. č. 3161/22 ostatní plocha, zeleň, o výměře 18 m2, v k. ú. Řečkovice
 • id. 2/3 pozemku p. č. 3161/17 ostatní plocha, zeleň, o výměře 353 m2, v k. ú. Řečkovice
 • id. 1/2 pozemku p. č. 3161/16 ostatní plocha, zeleň, o výměře 810 m2, v k. ú. Řečkovice
 • id. 1/2 pozemku p. č. 3161/19 ostatní plocha, zeleň, o výměře 238 m2, v k. ú. Řečkovice

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,

za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

25. Návrh na změnu přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/41, bod č. 215 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 257/1 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu přílohy č. 180 bodu č. 215 usnesení Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 04.09.2018, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-18/175 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/232,

 
2. nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/232.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

26. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 81 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Černovice a Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 64 bodu č. 81 usnesení Z8/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.02.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/4971/2018-BVYM dle nového znění smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/246 a BP-19/252,
 
2. nové znění smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/246 a BP-19/252.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

27. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 77 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Štýřice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy.

  

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 60 bodu č. 77 usnesení Z8/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.02.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-18/263 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/099,

 
2. nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/099.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

28. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 79 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 62 bodu č. 79 usnesení Z8/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.02.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-18/299 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-19/107 a smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-18/278 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-19/108,

 
2. nové znění smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-19/107 a BP-19/108.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

29. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 85 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 74 bodu č. 85 usnesení Z8/04. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.03.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 180/2018 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-20/003,

 
2. nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-20/003.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

30. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/03, bod č. 80 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, Lesná a Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy.

  

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 63 bodu č. 80 usnesení Z8/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.02.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-18/243 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-19/192,

 
2. nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-19/192.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

31. Návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/04, bod č. 86 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
 
1. změnu části přílohy č. 75 bodu č. 86 usnesení Z8/04. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 05.03.2019, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 183/2018 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/280,

 
2. nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-19/280.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

32. Pronájem pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

pronájem pozemku p. č. 1017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 896 m2 v k. ú. Ponava spolku Brněnský lužánecký tenisový klub, zapsaný spolek, IČ: 18825443, se sídlem Lužánecká 2016/7, 602 00 Brno, za podmínek dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 6205-2-078, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

33. Nájem části pozemku p. č. 537/ k. ú. Černá Pole

Bylo hlasováno bez rozpravy.    

 

Rada města Brna

schvaluje

nájem části pozemku p. č. 537/1 – ostatní plocha o výměře 17 m2    k. ú. Černá Pole společnosti Exponex s. r. o. se sídlem Janouškova 2015/1a, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO 29222338 za roční nájemné ve výši 2 040,-- Kč a za podmínek, uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 537/1 – ostatní plocha o výměře 17 m2    k. ú. Černá Pole společnosti Exponex s. r. o. se sídlem Janouškova 2015/1a, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO 29222338. 

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

nepř.

 

34. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – Neutralizační a deemulgační stanice společnosti SUEZ CZ a. s. na čistírně odpadních vod Brno Modřice

Bylo hlasováno po delší rozpravě o 1. části návrhu usnesení. Na dotazy odpověděli Mgr. Petr Špičák, technický ředitel společnosti SUEZ CZ, a. s., Ing. Tomáš Doležal, technickoprovozní manažer společnosti SUEZ CZ, a. s., Mgr. Miloš Procházka, advokát AK Procházka, a Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

materiály zpracované v souvislosti se záměrem stavebníka SUEZ CZ a. s. zřídit a provozovat stavbu s názvem „Neutralizační a deemulgační stanice jako koncové technologické zařízení pro odstraňování kapalných odpadů a odpadních vod s obsahem nebezpečných látek“ v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice, a to

 • předloženou Analýzu stávajícího stavu likvidace průmyslových odpadních vod v Brněnské metropolitní oblasti zpracovatele SUEZ CZ a. s. včetně Podkladové studie odpadového hospodářství neutralizační a deemulgační stanice zpracovatele INVEK s. r. o.
 • předložené Posouzení možnosti realizace a provozu neutralizační a deemulgační stanice na čistírně odpadních vod Brno – Modřice z úrovně společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno 8 členy, nikdo nebyl proti a 2 se zdrželi hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

zdr.

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

nepř.

zdr.

 

35. Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Orlí 7, k. ú. Město Brno

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

společnou žádost o pronájem nebytových prostor ve 2. NP dvorního traktu budovy Orlí 7, č. p. 480, která je součástí pozemku p. č. 188, k. ú. Město Brno, a to žadatelek xxxxxxxx xxxxxx, Bartákova 2253/13, 628 00 Brno-Líšeň, IČO 06998313, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Fügnerova 433/7, 613 00, Brno-Černá Pole, IČO 07852410;

schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxx, Bartákova 2253/13, 628 00 Brno-Líšeň, IČO 06998313, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Fügnerova 433/7, 613 00, Brno-Černá Pole, IČO 07852410, jako společnými nájemci, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 74,94 m2 ve 2. NP dvorního traktu budovy Orlí 7, č. p. 480, která je součástí pozemku p. č. 188, k. ú. Město Brno;

Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

36. Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně – xxxxxxx xxxxxxx

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx o krátkodobý pronájem prostor Křížové chodby Nové radnice v Brně pro uspořádání 29. ročníku mezinárodní nožířské výstavy Brno Super 2021 a 21. ročníku mezinárodní nožířské výstavy Podzimní nože Brno 2021;

schvaluje

- uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 26. do 27. 3. 2021 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Řezáčova 767/50, 624 00, Brno-Komín, IČO 15193951, jako nájemcem za účelem uspořádání 29. ročníku mezinárodní nožířské výstavy Brno Super 2021;

- uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 12. do 13. 11. 2021 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Řezáčova 767/50, 624 00, Brno-Komín, IČO 15193951, jako nájemcem za účelem uspořádání 21. ročníku mezinárodní nožířské výstavy Podzimní nože Brno 2021;

Smlouvy o krátkodobém nájmu tvoří přílohy č. 17a a 17b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o krátkodobém nájmu prostor.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

37. Výpůjčka Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně – Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy o Variantě A návrhu usnesení.  

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

žádost pobočného spolku Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s., Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 64331016, o výpůjčku prostor Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně za účelem uspořádání výstavy k 25. výročí založení Unie ROSKA;

schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a pobočným spolkem Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s., Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 64331016, jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky prostor Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně, č. p. 196, na pozemcích p. č. 493, 498 a 503 v k. ú. Město Brno, a to od 2. 8. 2020 do 16. 8. 2020 za účelem uspořádání výstavy pod názvem „Tam, kde svítí maják“, přičemž smlouva zohledňuje požadavek vypůjčitele na bezplatné využití prostor bez úhrady stanovené paušální částky za energie a služby spojené s výpůjčkou;

Smlouva o výpůjčce tvoří přílohu č. 18 zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

38. Poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxxxxxx v celoměstském zájmu

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

souhlasí

s poskytnutím v celoměstském zájmu maximálně třípokojového bytu manželům xxxxx xxxxxxxxxxxx, nar. 1970 a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nar.  1967, za podmínky, že xxxxx xxxxxxxxxxxx ukončí nájem 3+kk-pokojového bytu zvláštního určení č.  26 ve 4. nadzemním podlaží domu Mikulovská 49/9, Brno.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

39. Schválení pronájmu bytu č. 13 v domě Vaculíkova 11, Brno, v celoměstském zájmu

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

schvaluje

v celoměstském zájmu pronájem dvoupokojového bytu č. 13 v 6. nadzemním podlaží domu Vaculíkova 11, Brno, xxxxxx xxxxxxxxx, nar.1958, na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné stanovené městskou částí Brno–sever, s tím, že výše nájemného bude každoročně zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a za podmínky, že xxxx xxxxxxxxx vyklidí a předá dvoupokojový byt č. 1 v 1. podlaží domu Milénova 13, Brno.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

40. Prodloužení doby nájmu bytu č. 21 v domě Orlí 7, Brno

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

schvaluje

prodloužení doby nájmu třípokojového bytu č. 21 v domě Orlí 7, Brno, o 1 rok, xxxxx xxxxxxxx za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy nebude dlužit na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

41. Návrh na neprodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 16 v domě Koliště 29 bez komplexní sociální podpory

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

neschvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního 3-pokojového bytu č. 16 v domě Koliště 29, Brno, pronajatého xxxx xxxxxxx.

 

Schváleno 8 členy, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

nepř.

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

nepř.

zdr.

 

42. Návrh na odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-střed, pozemku p. č. 38, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá

Bylo hlasováno bez rozpravy.    

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

 
vzít na vědomí

usnesení ZMČ/2019/9/14-1 ze dne 6.11.2019, kterým Zastupitelstvo městské části Brno-střed souhlasí s odsvěřením, popř. prodejem nájemcům či 3. osobě, nebo využitím pro sociální účely (např. sdílené bydlení, Strategický plán sociálního začleňování) pozemku p. č. 38, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá;


schválit

městské části Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu článku 75 odst. 6 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění:
 
pozemku p. č. 38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2, jehož součástí je stavba č. pop. 337, bytový dům Mlýnská 26, vše k. ú. Trnitá;

 
z kategorie: část II – obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené na Z1/030. zasedání ZMB dne 1. 7. 1993,

 
se souhlasem městské části Brno-střed,

 
s tím, že dům Mlýnská 26 bude předán do správy Odboru správy majetku MMB vyklizený a zabezpečený proti vniknutí osob a zvířat.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

43. „Bytový dům pro seniory Cejl – DPS“– změna závazku, zvýšení celkových nákladů 

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům pro seniory Cejl DPS“ zadanou podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) dle § 222 odst. 5 zákona


- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915 na veřejnou zakázku „Bytový dům pro seniory Cejl-DPS“ zadanou podle ustanovení § 56 zákona. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu, ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

- vedoucí Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915.

***

RMB ukládá vedoucí Bytového odboru MMB zajistit odeslání formuláře "Oznámení o změně" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

T: do 30 dnů od změny závazku

***

úkol č. [R8/067/43]

zodpovídá: BO               [3225]

termín: [viz usnesení]

schvaluje

zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2642 „Bytový dům pro seniory Cejl“ ze 116 mil Kč na 125 mil. Kč a prodloužení doby realizace akce z roku 2020 do roku 2021.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

44. Bytové domy Vojtova – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČO 46347534, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucí Bytového odboru MMB podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

45. Komplexní rekonstrukce domova pro seniory Nopova – zahájení zadávacího řízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

- zahájení zadávacího řízení u koncese na službu „Domov pro seniory Nopova“ v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v zjednodušeném režimu;


- předběžné oznámení, kterým vyzývá dodavatele k vyjádření předběžného zájmu. Předběžné oznámení tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal, s. r. o. advokátní kancelář:

- uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie;
T: bezodkladně

***

úkol č. [R8/067/45/01]

zodpovídá: OSP               [20]

termín: [viz usnesení]

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal, s. r. o. advokátní kancelář:


- další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
T: bezodkladně

***

úkol č. [R8/067/45/02]

zodpovídá: OSP               [20]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

46. Veřejná zakázka „Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030" realizovaná v rámci projektu "Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna" CZ.03.474/0.0/0.0/17_080/0010105 – výběr dodavatele a smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Vytvoření Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030" nabídku Masarykovy univerzity, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno. IČO: 00216224;

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Masarykovou univerzitou, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, IČO: 00216224, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

47. Projekt "Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci" – souhlas s podáním žádosti o dotaci

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

souhlasí

s podáním žádosti Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí na projekt „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

- ředitelku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, k jednání se správcem Národního programu Životní prostředí, podpisem žádosti o dotaci, souvisejících dokumentů a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu „Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizaci“,

- Ing. Jana Sýkoru, osobní číslo xxxxxx, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB a Ing. Ivana Hlouška, osobní číslo xxxxxx, vedoucího Oddělení implementace projektů, každého samostatně k jednání se správcem Národního programu Životní prostředí.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

48. Projekt „Revitalizace parku Dvorského“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5918050399 mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 62161521, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem dodatku č. 1.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv

T: do 30 dnů od uzavření dodatku

***

úkol č. [R8/067/48]

zodpovídá: OIEF               [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

49. Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti placeného stání, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 12/2019; rozšiřování oblastí placeného stání – fáze 1/2020

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 12/2019, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

50. Deklarace o spolupráci a aktivní účasti na společných i mezinárodních projektech mezi statutárním městem Brnem a společností ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

Rada města Brna

schvaluje

Deklaraci o spolupráci a aktivní účasti na společných i mezinárodních projektech mezi statutárním městem Brnem a společností ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o., IČO 05976359, se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

51. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: "Výstavba kamerových bodů v MČ Brno-střed – připojení k Městskému kamerovému dohledovému systému (MKDS)"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

souhlasí

se zpracováním investičního záměru na akci: "Výstavba kamerových bodů v MČ Brno-střed připojení k Městskému kamerovému dohledovému systému (MKDS)".

 

Schváleno 8 členy, nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

zdr.

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

zdr.

zdr.

 

52. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Pod Sídlištěm – Podstránská“

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

souhlasí

se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Pod Sídlištěm Podstránská“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

53. Souhlas se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Olomoucká – Nezamyslova“

Bylo hlasováno bez rozpravy. 

 

Rada města Brna

souhlasí

se zpracováním investičního záměru na akci: „Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Olomoucká Nezamyslova“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

54. Dohoda o narovnání vztahu – stavba na pozemku p. č. 1045/12 v k. ú. Štýřice

Bylo hlasováno bez rozpravy.  

 

Rada města Brna

schvaluje

uzavření dohody o narovnání vztahu mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívající v úhradě částky 26.119,00 Kč a zákonných úroků z prodlení z uvedené částky statutárním městem Brnem za umístění stavby místní komunikace na pozemku p. č. 1045/12 v k. ú. Štýřice bez právního důvodu za období od 27. 09. 2016 do 27. 09. 2019 a náhradě nákladů na právní zastoupení a na soudní poplatek v celkové výši 10.284,40 Kč, za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

55. Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy pro stavbu „Oprava mostu ev. č. BM – 569 Bernáčkova přes Svratku“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

schvaluje

uzavření dodatku č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010391
se spol. E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro stavbu „Oprava mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku“, za podmínek uvedených v dodatku č. 01, který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu;
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

56. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovišť

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovišť ze dne 1. 1. 1996 mezi statutárním městem Brnem a společností Veletrhy Brno, a. s., se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 25582518, který je přílohou č. 29 tohoto zápisu.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

57. Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/1 a 1526/257 v k. ú. Komín

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit
nabytí pozemků p. č. 1526/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 a p. č. 1526/257 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2, oba v k. ú. Komín, ve spoluvlastnictví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 64.500 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

58. "Brno, Lazaretní – rekonstrukce vodovodu“ – splnění kvalifikace; výzva k podání nabídky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

bere na vědomí

účastníky, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Lazaretní – rekonstrukce vodovodu“ zadávanou podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a budou vyzváni k podání nabídky v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona:

 • společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., IČO: 253 42 100, se sídlem Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno;
 • společnost EVT Stavby s. r. o., IČO: 252 60 766, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy;
 • společnost HYDRO & KOV s. r. o., IČO: 277 20 161, se sídlem Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň a společnost STAVMONTA spol. s r.o., IČO: 405 25 007, se sídlem Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň – účastníky společnosti „Společnost HYDRO & KOV - STAVMONTA – Brno, Lazaretní -  rekonstrukce vodovodu“;
 • společnost IDPS s. r. o., IČO: 475 37 205, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno a společnost POHL cz, a. s., IČO: 256 06 468, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263 – účastníky společnosti „IDPS x POHL – Lazaretní“;
 • společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 253 17 628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá; 602 00 Brno;
 • společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o., IČO: 454 74 281, se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno;
 • společnost EUROVIA CS, a. s., IČO: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1;
 • společnost IMOS Brno, a. s., IČO: 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno;
 • společnost COLAS CZ, a. s., IČO: 261 77 005, se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000;
 • společnost COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., IČO: 31 631 134, se sídlem Kysihýbelská 29 Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika;
 • společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., IČO: 416 01 645, se sídlem Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100 a společnost KVIS Pardubice a. s., IČO: 465 06 934, se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice – účastníky společnosti „Společnost Brno, Lazaretní – rekonstrukce vodovodu“;
 • společnost PORR a. s., IČO: 430 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 a společnost PORR Bau GmbH, IČO: FN 34160 k, se sídlem Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika – účastníky společnosti „Společnost Brno, Lazaretní“;

schvaluje

 • text výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, Lazaretní – rekonstrukce vodovodu“, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

- odeslání výzvy k podání nabídky účastníkům zadávacího řízení,

T: bezodkladně

***

úkol č. [R8/067/58/01]

zodpovídá: OI               [14]

termín: [viz usnesení]

 

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu
T: bezodkladně

***

úkol č. [R8/067/58/02]

zodpovídá: OI               [14]

termín: [viz usnesení]

souhlasí

s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona,

 

pověřuje

vedoucího útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Bc. Jaromíra Pešku, MSc

 • jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ustanoveními § 43 zákona oprávněn účastnit se jednání všech komisí zřízených zadavatelem.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

 

59. Veřejná zakázka malého rozsahu "Brno, Rooseveltova 13 – kanalizační přípojka" – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (PS) – výběr dodavatele a smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Brno, Rooseveltova 13 - kanalizační přípojka" - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (PS) nabídku společnosti AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526;

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru Magistrátu města Brna.

pověřuje

vedoucího Odboru i