Statutární město Brno

Rada města Brna

 

Statutární město Brno
Rada města Brna

ZÁPIS

schůze Rady města Brna č. R8/047

konané dne 30. října 2019

Jednání RMB zahájila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, která vedla schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu Ing. Oliveru Pospíšilovi a RNDr. Filipu Chvátalovi – schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

Hlasování o stažení bodů č. 38, 39, 122, o navrženém programu (body 1a-d - 145) a dále o zařazení bodů s názvy:

-       Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB roku 2019 – návrh rozpočtového opatření

-       Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020, návrh rozpočtového opatření

-       Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno“  

-       Návrh rozpočtového opatření – přesun v rámci běžných výdajů Odboru dopravy MMB

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

38. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji na spolufinancování VIDA! science centra v období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2024 - návrh rozpočtového opatření

39. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Czechitas z. s. na projekt "Podpora vzdělávání a popularizace IT ve městě Brně"  

122. Schválení investičního záměru „Rekonstrukce ulice Křenová“

Schválený program jednání:

 

1a. Návrh aktualizace Organizačního řádu MMB

1b. Návrh organizační změny Personálního oddělení MMB

1c. Návrh na jmenování ředitele Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace  

1d. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace  

2. Návrh na změnu účelu použití části investičního transferu a části neinvestičních transferů MČ Brno-střed − návrh rozpočtového opatření   

3. Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - návrh na změnu v představenstvu obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. 

4. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a.s. - aktualizovaný plán investic pro rok 2019

5. Informace o výstavbě pavilonu D a rekonstrukci pavilonu C  

6. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů - vybudování nové dotřiďovací linky – návrh na udělení koncernového pokynu

7. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

8. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí, návrh poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 městské části Brno-střed na navýšení zdrojů Fondu Sněmu starostů

9. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

10. Návrh Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina

11. Návrh Krátkodobé dohody o užívání majetku prostor objektu budovy divadla Reduta mezi Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací a statutárním městem Brnem

12. Návrh na pojmenování nového parku na území města Brna

13. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB

14. Aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

15. „Nová čtvrť Trnitá“ - zařazení projektu mezi strategické projekty města Brna

16. Projekt „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ – delegování zástupců do Výboru 

17. Žaloba o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů - Návrh žalobců na uzavření smíru

18. Navýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2409 "Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně"

19. Návrh Dodatku č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci

20. Návrh na zapojení statutárního města Brna do projektu "Udržitelné metropole ČR"

21. Projekty sběrných středisek odpadů  v Brně - návrh licenční smlouvy autorské

22. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření

23. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna , návrh rozpočtového opatření  

24. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení

25. Dodatky ke smlouvám č. 51022104, 0042110304525 a 4219033606 o umístění výdejních automatů na veřejných pohřebištích města Brna

26. Záměr ukončení nájemní smlouvy č. 4214034141 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxxxxx

27. Varovný informační systém města Brna – Dohoda o umístění elektronických  sirén uzavřená s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

28. Záměr směny pozemků p.č. 3469/1, 3496/4 a 3497/1 vše v k.ú. Řečkovice, pozemku p.č. 101 v k.ú. Útěchov u Brna a pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Ořešín za část pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Soběšice pro stavbu "Rozšíření pohřebiště v Brně - Soběšicích"

29. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření  

30. Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně"

31. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2019 – návrh rozpočtového opatření

32. Převod části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-sever na akci "Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila" Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření - návrh smlouvy

33. Průběžná zpráva o průběhu realizace Čekárny Brno dolní nádraží (projekt "Dolní nádraží Brno - oživení přednádražního prostoru") včetně vyúčtování a návrh na prodloužení provozu Čekárny Brno dolní nádraží na období od 1. 11. 2019 do 15. 12. 2019

34. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno  

35. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření

36. Návrh na členství statutárního města Brna v síti evropských metropolitních regionů a oblastí METREX

37.  Úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 na projekty participativního rozpočtu - návrh rozpočtového opatření    

40. Odpověď na petici "Vyhlídkový parčík a posezení Horská"

41. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výpočet oslunění pro celé území statutárního města Brna“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

42. Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

43. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření portů pro lokality MMB“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

44. Veřejná zakázka malého rozsahu „Servis a rozvoj SW produktu CloverETL“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

45. Veřejná zakázka malého rozsahu „Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy  

46. Návrh na podání žaloby ve věci nájmu Kleinova paláce

47. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Sadová v souvislosti s výstavbou mateřské školy v „Obytném souboru Sadová“    

48. Záměr prodeje pozemku p. č. 513/2 v k. ú. Stránice formou nabídkového řízení

49. Záměr prodeje pozemku p.č. 3191/3 v k.ú. Líšeň

50. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 8741, k. ú. Židenice  

51. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 178/4, k. ú. Ořešín  

52. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 3949/1 v k.ú. Líšeň.  

53. Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Chrlice.  

54. Záměr a návrh prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438 nebo záměr prodeje pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1,   2437/2, 2437/3, 2438, částí pozemků p.č. 2436, 2437/1  v k.ú. Černovice.  

55. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2994, 2996, 2998 a 3001, vše k.ú. Bohunice  

56. Návrh změny usnesení R8/038 schůze Rady města Brna, bod č. 69 -  návrh prodeje pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina  

57. Návrh nabytí pozemků p. č. 518/43 a p. č. 536/3, oba v k. ú. Komárov  

58. Návrh nabytí pozemků od společnosti TJ FAVORIT Brno, a.s., zapsaných na LV č. 2288 a návrh nabytí staveb od Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolku, zapsaných na LV č. 502, vše k.ú. Pisárky  

59. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Lesná z majetkové podstaty úpadce PSJ, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna  

60. Návrh nabytí pozemků v k.ú. Bystrc  

61. Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/26 na pozemku p.č. 1465 v k.ú. Staré Brno  

62. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.e. 305, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p.č. 782 v k.ú. Nový Lískovec  

63. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 3643/10 v k.ú. Černá Pole  

64. Nabídka předkupního práva ke stavbě č.p. 693, způsob využití objekt k bydlení, postavené na pozemku p.č. 910 v k.ú. Štýřice  

65. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p.č. 886 v k.ú. Slatina  

66. Návrh na uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 3135/1 k.ú. Bohunice a návrh na uzavření souhlasného prohlášení  

67. Záměr směny pozemků p.č. 7623/51 a 7623/53 v k.ú. Židenice za pozemky p.č. 7747/69, 8438/8, 8438/10, 8441/2 v k.ú. Židenice a zpráva ve věci jednání o záměru nabytí pozemků  

68. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p.č. 945/13, 945/14, 5101, 5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/6, 5158/7 v k.ú. Žabovřesky   

69. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno – Líšeň, části pozemku p.č. 3658/6 v k.ú. Líšeň  

70. Záměr dispozice s  pozemkem p.č. 4701/4 v k.ú. Židenice  

71. Návrh na dispozice s majetkem s Masarykovou univerzitou

72. Návrh pronájmu částí pozemku p.č. 917/6 v k.ú. Trnitá společnosti EUROPLAKAT spol. s r.o.  

73. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1463/3 v k.ú. Horní Heršpice

74. Záměr  nájmu části pozemku p. č. 987/14 v k. ú. Medlánky  

75. Návrh na ukončení smlouvy na pacht pozemků p. č. 1741/4 a p. č. 1741/5 v  k. ú. Husovice    

76. Záměr propachtování pozemků v k. ú. Bosonohy k zemědělské výrobě společnosti GenAgro Říčany, a.s.

77. Záměr propachtování částí pozemků p.č. 3189/1, 4166/1, 4166/4  a pozemku p.č. 4166/5 v  k.ú. Líšeň.  

78. Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby, návrh rozpočtového opatření      

79. Návrh na poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby MČ Brno-sever – výjimka ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města

80. „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo v režimu podlimitní veřejné zakázky  

81. "Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice" - výběr dodavatele a návrh smlouvy o dílo

82. Záměr celkové rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice  

83. Návrh na poskytnutí bytu xxxx xxxxxxx xxxxxx v celoměstském zájmu  

84. Návrh na pronájem  bytu č. 1 a 33  v domě Zderadova 3  

85. Návrh na pronájem  bytu č. 14  v domě Zderadova 3  

86. Návrh na pronájem sociálního bytu č. 3 v domě Jánská 18/20  

87. Prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 9 v domě Stará 24 s komplexní sociální podporou

88. Návrh žadatelů o byty s komplexní sociální podporou  

89. Žádost paní xxxxxx xxxxxxxx o uzavření nové nájemní smlouvy  

90. Žádost MČ Brno – jih o vydání předchozího souhlasu Rady města Brna s pronájmem bytu  

91. Veřejná zakázka malého rozsahu „Jakubské nám. 5 – PD vzduchotechnika a klimatizace“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy  

92. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rumiště 3,5,9 – oprava vozovky“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy  

93. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zabezpečení opěrné zdi – Anenské terasy“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

94. Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Bratislavská 68, k. ú. Zábrdovice  

95. Úprava smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Starobrněnská 14, k. ú. Město Brno  

96. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84, k. ú. Černovice  

97. Žádost o neplacení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. 16 na pozemku p. č. 696 v k. ú. Veveří  

98. Připomínky statutárního města Brna k dílčímu výstupu ze studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav  

99. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtových opatření

100. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - listopad 2019 - návrh rozpočtového opatření

101. Projekt „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“ - posouzení projektu, žádost o dotaci

102. Projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Obřany“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace  

103. Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

104. Projekt "Řízení ITI BMO" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

105. Projekt „Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

106. Projekt „Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

107. Projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ – návrh zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu, návrh rozpočtového opatření  

108. Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně II" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření

109. Projekt "Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka" - návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace; návrh rozpočtového opatření

110. Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“ – návrh rámcové smlouvy o financování projektu

111. Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci

112. Změna pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektům IROP  

113. 6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022

114. Návrh na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Poradce pro přípravu a zadání koncese projektů: Domov pro seniory Tomešova a Komplexní rekonstrukce domova pro seniory Nopova"

115. Návrh na úpravu rozpočtu Odboru sociální péče MMB na rok 2019 - návrh rozpočtového opatření

116. Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Paspoint, z.ú. na sociální službu zařazenou do individuálního projektu KrÚ JMK „Vybrané služby sociální prevence na území JMK“, návrh rozpočtového opatření

117. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019

118. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje    

119. Návrh na vyřazení majetku předaného k hospodaření Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci

120. Návrh změny Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností  od 1. 1. 2020    

121. Schválení investičního záměru „Cyklostezka údolím Leskavy – I. a II. etapa“

123. Schválení investičního záměru „Výstavba kamerových bodů MČ Brno‑Chrlice – rozšíření Městského kamerového dohledového systému-MKDS“

124. Schválení investičního záměru „Výstavba kamerových bodů MČ Brno‑Líšeň – rozšíření Městského kamerového dohledového systému-MKDS“

125. Návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy v k.ú. Chrlice pro stavbu „Rekonstrukce chodníku – K Sídlišti, Rebešovická“  

126. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování parkovacích služeb v PD DOMINI PARK

127. Návrh smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se spol. E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Oprava mostu ev.č. BM – 569 Bernáčkova přes Svratku“

128. Návrh nabytí pozemků p. č. 2105/3, 2106/4, oba v k. ú. Bohunice

129. Návrh nabytí pozemků p.č. 748/2 a p.č. 1535/5, oba v k.ú. Komín  

130. Návrh nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/3 k pozemkům p.č. 8207/83, 8364/31, 8357/36, 8361/31, 8362/12 a 8363/14, vše v k.ú. Židenice  

131. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům  p.č. 5528/48 a p.č. 8347/1 v k. ú. Židenice.  

132. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 8390/4 v k. ú. Židenice  

133. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 8390/7 a p.č. 8390/120 v k. ú. Židenice    

134. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 1191/1 v k. ú. Trnitá  

135. Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4. etapa I. část – zahájení zadávacího řízení

136. Veřejná zakázka malého rozsahu "Brno, Kamenná čtvrť I – výstavba vodovodu" - projektová dokumentace a autorský dozor - výběr dodavatele, návrh smlouvy o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a.s.

137. Návrh nabytí pozemků p.č. 1749/78, p.č. 1749/84 a p.č. 1749/551 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa - nová stavba“  

138. Návrh nabytí části pozemku p.č. 1293 v k.ú. Chrlice pro stavbu „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“  

139. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4047/1 v k. ú. Bystrc

140. Nájem pozemků p.č. 4550 a 4551 a částí pozemků p.č. 3841 a 4552 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Východní obchvat Žebětína“  

141. Nájem  částí pozemků  p.č. 1885/1 a p.č. 1901 v k.ú. Starý Lískovec pro stavbu „Terminál IDS Starý Lískovec IA. Etapa“  

142. Návrh zřízení služebnosti k mostu ev. č. BM-036 v k. ú. Zábrdovice  pro stavbu „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická, včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice"  

143. "Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ČR - ÚZSVM  

144. Návrh výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost Technické sítě Brno, akciová společnost k pozemkům v k.ú. Pisárky  

145. Návrh výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost Technické sítě Brno, akciová společnost k pozemkům v k.ú. Bohunice

146. Aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB roku 2019 – návrh rozpočtového opatření

147. Návrh na poskytnutí transferů městským částem z rozpočtu Odboru investičního v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020, návrh rozpočtového opatření

148. Návrh Smlouvy o výstavbě dopravní a technické infrastruktury a mateřské školy v rámci stavby obytný soubor „Čtvrť Pod Hády, Brno“  

149. Návrh rozpočtového opatření – přesun v rámci běžných výdajů Odboru dopravy MMB

Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

Body č. 49 a 52 byly projednány po bodu č. 1d.

 

Přítomni:

JUDr. Markéta Vaňková, Mgr. Petr Hladík, JUDr. Robert Kerndl, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Oliver Pospíšil, Róbert Čuma, Ing. Marek Fišer, Ing. David Grund, RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., Ing. Petr Kratochvíl, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Bc. Filip Poňuchálek, Mgr. Roman Burian.

 

 

Nepřítomen:

Mgr. Jaroslav Suchý

1a. Aktualizace Organizačního řádu MMB

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 11. 2019. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

1b. Organizační změna Personálního oddělení MMB

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna stanoví

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo ke dni 1. 11. 2019, které bude realizováno v Personálním oddělení s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB bude stanoven od schváleného stavu k 31. 10. 2019, a bude jej garantovat Organizační odbor,


 

zřizuje

1 funkční místo referenta PO (2010/05) v Personálním oddělení, ke dni 1. 11. 2019;

 

bere na vědomí

potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 1 nově zřízeného funkčního místa;
 

schvaluje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 11. 2019. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

bere na vědomí

navrhované funkční schéma Personálního oddělení, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Personálního oddělení promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***
úkol č. [R8/047/1b]

zodpovídá: PO                            [6]
termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

1c. Jmenování ředitele Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

jmenuje

MUDr. Pavla Pilera ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2020 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

1d. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace za podmínek uvedených v textu inzerátu.

schvaluje

text inzerátu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

jmenuje

výběrovou komisi ve složení:


předseda komise:

 • JUDr. Robert Kerndl  –  náměstek primátorky města Brna

členové výběrové komise:

 • Ludvík Kadlec – člen Komise sociální RMB,
 • Natálie Bezvodová – členka Komise sociální RMB,
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl – starosta MČ Brno – Bystrc,
 • Mgr. Radek Řeřicha – pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Úseku 4. náměstka primátorky,
 • PaedDr. Jan Polák, CSc. – vedoucí Odboru sociální péče MMB,
 • Ing. Zdeněk Jurečka - vedoucí Personálního oddělení MMB,
 • Eliška Vondráčková – členka Komise sociální RMB
 • PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová  –  psycholog, hlas poradní

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

 

49. Záměr prodeje pozemku p.č. 3191/3 v k.ú. Líšeň

Body č. 49 a 42 byly projednány společně.

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B návrhu usnesení. Na dotazy členů RMB odpověděly Ing. arch. Iva Kremitovská, místostarostka MČ Brno-Líšeň, a Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB.

 

Rada města Brna bere na vědomí

 • žádost manželů xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx  o prodej pozemku  p.č. 3191/3 zahrada o výměře 151 m2 v k.ú. Líšeň.
   
 • skutečnost, že Rada města Brna uložila opětovně prověřit možnost směny pozemku města p.č. 3191/3 k.ú. Líšeň za část pozemku p.č. 3191/1 k.ú. Líšeň ve vlastnictví manž. xxxxxxxxxxxx, dotčenou pozemními komunikacemi dle Urbanistické studie Dopravní řešení lokality při ulici Holzova;
 • skutečnost, že část pozemku p.č. 3191/1, kterou by město získalo směnou do vlastnictví, by nebyla přístupná z veřejné komunikace ani přes jiný pozemek města; přístup na nově oddělenou část pozemku z veřejné komunikace je podmínkou pro vydání souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku. Přístup z veřejné komunikace by v daném případě bylo možné zajistit pouze věcným břemenem – služebností stezky nebo cesty, sjednané ve prospěch města ve směnné smlouvě s manž. xxxxxxxxxxxx, spočívající ve zřízení této služebnosti přes pozemek p.č. 3191/3 a přes část pozemku p.č. 3191/1 vedoucí k části téhož pozemku převedené směnou do majetku města. S xxx xxxxxxx xxxxxxxxx byl návrh směny se zřízením služebnosti stezky nebo cesty osobně projednán na Majetkovém odboru MMB s tím, že manž. Dolníčkovi nemají o realizaci uvedené směny zájem.

nesouhlasí

se záměrem prodeje pozemku p. č. 3191/3 zahrada o výměře 151 m2 v k. ú. Líšeň.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

 

52. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 3949/1 v k.ú. Líšeň

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Na dotazy členů RMB odpověděly Ing. arch. Iva Kremitovská, místostarostka MČ Brno-Líšeň, a Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se záměrem prodeje části pozemku p.č. 3949/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k.ú. Líšeň.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p.č. 3949/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k.ú.  Líšeň (dle GP č. 4527-313/2016 pozemek p.č. 3949/4) xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 29.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

2. Změna účelu použití části investičního transferu a části neinvestičních transferů MČ Brno-střed − návrh rozpočtového opatření   

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit

změnu účelu použití části účelových dotací, poskytnutých městské části Brno-střed na základě usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/01. bod č. 22 v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2019: 

 • ve výši 458 000 Kč z akce „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. objekty školiček - zateplení“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o.– oprava skladu a kabinetu“ s termínem vyúčtování do 30.10.2020.
 • ve výši 237 000 Kč z akce „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – oprava střechy nad spojovacím krčkem“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – oprava poradenského pracoviště“ s termínem vyúčtování do 30.10.2020.

·         ve výši 170 000 Kč z akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – oprava výdejny“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – oprava poradenského pracoviště“ s termínem vyúčtování do 30.10.2020.

 • ve výši 67 000 Kč z akce „ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. – oprava příjmové a expediční rampy“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – oprava poradenského pracoviště“ s termínem vyúčtování do 30.10.2020.
 •   ve výši 1 661 000 Kč z akce „ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. – výměna oken“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – výměna oken“ s termínem vyúčtování do 30.10.2020.
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití části investičního transferu a části neinvestičních transferů poskytnutých MČ Brno-střed.

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna souhlasit s posunutím termínu vyúčtování u akce:

 • "ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu" z 20. 1. 2020 na 30. 10. 2020.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

3. Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - změna v představenstvu obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,
skutečnost, že ke dni 2. prosince 2019 skončí funkční období člena představenstva Ing. Miloše Havránka.

 

volí

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., 
Ing. Miloše Havránka, narozeného dne 16. března 1965, bytem Charbulova 321/54, 618 00 Brno, do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,  ke dni 3. prosince 2019.

 

pověřuje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., primátorku města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

4. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a.s. - aktualizovaný plán investic pro rok 2019

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. informace související s návrhem aktualizovaného plánu investic společnosti Brněnské komunikace a.s. pro rok 2019.

schvaluje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. aktualizovaný plán investic společnosti Brněnské komunikace a.s. pro rok 2019, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. primátorku města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře  v souladu s přijatým usnesením. 

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

5. Informace o výstavbě pavilonu D a rekonstrukci pavilonu C  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení. Na dotazy odpověděli JUDr. Jiří Oliva a Ing. Jiří Kuliš.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

informace týkající se výstavby pavilonu D a rekonstrukce pavilonu C.  

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

6. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů - vybudování nové dotřiďovací linky – udělení koncernového pokynu

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

uděluje

v působnosti řídící osoby Koncernu statutárního města Brna řízené společnosti SAKO Brno, a.s., na základě předchozího souhlasu s vydáním koncernového pokynu vysloveného Zastupitelstvem města Brna  na zasedání č. Z8/10  konaném dne 1. 10. 2019, bod č. 8,  koncernový pokyn číslo ...../2019,  týkající se akce Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů - vybudování nové dotřiďovací linky, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

RMB ukládá v působnosti řídící osoby Koncernu statutárního města Brna předsedovi koncernového výboru předložit koncernový pokyn k podpisu primátorce města Brna.

***
úkol č. [R8/047/6]

zodpovídá: předseda KV                 [3310]
termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

7. Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019,

doporučuje

Zastupitelstva města Brna vzít na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2019.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

8. Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí, návrh poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 městské části Brno-střed na navýšení zdrojů Fondu Sněmu starostů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

 

vzít na vědomí

kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2020 do rozpočtů městských částí


schválit
procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2020


stanovit

příjmy, které město Brno postoupí v roce 2020 do rozpočtů městských částí
v celkovém objemu                                                                                   1 896 710 tis. Kč
 
uložit

městským částem předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu města městským částem v roce 2020

dotace na pečovatelskou službu, centra denních služeb a odlehčovací služby Odboru sociální péče MMB,


dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Odboru dopravy MMB,


dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů Odboru vnitřních věcí MMB
dotace na správu a údržbu kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města Odboru životního prostředí MMB
v termínu do 15. 2. 2021

 

souhlasit

se započtením pouze 50 % plochy intenzivně udržované zeleně pro výpočet neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem v roce 2021 u těch městských částí, které nebudou mít k 30.9.2020 zpracován pasport zeleně, odsouhlasený Odborem životního prostředí MMB.


schválit 
poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2020 městské části Brno-střed ve výši 30 tis. Kč na navýšení zdrojů Fondu sněmu starostů.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

9. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna  schvaluje

na základě usnesení Z8/02. Zastupitelstva města Brna, bod 15.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto  zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

10. Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna schvaluje

Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

11. Krátkodobé dohody o užívání majetku prostor objektu budovy divadla Reduta mezi Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací a statutárním městem Brnem

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě přílohy usnesení. Na dotazy odpověděl Mgr. Ivo Bednář, vedoucí Odboru zahraničních vztahů MMB.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

Krátkodobou dohodu o užívání majetku prostor objektu budovy divadla Reduta mezi Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru zahraničních vztahů podpisem dohody.

 

Schváleno 7 členy, nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

zdr.

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

zdr.

zdr.

 

12. Pojmenování nového parku na území města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit pojmenování nového parku v k. ú. Brno-město  názvem „park Danuše Muzikářové“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

13. Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu,
z důvodu potřeby navýšení finančních prostředků na tuzemské cestovné v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

14. Aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit aktualizaci Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

15. „Nová čtvrť Trnitá“ - zařazení projektu mezi strategické projekty města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

- zařazení projektu „Nová čtvrť Trnitá“ mezi strategické projekty města Brna¨

- přidělení strategického projektu „Nová čtvrť Trnitá“ Řídícímu výboru pro strategické projekty v gesci Úseku 1. náměstka primátorky.

jmenuje

- s účinností od 31. 10. 2019 RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., Ing. Petra Kratochvíla a Ing. Davida Grunda členy Řídícího výboru pro strategické projekty v gesci Úseku 1. náměstka primátorky.

schvaluje

- výjimku ze Statutu řídících výborů schváleného na schůzi RMB č. R7/034 konané dne 18.8.2015 spočívající v tom, že vedoucí projektového týmu nebude jmenován řídícím výborem, ale Radou města Brna.

jmenuje

- doc.Ing.arch. Michala Sedláčka, ředitele Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, vedoucím projektového týmu strategického projektu „Nová čtvrť Trnitá“.

***

RMB ukládá vedoucímu projektového týmu strategického projektu „Nová čtvrť Trnitá“ předložit ke schválení návrh složení projektového týmu Řídícímu výboru pro strategické projekty v gesci Úseku 1. náměstka primátorky.

***
úkol č. [R8/047/15]

zodpovídá: Úsek 1. nám.                 [3299]
termín: [2019-11-30]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

16. Projekt „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ – delegování zástupců do Výboru 

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

Rada města Brna deleguje

-       JUDr. Roberta Kerndla

-       RNDr. Filipa Chvátala

jako zástupce statutárního města Brna ve Výboru studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru.

 

náhradníky

-       Bc. Dana Škaroupku

-       Bc. Tomáše Koláčného

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

17. Žaloba o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů – návrh žalobců na uzavření smíru

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

skutečnost, že je u městského soudu v Brně pod č.j.108 C 116/2018 vedeno proti statuárnímu městu Brnu soudní řízení ve věci žaloby o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, podané žalobci xxxxx xxxxx, trvale bytem Lelekovice xxx, 664 31 Lelekovice a xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx., trvale bytem xxx xxxxxxx xxxxxx, 142 00 Praha 4; oba právně zastoupeni Mgr. Pavlem Černým, advokátem a společníkem advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno.

 

nesouhlasí

s návrhem žalobců na uzavření soudního smíru ve věci žaloby o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, vedeného u městského soudu v Brně pod č.j.108 C 116/2018.

***

RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB informovat právního zástupce žalobců o rozhodnutí Rady města Brna v dané věci.

T: do 7. 11. 2019

***
úkol č. [R8/047/17]

zodpovídá: OÚPR               [26]
termín: [2019-11-07]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

18. Navýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2409 "Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna schvaluje

navýšení celkových rozpočtových nákladů u akce ORG 2409 "Kompletní rekonstrukce soklů u obřadní síně" ze 3.500 tis. Kč na 4.486 tis. Kč a prodloužení doby realizace do roku 2020.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

19. Dodatek č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

- schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Dodatku č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci;

- pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 22 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

20. Zapojení statutárního města Brna do projektu "Udržitelné metropole ČR"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

s účastí statutárního města Brna jako aplikačního garanta v projektu "Udržitelné metropole ČR" předkládaného žadatelem (hlavním příjemcem - uchazečem) EKOTOXA s.r.o. a dalšími uchazeči do programu Éta technologické agentury ČR, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.

schvaluje

text vyjádření zájmu statutárního města Brna jako aplikačního garanta o zapojení do projektu "Udržitelné metropole ČR", který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem tohoto vyjádření zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

21. Projekty sběrných středisek odpadů  v Brně - návrh licenční smlouvy autorské

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

licenční smlouvu autorskou uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a.s , IČO: 60713470 v souvislosti s přípravou a realizací vybraných projektů sběrných středisek odpadů  v Brně,  která  tvoří  přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem této smlouvy.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

22. Návrh na poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu "Podpora využití srážkové vody", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit:

- poskytnutí investiční dotace  v celkové výši 13 000 Kč, dle tabulky "Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora využití srážkové vody"


- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investiční dotace dle programu "Podpora využití srážkové vody"


- uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

23. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna", návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna , návrh rozpočtového opatření  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit:


- poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 282 000 Kč, dle přehledu navržených dotací v tabulce "Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora tvorby zelených střech na území města Brna",


- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního programu "Podpora tvorby zelených střech na území města Brna",


- uzavření veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna za podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

24. Žádost o bezúplatný převod hrobového zařízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

žádost paní xxxxx xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx x, 623 00 Brno, o bezúplatný převod hrobového zařízení inventární číslo 20028073473 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě číslo 64/1/35-36, do jejího vlastnictví,

 

schvaluje

darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a paní xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx x, 623 00 Brno, na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inventární číslo 20028073473 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě číslo 64/1/35-36, která tvoří přílohu č. 66 usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inventární číslo 20028073473 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě číslo 64/1/35-36.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

25. Dodatky ke smlouvám č. 51022104, 0042110304525 a 4219033606 o umístění výdejních automatů na veřejných pohřebištích města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 51022104 se společností Pavigo s.r.o., IČO:26236621; dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0042110304525 se společností ADIE s.r.o., IČO: 60703873 a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219033606 se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698, které tvoří přílohy č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 51022104 se společností Pavigo s.r.o., dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0042110304525 se společností ADIE s.r.o. a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4219033606 se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

26. Záměr ukončení nájemní smlouvy č. 4214034141 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxxxxx

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

souhlasí

se záměrem ukončení nájemní smlouvy č. 4214034141 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxxxxx

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB a ředitelce Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace vstoupit do jednání o ukončení nájemní smlouvy č. 4214034141 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxxxxx.

***
úkol č. [R8/047/26]

zodpovídá: OŽP                 [10]
termín: [bezodkladně]

 

Schváleno 8 členy, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

 

 

 

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

zdržela se

pro

pro

  pro

pro

nehlasoval

pro

pro

 -----

pro

pro

 

27. Varovný informační systém města Brna – Dohoda o umístění elektronických  sirén uzavřená s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

schvaluje

dohodu mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, o umístění elektronických  sirén, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

28. Záměr směny pozemků p.č. 3469/1, 3496/4 a 3497/1 vše v k.ú. Řečkovice, pozemku p.č. 101 v k.ú. Útěchov u Brna a pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Ořešín za část pozemku p.č. 1263/1 v k.ú. Soběšice pro stavbu "Rozšíření pohřebiště v Brně - Soběšicích"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

souhlasí se záměrem směny pozemků:

 • p.č. 3469/1 ostatní plocha o výměře 2291 m2 v k.ú. Řečkovice
 •  p.č. 3496/4 ostatní plocha o výměře 85 m2 v k.ú. Řečkovice
 • p.č. 3497/1 ostatní plocha o výměře 546 m2 v k.ú. Řečkovice
 • p.č. 101 ostatní plocha o výměře 429 m2 v k.ú. Útěchov u Brna
 • p.č. 493/1 ostatní plocha o výměře 4040 m2 v k.ú. Ořešín

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna

 • p.č. 3469/1 ostatní plocha o výměře 2291 m2 v k.ú. Řečkovice
 •  p.č. 3496/4 ostatní plocha o výměře 85 m2 v k.ú. Řečkovice
 • p.č. 3497/1 ostatní plocha o výměře 546 m2 v k.ú. Řečkovice
 • p.č. 101 ostatní plocha o výměře 429 m2 v k.ú. Útěchov u Brna
 • p.č. 493/1 ostatní plocha o výměře 4040 m2 v k.ú. Ořešín

za část pozemku p.č. 1263/1 o výměře 6512 m2 v k.ú. Soběšice, označenou dle geometrického plánu č. 1891-131/2019 jako pozemky p.č. 1263/9 o výměře 6335 m2 a 1263/10 o výměře 177 m2, ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně,


pověřit

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna podpisem směnné smlouvy.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

29. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2020 - návrh rozpočtového opatření  

Bylo hlasováno bez rozpravy o návrhu usnesení vč. změny v příloze.

 

Rada města Brna svěřuje

MČ dle tabulky „Žádosti MČ na rok 2020 – transfery na školská zařízení“ investorství a investorskou činnost na akce uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.
 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB nárokovat částku 33.935 tis. Kč do návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2020.

Termín: bezodkladně

***
úkol č. [R8/047/29]

zodpovídá: OŠMT                 [10]
termín: [bezodkladně]

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 186.255 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 v rámci postoupených příjmů od města dle tabulky „Žádosti MČ na rok 2020 – transfery na školská zařízení“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2021
 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 28.275 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 v rámci postoupených příjmů od města dle tabulky „Žádosti MČ na rok 2020 – transfery na školská zařízení“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2021
 • rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna do konce roku 2019

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna uložit Radě města Brna


zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

Termín: průběžně


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

30. Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

odvolává

-  Mgr. Jitku Ivičičovou, závislou členku poroty pro posouzení a hodnocení návrhů v rámci architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně" ke dni 30. 10. 2019;

 

jmenuje

- RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., závislým členem poroty pro posouzení a hodnocení návrhů v rámci architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v   Brně" s účinností od 31. 10.  2019;

 

schvaluje

- vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně" podle § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (zákon);

- soutěžní podmínky architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně" (soutěž o návrh), které tvoří přílohu č. 30a zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
- text inzerátu k oznámení soutěže o návrh, který tvoří přílohu č. 30b zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB

- jednáním za statutární město Brno u soutěže o návrh a zajištěním postupů v rámci soutěže o návrh stanovených zákonem;

- uveřejněním textu inzerátu k oznámení soutěže o návrh;

***

RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit v souladu s § 212 zákona:
- uveřejnění oznámení o zahájení soutěže o návrh prostřednictvím formuláře "Oznámení soutěže o návrh v Úředním věstníku Evropské unie a ve Věstníku veřejných zakázek;
- uveřejnění soutěžních podmínek na profilu zadavatele.

***

úkol č. [R8/047/30]

zodpovídá: OK                 [12]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

31. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2019 – návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


zrušit

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 tis. Kč pro fyzickou osobu xxxx xxxxxxx, datum narození: xx. x. xxxx, bytem: xxxxxxxxxx xx/xxx, Brno střed, 602 00 na činnost MojMoja z  rozpočtu města Brna - Odboru kultury MMB, schválené usnesením Zastupitelstva města brna č. Z8/03 ze dne 5. 2. 2019;


schválit

1. poskytnutí neinvestičních individuálních dotací v celkové výši 860 tis. Kč z rozpočtu města Brna subjektům uvedeným v tabulce Individuální dotace v oblasti kultury v roce 2019;

2. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1. za podmínek Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2019;


3. rozpočtové opatření dle tabulky;


pověřit

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2019.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

32. Převod části investičního transferu poskytnutého MČ Brno - sever na akci "Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila" Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření - návrh smlouvy

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Na dotazy odpověděla Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.

Rada města Brna

 

schvaluje

1. výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, neboť akce ORG 2345"Arnoldova vila - projektová dokumentace zahrady a interiéru" navržená k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů, nemá schválený investiční záměr;

2. zařazení nové investiční akce ORG 2345"Arnoldova vila - projektová dokumentace zahrady a interiéru" s celkovými rozpočtovými náklady 1 983 tis. Kč a dobou realizace do roku

2019 do závazného plánu kapitálových výdajů města;

svěřuje

investorství a investorskou činnost akce ORG 2345 "Arnoldova vila-projektová dokumentace zahrady a interiéru" Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci;

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna


schválit
1. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu smluv o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky při realizaci projektu "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" mezi statutárním městem Brnem (SMB), MČ Brno-sever (Postupitel), Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, IČO: 00101427, (Postupník)a Atelierem 99, s.r.o., IČO: 02463245, (Postoupená strana);

 

2. poskytnutí investičního transferu MČ Brno - sever ve výši 5 208 440,00  Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na Centrum dialogu-Arnoldova vila;
3. poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 2 808 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na Centrum dialogu-Arnoldova vila s termínem vúčtování do 14. 1. 2022;


4. poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1 983 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2019 na akci Arnoldova vila-projektová dokumentace zahrady a interiéru s termínem vyúčtování do 14. 1. 2022;

 

5. rozpočtové opatření dle tabulky;


pověřit
vedoucí Odboru kultury MMB podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu smluv o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky při realizaci projektu "Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily".

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

33. Průběžná zpráva o průběhu realizace Čekárny Brno dolní nádraží (projekt "Dolní nádraží Brno - oživení přednádražního prostoru") včetně vyúčtování a návrh na prodloužení provozu Čekárny Brno dolní nádraží na období od 1. 11. 2019 do 15. 12. 2019

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

s prodloužením provozu Čekárny Brno dolní nádraží (projekt "Dolní nádraží Brno - oživení přednádražního prostoru") na období od 1. 11. 2019 do 15. 12. 2019,

 

bere na vědomí

průběžnou zprávu o průběhu realizace Čekárny Brno dolní nádraží (projekt "Dolní nádraží Brno - oživení přednádražního prostoru") včetně vyúčtování.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

34. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě č. 7312031768 o nájmu nemovitostí v areálu hradu Špilberk, uzavřené dne 4. 4. 2012 mezi statutárním městem Brnem a PaeDr. Štěpánem Drobilíkem, se sídlem Slezákova 2083/63, 613 00 Brno - Husovice, IČO 18560571, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 3 k uzavřené nájemní smlouvě.
 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

35. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace - návrh na změnu účelu využití investičních transferů, návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změn účelu využití schválených investičních transferů pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkovou organizaci.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

36. Návrh na členství statutárního města Brna v síti evropských metropolitních regionů a oblastí METREX

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna  

- schválit členství statutárního města Brna v organizaci METREX, Síť evropských metropolitních regionů a oblastí, a


- pověřit vedoucího Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB dojednáním finální verze smlouvy o členství statutárního města Brna v organizaci METREX, Síť evropských metropolitních regionů a oblastí.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

37.  Úprava rozpočtu výdajů města roku 2019 na projekty participativního rozpočtu - návrh rozpočtového opatření    

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

40. Odpověď na petici  "Vyhlídkový parčík a posezení Horská"

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

podání označené jako petice "Vyhlídkový parčík a posezení Horská".

schvaluje

odpověď jménem primátorky města Brna na podání označené jako petice "Vyhlídkový parčík a posezení Horská", která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

41. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výpočet oslunění pro celé území statutárního města Brna“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výpočet oslunění pro celé území města Brna“ nabídku společnosti TopGis, s.r.o., IČO 29182263, se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno.

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TopGis, s.r.o., IČO 29182263, se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky MMB, podpisem této smlouvy.

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***
úkol č. [R8/047/41]

zodpovídá: OMI                              [23]
termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

42. Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení 3D modelu budov pro území statutárního města Brna“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

Bod byl stažen.

43. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rozšíření portů pro lokality MMB“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Rozšíření portů pro lokality MMB“ nabídku společnosti UNIS COMPUTERS, a.s., IČO 63476223, se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno.
 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a splečností UNIS COMPUTERS, a.s., IČO 63476223, se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky MMB, podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***
úkol č. [R8/047/43]

zodpovídá: OMI                              [23]
termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

44. Veřejná zakázka malého rozsahu „Servis a rozvoj SW produktu CloverETL“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Servis a rozvoj SW produktu CloverETL“ nabídku společnosti CloverDX a.s., IČO 28213874, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a CloverDX a.s., IČO 28213874, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky MMB, podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***
úkol č. [R8/047/44]

zodpovídá: OMI                              [23]
termín: [viz usnesení]


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

45. Veřejná zakázka malého rozsahu „Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu“ nabídku společnosti ICZ a.s., IČO: 25145444, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4.

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ICZ a.s., IČO: 25145444, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem této smlouvy.

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***
úkol č. [R8/047/45]

zodpovídá: OMI                              [23]
termín: [viz usnesení]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

46. Návrh na podání žaloby ve věci nájmu Kleinova paláce

Bylo hlasováno bez rozpravy o var. A návrhu usnesení.

Rada města Brna

 

bere na vědomí

skutečnosti, že :

 • statutární město Brno jako žalobce podalo na společnost CL Equipment and Real Estate Leasing, kom. spol., IČO: 25332694 ( dále jen CLEREL )  žalobu o zaplacení částky v celkové výši 15.865.200,- Kč s příslušenstvím ( sp.zn. 234 C 32/2018 )
 • žalobou se statutární město Brno domáhá po žalovaném CLEREL zaplacení dlužného nájemného za užívání nebytových prostor budovy č.p. 84 o výměře přibližně 1.356 m2 a pozemku p.č. 522, jehož součástí je budova č.p. 84, vše v k.ú. Město Brno ( dále jen Kleinův palác ), za měsíce říjen 2015 – říjen 2016
 • Městský soud v Brně dne 19.09.2019 v prvním stupni zamítl žalobu statutárního města Brna o zaplacení dlužného nájemného v celkové výši 15.865.200,- Kč s příslušenstvím proti CLEREL
 • Rada města Brna na své schůzi R8/046. konané dne 16.10.2019, bod č. 89 souhlasila s podáním odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 19.09.2019, kterým byla zamítnuta žaloba statutárního města Brna o zaplacení dlužného nájemného v celkové výši 15.865.200,- Kč s příslušenstvím proti CLEREL
 • právo žádat dlužné nájemné ve výši 1.220.400,- Kč za měsíc listopad 2016 se promlčí ke dni 05.11.2019

souhlasí

s podáním žaloby

o zaplacení částky 3.661.200,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného za období listopad 2016, prosinec 2016 a leden 2017 vůči CLEREL s tím, že žaloba musí být podána u Městského soudu v Brně vzhledem k běhu promlčecích lhůt nejpozději dne 05.11.2019
 

 Schváleno 6 členy, nikdo nebyl proti a 4 členové se zdrželi hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

zdr.

pro

pro

  pro

zdr.

zdr.

zdr.

pro

 -----

pro

pro

47. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Sadová v souvislosti s výstavbou mateřské školy v „Obytném souboru Sadová“    

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

že,

 • v souvislosti s výstavbou „Obytného souboru Sadová“ vyzvala společnost IMPERA ŽSD, a.s. (IMPERA ŽSD) statutární město Brno (SMB) k uzavření kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 157/10, 157/24, 157/25, 157/26 v k.ú. Sadová (pozemky) z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví této společnosti, a to dle podmínek dohody o narovnání ze dne 20.5.2013 ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.2.2016 (dohoda o narovnání) uzavřené mezi SMB na straně jedné a společnostmi původně IMPERA invest, s.r.o. a IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s., nyní IMPERA premium otevřený podílový fond a IMPERA ŽSD, a.s. na straně druhé,
 • v dohodě o narovnání byla obsažena mimo jiné i budoucí kupní smlouva, ve které se výše uvedení účastníci zavázali uzavřít kupní smlouvu na převod části původního pozemku p.č. 157 k.ú. Sadová o výměře cca 5000 m2 za podmínky, že bude dokončena výstavba mateřské školy v souladu se studii a v dohodnutých termínech a jako dokončená bude zapsána v katastru nemovitostí s tím že prodávaný pozemek bude zastavěn mateřskou školou včetně jejího pozemkového zázemí v rozsahu cca 2100 m2 a zbývající část pozemku nebude v době prodeje zastavěna, vyjma toho, že by se jednalo o infrastrukturu
 • závazek uzavřít budoucí smlouvu je soudně vynutitelný, tzn. že lze podat žalobu, aby druhé straně byla uložena povinnost smlouvu uzavřít; v případě, že porušením povinnosti uzavřít smlouvu vznikla jedné straně smlouvy škoda, může se domáhat její náhrady, ať už využila svého práva v jednoroční lhůtě žalovat na uložení povinnosti uzavřít smlouvu, anebo ne
 • podmínky pro uzavření kupní smlouvy byly řádně a včas splněny a nyní má SMB povinnost uzavřít se společnostmi nebo jednou z nich kupní smlouvu do 4 měsíců od doručení výzvy (tj. do 18.1.2020) a vyzývající společnost IMPERA ŽSD zase povinnost zaplatit kupní cenu ve výši 15.697.908 Kč (3.044 Kč/m2) bez DPH + 21 % DPH ve výši 3.296.560,68 Kč, tj. celkem ve výši 18.994.468,68 Kč do 3 měsíců od doručení výzvy (tj. do 18.12.2019)
 • předmětem převodu jsou geometrickým plánem oddělené a nově vzniklé pozemky z původní parcely č. 157 k.ú. Sadová, následně z p.č. 157/10 k.ú. Sadová, a to p.č. 157/24 o výměře 452 m2 zastavěná stavbou mateřské školy, pozemky p.č. 157/25 a 157/26 o celkové výměře 1778 m2 tvořící zázemí školy (zahrada, komunikace a zpevněné plochy) a nezastavěný pozemek p.č. 157/10 o výměře 2927 m2 k.ú. Sadová, vše o celkové výměře 5.157 m2
 • dle dohody o narovnání nebude vybudovaná mateřská škola převedena na SMB a společnosti nebo jedna z nich se zavázali zajistit na své náklady provoz mateřské školy minimálně po dobu patnácti let od vybudování a pro případ porušení tohoto závazku se zavázali zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč, přičemž tato budoucí pohledávka SMB se zajišťuje zřízením zástavního práva k pozemkům zastavěným mateřskou školou a tvořícím zázemí školy ve prospěch SMB na základě zástavní smlouvy uzavírané spolu s kupní smlouvou

 

 

souhlasí

 • se záměrem prodeje pozemků:

              - p.č. 157/10 orná půda o výměře 2927 m2
              - p.č. 157/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 452 m2
                 na pozemku stojí stavba: Sadová, č.p. 189, obč. vyb., LV 857, která není předmětem převodu
              - p.č. 157/25 zahrada o výměře 1340 m2
              - p.č. 157/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 438 m2
                v k.ú. Sadová, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví statutárního města Brna 

 • se zřízením zástavního práva k pozemkům:

               - p.č. 157/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 452 m2 
                  na pozemku stojí stavba: Sadová, č.p. 189, obč. vyb., LV 857
               - p.č. 157/25 zahrada o výměře 1340 m2
               - p.č. 157/26 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 438 m2
                 v k.ú. Sadová, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve prospěch statutárního města Brna.
 

Schváleno 9 členy, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro.

pro

pro

  pro

pro

zdr.

pro

pro

 -----

pro

pro

 

48. Záměr prodeje pozemku p. č. 513/2 v k. ú. Stránice formou nabídkového řízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

žádost xxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx o prodej pozemku p. č. 513/2, zahrada, o výměře 792 m2 v k. ú. Stránice

souhlasí

se záměrem prodeje pozemku p. č. 513/2, zahrada, o výměře 792 m2 v k. ú. Stránice formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 5.385.600 Kč (tj. 6.800 Kč/m2) a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

schvaluje

a) podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku p. č. 513/2, zahrada, o výměře 792 m2 v k. ú. Stránice, které tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětného pozemku, která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce.

 

Schváleno 9 členy, nikdo nebyl proti 1 se zdržel hlasování.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

zdr.

pro

pro

 -----

pro

pro

 

50. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 8741, k. ú. Židenice  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se záměrem prodeje části pozemku p.č. 8741 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Židenice.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p.č. 8741 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Židenice, oddělené dle geometrického plánu č.3642-106/2019 jako pozemek p.č. 8741/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Židenice, vlastníkům jednotek v bytovém domě Prušánecká 4201/2, Brno, postaveném na pozemku p.č. 8742, k.ú. Židenice,  podle podílů na společných částech domu zapsaných v katastru nemovitostí ČR na LV č. 5933 pro k.ú. Židenice, obec Brno, za sjednanou kupní cenu 35.100,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

51. Záměr a návrh prodeje části pozemku p.č. 178/4, k. ú. Ořešín  

Bylo hlasováno bez rozpravy o var. A návrhu usnesení.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

- žádost navrhovatele dispozice, pana xxxxxxx xxxxxxxxx, o prodej části pozemku p.č. 178/4 o výměře 6 m2, k.ú. Ořešín, zastavěné objektem bistra postaveného v 90. letech převážně na vedlejším pozemku p.č. 291, k.ú. Ořešín, ve vlastnictví navrhovatele dispozice
- nedoporučující stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB a Odboru životního prostředí MMB k prodeji části pozemku p.č. 178/4, k.ú. Ořešín, s ohledem na zachování funkce veřejné zeleně v nestavebních plochách v souladu s územním plánem.
 

souhlasí

se záměrem prodeje části pozemku p.č. 178/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, k.ú. Ořešín.

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p.č. 178/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, k.ú. Ořešín, oddělené dle geometrického plánu č. 679-5/2018 jako pozemek p.č. 178/6 o výměře 6 m2, k.ú. Ořešín, xxxxxxx xxxxxxxxxxx za sjednanou kupní cenu 17.800,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

53. Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Chrlice

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

souhlasí

se záměrem prodeje pozemku p.č. 1250/1 zahrada   o výměře 602 m2 v k.ú. Chrlice.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p.č. 1250/1 zahrada   o výměře 602 m2 v k.ú. Chrlice xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.927.400,-Kč   a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

54. Záměr a návrh  prodeje  pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1, 2436, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 2438  nebo záměr prodeje  pozemků p.č. 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2435/1,   2437/2, 2437/3, 2438, částí pozemků p.č. 2436, 2437/1  v k.ú. Černovice

Bylo hlasováno bez rozpravy o var. A návrhu usnesení.

 

Rada města Brna

souhlasí

se záměrem prodeje
- pozemku p.č. 2434/2 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 179 m2
- pozemku p.č. 2434/5 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 28 m2
- pozemku p.č. 2434/6 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 16 m2
- pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 314 m2
- pozemku p.č. 2436 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 877 m2
- pozemku p.č. 2437/1 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 923 m2
- pozemku p.č. 2437/2 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 108 m2
- pozemku p.č. 2437/3 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 48 m2
- pozemku p.č. 2438   ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 322 m2
v  k.ú. Černovice
 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit 
 prodej
- pozemku p.č. 2434/2 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 179 m2
- pozemku p.č. 2434/5 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 28 m2
- pozemku p.č. 2434/6 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 16 m2
- pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 314 m2
- pozemku p.č. 2436 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 877 m2
- pozemku p.č. 2437/1 ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 923 m2
- pozemku p.č. 2437/2 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 108 m2
- pozemku p.č. 2437/3 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 48 m2
- pozemku p.č. 2438   ostatní plocha, dobývací prostor  o výměře 322 m2
v  k.ú. Černovice Ing. Miroslavu Jursovi za dohodnutou kupní cenu 5.349.500,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

55. Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2994, 2996, 2998 a 3001, vše k.ú. Bohunice  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

- dvou částí pozemku p.č. 2994 ostatní plocha, zeleň o výměrách 5 m2 a 5 m2, k.ú. Bohunice, oddělených dle geometrického plánu č. 1670-166/2019 jako pozemky p.č. 2994/2 a p.č. 2994/3, k.ú. Bohunice

- části pozemku p.č. 2996 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, k.ú. Bohunice, oddělené dle geometrického plánu č. 1670-166/2019 jako pozemek p.č. 2996/2, k.ú. Bohunice
- části pozemku p.č. 2998 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2, k.ú. Bohunice, oddělené dle geometrického plánu č. 1670-166/2019 jako pozemek p.č. 2998/2, k.ú. Bohunice
- dvou částí pozemku p.č. 3001 ostatní plocha, zeleň o výměrách 5 m2 a 5 m2, k.ú. Bohunice, oddělených dle geometrického plánu č. 1670-166/2019 jako pozemky p.č. 3001/2 a p.č. 3001/3, k.ú. Bohunice,

Společenství vlastníků Rolnická 5, Brno, společenství vlastníků jednotek, IČO: 04557107, za dohodnutou kupní cenu 91.000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

56. Návrh změny usnesení R8/038 schůze Rady města Brna, bod č. 69 -  návrh prodeje  pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina a zřízení služebnosti k pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna mění

odstavec 2 usnesení R8/038 schůze Rady města Brna konané dne 21.8.2019, bod č. 69, který zní:


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

prodej


- pozemku p.č. 1481/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m2, v k.ú. Slatina, xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu   59.800,-Kč (tj. 2.100,-Kč/m2 + náklady města spojené s převodem pozemku ve výši 1.000,-Kč)


zřízení

služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06004/99 na části pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.


takto:
 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

- pozemku p.č. 1481/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m2 , v k.ú. Slatina, xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu   59.800,-Kč (tj. 2.100,-Kč/m2 + náklady města spojené s převodem pozemku ve výši 1.000,-Kč)


zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06004/99 na pozemku p.č. 1481/5 v k.ú. Slatina s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

 

57. Návrh nabytí pozemků p. č. 518/43 a p. č. 536/3, oba v k. ú. Komárov  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Na dotazy odpověděli Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB, a Ing. Martin Račanský, vedoucí Odboru dopravy MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr

Vaňková.

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr.

Kerndl

Ing.

Kratochvíl

Ing.

Grund

RNDr. Chvátal Ph.D

Mgr.

Suchý

Robert Čuma

Ing.

Fišer

pro

pro

pro

  pro

pro

pro

pro

pro

 -----

pro

pro

Bod byl stažen.

58. Návrh nabytí pozemků od společnosti TJ FAVORIT Brno, a.s., zapsaných na LV č. 2288 a návrh nabytí staveb od Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolku, zapsaných na LV č. 502, vše k.ú. Pisárky  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

 • žádost Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB o zajištění majetkoprávního vypořádání areálu TJ FAVORIT v rámci projektu ,,Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“.
 • bere na vědomí Nabídku na odkup nemovitostí v oblasti označované jako ,,Cyklistická vesnička" ze dne 25.9.2019, od TJ FAVORIT Brno, a.s. a Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolek.

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

  • p.č. 948/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 319 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 948/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 949/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 953, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 954/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 966, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 224 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 978/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 978/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 979/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 979/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 979/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 982, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m2,
   • na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 988, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m2,
   • na pozemku stojí stavba Pisárky, č.p. 320, obč. vyb., zapsaná na LV č. 502,
  • p.č. 991, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m2,
  • p.č. 992/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m2,
  • p.č. 992/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  • p.č. 995, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2,
  • p.č. 996, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  • p.č. 1007/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  • p.č. 1007/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m2,
  • p.č. 1007/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2,
  • p.č. 1008, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m2,

vše v k.ú. Pisárky z vlastnictví společnosti TJ FAVORIT Brno, a.s., IČO: 282 89 498 do vlastnictví statutárního města Brna se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.615.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

  • stavby Pisárky, č.p. 320, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 988, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 948/2, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 948/16, zapsaném na LV č. 2288, a na pozemku p.č. 948/18, zapsaném na LV č. 60000,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 949/1, zapsaném na LV č. 2583, a na pozemku p.č. 949/2, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 953, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/2, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/3, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/4, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/5, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/6, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/7, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 954/8, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 966, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 978/1, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 978/2, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 979/1, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 979/2, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 979/3, zapsaném na LV č. 2288,
  • stavby bez čp/če, obč. vyb., postavené na pozemku p.č. 982, zapsaném na LV č. 2288,

vše v k.ú. Pisárky z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolku, IČO: 136 94 171 do vlastnictví statutárního města Brna se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.224.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.