jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R8/004

konané dne 10. prosince 2018

 

 

Jednání RMB zahájila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, která vedla schůzi.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Ing. Oliveru Pospíšilovi a Mgr. Jaroslavu Suchém - schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr. Vaňková

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr. Kerndl

Róbert Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr. Chvátal

Ing. Kratochvíl

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.

 

JUDr. Vaňková

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr. Kerndl

Róbert Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr. Chvátal

Ing. Kratochvíl

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

 

Schválený program jednání:

 

1.

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby
a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření

 

Přítomni:

JUDr. Markéta Vaňková, Mgr. Petr Hladík, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Oliver Pospíšil,
JUDr. Robert Kerndl, Róbert Čuma, Ing. Marek Fišer, Ing. David Grund, Ing. Petr Kratochvíl, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Bc. Filip Poňuchálek.                        

 

Nepřítomni:

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

 

 

1.

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby
a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno pro rok 2018 - návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost Spolku pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 045 00 750,
ze dne 7. 12. 2018, o doplatek vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
z rozpočtu města Brna pro rok 2018 ve výši 4.731.296,53 Kč.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­          rozpočtové opatření dle tabulky pro účely poskytnutí navýšení vyrovnávací platby,

­          poskytnutí navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ve výši 4.731.296,53 Kč,

­          dodatek č. 1 ke smlouvě o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby
a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a Spolkem pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 045 00 750.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

JUDr. Vaňková

Mgr.

Hladík

Bc.

Koláčný

Ing.

Pospíšil

JUDr. Kerndl

Róbert Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr. Chvátal

Ing. Kratochvíl

Mgr.

Suchý

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková v. r                                                                  Mgr. Petr Hladík v. r

             primátorka                                                                               1. náměstek primátorky

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Ing. Oliver Pospíšil v. r.

Mgr. Jaroslav Suchý v. r.

 

 

V Brně dne 10. 12. 2018

Zapsala Martina Novotná