jen logo a znak3 300dpi

 

 

Statutární město Brno
Rada města Brna

ZÁPIS

schůze Rady města Brna č. R7/184

konané dne 11. 9. 2018

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování
o návrzích na ověřovatele zápisu -
Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém -  schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

44. Svěření pravomoci rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem  

 

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a. Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace  

1b. Změna příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace  

1c. Stanovení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace

1d. Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/41  

1e. Svolání a program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/42

1f. Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy MMB

1g. Organizační změna Odboru dopravy MMB

2. Zahraniční pracovní cesta

3. Projednání usnesení 34. jednání Sněmu starostů

4. Žádost MČ Brno-Tuřany o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro JSDH Brno-Holásky

5. Projekt „Stavební úpravy objektu Budínská 2“ - zahájení zadávacího řízení

6. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. -  aktualizace plánu investic pro rok 2018  

7. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - změna stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

8. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

9. Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018-2019 - návrh rozpočtového opatření

10. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing

11. Protokol o odsouhlasení kompenzace na rok 2019 dle článku II. odst. 2.1. Smlouvy
o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Orlí 7 v Brně - oprava uličního parteru“  - dodatek č. 1

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „SŠUM - Táborská 185 - elektro, malování“  - dodatek č. 1

14. Žádost o umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu při ul. Lerchova - „Sousedský festival Lerchova otevřeno všem“

15. Žádost o změnu nájemního vztahu na výpůjčku nemovitých věcí v areálu Veveří 109, k. ú. Veveří - smlouva o výpůjčce

16. „Rekonstrukce Trianglu Semilasso - Zpracování DÚR, DSP a PDPS“ - zrušení zadávacího řízení  

17. „Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - splnění kvalifikace; výzva
k podání nabídky 

18. MČ Brno-Ivanovice, Kanalizace III. a IV. etapa, Kanalizace III. etapa - vyloučení účastníků ze zadávacího řízení, výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností EUROVIA CS, a. s.  

19. Veřejná zakázka malého rozsahu „ČS-K Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a řídícího systému“, projektová dokumentace a autorský dozor - výběr dodavatele; smlouva o dílo se společností Puttner, s. r. o.

20. Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Pivodova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností  - SVÍTIL PLUS s. r. o.

21. „Dostavba kanalizace v Brně II“ - smlouva o zajištění přeložky plyn. zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet, s. r. o. 

22. „Dostavba kanalizace v Brně II.“ - smlouva o zajištění přeložky plyn. zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet, s. r. o. 

23. Zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Obřany, Řečkovice a Královo Pole ve prospěch SŽDC, s. o.  

24. Zřízení služebnosti inž. sítě k částem poz. v k. ú. Žabovřesky, k. ú. Ponava a v k. ú. Královo Pole - „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

25. Zřízení služebnosti inž. sítě k částem pozemků p. č. 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427 a 6043  v k. ú. Žabovřesky

26. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p. č. 6090/1 k. ú. Žabovřesky  pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“      

27. Smlouva o zřízení služeb. inž. sítě k částem pozemků v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“

28. Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k části pozemku p. č. 5382 k. ú. Královo Pole  pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“  

29. „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - změna přílohy usnesení R7/181 schůze Rady města Brna bod
č. 56

30. Návrh prodeje pozemku p. č. 383/5, včetně stavby č.p. 600, Štefánikova 66a  a pozemku p. č. 383/6, vše v k. ú. Ponava

31. Záměr prodeje pozemků p. č. 2045/2, p. č. 2045/4, p. č. 2045/5, p. č. 2045/11, části pozemků 2051/3 a p. č. 2045/10 k. ú. Řečkovice    

32. Záměr prodeje pozemku p. č. 300/6 v k. ú. Bosonohy    

33. Záměr prodeje pozemku p. č. 3953/160, k. ú. Řečkovice  

34. Záměr prodeje části pozemku p. č. 7562, k. ú. Líšeň  

35. Návrh bezúplatného nabytí chaty č. e. 141 na pozemku p. č. 790, k. ú. Kníničky
a prominutí dluhu  

36. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Černovice
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

37. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole a Komín,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM

38. Pronájem částí pozemků p. č. 2375/58 a p. č. 2375/72, k. ú. Žabovřesky, pro vybudování bezbariérového přístupu k bytovému domu  

39. Změnu části usnesení R7/161. schůze RMB ve věci pronájmu částí pozemků p. č. 3911/4
a 3911/5, k. ú. Bystrc  

40. Pronájem části pozemku p. č. 230 v k. ú. Trnitá

41. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Pisárky  

42. Záměr propachtovat pozemky k zemědělské výrobě v k. ú. Černovice   

43.  Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 6317172707, k. ú. Chrlice  

45. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace“ - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva, rozpočtové opatření

46. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Domova pro seniory Foltýnova

47. Základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2019

48. Podněty statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Chudčice

49. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičních záměrů Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace

50. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičních záměrů Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace

51. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce opěrných zdí u Obřadní síně na Ústředním hřbitově v Brně“

52. Zahraniční pracovní cesta

53. Přijetí dědictví statutárním městem Brnem

54. Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu.   

55. Fond rozvoje bydlení města Brna - splácení pohledávky ze smlouvy č. 6213131703 formou měsíčních splátek

56. Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá - zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce

57. Veřejná zakázka malého rozsahu „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“ - výběr dodavatele; smlouva

58. Záměr podpory vybudování krytých ledových ploch ve městě Brně

59. Návrh na poskytnutí investiční dotace Cyrilometodějskému gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno na pořízení venkovních posilovacích strojů - návrh rozpočtového opatření

60. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s. - návrh rozpočtového opatření  

61. Stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé Základní školy Slunovrat  

62. „Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018“ - Janáčkovo kulturní centru   

63. „Rekonstrukce ulice Valchařská“ - změna závazku 

64. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova - zvýšení celkových rozpočtových nákladů; výběr dodavatele a smlouva o provedení stavby

65. Veřejná zakázka malého rozsahu „Automatické pokladny pro pracoviště Oddělení parkovacích oprávnění“ - výběr dodavatele, smlouva

66. „Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna II.“ - zahájení zadávacího řízení  

67. Návrh prodeje pozemků v k. ú. Horní Heršpice ČR-SŽDC, s. o.  

68. Záměr prodeje pozemku p. č.  79/5 v k. ú. Starý Lískovec    

69. Záměr prodeje pozemku p. č. 5239, k. ú. Bystrc a dohoda o skončení nájmu pozemku  

70. Záměr prodeje  části pozemku p. č.  571 v k. ú. Husovice    

71. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1126/28 v k. ú. Ivanovice z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  

72. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 222/2 v k. ú. Černá Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM a jeho svěření MČ Brno-sever

73. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami

74. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami

75. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.  ú. Černovice, Kohoutovice a Slatina, z vlastnictví ČR-ÚZSVM

76. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 2092/7 v k. ú. Černovice

77. Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 164, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 2135/8 v k. ú. Tuřany

78. Záměr směny pozemků  p. č. 59/10, 79/19, 81/4 v k. ú. Štýřice ve vlastnictví SMB
za pozemky p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k. ú. Židenice
ve vlastnictví OHL ŽS, a. s.  

79. Pronájem částí pozemků p. č. 1056/1 a p. č. 1035/5 v k. ú. Komín

80. „Ploty na komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva

81. Záměr pronájmu a podmínky nabídkového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Janáčkova divadla v Brně, v k. ú. Město Brno    

82. Bezpečnostní dokumentace - Politika a Strategické cíle SŘBI

83. Strategie BRNO 2050 - programová část

84. Veřejná zakázka „Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace a autorský dozor“ - výběr dodavatele, smlouva

85. Smlouva o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019  

86. Projekt RIS JMK 2014-2020 „Back4Future“ - návrh poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně

87. FluxCollective – platforma pro otevřené inovace - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace FluxCollective, z. s., návrh rozpočtového opatření

88. Poskytnutí finančních prostředků Jihomoravskému filmovému nadačnímu fondu  

89. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - udělení pokynu ve věci rozšíření stavby „Janáčkovo kulturní centrum v Brně - 1. etapa“

90. Účast města Brna a společná prezentace statutárního města Brna a Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2019, Holiday World 2019 v Praze
a ITF Slovakiatour 2019

91. Záměr statutárního města Brna zúčastnit se založení Mezinárodní ligy demokratických měst

92. Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno-střed, 9.skupina“ - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva

93. „Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá“ - dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo

94. Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a školským zařízením
na podporu dietního stravování ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření

95. Úprava rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMB roku 2018  - návrh rozpočtového opatření

96. Memorandum o spolupráci v rámci celostátního projektu „Krajské centrum sdílení dobré praxe“

97. Návrh prodeje pozemku p. č. 751/3 v k. ú. Lesná

98. Návrh změny přílohy usnesení Z7/41 zasedání ZMB konaného dne 4. 9. 2018, bod č. 119 - smlouva s JIC, zájmovým sdružením právnických osob o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

99. Pilotní projekt Smart City Vouchery "Bezdrátové Brno“ - návrh poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně

Bod č. 1a byl projednán po bodě č. 1b

Bod č.1b byl projednán po bodě č. 99.

Bod č. 58 byl projednán po bodě č. 1g.

Bod č. 86 byl projednán po bodě č. 77.

Bod č. 87 byl projednán po bodě č. 78.

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin
Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová,
Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

Nepřítomni:

Ing. Pavel Staněk.

1c. Stanovení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB stanoví, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení
a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s účinností od 1. 10. 2018 osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

1d. Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/41

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/41:

1. Úkol č. Z7/41/11

 

Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Oprava vnitrobloku Kounicova - Tábor - Pod Kaštany - Šumavská, Brno, Žabovřesky“ v k. ú. Žabovřesky

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit zpracování změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně spočívající v zařazení ploch p. č. 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2713/4, 2713/5, 2713/7 a část pozemku p. č. 2701/1 a 2706 vše v k. ú. Žabovřesky do výčtu významné plochy zeleně města Brna pod pořadovým číslem 76, lokalita Kounicova - Pod Kaštany.

***
úkol č. [R7/184/1d/01]

zodpovídá: vedoucí   OŽP MMB                 [10]

termín: [bezodkladně]2. Úkol č. Z7/41/16


Záměr poskytnutí akcionářské zápůjčky společnosti Veletrhy Brno, a. s.

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB připravit návrh smlouvy
o poskytnutí akcionářské zápůjčky společnosti Veletrhy Brno, a. s.

***
úkol č. [R7/184/1d/02]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB                 [24]

termín: [bezodkladně] 

 


3. Úkol č. Z7/41/18


Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o. -  smlouva, rozpočtové opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna předkládat do orgánů města Brna informace o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s. r. o., a to formou informativní zprávy.
***
úkol č. [R7/184/1d/03]

zodpovídá: vedoucí KPMB               [2]

termín: [čtvrtletně]4. Úkol č. Z7/41/19


Územní energetická koncepce statutárního města Brna


***
RMB ukládá vedoucím Úseku rozvoje města MMB, Úseku sociálně-kulturního MMB, Úseku hospodářsko-technického MMB, Úseku školství a prorodinné politiky MMB , Úseku organizačního MMB, Odboru rozpočtu a financování MMB, Odboru interního auditu
a kontroly MMB, Kanceláře primátora města Brna, Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB, Oddělení strategického plánování MMB, Oddělení spolupráce a rozvoje MMB
a ředitelům příspěvkových organizací města Brna řídit se při své činnosti nejvýhodnější variantou V2 OZE (varianta rozvoje a konverze paliva) a postupovat v souladu s ní.
T: bezodkladně.


RMB doporučuje obchodním společnostem se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna řídit se při své činnosti nejvýhodnější variantou V2 OZE (varianta rozvoje a konverze paliva) a postupovat v souladu s ní.


RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB informovat o výše uvedeném usnesení ředitele příspěvkových organizací města Brna a představenstva obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna.

T: bezodkladně.

***
úkol č. [R7/184/1d/04]

zodpovídá: [3216,37,3273,3283,38,3280, 3281,24,25,2,3288,3240,10]

termín: [viz usnesení] 

 

 

 

 

 


5. Úkol č. Z7/41/24


Přijetí dědictví statutárním městem Brnem


***
RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB zajistit odeslání informace o přijetí dědictví Okresnímu soudu v Wunsiedelu, SRN.

T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/05]

zodpovídá: vedoucí KMZV MMB                 [3288]

termín: [bezodkladně]6. Úkol č. Z7/41/42


Krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň


***
RMB ukládá vedoucí Majetkového odboru MMB stanovit jasná pravidla, kterými se bude statutární město Brno řídit při určování odpovědnosti za bezdůvodné obohacení
za bezesmluvní užívání pozemků.

***
úkol č. [R7/184/1d/06]

zodpovídá: vedoucí MO MMB                 [3224]

termín: [bezodkladně]
7. Úkol č. Z7/41/83


Projekt „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ - rozhodnutí
o poskytnutí dotace.***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“.

T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/07]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB                [3258]

termín: [viz usnesení] 

 

 


8. Úkol č. Z7/41/84


Projekt „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“.
T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/08]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB                [3258]

termín: [viz usnesení]9 Úkol č. Z7/41/85


Projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“.

T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/09]

zodpovídá: vedoucí OIEF  MMB                [3258]

termín: [viz usnesení]10. Úkol č. Z7/41/86


Projekt „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“.

T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/10]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB                 [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 11. Úkol č. Z7/41/87


Projekt „Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší“.

T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/11]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]12. Úkol č. Z7/41/88


Projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zprostředkující subjekt ITI“.
T: po ukončení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/12]

zodpovídá: vedoucí OIEF  MMB                [3258]

termín: [2019-08-31]13. Úkol č. Z7/41/89


Projekt „Zprostředkující subjekt ITI 2“ - posouzení projektu, rozpočtové opatření***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucí Úseku hospodářsko-technického MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI 2“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/13]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, ÚHT MMB                [3258,3273]

termín: [2018-10-30] 

 

 


14. Úkol č. Z7/41/90


Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace“ - posouzení projektu, rozpočtové opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit přípravu projektové dokumentace  na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č. [R7/184/1d/14]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OVLHZ MMB                 [3258,16]

termín: [2019-06-30]15. Úkol č. Z7/41/91


Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace“ - posouzení projektu, rozpočtové opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit přípravu projektové dokumentace  na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č. [R7/184/1d/15]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OVLHZ MMB                 [3258,16]

termín: [2019-06-30]16. Úkol č. Z7/41/92


Projekt „Realizace SSO Sochorova“ - posouzení projektu, rozpočtové opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru životního prostředí MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace SSO Sochorova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/16]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OŽP MMB                  [3258,10]

termín: [2018-12-31]

17. Úkol č. Z7/41/93


Projekt „Realizace SSO Lazaretní“ - posouzení projektu, rozpočtové opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru životního prostředí MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace SSO Lazaretní“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/17]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OŽP MMB                  [3258,10]

termín: [2018-12-31]18. Úkol č. Z7/41/94


Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa“ - posouzení projektu***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru dopravy MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: dle vyhlášených výzev.

***
úkol č. [R7/184/1d/18]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OD MMB                [3258,15]

termín: [viz usnesení]

 


19. Úkol č. Z7/41/95


Projekt „Snížení energetické náročnosti DS Věstonická“ - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru sociální péče MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti DS Věstonická“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
úkol č. [R7/184/1d/19]

zodpovídá: vedoucí OIEF MMB, OSP MMB                [3258,20]

termín: [2018-12-31] 20. Úkol č. Z7/41/120


Koncepce družstevního bydlení pro mladé


***
RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci družstevního bydlení pro mladé dle schválené Koncepce družstevního bydlení pro mladé.

***
úkol č. [R7/184/1d/20]

zodpovídá: vedoucí BO  MMB              [3225]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

1e. Svolání a program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/42

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení a programu.

 

1.RMB doporučuje primátorovi města Brna svolat v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB zasedání Zastupitelstva města Brna k projednání naléhavých záležitostí se zahájením jednání dne 25. 9.  2018 ve 14.00. hod. s programem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/42.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

1f. Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy MMB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy MMB v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

1g. Organizační změna Odboru dopravy MMB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.

 

1.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 3 funkční místa ke dni 1. 10. 2018, které bude realizováno v Odboru dopravy MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 10. 2018 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 9. 2018 a bude je garantovat Organizační odbor MMB.

 

2.RMB zřizuje 3 funkční místa v Odboru dopravy MMB, ke dni 1. 10. 2018, dle Seznamu zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na platy 3 nově zřízených funkčních míst.

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu pověřenému zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru dopravy MMB promítnout schválenou organizační změnu
do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/184/1g]

zodpovídá:  OD MMB                                        [15]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

58. Záměr podpory vybudování krytých ledových ploch ve městě Brně

Bylo hlasováno po delší rozpravě o nově navrženém usnesení.

 

***

1.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve spolupráci s MČ, Majetkovým odborem MMB a Odborem dopravy MMB jednat o smluvních a technických podmínkách realizace s investorem krasobruslařského centra na Vinohradech a předložit je k projednání do orgánů města.

***

úkol č.: [R7/184/58/01]

zodpovídá:  OŠMT MMB, MČ, MO MMB, OD MMB                    [18, 27, 3224, 15]

termín: [2018-31-12]

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve spolupráci s MČ, Majetkovým odborem MMB a Odborem dopravy MMB jednat o smluvních a technických podmínkách realizace s investorem Hokejového centra mládeže v Bohunicích a předložit je k projednání do orgánů města.

***

úkol č.: [R7/184/58/02]

zodpovídá:  OŠMT MMB, MČ, MO MMB, OD MMB                    [18, 27, 3224, 15]

termín: [2018-31-12]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

2. Zahraniční pracovní cesta

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Loutockého do Portugalska - Lisabon
ve dnech 24. 10. 2018 - 26. 10. 2018 (a v době potřebné na cestu) na konferenci EUSPR Prevention Technologies - improving the use of evidence in prevention practice.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

3. Projednání usnesení 34. jednání Sněmu starostů

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB bere na vědomí usnesení 34. jednání Sněmu starostů konaného dne 16. 8. 2018.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

4. Žádost MČ Brno-Tuřany o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro JSDH
Brno-Holásky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí podání žádosti MČ Brno-Tuřany o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod zřizovatele a věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky ve výši 103.167,- Kč, a to bez nároku na rozpočet města Brna.
 

2.RMB pověřuje starostu městské části Brno-Tuřany v případě schválení dotace podpisem všech souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

5. Projekt „Stavební úpravy objektu Budínská 2“ - zahájení zadávacího řízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

­          výzvu k podání nabídek u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Stavební úpravy objektu Budínská 2“ zadávanou v podlimitním režimu dle ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle přílohy č. 4a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci,  dle přílohy č. 4b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
 

2.RMB svěřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městské policii Brno pravomoc rozhodnout
o změně zadávacích podmínek v návaznosti na žádost o vysvětlení s výjimkou změny technické kvalifikace a hodnotících kritérií.

 

3.RMB souhlasí

­          s účastí maximálně dvou zástupců každého uchazeče na otevírání obálek s nabídkami,

­          s případnou účastí zástupce řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu poskytovatele dotace na jednáních komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise.

4.RMB  pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem případných vysvětlení, změn či doplnění zadávací dokumentace.

 

5.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:         

­          Ing. Renata Machová, vedoucí Stavební policie MP Brno,

­          Mgr. Gabriela Holková, vedoucí OMTZ MP Brno,

­          Mgr. Milan Šebesta, MT Legal, s. r. o.,

 

 

 

 

náhradníci:  

­          Ing. Veronika Kotučová, samostatný odborný referent Stavební policie MP Brno,

­          Ing. Kamila Formanová, odborný referent OMTZ MP Brno,

­          Mgr. David Mareš, MT Legal, s. r. o.

6.RMB zřizuje hodnoticí komisi, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení, ve složení:


členové:         

­          Ing. Renata Machová, vedoucí Stavební policie MP Brn,

­          Ing. Karel Vlček, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb  Odboru investičního MMB,

­          Mgr. Milan Šanda, vedoucí OSBM MP Brno,

­          Mgr. Radim Gold, vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB,

­          Mgr. Milan Šebesta, MT Legal, s. r. o.),

 

náhradníci:     

­          Ing. Veronika Kotučová, samostatný odborný referent Stavební policie MP Brno,

­          Ing. arch. Boris Medek, technik přípravy staveb Odboru investičního MMB,

­          Libor Ruth, zástupce vedoucího OSBM MP Brno,

­          Ing. Martin Crha, projektový manažer OIEF MMB,

­          Mgr. David Mareš, MT Legal, s. r. o.

                   

***

7.RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit

­          uveřejnění zadávací dokumentace, včetně výzvy k podání nabídek, na profilu zadavatele,

­          další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/184/5]

zodpovídá:  MP Brno                                                       [33]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

6. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a .s. -  aktualizace plánu investic pro rok 2018

Dotazy členů RMB zodpověděl  Ing. Jelínek, ředitel akciové společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

1.RMB bere na vědomí, v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s.,  informace související s předloženou aktualizací plánu investic společnosti SAKO Brno, a. s., pro rok 2018.

 

2.RMB schvaluje, v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s., aktualizovaný plán investic společnosti SAKO Brno, a. s., pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje, v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s., primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti SAKO Brno, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

---

pro

 

7. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. -  změna stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje, v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města
Brna,  a. s.,  změnu stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. která tvoří přílohu
č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje, v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a.  s., primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., formou veřejné listiny, v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

8. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje, na základě usnesení Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna,
bod 22.D.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č.  7 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

9. Návrh na podporu projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018-2019 - návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8 v celkové výši 60 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) dle tabulky „Žadatelé
o podporu na projekt Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2018-2019“, s tím, že základní škola je povinna poskytnutý příspěvek finančně vypořádat Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB do 25. září 2019.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky
z důvodu, že žadatelem o podporu je zřízená příspěvková organizace.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

10. Žádost o prodloužení doby nájmu bytu pronajatého v rámci projektu Rapid
re-housing

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje  xxxxxxxxxxxxx prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 8 v domě na ulici Václavská 1, Brno, pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing, o 1 rok
za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude uhrazen dluh na nájemném.
 

2.RMB ukládá vedoucímu  Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/184/10]

zodpovídá:  BO MMB                                                       [3225]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

11. Protokol o odsouhlasení kompenzace na rok 2019 dle článku II. odst. 2.1. Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
9 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

---

pro

 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Orlí 7 v Brně - oprava uličního parteru“  - dodatek č. 1

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A.

1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6618052299 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností Pastiglia společnost pro obnovu památek, s. r. o., Bašty 413/2, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění  uzavřeného dodatku na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření  dodatku.

***

úkol č.: [R7/184/12/01]

zodpovídá:  OSM MMB                                                       [3239]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění  uzavřeného dodatku na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku.

***

úkol č.: [R7/184/12/02]

zodpovídá:  OSM MMB                                                       [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „SŠUM - Táborská 185 - elektro, malování“  - dodatek č. 1

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6618053594 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností RaTi elektro s. r. o., Staré náměstí 9/8,  619 00 Brno,
který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění  uzavřeného dodatku na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření  dodatku.

***

úkol č.: [R7/184/13/01]

zodpovídá:  OSM MMB                                                       [3239]

termín: [viz usnesení]


***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění   uzavřeného dodatku na veřejnou zakázku v registru smluv.

 T: do 30 dnů od uzavření dodatku.

***

úkol č.: [R7/184/13/02]

zodpovídá:  OSM MMB                                                       [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

---

pro

 

14. Žádost o umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu při ul. Lerchova - „Sousedský festival Lerchova otevřeno všem“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí žádost Nadačního fondu Lerchova otevřeno všem, o umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu při ul. Lerchova.

2.RMB souhlasí s umožněním vstupu na část pozemku p. č. 426/2 v k. ú. Stránice, vyznačenou v zákresu, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu, dne 21. 9. 2018 od 14.00 hod
do 22.00 hod. Nadačnímu fondu Lerchova otevřeno všem za podmínek, které tvoří přílohu
č. 10b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit zpřístupnění k výše uvedené části pozemku za výše uvedených podmínek.

***

úkol č.: [R7/184/14]

zodpovídá:  OSM MMB                                                       [3239]

termín: [2018-09-21]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

zdržel se

 

15. Žádost o změnu nájemního vztahu na výpůjčku nemovitých věcí v areálu Veveří 109, k. ú. Veveří - smlouva o výpůjčce

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 830 včetně budovy bez
č. p./č. e., která je jeho součástí, pozemku p. č. 831 včetně budovy bez č. p./č. e., která je jeho součástí, a pozemku p. č. 832 včetně budovy č. p. 499, která je jeho součástí, vše v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a spolkem Tělovýchovná jednota Moravan Brno z. s., IČO 002 15 511, se sídlem Veveří 499/109, 616 00 Brno, jako vypůjčitelem, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

16. „Rekonstrukce Trianglu Semilasso - Zpracování DÚR, DSP a PDPS“ - zrušení zadávacího řízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB ruší zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce Trianglu Semilasso - Zpracování DÚR, DSP a PDPS“ zahájené dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona.

***

2.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s., uveřejnění oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na profilu zadavatele.

T: do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/184/16/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 
***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s., další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/184/16/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

17. „Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - splnění kvalifikace;  výzva k podání nabídky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí účastníky zadávacího řízení, kteří prokázali splnění kvalifikace
u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace
a vodovodu“ zadávanou podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a budou vyzváni k podání nabídky v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona:

­          společnost PORR a. s., IČO 430 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

­          společnost POHL cz, a. s., IČO 256 06 468, se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, společnost VHST s. r. o., IČO 024 64 471, se sídlem Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov a společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s., IČO 258 69 523, se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc - účastníky společnosti SDRUŽENÍ VINIČNÍ II se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63,

­          společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO 253 17 628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno a společnost Dopravní stavby Brno, s. r. o.,
IČO 454 74 281, se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno - účastníky společnosti „Brno, Viniční II  - FIRESTA + DS Brno“ se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno,

­          společnost VÁHOSTAV - SK, a. s., IČO 313 56 648, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, společnost SILNICE GROUP a. s., IČO 622 42 105, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a společnost COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., IČO 316 31 134, se sídlem Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 969 01 - účastníky společnosti „Společnost Brno, Viniční II - kanalizace“ se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,

­          společnost ALPINE Bau CZ a. s., IČO 026 04 795, se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, společnost EVT Stavby s. r. o., IČO 252 60 766, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy a společnost VPK
Suchý s. r. o., IČO:270 85 201, se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky - účastníky společnosti „Společnost Viniční II“ se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

2.RMB schvaluje text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. odeslání výzvy k podání nabídky všem účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni

T: po uplynutí lhůty k podání námitek vyloučených účastníků dle § 242 zákona.

***

úkol č.: [R7/184/17/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/184/17/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

5.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

 

6.RMB pověřuje vedoucího útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Bc. Jaromíra Pešku, MSc.

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ustanoveními § 43 zákona oprávněn účastnit se jednání všech komisí zřízených zadavatelem,

­          podpisem výzvy k podání nabídky.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

18. MČ Brno-Ivanovice, Kanalizace III. a IV. etapa, Kanalizace III. etapa - vyloučení účastníků ze zadávacího řízení, výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností EUROVIA CS, a. s.

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
10 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

19. Veřejná zakázka malého rozsahu „ČS-K Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace
a řídícího systému“, projektová dokumentace a autorský dozor - výběr dodavatele; smlouva o dílo se společností Puttner, s. r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „ČS-K Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a řídícího systému“ - projektová dokumentace a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku společnosti Puttner, s. r. o., IČO 255 52 953, sídlo Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno.

                       

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „ČS-K Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a řídícího systému“ - projektová dokumentace a autorský dozor mezi statutárním městem Brnem a společností Puttner, s. r. o., IČO 255 52 953, sídlo Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3.RMB  ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit  uveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15, resp. do 30 dnů od uzavření smlouvy .

***

úkol č.: [R7/184/19/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB  ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit  uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

***

úkol č.: [R7/184/19/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB  ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., v souladu s mandátní smlouvou č. 56019271.

***

úkol č.: [R7/184/19/03]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

20. Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Pivodova - drobná rekonstrukce
na kanalizační síti“ - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností  - SVÍTIL
PLUS s. r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - „Brno, Pivodova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ jako nejvhodnější nabídku společnosti SVÍTIL
PLUS s. r. o., IČO 253 24 942,  se sídlem Vychodilova 2553/16, Žabovřesky, 616 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Brno, Pivodova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ mezi statutárním městem Brnem
a společností SVÍTIL PLUS s. r. o., IČO 253 24 942,  se sídlem Vychodilova 2553/16, Žabovřesky, 616 00 Brno, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na  profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/184/20/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

***

úkol č.: [R7/184/20/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., v souladu s mandátní smlouvou č. 56019271.

***

úkol č.: [R7/184/20/03]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

21. „Dostavba kanalizace v Brně II“ - smlouva o zajištění přeložky plyn. zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet, s. r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi statutárním městem Brnem a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 na investiční akci „Brno, MČ Obřany – ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě“,  která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

22. „Dostavba kanalizace v Brně II.“ - smlouva o zajištění přeložky plyn. zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet, s. r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi statutárním městem Brnem a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 na investiční akci „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa – dostavba oddílného kanalizačního systému“,  která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

23. Zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Obřany, Řečkovice a Královo Pole ve prospěch SŽDC, s. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 24-28.

RMB schvaluje zřízení osobní služebnosti spočívající v právu umístění a provozování mostů nad služebnými pozemky a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem oprav, údržby a modernizace mostů, k pozemkům: 


- p. č. 81/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1561-48/2016,

- p. č. 81/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1561-48/2016,

- p. č. 81/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1561-48/2016,

- p. č. 145/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1562-49/2016,

- p. č. 283 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1563-50/2016,

- p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 1563-50/2016,

vše v k. ú. Obřany,- p. č. 2862/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 2773-32/2016,
- p. č. 2862/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 2773-32/2016,
- p. č. 3427/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 2773-32/2016,
vše v k. ú. Řečkovice,

 

- p. č. 4073/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 3327-69/2016,
- p. č. 4078/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 3327-69/2016,
- p. č. 4078/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu GP č. 3327-69/2016,
- p. č. 4078/4 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu GP č. 3327-69/2016,
- p. č. 4207/5 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu GP č. 3327-69/2016,
- p. č. 4207/6 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu 5 m²,
- p. č. 4207/7 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu 2 m²,
- p. č. 4207/8 - ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu 7 m²,
- p. č. 4208/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 3321-62/2016,
- p. č. 4208/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 3318-59/2016,
- p. č. 4208/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu GP č. 3321-62/2016,
vše v k. ú. Královo Pole, 

ve vlastnictví statutárního města Brna ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za úplatu v celkové výši 416.542,50 Kč včetně DPH za podmínek uvedených
ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

24. Zřízení služebnosti inž. sítě k částem poz. v k. ú. Žabovřesky, k. ú. Ponava a v k. ú. Královo Pole - „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného - Ředitelství silnic a dálnic ČR k částem služebných pozemků p. č. 2375/196, 2375/237, 2375/348, 2375/349, 2375/354
a 2375/391 v k. ú. Žabovřesky v rozsahu dle geometrického plánu č. 2621-17/2015, dále p.č.874/13 a 1090/3 v k. ú. Ponava v rozsahu dle geometrického plánu č. 818-24/2015, dále
p. č. 5378/2 a 5378/4 v k. ú. Královo Pole v rozsahu dle geometrického plánu č. 3129-18/2015 a dále p. č. 616/8, 616/9, 621/1, 623/1, 623/5, 623/6, 3856/7 a 3857/53 v k. ú. Královo Pole v rozsahu dle geometrického plánu č. 3144-23/2015 ve vlastnictví statutárního města Brna spočívající v právu oprávněného mít na služebných pozemcích inženýrskou síť a na služebné pozemky vstupovat za účelem provozu, údržby a oprav inženýrské sítě po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu za jednorázovou náhradu ve výši 336.260,33 Kč + DPH 21% ve výši 70.614,67 Kč, tj. celkem 406.875,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě  o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

25. Zřízení služebnosti inž. sítě k částem pozemků p. č. 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427 a 6043  v k. ú. Žabovřesky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného - společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. k částem pozemků p. č. 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427 a 6043 v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 2360-10/2013 spočívající v právu oprávněného zřídit a mít umístěno, provozovat, udržovat, opravovat a modernizovat telekomunikační vedení a vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky za jednorázovou náhradu ve výši 64.000,- Kč + 21% DPH ve výši 13.440,- Kč, tj. celkem 77.440,- Kč
a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

26. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části pozemku p. č. 6090/1 k. ú. Žabovřesky  pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného - společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., k části pozemku 6090/1, k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 2604-05/2015, spočívající v oprávnění zřídit
a provozovat  na části služebného pozemku inženýrskou síť a na služebný pozemek vstupovat při provádění oprav, úprav, revizí a údržby inženýrské sítě za jednorázovou náhradu ve výši 12.397,- Kč a DPH 21% ve výši 2.603,- Kč, tj. celkem 15.000,- Kč a podmínek uvedených
ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

27. Smlouva o zřízení služeb. inž. sítě k částem pozemků v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného - Vysokého učení technického v Brně k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2375/262, 2375/350, 2375/355 v k. ú. Žabovřesky v rozsahu dle geometrického plánu č. 2916-21/2017, p. č. 6084, 6089/2, 6091 v k. ú. Žabovřesky v rozsahu dle geometrického plánu č. 2541-58/2014
a p. č. 3631/4, 3631/8 v k. ú. Královo Pole dle geometrického plánu č. 3013-59/2014, spočívající v oprávnění mít na služebných pozemcích inženýrskou síť a na služebné pozemky vstupovat za účelem provozu, údržby a oprav inženýrské sítě po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za jednorázovou náhradu ve výši 227.587,- Kč + DPH 21% ve výši 47.793,- Kč,
tj. celkem 275.380,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

28. Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k části pozemku p. č. 5382, k. ú. Královo Pole  pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného - společnosti Teplárny Brno, a. s., k části pozemku 5382, k. ú. Královo Pole ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3057-83/2014, spočívající v oprávnění umístit a provozovat na služebném pozemku rozvodné tepelné zařízení a na služebný pozemek vstupovat a vjíždět za účelem provozu, údržby a oprav rozvodného tepelného zařízení po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za jednorázovou náhradu ve výši 4.338,84 Kč a DPH 21% ve výši 911,16 Kč, tj. celkem 5.250,- Kč a podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

29. „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - změna přílohy usnesení R7/181. schůze Rady města Brna, bod č. 56

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje

­          změnu přílohy č. 16 k usnesení R7/181. schůze Rady města  Brna konané dne 21. 8. 2018, bod č. 56 dle nového znění  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,

­          nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu
č. 23  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

30. Návrh prodeje pozemku p. č. 383/5, včetně stavby č.p. 600, Štefánikova 66a  
a pozemku p. č. 383/6, vše v k. ú. Ponava

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí

·         protokol z otevření obálky doručené v nabídkovém řízení vyhlášeného na prodej pozemků
- p. č. 383/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m², jehož součástí je stavba č. p. 600 rodinný dům,

- p. č. 383/6 ostatní plocha o výměře 141 m²,

vše v k. ú. Ponava,

 

·         usnesení R7/KM/82. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 20. 8. 2018, bod
č. 82/24, ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemků a stavby.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemků
- p. č. 383/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m², jehož součástí je stavba č. p. 600 rodinný dům,

- p. č. 383/6 - ostatní plocha, o výměře 141 m²,

vše v k. ú. Ponava,

Družstvu Poděbradova, družstvo, IČO 255 38 543, za dohodnutou kupní cenu 5.055.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

31. Záměr prodeje pozemků p. č. 2045/2, p. č. 2045/4, p. č. 2045/5, p. č. 2045/11, části pozemků 2051/3 a p. č. 2045/10 k. ú. Řečkovice

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
10 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

32. Záměr prodeje pozemku p. č. 300/6 v k. ú. Bosonohy

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

1.RMB bere na vědomí

­          žádost xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 300/6 - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 33 m², k  ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna,

­          vyjádření OÚPR MMB -  doporučuje zachovat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření stávající komunikace Práčata, prodej nedoporučuje,

­          vyjádření OD MMB - doporučuje ponechat územní rezervu pro rozšíření komunikace ul. Práčata, s prodejem proto nesouhlasí,

­          skutečnost, že xxxxxxxxxxx  je vlastníkem garáže bez č. p./č. e.  postavené
na pozemku p. č. 300/6, to vše k. ú. Bosonohy.

 

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku  p. č. 300/6  - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 33 m², k ú. Bosonohy.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

33. Záměr prodeje pozemku p. č. 3953/160, k. ú. Řečkovice

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 34.

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- pozemku p. č. 3953/160 - orná půda,  o výměře 134 m², k. ú. Řečkovice.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej 

- pozemku p. č. 3953/160 - orná půda,  o výměře 134 m², k. ú. Řečkovice,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za dohodnutou kupní cenu ve výši 470.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

34. Záměr prodeje části pozemku p. č. 7562, k. ú. Líšeň

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- části pozemku p. č. 7562 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m² , k. ú. Líšeň.

 

 

 

 

 

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

- části pozemku p. č. 7562 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m² , k. ú. Líšeň, oddělené dle GP č. 4731-95/2018 a v něm označené jako p. č. 7562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², k. ú. Líšeň,

vlastníkům  jednotek v bytovém domě Josefy Faimonové 2236/17, Brno,  podle podílů
na společných částech domu a pozemku uvedených v katastru nemovitostí na LV 10318,
za kupní cenu 19.900,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

35. Návrh bezúplatného nabytí chaty č. e. 141 na pozemku p. č. 790, k. ú. Kníničky
a prominutí dluhu

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí

­          nabídku xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 31. 5. 2017 na bezúplatný převod rekreačního objektu
č. e. 141 na pozemku města p. č. 790 o výměře 37 m² , k. ú. Kníničky, za podmínky prominutí dluhu z titulu bezesmluvního užívání pozemku p. č. 790, k. ú. Kníničky, zastavěného objektem rodinné rekreace č. e. 141 ve vlastnictví navrhovatele,

­          skutečnost, že přízemní dřevěná chata č. e. 141, která je ve velmi špatném technickém stavu, se nachází v ochranném pásmu Brněnské přehrady sloužící obecnému užívání jako veřejná zeleň.

 

2.RMB schvaluje prominutí dluhu xxxxxxxxxxxxx z titulu bezesmluvního užívání pozemku p. č. 790 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², k. ú. Kníničky, zastavěného rekreačním objektem č. ev. 141 ve vlastnictví dlužníka, v období od 14. 8. 2014 do dne nabytí vlastnického práva k uvedenému objektu statutárním městem Brnem na základě darovací smlouvy (den vzniku právních účinků vkladu) ve výši 52,-Kč/m²/rok, za předpokladu, že  mezi xxxxxxxxxxxx, jako dárcem a statutárním městem Brnem, jako obdarovaným, dojde k uzavření darovací smlouvy.

  

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatný převod  objektu rodinné rekreace č. e. 141 postaveného na pozemku p. č. 790 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

36. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 37.

1.RMB bere na vědomí

a)      skutečnosti, že

­          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemků) s omezujícími podmínkami,

­          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

­          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,‑ Kč za porušení uvedeného závazku,

­          na předmětných pozemcích je situován chodník, přístupový chodník,  silniční vegetace
a veřejná zeleň,

b)      neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1424/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1323/245 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m², v k. ú. Černovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

37. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 5367/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 82 m², v k. ú. Královo Pole,
a části pozemků

- p. č. 4806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4806/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², označeného dle geometrického plánu č. 2571-8/2018 jako pozemek p. č. 4806/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², v k. ú. Komín,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

38. Pronájem částí pozemků p. č. 2375/58 a p. č. 2375/72, k. ú. Žabovřesky, pro vybudování bezbariérového přístupu k bytovému domu

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje pronájem částí pozemků:
- p. č. 2375/58 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²,
- p. č. 2375/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m² , oba k. ú. Žabovřesky,

Společenství vlastníků Záhřebská 15, Brno, společenství vlastníků jednotek, IČO 282 67 494, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

39. Změna části usnesení R7/161. schůze RMB ve věci pronájmu částí pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5, k. ú. Bystrc

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje změnu části usnesení R7/161. schůze RMB konané dne 14. 3. 2018, bod 46, odst. 1b, která zní:


„1. RMB schvaluje pronájem částí pozemků

b)
- p. č. 3911/4  -  ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 70 m²

- p. č. 3911/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 236 m²

vše k. ú. Bystrc,

manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 10.404,‑ Kč/rok
a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“


takto:

1.RMB schvaluje pronájem části pozemku

b)
- p. č. 3911/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 236 m²

vše k. ú. Bystrc,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 8.024,‑ Kč/rok
a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

40. Pronájem části pozemku p.č. 230 v k.ú. Trnitá

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje pronájem části pozemku

- p. č. 230 - ostatní plocha zeleň, o výměře 100 m²,

v k. ú. Trnitá, 

společnosti ROKOSAN s. r. o. za dohodnuté nájemné  ve výši 12.000,- Kč/rok
(tj. 120,-Kč/m²/rok) a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

41. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Pisárky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí žádost spolku Kanoe Klub Spoj Brno z. s. o pronájem části pozemku p. č. 1007/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m² v k. ú. Pisárky.

 

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1007/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m², v k. ú. Pisárky.

  

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

42. Záměr propachtovat pozemky k zemědělské výrobě v k. ú. Černovice

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí

­          žádost Městské části Brno-Černovice o svěření celého pozemku p. č. 2722/16  v k. ú. Černovice ze dne 28. 5. 2018 za účelem vybudování veřejně přístupného ovocného/mandloňového sadu při ul. Turgeněvova (v I. etapě na ploše 2.000 m²  plánovaná výsadba v období od 1. 11. 2018 - jaro 2019),

­           že pozemek p. č. 2722/16 k. ú. Černovice je společně s dalšími pozemky propachtován
na základě Pachtovní smlouvy a dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu   zemědělské   půdy   č. 62 99 2 016 ve znění Dodatku č. 1, tj. smlouvy č. 6316173949, v zemědělství podnikající FO (účinnost od 13. 4. 2017),

­          že pozemek p. č. 2722/16 k. ú. Černovice bude Dodatkem č. 1 k uzavřené smlouvě
č. 6316173949 vyňat z předmětu pachtu a bude v části o výměře 4.955 m² předmětem pachtu nové pachtovní smlouvy uzavřené se stávajícím uživatelem (oba dokumenty s účinnosti od 1. 11. 2018),

­          že svěření pozemku městské části bude předmětem samostatného materiálu.

2.RMB souhlasí se záměrem propachtovat pozemky
- p. č. 2722/1 - orná půda, o výměře 16.842 m²,
část p. č. 2722/16 - orná půda, o výměře 4.955 m²,
- p. č. 2722/20 - orná půda, o výměře 1.959 m²,
- p. č. 2722/21 - orná půda, o výměře 11.169 m²,
- p. č. 2722/27 - orná půda, o výměře 1.046 m²,
- p. č. 2722/31 - orná půda, o výměře 268 m²,
- p. č. 2722/32 - orná půda, o výměře 351 m2²,
v k. ú. Černovice,
na základě podmínek uzavřené Pachtovní smlouvy a dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu zemědělské půdy č. 62 99 2 016 ve znění Dodatku č. 1.

  
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

43.  Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 6317172707, k. ú. Chrlice

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí,

­          že pozemek p. č. 2786 - orná půda, o výměře 10.071 m² v k. ú. Chrlice, byl podle zák. č. 229/1991 Sb., vydán v restitučním řízení č.j. SPU 196992/2018, 3455/92/1-RBD oprávněným osobám s právními účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 16. 5. 2018 (LV č. 2673 pro k. ú. Chrlice),

­          že na základě této skutečnosti nebude pozemek p. č. 2786 k. ú. Chrlice předmětem pachtu Pachtovní smlouvy č. 6317172707 uzavřené se společností AGRO Brno-Tuřany, a. s., účinné od 1. 10. 2017.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 6317172707 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností AGRO Brno-Tuřany, a. s., jehož předmětem je     

­          změna předmětu pachtu dle původní pachtovní smlouvy, ze kterého je vyloučen celý pozemek p. č. 2786 o výměře 10.071 m² v k. ú. Chrlice z výše uvedeného důvodu,

­           změna výše pachtovného za novou celkovou výměru 847.030 m² - za rok 2018 činí po úpravě částku 480.291,50 Kč/rok.

Dodatek č. 1 tvoří přílohou č. 27 tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace“ - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva, rozpočtové opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o technické úpravě usnesení.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace“ jako nejvhodnější nabídku společnosti NEWTON Business Development, a. s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČO 274 55 947.

2.RMB schvaluje

­          smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností NEWTON Business Development, a. s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČO 274 55 947, která tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

46. Návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Domova pro seniory Foltýnova

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1008, stavba občanského vybavení s adresním místem Foltýnova 1008/21, Brno, jež je součástí pozemku p. č. 7036, k. ú. Bystrc Lucii Dvořáčkovou, Blansko.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lucií Dvořáčkovou, Blansko,  jako nájemcem za nájemné ve výši 60,- Kč měsíčně, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

47. Základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2019

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2019, uvedenou v tabulce, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu a její předpokládané kofinancování z rozpočtu města Brna v souladu s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Skutečná výše finanční podpory ze strany statutárního města Brna bude vycházet z reálných požadavků poskytovatelů služeb (tedy oficiálně podaných žádostí o poskytnutí dotace na rok 2019) a z možností schváleného rozpočtu města Brna pro rok 2019.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

48. Podněty statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Chudčice

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje Podněty statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Chudčice, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

49. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičních záměrů Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci:

- ZOO - provizorní vstup s autobusy, lanovka, Klondike,

- ZOO - skladovací prostory v zázemí - montovaná hala,

- ZOO - Safari - přístavba stájí pro žirafy,

- ZOO - expozice Výlet do pravěku,

- ZOO - expozice pižmoňů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

50. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičních záměrů Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci:

- Revitalizace hřišť v parku Lužánky podél ulice Lužánecká,

- Rekonstrukce cest v parku Lužánky.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce opěrných zdí u Obřadní síně na Ústředním hřbitově v Brně“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce opěrných zdí
u Obřadní síně na Ústředním hřbitově v Brně“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

52. Zahraniční pracovní cesta

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu pana Jaroslava Ostrčilíka, spoluautora projektu Rok smíření a  držitele kulturní ceny Georga Dehia, do NĚMECKA - BAD ALEXANDERSBAD na výroční seminář Seligerovy obce 2018 v termínu
19.-21. října 2018

 

2.RMB schvaluje úhradu cestovních nákladů (doprava, ubytování, stravné, pojištění) spojených se zahraniční pracovní cestou pana Jaroslava Ostrčilíka (jako zástupce města Brna), z rozpočtu ORJ 3200 - Odbor vnitřních věcí  MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

---

nehlasoval

 

 

53. Přijetí dědictví statutárním městem Brnem

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje text dopisu Okresnímu soudu ve Wunsiedelu, SRN, který tvoří přílohu
č. 32  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB  zajistit odeslání dopisu Okresnímu soudu ve Wunsiedelu, SRN.

***

úkol č.: [R7/184/53]

zodpovídá:  KMVZ MMB                                                       [3288]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

---

pro

 

54. Návrh na výjimku ze Statutu startovacího bytu

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku  z čl. 3 odst.. 2 písm. e) Statutu startovacího bytu, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města, spočívají v tom, že  xxxxxxxxxxxxx   bude povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého startovacího bytu  až po splnění  podmínek dle zákona
č. 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území ČR, v platném znění, nejpozději však
do 1. 10. 2020.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

55. Fond rozvoje bydlení města Brna - splácení pohledávky ze smlouvy č. 6213131703 formou měsíčních splátek

Bylo hlasováno bez rozpravy o technické úpravě usnesení.

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí, že dle čl. VII Smlouvy
č. 6213131703 o půjčce na opravy  a modernizaci bytového domu a vzniku zástavního práva se stala doposud nesplacená část půjčky  včetně příslušenství splatnou dne  26. 6. 2018.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí, že dne 16. 7. 2018 došlo
k sepsání listiny - Uznání dluhu ze strany dlužníka.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se splácením doposud nesplacené části půjčky včetně příslušenství formou měsíčních splátek uvedených v Uznání dluhu ze dne 16. 7. 2018.

 

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit v případě nedodržení úhrady dluhu formou měsíčních splátek uvedených v Uznání dluhu s uplatněním postupu dle čl. VII Smlouvy č. 6213131703 o půjčce na opravy a modernizaci bytového domu a vzniku zástavního práva, ze kterého mimo jiné vyplývá, že město může požadovat jednorázové vrácení celé nesplacené části půjčky včetně příslušenství do 25. dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výzvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

---

pro

 

 

56. Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá - zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce

Bylo hlasováno po kratší  rozpravě.

1.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá“, zadávané dle § 53 odst.1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 127
odst. 2 písm. d) zákona.

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele.

T: do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/184/56]

zodpovídá:  BO MMB                                                       [3225]

termín: [viz usnesení]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

57. Veřejná zakázka malého rozsahu „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“ - výběr dodavatele; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“ nabídku společnosti Didamag s. r. o.,
U Hráze 130/21, 100 00 Praha 10, IČO 014 74 952.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Didamag s. r. o.,
U Hráze 130/21, 100 00 Praha 10, IČO 014 74 952, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/184/57/01]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                                       [18]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

***

úkol č.: [R7/184/57/02]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                                       [18]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

59. Návrh na poskytnutí investiční dotace Cyrilometodějskému gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno na pořízení venkovních posilovacích strojů - návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­          poskytnutí investiční dotace Cyrilometodějskému gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno, se sídlem Lerchova 63, 602 00 Brno, IČO 643 29 984 na pořízení venkovních posilovacích a cvičebních strojů ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu města Brna 
na rok 2018,

­          rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu na příslušnou položku,

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

60. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s. - návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.

1.RMB bere na vědomí majetkoprávní vztahy v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČO 449 95 741.

 

 

 

 

 

2.RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 272 000,- Kč příjemci TJ Tatran Starý
Lískovec, z. s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČO 449 95 741 na zabezpečení celoročního provozu a činnosti z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty);

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 209 000,- Kč příjemci TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2018/2019, z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace – Mládežnický sport;

­          rozpočtové opatření dle tabulky;

­          uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

---

zdržel se

 

Následně bylo hlasováno o vypuštění bodu z programu zasedání ZMB.

 

Pro návrh hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

zdržel se

 

61. Stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé Základní školy Slunovrat

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí žádost spolku Škola Slunovrat, z. s., zastoupeným Mgr. Barbarou Strobachovou, se sídlem Viniční 1016/165, Brno, o stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé Základní školy Slunovrat na území města Brna, od školního roku 2019/2020.
 

 

2.RMB nemá námitek ke zřízení nové soukromé Základní školy Slunovrat, a to od školního roku 2019/2020, kde je zřizovatelem školy spolek Škola Slunovrat, z. s., v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. p) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

62. „Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018“ - Janáčkovo kulturní centrum

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí, v souladu s Memorandem o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“ ze dne 1. 10. 2016,  podání „Žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018“ ve výši 25 mil. Kč na financování projektu „Janáčkovo kulturní centrum“ v Brně - II. etapa.

 

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc schválit obsah výše uvedené žádosti o poskytnutí dotace včetně příloh.

 

3.RMB pověřuje

­          vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené žádosti o poskytnutí dotace včetně všech příloh k podání této žádosti,

­          vedoucí Odboru investičního MMB jednáním se zástupci Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj ve věci „Žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018“
ve výši 25 mil. Kč na financování projektu „Janáčkovo kulturní centrum“ v Brně -
II. etapa.

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB odeslat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu pro Jihomoravský kraj.

***

úkol č.: [R7/184/62]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

 

 

63. „Rekonstrukce ulice Valchařská“ - změna závazku

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

­          změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice Valchařská“ zadanou podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“),

­          dodatek č.2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a. s., Technickými sítěmi Brno, a. s., a Brněnskými komunikacemi a. s.
na straně objednatele a společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.,
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 253 17 628 a Dopravní stavby Brno, s. r. o.,
Trnkova 150, 628 00 Brno-Líšeň, IČO 454 74 281, účastníků společnosti s názvem „Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno“ na straně zhotovitele, který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí  Odboru investičního MMB podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. další náležitosti stanovené zákonem v souladu s mandátní smlouvou č. 56019271.

***

úkol č.: [R7/184/63/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 
***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo na profilu zadavatele

T: do 15 dnů od jeho uzavření.

***

úkol č.: [R7/184/63/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

 


***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

***

úkol č.: [R7/184/63/03]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 
***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání formuláře „Oznámení
o změně“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od změny závazku.

***

úkol č.: [R7/184/63/04]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

---

pro

 

64. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova - zvýšení celkových rozpočtových nákladů; výběr dodavatele a smlouva o provedení stavby

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle ust. § 56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ nabídku společností SYNER, s. r. o., 
a  UNISTAV CONSTRUCTION a. s. sdružených ve společnosti s názvem „Společnost pro školu Horníkova“.

2.RMB schvaluje smlouvu o provedení stavby (dále jen „smlouva“) mezi statutárním městem Brnem  a společnostmi SYNER, s. r. o.,  a  UNISTAV CONSTRUCTION a. s.  sdruženými ve společnosti s názvem „Společnost pro školu Horníkova“ na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ zadanou podle ust. § 56 zákona, která tvoří přílohu
č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle ust. § 246 zákona podpisem smlouvy.

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

T: bez zbytečného odkladu.

***

úkol č.: [R7/184/64/01]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit  prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Ústředním věstníku Evropské unie.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy.

***

úkol č.: [R7/184/64/02]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/184/64/03]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit  uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. 30 dnů od jejího uzavření.

***

úkol č.: [R7/184/64/04]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/184/64/05]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [viz usnesení]***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o, advokátní kancelář, další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/184/64/06]

zodpovídá:  OI MMB                                                       [14]

termín: [bezodkladně]